Klinika nukleárnej medicíny LF UK a OÚSA

Nemocnica Bory a.s., Ivana Kadlečíka 2, 841 03 Bratislava
Onkologický ústav svätej Alžbety s.r.o., Heydukova 10, 812 50 Bratislava
 

 

Prednostka kliniky: Prof. MUDr. Soňa Balogová, PhD.


tel. 02/59 77 72 90

e-mail: sona.balogova(at)fmed.uniba.sk


Zástupca prednostky kliniky 

MUDr. Lucia Noskovičová

e-mail: lucia.noskovicova(at)fmed.uniba.sk

 

 

 

Recepcia:

tel: 02/59 77 77 12 

 

Profesori:

Prof. MUDr. Soňa  Balogová, PhD. - odbor Nukleárna medicína 

 

Asistenti:

MUDr.Lucia Noskovičová

 

 

Doktorandi na klinike:

MUDr.Lucia Noskovičová (ext.)

 

 

PRE ŠTUDENTOV: SYLABY A TESTOVÉ OTÁZKY Z NUKLEÁRNEJ MEDICÍNY

ROZVRH A PODSTATNÉ INFORMÁCIE O VÝUČBE NUKLEÁRNEJ MEDICÍNY (ZIMNÝ SEMESTER 2023/24)

Každý krúžok absolvuje dve stáže z nukleárnej medicíny (Modul 1 v jednom dni a Modul 2 v inom dni).

Nahradenie stáži v inom ako plánovanom termíne je možné, každý študent však musí absolvovať obidva moduly.

Skúška z predmetu rádiológia a nukleárna medicína je realizovaná formou spoločného testu pozostávajúceho z 20 otázok a 3 kazuistík z nukleárnej medicíny a 20 otázok a 3 kazuistík z rádiológie. 

Na absolvovanie je potrebná minimálne 61% úspešnosť.

Ak Vás zaujal predmet nukleárna medicína, v letnom semestri je k dispozícii povinne voliteľný predmet Klinické aplikácie diagnostických a terapeutických metód nukleárnej medicíny.

PREDNÁŠKY Z NUKLEÁRNEJ MEDICÍNY 2023/24

Link na online prednášky je k dispozícii tu: 

Prednáška 1: 

 

Učebnica a podklady k prednáškam sú k dispozícii v sekcii dokumenty Tímu Nukleárna medicína Prednášky.

 

 

STÁŽE Z NUKLEÁRNEJ MEDICÍNY 2023/24

Rozvrh stáží z nukleárnej medicíny je k dispozícii TU

Miestnosti sú uvedené TU

 

 

 

 

POVINNE VOLITEĽNÝ PREDMET: KLINICKÉ APLIKÁCIE DIAGNOSTICKÝCH A TERAPEUTICKÝCH METÓD NUKLEÁRNEJ MEDICÍNY (LETNÝ SEMESTER 2023/24)

Výučba predmetu je realizovaná formou teoretického úvodu a nadväzujúcej praktickej časti priamo na pracovisku nukleárnej medicíny.

Cieľom je zorientovať sa v danej problematike podľa sylabu a získať praktické zručnosti pri spracúvaní a interpretácii obrazu funkčno/morfologického PET/CT.

Absolvovanie predmetu umožní prehĺbenie získaných vedomostí z nukleárnej medicíny a poznanie širšieho kontextu klinického významu a možností uplatnenia metód nukleárnej medicíny v terapeutickom manažmente vybraných patológií. 

Výučba je realizovaná v dohovorenom termíne na pracovisku nukleárnej medicíny. 

Sylabus k predmetu je k dispozícii TU

Program výučby je k dispozícii TU.