Klinika nukleárnej medicíny LF UK a OÚSA

Onkologický ústav svätej Alžbety s.r.o.

 

Prednostka kliniky: doc.MUDr.Soňa Balogová, PhD.


tel. 02 32 249 240


e-mail: sona.balogova(at)ousa.sk


Zástupca prednostky kliniky pre liečebno-preventívnu činnosť

 

MUDr.Eva Takácsová, PhD. (liečebná časť)

MUDr.Zuzana Tomišková (diagnostická časť)

 

Sekretariát kliniky:

tel: 02 32 249 129, 02 32 249 130

fax: 02 32 249 131

 

Docenti:

doc. MUDr. Soňa  Balogová, PhD. - odbor Vnútorné choroby 

 

Asistenti:

MUDr.Lucia Noskovičová

 

 

Doktorandi na klinike:

MUDr.Lucia Noskovičová (ext.)

 

 

PRE ŠTUDENTOV: SYLABY A TESTOVÉ OTÁZKY Z NUKLEÁRNEJ MEDICÍNY

ROZVRH A PODSTATNÉ INFORMÁCIE O VÝUČBE NUKLEÁRNEJ MEDICÍNY (ZIMNÝ SEMESTER 2022/23)

Každý krúžok absolvuje dve stáže z nukleárnej medicíny (Modul 1 v jednom dni a Modul 2 v inom dni).

Nahradenie stáži v inom ako plánovanom termíne je možné, každý študent však musí absolvovať obidva moduly.

Skúška z predmetu rádiológia a nukleárna medicína je realizovaná formou spoločného testu pozostávajúceho z 20 otázok a 3 kazuistík z nukleárnej medicíny a 20 otázok a 3 kazuistíkz rádiológie. 

Na absolvovanie je potrebná minimálne 61% úspešnosť.

Ak Vás zaujal predmet nukleárna medicína, v letnom semestri je k dispozícii povinne voliteľný predmet Klinické aplikácie diagnostických a terapeutických metód nukleárnej medicíny.

PREDNÁŠKY Z NUKLEÁRNEJ MEDICÍNY 2022/23

Prednášky sú k dispozícii tu:  

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a3HNh7k70vVNFpZmgNI7dIgADkHwtK8suMxxIb4B23cw1%40thread.tacv2/conversations?groupId=97290dff-2f31-4f30-aa34-101c13545b5e&tenantId=ce31478d-6e7a-4ce7-8670-a5b9d51884f9

 

 

STÁŽE Z NUKLEÁRNEJ MEDICÍNY 2022/23

Rozvrh stáží z nukleárnej medicíny je k dispozícii TU

 

Inštrukcie, ako sa dostanete do posluchárne Pyramída, Heydukova 6:

Stáže: Ako sa dostanete do zasadačky Pyramída Heydukova 6