Klinika nukleárnej medicíny LF UK a OÚSA

Onkologický ústav svätej Alžbety s.r.o.

 

Prednostka kliniky: doc.MUDr.Soňa Balogová, PhD.


tel. 02 32 249 240


e-mail: sona.balogova(at)ousa.sk


Zástupca prednostky kliniky pre liečebno-preventívnu činnosť

 

MUDr.Eva Takácsová, PhD. (liečebná časť)

MUDr.Zuzana Tomišková (diagnostická časť)

 

Sekretariát kliniky:

tel: 02 32 249 129, 02 32 249 130

fax: 02 32 249 131

 

Docenti:

doc. MUDr. Soňa  Balogová, PhD. - odbor Vnútorné choroby 

 

 

Odborní asistenti:

Dr. Mathieu Gauthé, MD, PhD. (ext.)

 

Asistenti:

MUDr.Lucia Noskovičová

 

 

Doktorandi na klinike:

MUDr.Lucia Noskovičová (ext.)

 

 

PRAKTICKÁ VÝUČBA NUKLEÁRNEJ MEDICÍNY 2020/21 - INFORMÁCIE

Z dôvodu vývoja epidemiologickej situácie bude praktická výučba nukleárnej medicíny realizovaná online v čase od 8.30 do 13.20 hod.

Každý krúžok absolvuje dva moduly praktickej výučby (Modul1 a Modul2).

Rozvrh praktickej výučby je k dispozícii TU.

Náplň praktickej výučby je k dispozícii TU.

Pravidlá, ktoré je potrebné rešpektovať pri praktickej výučbe nukleárnej medicíny nájdete TU.

Pre účasť na praktickej výučbe je potrebný vstup do virtuálnej učebne:

Nukleárna medicína - praktická výučba Modul1

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a88534000165247e7b3bc36163e01fe85%40thread.tacv2/conversations?groupId=c76dcfab-54c7-4587-82c5-ca4848a2832b&tenantId=ce31478d-6e7a-4ce7-8670-a5b9d51884f9

 alebo

Nukleárna medicína - praktická výučba Modul2

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a6500049fe71b49ab8a341ea11799e46d%40thread.tacv2/conversations?groupId=fa884e51-4cef-4310-ad0f-76693d55226f&tenantId=ce31478d-6e7a-4ce7-8670-a5b9d51884f9

Nahradenie praktickej výučby v inom ako plánovanom termíne je možné, povinné je však absolvovanie oboch modulov.

Zámer nahradiť si praktickú výučbu v inom ako plánovanom termíne je potrebné komunikovať mailom na sona.balogovaousa.sk minimálne 24 hodín vopred, pre zaradenie študenta do skupiny.

Pre online výučbu môže byť akceptovaných maximálne 10 nahrádzajúcich študentov.

V prípade záujmu o nukleárnu medicínu je v letnom semestri k dispozícii povinne voliteľný predmet Klinické aplikácie nukleárnej medicíny.

 

 

Textbook from nuclear medicine