Klinika nefrológie a transplantácií obličiek LF UK a UNB

O klinike

Základom činnosti kliniky je poskytovanie liečebno – preventívnej zdravotnej starostlivosti v oblasti nefrológie a transplantačnej nefrológie. Klinické pracovisko zabezpečuje pregraduálne a postgraduálne vzdelávanie, vedecko – výskumnú, publikačnú a prednáškovú činnosť v odboroch vnútorné lekárstvo a nefrológia vrátane transplantačnej nefrológie.

Klinika sa pri výkone liečebno – preventívnej zdravotnej starostlivosti opiera o diagnostické a terapeutické štandardné postupy, zúčastňuje sa na ich priebežnej aktualizácii a dopĺňaní v súlade s najnovšími poznatkami a dostupnosťou diagnostických modalít a liečby.

Nosné programy Kliniky nefrológie a transplantácií obličiek:

1.  Transplantačný program:

 • Koordinátorská činnosť a manažment mŕtvych darcov orgánov
 • Vyšetrenie a posúdenie spôsobilosti pacientov na zaradenie na čakaciu listinu na transplantáciu obličky
 • Príprava pacientov na transplantáciu obličky – liečba niektorých špecifických komorbidít, desenzibilizácia
 • Predoperačná príprava pacientov pred transplantáciou obličky vrátane indukčnej imunosupresie
 • Pooperačná komplexná zdravotná starostlivosť o pacientov po transplantácii obličky
 • Dispenzarizácia pacientov po transplantácii obličky
 • Diagnostika (vrátane renálnej biopsie) a liečba nechirurgických komplikácií v skorom aj neskoršom období po transplantácii obličky: najmä rejekcia, infekcie, kardiovaskulárne komplikácie, malignity
 • Liečba aferézou: desenzibilizácia, akútna/aktívna protilátkami sprostredkovaná rejekcia
 • Biologická liečba v transplantačnej nefrológii
 • Vyšetrenie, posúdenie spôsobilosti a príprava potenciálnych živých darcov obličky na darcovstvo
 • Predoperačná príprava živých darcov obličky, pooperačná starostlivosť
 • Dispenzarizácia živých darcov obličiek
 • Spolupráca s regionálnymi dialyzačnými strediskami
 • Konzultačná činnosť v oblasti transplantačnej nefrológie

2.  Nefrologický program:

 • Diagnostika a liečba vybraných ochorení obličiek (vrodené/získané nefropatie, primárne/sekundárne glomerulopatie, tubulointersticiálne nefritídy, vaskulárne ochorenia obličiek) a komplikujúcich faktorov (artériová hypertenzia, kostná choroba, anémia)
 • Dispenzárna starostlivosť o pacientov s nefropatiami
 • Sonografické vyšetrenie obličiek vrátane duplexného dopplerovského vyšetrenia renálnych ciev
 • Renálna biopsia
 • Imunosupresívna liečba
 • Biologická liečba v nefrológii
 • Liečba aferézou
 • Spolupráca s regionálnymi nefrológmi
 • Konzultačná činnosť v oblasti nefrológie v nemocnici a v širšom regióne resp. celoslovensky
 • Akreditované postgraduálne vzdelávanie v špecializačnom odbore nefrológia ukončené špecializačnou skúškou 

Pregraduálna výučba

 1. Vedenie prednášok v oblasti vnútorných chorôb a nefrológie, transplantačnej nefrológie a darcovského programu pre študentov LF UK a SZU.
 2. Vedenie praktických stáží v oblasti vnútorných chorôb a nefrológie, transplantačnej nefrológie a darcovského programu pre študentov LF UK a SZU.
 3. Vedenie záverečných prác a príprava študentov LF UK na ich obhajobu.
 4. Hodnotenie študentov LF UK.
 5. Skúšanie študentov LF UK na štátnych skúškach v odbore vnútorných chorôb.
 6. Vedenie povinne voliteľného predmetu pre študentov 5. ročníka LF UK: LF.IK5/L-S-VL-117/19: Darcovstvo a orgánové transplantácie.
 7. Tvorba študijných materiálov.

Postgraduálna výučba

 1. Zabezpečenie a vedenie povinnej dvojmesačnej stáže pre lekárov v príprave na špecializačnú skúšku v študijnom odbore nefrológia cielená na
  1. získanie vedomostí zameraných na indikáciu/kontraindikáciu/prípravu pacientov na transplantáciu obličky 
  2. diagnostiku a liečbu potransplantačných komplikácií,
  3. manažment pacienta čakajúceho na transplantáciu obličky a riešenie komplikácií súvisiacich s komorbiditami, 
  4. získanie praktických vedomostí s používaním  imunosupresívnych liečiv, 
  5. získanie vedomostí zameraných na indikáciu/kontraindikáciu/prípravu živých darcov na darovanie obličky.
 2. Špecializačná skúška po ukončení štúdia v špecializačnom odbore nefrológia.

 3. Vedenie doktorandov vo odbore vnútorné choroby so zameraním najmä na nefrologické a transplantačné témy.

 4. Zabezpečenie stáže a vedenie rezidentov v nefrologickej a transplantačnej ambulancii.

   

Osveta

Klinika sa aktívne zapája do šírenia celospoločenskej osvety o darcovstve a orgánových transplantáciách a to najmä prostredníctvom celoslovenskej kampane Sedem životov – organizovanie podujatí v rámci Kampane Sedem životov.

Viac na stránke www.sedemzivotov.sk alebo na FB Sedem životov.

Doktorandské štúdium

Školiteľ: doc. MUDr. Zuzana Žilinská, PhD.

MUDr. Juraj Mariš

MUDr. Michaela Javorková

MUDr. Andrea Bystričanová

MUDr. Martina Cirbusová

MUDr. Alexander Jančuška

Diplomovky

Školiteľ: doc. MUDr. Zuzana Žilinská, PhD.

Paulína Spustová

Michal Žigo

Termíny kurzov a špecializačných skúšok

Termíny špecializačnej skúšky: 6.12.2023, 21.3.2024, 6.6.2024, 12.9.2024, 28.11.2024  

Miesto špecializačnej skúšky: Klinika nefrológie a transplantácií obličiek LF UK a UNB, Nemocnica akad. L. Dérera – UNB, Limbová 5, 833 05 Bratislava

Otázky - teoretická časť skúšky

Prednášky pred skúškou: 3.6. - 4.6.2024, 25.11. - 26.11.2024

3. rok:  29.1. - 16.2.2024, 16.9. - 4.10.2024

4. rok:  13.11. - 1.12.2023, 26.2. - 15.3.2024, 14.10. - 31.10.2024

5. rok:  13.5. - 31.5.2024 (ukončený špecializačnou skúškou), 4.11. - 22.11.2024 (ukončený špecializačnou skúškou)

Zamestnanci kliniky

MUDr. Martin Chrastina, PhD.

Kli.nefrol.trans.obl.,
Zástupca prednostky KNaTO LF UK a UNB

MUDr. Michaela Javorková

Kli.nefrol.trans.obl.,
asistent