Klinika plastickej chirurgie LF UK a UNB

Charakteristika kliniky

Plastická chirurgia je samostatný medicínsky odbor, ktorý hraničí a kooperuje s inými medicínskymi odbormi. Zaoberá sa vrodenými vývojovými chybami, operáciami nádorov kože a podkožia, chirurgiou ruky, periférneho nervového systému, estetickou a korektívnou chirurgiou, rekonštrukčnou chirurgiou a mikrochirurgiou.
Plastická chirurgia zahŕňa všeobecnú plastickú chirurgiu, rekonštrukčnú mikrochirurgiu, estetickú chirurgiu, chirurgiu vrodených vývojových chýb, chirurgiu ruky, ako aj riešenie úrazov a poúrazových defektov.

Kliniku plastickej chirurgie založil v roku 1951 prof. Demjén ako prvé pracovisko plastickej chirurgie na Slovensku. V súčasnosti je klinika súčasťou Univerzitnej nemocnice Bratislava, pracovisko Ružinov, nachádza sa v priestoroch pavilónu D. Klinika má kapacitu 37 lôžok na dvoch oddeleniach. Oddelenie pre dospelých má 19 lôžok a detské oddelenie 18 lôžok. Na oddeleniach sa nachádzajú dvoj- a trojlôžkové izby, vybavené samostatným sociálnym zariadením. V rámci dospelého oddelenia ponúkame aj dve dvojlôžkové nadštandardné izby.
V ambulantnej časti klinika okrem bežnej činnosti ambulancie pre dospelých a ambulancie pre deti zabezpečuje aj špecializovanú konzultačnú činnosť v estetickej poradni, poradni pre ruku, mikrochirurgickej poradni a rázštepovej poradni.
Klinika zabezpečuje ústavné pohotovostné služby.

Klinika je výučbovou základňou Lekárskej fakulty pre plastickú chirurgiu v rámci oboru chirurgia. Je akreditovaným pracoviskom pre špecializačnú prípravu lekárov v odbore plastickej chirurgie na Lekárskej fakulte UK. Klinika je školiacim pracoviskom taktiež pre internú aj externú formu doktorandského štúdia na LFUK. Na klinike absolvujú povinnú prax z plastickej chirurgie lekári v rámci viacerých špecializačných odborov LF UK aj SZU.

Najvýznamnejšie výsledky
Najvýznamnejšie výsledky a svoju jedinečnosť dosiahla klinika v oblasti rozvoja riešenia rázštepových chýb. Klinika bola začlenená do európskeho programu Eurocleft. Za túto činnosť bola vysoko hodnotená. V komplexnej starostlivosti o rázštepového pacienta sme zaviedli genetický dispenzár a genetické vyšetrenie u rázštepových vývojových chýb. Pracovisko rozvíja operačné techniky rekonštrukcie prsníka a ich zavedenie do bežnej praxe. Ako jediné pracovisko na Slovensku robí rekonštrukciu prsníka prostredníctvom mikrochirugickej techniky DIEP. Jedinečné je aj zavedenie techniky voľného svalového prenosu na rekonštrukciu paralyzovanej tváre pri obrne tvárového nervu. Klinika zavádza a rozvíja mikrochirurgické rekonštrukčné operácie. Ako jediné pracovisko máme zavedenú techniku rekonštrukcie hltana voľným lalokom a voľným prenosom tenkého čreva. Takisto jedinečnosť pracoviska na Slovensku je v používaní perforátorových lalokov. Klinika sa podieľa na rozvoji mikrochirurgických techník a zavedenie guidelinov pri rekonštrukciách periférnych nervov.


Špecializácia pracoviska:

• Rázštepové centrum

Komplexné riešenie vývojových chýb podnebia a pier od chirurgického riešenia primárnych a sekundárnych deformít cez ortodontickú starostlivosť, logopédiu a foniatriu

• Mikrochirugické cetrum

Zaoberá sa mikrochirugickými rekonštrukčnými výkonmi, napr. prsníkov po abláciách pre zhubný nádor, poúrazových a iných defektov v rôznych lokalitách tela, prenosom prstov z nohy na ruku (pri ich strate). Riešenie poškodení tvárového nervu (nervus facialis) primárnymi rekonštrukciami periférneho nervu až po mikrochirurgický prenos voľného svalu do oblasti tváre

• Centrum estetickej chirurgie

poskytuje komplexné služby klientkam a klientom podľa najnovších a najmodernejších techník a postupov používaných na svetových pracoviskách a centrách estetickej chirurgie ako:

1. facelift s napnutím svalo-väzivového tkaniva,

2. zväčšovanie prsníkov silikónovými implantátmi najvyššej kvality s ich uložením pod žľazu alebo pod sval

3. estetické a korektívne operácie nosa,

4. zmenšovanie prsníkov,

5. korekcie poklesnutých prsníkov,

6. úprava nadbytku kože na bruchu a rozostupu svalov brucha,

7. korekcie očných viečok dolných aj horných,

8. vytiahnutie obočia (browlift),

9. zväčšovanie pier operačným zákrokom,

10. zväčšovanie pier s použitím injektovateľných materiálov,

11. vyhladzovanie vrások injektovateľnými materiálmi,

12. vyhladzovanie vrások aplikáciou botulotoxínu,

13. odsávanie tuku – liposukcia,

14. korekcie tukom – lipografting,

15. korekcie odstávajúcich ušníc.

Unikátne operačné techniky a metódy:

1. facelift s použitím techniky RBST (round block SMAS technic),

2. vyhladzovanie vrások tváre a krku s použitím techniky APTOS,

3. podvihnutie a zmenšenie prsníkov technikou Lejour, Hall Findlay, Graff,

4. korekcia nosa extramukóznym prístupom podľa Trinitého,

5. korekcia vybočenej nosovej priehradky technikou swinging door,

6. korekcia mäkkých častí nosa delivery technikou,

7. rekonštrukcia prsníka po ablácii technikou DIEP, SIEA,

8. rekonštrukcie periférnych nervov,

9. rekonštrukcie chýbajúcich ušníc technikou podľa Nagata,

10. rekonštrukcia paralyzovanej tváre vložením voľného svalového laloka,

11. rekonštrukcia hltana po laryngektómiách voľným lalokom a jejunom,

12. rekonštrukcia malých kĺbov prstov osteochondrálnymi štepmi,

13. prenos tukových kmeňových buniek (lipografting).

Zamestnanci kliniky LF UK

doc. MUDr. Jozef Fedeleš, CSc.

Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, Klinika plastickej,rekonšt. a estet.chir
docent vysokej školy, univerzity

MUDr. Ivan Fuljer

Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, Klinika plastickej,rekonšt. a estet.chir
asistent

MUDr. Patrik Hudec

Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, Klinika plastickej,rekonšt. a estet.chir
asistent

MUDr. Ivan Hulín

Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, Klinika plastickej,rekonšt. a estet.chir
odborný asistent

MUDr. David Marsal

Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, Klinika plastickej,rekonšt. a estet.chir
asistent

MUDr. Drahomír Palenčár, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, Klinika plastickej,rekonšt. a estet.chir
odborný asistent
02/48 234 554

MUDr. Lukáš Šimko, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, Klinika plastickej,rekonšt. a estet.chir
odborný asistent
[1] 2