Klinika nukleárnej medicíny LF UK a OÚSA

Onkologický ústav svätej Alžbety s.r.o.

 

Prednostka kliniky: doc.MUDr.Soňa Balogová, PhD.


tel. 02 32 249 240


e-mail: sona.balogova(at)ousa.sk


Zástupca prednostky kliniky pre liečebno-preventívnu činnosť

 

MUDr.Eva Takácsová, PhD. (liečebná časť)

MUDr.Zuzana Tomišková (diagnostická časť)

 

Sekretariát kliniky:

tel: 02 32 249 129, 02 32 249 130

fax: 02 32 249 131

 

Docenti:

doc. MUDr. Soňa  Balogová, PhD. - odbor Vnútorné choroby 

 

Asistenti:

MUDr.Lucia Noskovičová

 

 

Doktorandi na klinike:

MUDr.Lucia Noskovičová (ext.)

 

 

PRAKTICKÁ VÝUČBA NUKLEÁRNEJ MEDICÍNY 2021/22 + SKÚŠKA Z PREDMETU RÁDIOLÓGIA A NUKLEÁRNA MEDICÍNA- INFORMÁCIE

Rozvrh stáží z nukleárnej medicíny je k dispozícii TU.  

Každý krúžok absolvuje dve stáže z nukleárnej medicíny (Modul 1 a Modul 2). Po každej stáži nasleduje overenie získaných vedomostí formou testu.

Pre akceptovanie účasti na stáži je postrebné dosiahnuť minimálne 60% úspešnosť v teste. V prípade neabsolvovania testu alebo v prípade neodstatočnej úspešnosti bude potrebé absolvovať test v poslednom týždni semestra. Bez úspešne absolvovaného testu z Modulu 1 a z Modulu 2 nie je možné prilásenie na skúšku. 

Miesto výučby:

Väčšinu miestností, v ktorých bývala v mimopandemickom období poskytovaná výučba aktuálne využíva vakcinačné centrum. Zvyšné miestnosti zdieľame s ostatnými klinikami, preto v niektorých dňoch nie je pre výučbu nukleárnej medicíny k dispozícii miestnosť pre prezenčnú výučbu. V týchto dňoch bude výučba realizovaná na platforme MS TEAMS (v rozvrhu označené ako online).

Na prípadné ďalšie zmeny budú dotknutí študenti upozornení mailom.

Prednášky z nukleárnej medicíny a inštrukcie k stážam sú k dispozícii na MS TEAMS, link: 

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ajBheon0yVjegd6GFmw7zL1ldVKIPMQMUJGqnuzz-hHY1%40thread.tacv2/conversations?groupId=41931e1e-cdac-4934-a63b-6dc7db207419&tenantId=ce31478d-6e7a-4ce7-8670-a5b9d51884f9

Skúška z predmetu rádiológia a nukleárna medicína je realizovaná formou spoločného online testu pozostávajúceho z 20 otázok a 3 kazuistík z nukleárnej medicíny a 20 otázok a 3 kazuistíkz rádiológie. 

Na absolvovanie je potrebná minimálne 60% úspešnosť.

Podmienkou na umožnenie skúšky v predtermíne je minimálna úspešnosť 60% z Modulu 1 a 2 výučby nukleárnej medicíny.