Klinika ortodoncie, regeneratívnej a forenznej stomatológie

KORFS - Klinika Ortodoncie, Regeneratívnej a Forenznej Stomatológie Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a Sangre Azul

O klinike

Klinika ortodoncie, regeneratívnej a forenznej stomatológie vznikla ako špecializované akreditované pracovisko pre špecializačné štúdium v odbore Čeľustná ortopédia v roku 2022. Od roku 2023 sa podieľa na výučbe medikov LFUK v piatich predmetoch pregraduálneho vzdelávania a v postgraduálnej výuke špecializantov ŠŠP čeľustná ortopédia (ortodoncia), výuke doktorandov (PhD.), vedecko-výskumnej, publikačnej a znaleckej činnosti. Odborným garantom kliniky je ​doc. MUDr. Andrej Thurzo, PhD., MPH, MHA., ktorý je vedúcim programu špecializačného štúdia čeľustnej ortopédie na LFUK a hlavným odborníkom MZ SR pre odbor Čeľustná ortopédia.

Pozvánka na výnimočnú prednášku z regeneratívnej stomatológie - prof.Tayebi, USA

 

Srdečne Vás pozývame na prednášku profesorky Lobat Tayebi z Marquette University School of Dentistry Milwaukee, USA dňa 25.9.2023 v pondelok o 14.30 Ladzianskeho posluchárni. Pôjde vôbec o prvú prednášku v oblasti regeneratívnej stomatológie v SR.  Kompletné info nájdete na tejto stránke.

Čoskoro možno budeme vedieť aktivovať rast tretích zubov aj u ľudí. Chcete vedieť, ako sme od toho ďaleko?

Dnes už vieme 3D tlačou špeciálnymi materiálmi a biotlačou vlastnými bunkami daného človeka opravovať nielen zuby a okolité tkanivá, ale aj iné časti ľudského tela. Chcete sa dozvedieť ako?

      Tieto zaujímavé témy spadajú pod „regeneratívnu stomatológiu“ a LF UK Vám prináša úplne prvú medzinárodnú prednášku v tejto oblasti od profesorky Lobat Tayebi Marquette University School of Dentistry Milwaukee, USA.

Prednáška sa koná prezenčne 25. septembra - v pondelok o 14.30 Ladzianskeho posluchárni LFUK. Pôjde vôbec o prvú zahraničnú prednášku v oblasti regeneratívnej stomatológie na Slovensku. Počet miest je obmedzený, prosíme rezervujte si miesto online TU. Prednáška sa koná pod záštitou prodekana pre zubné lekárstvo – doc.Thurza a medici zubného lekárstva a medzinárodného programu dentistry majú pre ňu ospravedlnenú neúčasť na inej výučbe. 

Aktuálne riešené projekty, diplomové a dizertačné témy

Aktuálne riešené grantové úlohy: 

 • KEGA 054UK-4/2023 - Umelou inteligenciou riadený vzdelávací a testovací on-line systém pre študentov zubného lekárstva a zubných lekárov
 • APVV-21-0173 s STU - Biokompatibilné personalizované náhrady produkované technológiou spracovania taviteľného filamentu

Pregraduálne predmety: 

 • Čeľustná ortopédia/ortodoncia
 • Pokročilé technológie v ortodoncii
 • Právne a forenzné aspekty pri poskytovaní zubno-lekárskej zdravotnej starostlivosti
 • Regeneratívna stomatológia

 Aktívne témy / oblasti pre Diplomové práce:

 • "Additive Manufacturing of No-preparation Veneers / 3D tlač bezpreparačných faziet"
 • "Effect of High and Low Frequency Vibration on Mesenchymal Stem Cells Colonized in Hydroxyapatite Scaffolds / Efekt vysoko a nizko frekvencnych vibracii na MSC kolonizovanych na HA skafoldoch"
 • "Regenerative dentistry: 3D printed orthodontic biocompatible accessories for protection of implanted colonized scaffolds / Regeneratívne zubné lekárstvo: 3D tlačené hydroxyapatitové skafoldy a príslušenstvo pre biokolonizáciu"
 • "3D Printed Fixed 3D Individualized Retention Appliances - ""3DIR"" after Orthodontic Treatment / 3D tlačené fixné 3D individualizované retenčné aparáty-""3DIR"" po ortodontickej liečbe"

Aktívne témy / pre interné a externé doktorandské štúdium:

 • Aplikácie umelej inteligencie v diagnostike z CBCT, vyhodnocovaní priebehu a stability výsledku ortodontickej liečby
 • Aplikácie Umelej Inteligencie v Tele-medicínskom Manažmente Ortodontickej Liečby v Kombinácii s Inteligentnou Mobilnou Aplikáciou StrojCHECK
 • 3D tlač v ortodontickom plánovaní ortognátnych prípadov a regeneratívnom zubnom lekárstve

 •  3D kefalometria z CBCT pomocou umelej inteligencie
 • Pokročilé technológie na plánovanie ortodontickej liečby podľa tváre
 • Umelá inteligencia pri hodnotení kvality a efektivity ortodontickej liečby
 • Kompozitná 3D tlač faziet a koruniek v kombinácii s ortodontickou liečbou
 • Neinvazívna liečba porúch dýchania a prehĺtania u novorodencov s Pierre-Robin sekvenciou pomocou 3D tlačenej personalizovanej palato-lingválnej platničky
 • Moderné postupy regeneratívnej stomatológie v oblasti endodoncie 

 •  3D kefalometria z CBCT pomocou umelej inteligencie
 • Pokročilé technológie na plánovanie ortodontickej liečby podľa tváre
 • Umelá inteligencia pri hodnotení kvality a efektivity ortodontickej liečby
 • Biokompatibilná 3D tlač kompozitmi a kovmi v personalizovanej ortodontickej liečbe a retencii
 • Efekt vibracii na 3D tlačené hydroxyapatitové skafoldy kolonizované mezenchymálnymi kmeňovými bunkami v regeneratívnej stomatológii
 • Právne a forezné aspekty pri poskytovaní zubnolekárskej zdravotnej starostlivosti
 • Úloha ortodontistu v interdisciplinárnej spolupráci u syndrómových pacientov a pacientov s obštrukciou horných dýchacích ciest

 

 

Adresa a kontakt

⌂    Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava - Staré mesto

☏   +421 908 329 836   

✉    kristina.jancovicovafmed.uniba.sk   

֍    WEB kliniky: www.SangreAzul.sk

 

Publikácie z posledných troch rokov


ABCDEFG
1
rok publikovaniaIFJIF x/100kvartil podľa JCR (WOS/Clarivate)kvartil podľa SCIMAGO (SCOPUS)časopisnázov
2
20232.753.9Q2Q2Applied SciencesThe New Role of the Dental Assistant and Nurse in the Age of Advanced Artificial Intelligence in Telehealth Orthodontic Care with Dental Monitoring: Preliminary Report
3
20232.955.7Q2Q2ElectronicsAI-Assisted CBCT Data Management in Modern Dental Practice: Benefits, Limitations and Innovations
4
20232.851.1Q2Q2Healthcare Artificial Intelligence Systems Assisting in the Assessment of the Course and Retention of Orthodontic Treatment
5
2023384.57Q1Q2Education SciencesImpact of Artificial Intelligence on Dental Education: A Review and Guide for Curriculum Update
6
20232.7973.5Q2Q1International Journal of Legal MedicineUse of third molar eruption based on Gambier’s criteria in assessing dental age
7
20226.20877Q1Q1International Journal of Molecular SciencesFabrication and In Vitro Characterization of Novel Hydroxyapatite Scaffolds 3D Printed Using Polyvinyl Alcohol as A Thermoplastic Binder
8
20224.285.2Q1Q2Seminars in OrthodonticsUse of optical scanning and 3D printing to fabricate customized appliances for patients with craniofacial disorders
9
20223.970.6Q2Q1SensorsSmartphone-Based Facial Scanning as a Viable Tool for Facial-ly Driven Orthodontics?
10
2022582Q1Q1PolymersPierre Robin Sequence and 3D Printed Personalized Composite Appliances in Interdisciplinary Approach
11
20223.662.6Q2Q2DiagnosticsChange in the Constricted Airway in Patients after Clear Aligner Treatment: A Retrospective Study
12
20222.851.1Q2Q2Healthcare Where Is the Artificial Intelligence Applied in Dentistry? Systematic Review and Literature Analysis
13
20224.666.1Q2Q1MoleculesHuman Remains Identification Using Micro-CT, Chemometric and AI Methods in Forensic Experimental Reconstruction of Dental Patterns after Concentrated Sulphuric Acid Significant Impact
14
20224.614Q1Q2International Journal of Environmental Research and Public HealthDental Care and Education Facing Highly Transmissible SARS-CoV-2 Variants: Prospective Biosafety Setting: Prospective, Single-Arm, Single-Center Study
15
20223.475Q2Q2Materials Utilization of a 3D Printed Orthodontic Distalizer for Tooth-Borne Hybrid Treatment in Class II Unilateral Malocclusions
16
20213.1660.8Q2Q2Healthcare Artificial Intelligence in Orthodontic Smart Application for Treatment Coaching and Its Impact on Clinical Performance of Patients Monitored with AI-TeleHealth System
17
20213.1660.8Q2Q2Healthcare Use of Advanced Artificial Intelligence in Forensic Medicine, Forensic Anthropology and Clinical Anatomy
18
20212.83858.15Q2Q2Applied SciencesThree-Dimensional Modeling and 3D Printing of Biocompatible Orthodontic Power-Arm Design with Clinical Application