Klinika nukleárnej medicíny LF UK a OÚSA

Onkologický ústav svätej Alžbety s.r.o.

 

Prednostka kliniky: doc.MUDr.Soňa Balogová, PhD.


tel. 02 32 249 240


e-mail: sona.balogova(at)ousa.sk


Zástupca prednostky kliniky pre liečebno-preventívnu činnosť

 

MUDr.Eva Takácsová, PhD. (liečebná časť)

MUDr.Zuzana Tomišková (diagnostická časť)

 

Sekretariát kliniky:

tel: 02 32 249 129, 02 32 249 130

fax: 02 32 249 131

 

Docenti:

doc. MUDr. Soňa  Balogová, PhD. - odbor Vnútorné choroby 

 

Asistenti:

MUDr.Lucia Noskovičová

 

 

Doktorandi na klinike:

MUDr.Lucia Noskovičová (ext.)

 

 

PRE ŠTUDENTOV: SYLABY A TESTOVÉ OTÁZKY Z NUKLEÁRNEJ MEDICÍNY

ROZVRH A PODSTATNÉ INFORMÁCIE O VÝUČBE NUKLEÁRNEJ MEDICÍNY (ZIMNÝ SEMESTER 2023/24)

Každý krúžok absolvuje dve stáže z nukleárnej medicíny (Modul 1 v jednom dni a Modul 2 v inom dni).

Nahradenie stáži v inom ako plánovanom termíne je možné, každý študent však musí absolvovať obidva moduly.

Skúška z predmetu rádiológia a nukleárna medicína je realizovaná formou spoločného testu pozostávajúceho z 20 otázok a 3 kazuistík z nukleárnej medicíny a 20 otázok a 3 kazuistík z rádiológie. 

Na absolvovanie je potrebná minimálne 61% úspešnosť.

Ak Vás zaujal predmet nukleárna medicína, v letnom semestri je k dispozícii povinne voliteľný predmet Klinické aplikácie diagnostických a terapeutických metód nukleárnej medicíny.

PREDNÁŠKY Z NUKLEÁRNEJ MEDICÍNY 2023/24

Link na online prednášky je k dispozícii tu: 

Prednáška 1: 

 

Učebnica a podklady k prednáškam sú k dispozícii v sekcii dokumenty Tímu Nukleárna medicína Prednášky.

 

 

STÁŽE Z NUKLEÁRNEJ MEDICÍNY 2023/24

Rozvrh stáží z nukleárnej medicíny je k dispozícii TU

Miestnosti sú uvedené TU

 

 

 

 

POVINNE VOLITEĽNÝ PREDMET: KLINICKÉ APLIKÁCIE DIAGNOSTICKÝCH A TERAPEUTICKÝCH METÓD NUKLEÁRNEJ MEDICÍNY (LETNÝ SEMESTER 2023/24)

Výučba predmetu je realizovaná formou teoretického úvodu a nadväzujúcej praktickej časti priamo na pracovisku nukleárnej medicíny.

Cieľom je zorientovať sa v danej problematike podľa sylabu a získať praktické zručnosti pri spracúvaní a interpretácii obrazu funkčno/morfologického PET/CT.

Absolvovanie predmetu umožní prehĺbenie získaných vedomostí z nukleárnej medicíny a poznanie širšieho kontextu klinického významu a možností uplatnenia metód nukleárnej medicíny v terapeutickom manažmente vybraných patológií. 

Výučba je realizovaná v dohovorenom termíne na pracovisku nukleárnej medicíny. 

Sylabus k predmetu je k dispozícii TU