Klinika plastickej, rekonštrukčnej a estetickej chirurgie LF UK a UN Bratislava

Charakteristika kliniky

Plastická chirurgia je samostatný medicínsky odbor, ktorý hraničí a kooperuje s inými medicínskymi odbormi. Zaoberá sa vrodenými vývojovými chybami, operáciami nádorov kože a podkožia, chirurgiou ruky, periférneho nervového systému, estetickou a korektívnou chirurgiou, rekonštrukčnou chirurgiou a mikrochirurgiou.
Plastická chirurgia zahŕňa všeobecnú plastickú chirurgiu, rekonštrukčnú mikrochirurgiu, estetickú chirurgiu, chirurgiu vrodených vývojových chýb, chirurgiu ruky, ako aj riešenie úrazov a poúrazových defektov.

Kliniku plastickej chirurgie založil v roku 1951 prof. Demjén ako prvé pracovisko plastickej chirurgie na Slovensku. V súčasnosti je klinika súčasťou Univerzitnej nemocnice Bratislava, pracovisko Ružinov, nachádza sa v priestoroch pavilónu D. Klinika má kapacitu 37 lôžok na dvoch oddeleniach. Oddelenie pre dospelých má 19 lôžok a detské oddelenie 18 lôžok. Na oddeleniach sa nachádzajú dvoj- a trojlôžkové izby, vybavené samostatným sociálnym zariadením. V rámci dospelého oddelenia ponúkame aj dve dvojlôžkové nadštandardné izby.
V ambulantnej časti klinika okrem bežnej činnosti ambulancie pre dospelých a ambulancie pre deti zabezpečuje aj špecializovanú konzultačnú činnosť v estetickej poradni, poradni pre ruku, mikrochirurgickej poradni a rázštepovej poradni.
Klinika zabezpečuje ústavné pohotovostné služby.

Klinika je výučbovou základňou Lekárskej fakulty pre plastickú chirurgiu v rámci oboru chirurgia. Je akreditovaným pracoviskom pre špecializačnú prípravu lekárov v odbore plastickej chirurgie na Lekárskej fakulte UK. Klinika je školiacim pracoviskom taktiež pre internú aj externú formu doktorandského štúdia na LFUK. Na klinike absolvujú povinnú prax z plastickej chirurgie lekári v rámci viacerých špecializačných odborov LF UK aj SZU.

Najvýznamnejšie výsledky
Najvýznamnejšie výsledky a svoju jedinečnosť dosiahla klinika v oblasti rozvoja riešenia rázštepových chýb. Klinika bola začlenená do európskeho programu Eurocleft. Za túto činnosť bola vysoko hodnotená. V komplexnej starostlivosti o rázštepového pacienta sme zaviedli genetický dispenzár a genetické vyšetrenie u rázštepových vývojových chýb. Pracovisko rozvíja operačné techniky rekonštrukcie prsníka a ich zavedenie do bežnej praxe. Ako jediné pracovisko na Slovensku robí rekonštrukciu prsníka prostredníctvom mikrochirugickej techniky DIEP. Jedinečné je aj zavedenie techniky voľného svalového prenosu na rekonštrukciu paralyzovanej tváre pri obrne tvárového nervu. Klinika zavádza a rozvíja mikrochirurgické rekonštrukčné operácie. Ako jediné pracovisko máme zavedenú techniku rekonštrukcie hltana voľným lalokom a voľným prenosom tenkého čreva. Takisto jedinečnosť pracoviska na Slovensku je v používaní perforátorových lalokov. Klinika sa podieľa na rozvoji mikrochirurgických techník a zavedenie guidelinov pri rekonštrukciách periférnych nervov.


Špecializácia pracoviska:

• Rázštepové centrum

Komplexné riešenie vývojových chýb podnebia a pier od chirurgického riešenia primárnych a sekundárnych deformít cez ortodontickú starostlivosť, logopédiu a foniatriu

• Mikrochirugické cetrum

Zaoberá sa mikrochirugickými rekonštrukčnými výkonmi, napr. prsníkov po abláciách pre zhubný nádor, poúrazových a iných defektov v rôznych lokalitách tela, prenosom prstov z nohy na ruku (pri ich strate). Riešenie poškodení tvárového nervu (nervus facialis) primárnymi rekonštrukciami periférneho nervu až po mikrochirurgický prenos voľného svalu do oblasti tváre

• Centrum estetickej chirurgie

poskytuje komplexné služby klientkam a klientom podľa najnovších a najmodernejších techník a postupov používaných na svetových pracoviskách a centrách estetickej chirurgie ako:

1. facelift s napnutím svalo-väzivového tkaniva,

2. zväčšovanie prsníkov silikónovými implantátmi najvyššej kvality s ich uložením pod žľazu alebo pod sval

3. estetické a korektívne operácie nosa,

4. zmenšovanie prsníkov,

5. korekcie poklesnutých prsníkov,

6. úprava nadbytku kože na bruchu a rozostupu svalov brucha,

7. korekcie očných viečok dolných aj horných,

8. vytiahnutie obočia (browlift),

9. zväčšovanie pier operačným zákrokom,

10. zväčšovanie pier s použitím injektovateľných materiálov,

11. vyhladzovanie vrások injektovateľnými materiálmi,

12. vyhladzovanie vrások aplikáciou botulotoxínu,

13. odsávanie tuku – liposukcia,

14. korekcie tukom – lipografting,

15. korekcie odstávajúcich ušníc.

Unikátne operačné techniky a metódy:

1. facelift s použitím techniky RBST (round block SMAS technic),

2. vyhladzovanie vrások tváre a krku s použitím techniky APTOS,

3. podvihnutie a zmenšenie prsníkov technikou Lejour, Hall Findlay, Graff,

4. korekcia nosa extramukóznym prístupom podľa Trinitého,

5. korekcia vybočenej nosovej priehradky technikou swinging door,

6. korekcia mäkkých častí nosa delivery technikou,

7. rekonštrukcia prsníka po ablácii technikou DIEP, SIEA,

8. rekonštrukcie periférnych nervov,

9. rekonštrukcie chýbajúcich ušníc technikou podľa Nagata,

10. rekonštrukcia paralyzovanej tváre vložením voľného svalového laloka,

11. rekonštrukcia hltana po laryngektómiách voľným lalokom a jejunom,

12. rekonštrukcia malých kĺbov prstov osteochondrálnymi štepmi,

13. prenos tukových kmeňových buniek (lipografting).

Sylaby - výučba

1. Názov predmetu: Plastická chirurgia

Počet hodín: V. ročník všeob. lekárstvo - letný semester 8/5

VI. ročník všeob. lekárstvo 0/24

III. ročník - stomatológia - letný semester 4/0


2. Povinná a odporúčaná literatúra:

Fedeleš, J. (zost.): Plastická chirurgia. In: Breza, J. et al., eds. Princípy chirurgie IV, Bratislava: SAP, 2015. s. 985-1275, ISBN 978-80-89607-37-2

Guzanin, Š., Sabovčík, R., Kačmár, P. Vybrané kapitoly z plastickej, rekonštrukčnej a estetickej chirurgie. Košice: Univerzita P.J. Šafárika, 2003. 104 s.


3. Prednášky - všeob. lekárstvo - Doc.MUDr.Jozef Fedeleš,CSc.


 I. Plastická chirurgia I - 2 hodiny

Základné princípy atraumatického operovania, incízie, typy sutúr, pooperačná starostlivosť, Princípy hojenia rán - jednotlivé fázy, infikovaná rana - komplikované hojenie, jazva a patologická jazva- terapeutické možnosti.

Rázštepy tváre - rozdelenie, etiológia, terapia.

Komplexná starostlivosť o rázštepového pacienta, multidisciplinárny prístup.

Pigmentové lézie kože,

Malígny melanóm - etio, rozdelenie, princípy terapie, hodnotenie Clark, Breslow

Kožné a podkožné tumory - benígne, malígne, princípy terapie


II. Plastická chirurgia II - 2 hodiny

Transplantácia kože - voľné kožné autotransplantáty, rozdelenie, odberové miesta, princípy použitia, pooperačná starostlivosť,

Lalokové plastiky - princíp, druhy - rozdelenie, použitie,

Mikrochirurgia - princípy, inštrumentárium, techniky, výber pacienta

Mikrochirurgické voľné laloky - princíp, použitie.

Replantácia a revaskularizácia v oblasti prstov a ruky - princípy, technika transportu amputátu, časový manažment.

Stratové poranenia a princípy riešenia.


III. Plastická chirurgia III - 2 hodiny

Vrodené vývojové chyby ruky - rozdelenie, popis, diagnostika, dif. diagnostika, možnosti terapeutického riešenia,

Poranenia v oblasti ruky, diagnostika šľachových poranení - ošetrenie, typy sutúr, typy rehabilitácie,

Dupuytrénova kontraktúra - etiologia, diagnostika, dif. diagnostika, terapia

Diagnostika poranení nervov ruky - terapeutické postupy, rekonštrukčné výkony po poranení nervov v oblasti ruky.

Kompresívne syndrómy hornej končatiny - rozdelenie, diagnostika, terapeutické riešenie.


IV. Plastická chirurgia IV - 2 hodiny Prof. MUDr. Ján Koller, CSc.

Popáleniny, prvá pomoc

Popáleninová choroba, popáleninový šok - patofyziológia, klin. obraz, terapia

Omrzliny

Dekubity


4. Prednášky - stomatológia - Doc. MUDr. Jozef Fedeleš, CSc.


I. Plastická chirurgia I - 2 hodiny

Základné princípy atraumatického operovania, incízie, typy sutúr, pooperačná starostlivosť, Princípy hojenia rán - jednotlivé fázy, infikovaná rana - komplikované hojenie, jazva a patologická jazva- terapeutické možnosti.

Rázštepy tváre - rozdelenie, etiológia, terapia.

Komplexná starostlivosť o rázštepového pacienta, multidisciplinárny prístup.

Stratové porania tkanív v oblasti tváre a princípy terapeutického riešenia


II. Plastická chirurgia II - 2 hodiny

Transplantácia kože - voľné kožné autotransplantáty, rozdelenie, odberové miesta, princípy použitia, pooperačná starostlivosť,

Lalokové plastiky - princíp, druhy - rozdelenie, použitie

Kožné a podkožné tumory - benígne, malígne, princípy terapie

Malígny melanóm - etio, rozdelenie, princípy terapie, hodnotenie Clark, Breslow

Paréza n. facialis - terapeutické princípy


5. Stáže - praktické cvičenia

1/ Základné vyšetrenie plastickochirurgického pacienta, anamnéza, vyšetrenie, diagnostický záver, dif. diagnostika, komunikácia s plastickochirurgickým pacientom

2/ Plastickochirurgické inštrumentárium

3/ Ošetrovanie plastickochirurgickej rany (preväzy podľa možnosti)

4/ Popis techniky operačných postupov pri riešení niektorých vrodených vývojových chýb v oblasti ruky, ochorení ruky - napr Dupuytrenova kontraktura, kompresívnych syndromov v oblasti HK.

Popis techniky odberu voľných kožných autotransplantátov s praktickou ukážkou pooperačného ošetrovania priložených kožných autotransplantátov

Popis techniky miestnych kožných lalokov a pooperačná starostlivosť

Popis techník rekonštrukcie prsníka po ablácii

Popis možností a techník rekonštrukcie ušnice s ukážkou pacienta (podľa možnosti)

5/ Poranenia periférnych nervov - princípy primárneho ošetrenia

6/ Vyšetrenie rázštepového pacienta (podľa možnosti)

Vyšetrenie pacientov s kožnými tumormi (podľa možnosti) - benígnymi, malígnymi, malígnym melanómom, diagnostika, dif. diagnostika - stanovenie terapeutického postupu

Vyšetrenie pacienta s vrodenou vývojovou chybou v oblasti ruky (podľa možnosti)

Vyšetrenie pacienta s parézou n. facialis - rozbor - stanovenie terapeutického postupu (podľa možnosti)

7/ Základné princípy estetickej chirurgie


6. Semináre

VI. ročník na konci bloku pred ŠZS: seminár - 2 hod.


7. Skúšky - 0


8. Štátne záverečné skúšky - v rámci SZŠ z chirurgie.


Sylaby (okruhy tém) na ústnu časť skúšky:


 1.  Hojenie rán (3 fázy, patologická jazva)
 2. Kožné transplantáty (jednotlivé typy podľa hrúbky, dočasné kožné krytie)

 3. Laloky (rozdelenie podľa cievneho zásobenia, lokalizácie, obsahu. Tkanivová expanzia)

 4. Mikrochirurgické voľné laloky (druhy podľa obsahu tkaniva, použitie)

 5. Kožné a podkožné tumory (benígne, malígne)

 6. Pigmentové lézie kože (névy, dysplastické névy, malígny melanóm, sentinelova uzlina)

 7. Rázštepy a vrodené vývojové chyby tváre (delenie, timing operácie, komplexná multidisciplinárna starostlivosť)

 8. Vrodené chyby ruky

 9. Amputácie v oblasti ruky a prstov (totálne, subtotálne, replantácie a revaskularizácie)

 10. Transport pacienta a amputátu do replantačného centra, doba ischémie

 11. Poranenie šliach na horných končatinách (timing operatívy, sutury, pooperačný management - typy rehabilitácie.

 12. Kladivkový prst - ruptúra dorzálnej aponeurózy (dist. extenzor), deformita gombíkovej dierky, deformita labutej šije (etiológia, základné princípy terapie)

 13. Získané deformácie prstov a ruky pri parézach nervov

 14. Úžinové (kompresívne) syndrómy hornej končatiny (syndrom karpálneho tunela, Guyonovho tunela, syndrom pronátorový, kubitálny a syndróm skalenový)

 15. Dupuytrénova kontraktura (diagnostika, diferenciálne dignostické odlíšenie od kamptodaktylie a poúrazovej kontraktúry)

 16. Paréza n. facialis (terapeutické princípy)

 17. Dekubity

 18. Omrzliny

 19. Popáleniny všeobecne, prvá pomoc

 20. Popáleninová choroba a popáleninový šok

 

 

Praktická výučba 3. ročník všeobecné lekárstvo - chirurgická propedeutika

Priebeh stáží a seminárov na Klinike plastickej chirurgie LFUK a UNB sa riadi podľa stanoveného rozvrhu a syláb zverejnených na webovej stránke a vývesnej tabuli kliniky. Praktická výučba je vedená predpísaným počtom pedagógov.


Výuku poslucháčov zabezpečujú:

- MUDr. Drahomír Palenčár, PhD.

- Doc. MUDr. Jozef Fedeleš,CSc.

- MUDr. Ivan Hulín

- MUDr. Mária Plišová

- MUDr. Patrik Hudec

- Dr. Med. Univ. Lukáš Šimko, PhD. - úv.

- MUDr. Rastislav Trška, PhD. - úv.

 

Priebeh výučby pre 3. ročník VL


1. deň

Hojenie rán podľa jednotlivých fáz

Rozdelenie rán

Základné princípy ošetrovania rán

Cirurgické inštrumentárium, šicie materiály

Praktický nácvik viazania uzlov

Typy stehov

Základy dokumentácie v chirurgii

Vyšetrenie pacienta

Prezentácia k samoštúdiu vzhľadom na pozastavenie kontaktnej výučby

Rozvrh praktickej výučby 3. ročník VL letný semester šk.r.2019/2020

Rozvrh 3. ročník VL letný semester 2019/2020
Dátum Študijná skupina Pedagóg
     
28.02.2020 6 MUDr.Hudec
     
23.03.2020 7 MUDr.Plišová
24.03.2020 1 MUDr.Hudec
25.03.2020 19 MUDr.Plišová
26.03.2020 13 MUDr.Hudec
27.03.2020 2 MUDr.Plišová
     
30.03.2020 8 MUDr.Plišová
31.03.2020 14 MUDr.Plišová
01.04.2020 20 MUDr.Plišová
02.04.2020 25 MUDr.Hudec
03.04.2020 3 MUDr.Hudec
     
06.04.2020 9 MUDr.Hudec
07.04.2020 15 MUDr.Hudec
08.04.2020 21 MUDr.Hudec
     
16.04.2020 26 MUDr.Plišová
17.04.2020 4 MUDr.Plišová
     
20.04.2020 10 MUDr.Hudec
21.04.2020 16 MUDr.Plišová
22.04.2020 22 MUDr.Plišová
23.04.2020 27 MUDr.Hudec
24.04.2020 5 MUDr.Plišová
     
27.04.2020 11 MUDr.Hudec
28.04.2020 17 MUDr.Hudec
29.04.2020 23 MUDr.Hudec
30.04.2020 28 MUDr.Plišová
     
04.05.2020 12 MUDr.Hudec
05.05.2020 18 MUDr.Plišová
06.05.2020 24 MUDr.Hudec
07.05.2020 29 MUDr.Plišová

Praktická výučba 4. ročník zubné lekárstvo

Priebeh stáží a seminárov na Klinike plastickej chirurgie LFUK a UNB sa riadi podľa stanoveného rozvrhu a syláb zverejnených na webovej stránke a vývesnej tabuli kliniky. Praktická výučba je vedená predpísaným počtom pedagógov.


Výuku poslucháčov zabezpečujú:

- MUDr. Drahomír Palenčár, PhD.

- Doc. MUDr. Jozef Fedeleš,CSc.

- MUDr. Ivan Hulín

- MUDr. Mária Plišová

- MUDr. Patrik Hudec

- Dr. Med. Univ. Lukáš Šimko, PhD. - úv.

- MUDr. Rastislav Trška, PhD. - úv.

 

Priebeh výučby pre IV. ročník zubné lekárstvo


1. deň

Úvod do plastickej chirurgie

Základné princípy atraumatického operovania, incízie, typy sutúr, pooperačná starostlivosť, Princípy hojenia rán - jednotlivé fázy, infikovaná rana - komplikované hojenie, jazva a patologická jazva- terapeutické možnosti.

Vrodené chyby v oblasti hlavy a tváre

Rázštepy tváre - rozdelenie, etiológia, terapia.

Komplexná starostlivosť o rázštepového pacienta, multidisciplinárny prístup.

Demonštrácia pacienta s rázštepovou chybou

Stratové poranenia v oblasti tváre a možnosti riešenia

Transplantácia kože

Lalokové plastiky

Rozvrh praktickej výučby 4. ročník zubné lekárstvo zimný semester šk.r.2019-2020

Practicals 4th class Dentistry - english program

Seminars and clinical practice are taking place at the Clinic of plastic and reconstructive surgery LFUK and UNB according to the official schedule published on the website and the notice board of the clinic.

The practical part is taught by a prescribed number of lecturers.


The education of students is done by:

- MUDr. Drahomír Palenčár, PhD.

- Doc. MUDr. Jozef Fedeleš, CSc.

- MUDr. Mária Plišová

-MUDr. Patrik Hudec

- Dr. med. univ. Lukáš Šimko, PhD. - part.

- MUDr. Rastislav Trška, PhD. - part.Teaching summary 4th year dentistry


Day 1.

Introduction to plastic surgery

Basic principles of atraumatic surgery, incisions, suture types, surgical aftercare,

Principles of woundhealing (phases), wound infection – complicated healing, scar management

Congenital malformations of the face and head

Face clefts – classification, etiology, therapy

Complex care of the cleft patient – multidisciplinary approach

Demonstration of a cleft patient

Injuries with structural loss of the face and their reconstruction options

Skin transplantation 

Flaps

TIME SCHEDULE - Practicals - 4th class - Dentistry

Practicals - 4th class - Dentistry
Date Study Group teacher

Praktická výučba 5. ročník

Priebeh stáží a seminárov na Klinike plastickej chirurgie LFUK a UNB sa riadi podľa stanoveného rozvrhu a syláb zverejnených na webovej stránke a vývesnej tabuli kliniky. Praktická výučba je vedená predpísaným počtom pedagógov.


Výuku poslucháčov zabezpečujú:

- MUDr. Drahomír Palenčár, PhD.

- Doc. MUDr. Jozef Fedeleš,CSc.

- MUDr. Ivan Hulín

- MUDr. Mária Plišová

- MUDr. Patrik Hudec

- Dr. Med. Univ. Lukáš Šimko, PhD. - úv.

- MUDr. Rastislav Trška, PhD. - úv.


Priebeh výučby pre V. ročník


1. deň

Úvod do plastickej chirurgie

Chirurgia ruky

- Anatomické minimum

- Vrodené vývojové chyby - vyšetrenie - demonštrácia pacienta (podľa možnosti) možnosti riešenia

- Zásady ošetrovania úrazov v oblasti ruky - základné princípy.

- Taktika vyšetrenia pacienta s léziou šľachového aparátu ruky (flexory, extenzory), terapia (druhy sutúr, materiály), pooperačný management - druhy a princípy rehabilitácie. Možnosti následných rekonštrukcií. Preväz pacienta po operácii úrazu ruky - podľa možnosti

- Amputácie v oblasti prstov a rúk - rozdelenie, princípy replantácie a revaskularizácie, spôsob transportu pacienta a amputátu do replantačného centra, časový manažment.

- Dupuytrenova kontraktura - diagnostika, dif. diagnosticé odlíšenie od iných ochorení ruky, princípy terapie, klinické vyšetrenie pacienta s Dupuytrenovou kontrakturou (podľa možnosti)

- Získané deformácie po léziách šľachového aparátu, vyšetrenie pacienta (podľa možnosti)

- Získané deformácie prstov a ruky pri parézach nervov, vyšetrenie pacienta podľa možnosti

- Kompresívne syndromy hornej končatiny (diagnostika, dif. dg., princípy terapie)

 

Učebné texty k samoštúdiu vzhľadom na pozastavenie kontaknej výučby:

Základy plastickej chirurgie

Rozvrh praktickej výučby 5. ročník VL, letný semester šk.r.2019/2020

Rozvrh 5. ročník VL, letný semester šk.r. 2019/2020
Dátum Študijná skupina Pedagóg
24.02.2020 4 MUDr.Hulín
25.02.2020 8 MUDr.Hulín
     
02.03.2020 11 MUDr.Hulín
05.03.2020 10 MUDr.Hulín
06.03.2020 14 MUDr.Hulín
     
09.03.2020 1 MUDr.Hulín
10.03.2020 13 MUDr.Hulín
     
27.04.2020 2 MUDr.Hulín
     
04.05.2020? 5 MUDr.Šimko,PhD.
06.05.2020 7 MUDr.Hulín
07.05.2020 12 MUDr.Hulín
     
14.05.2020 6 MUDr.Trška,PhD.
     
18.05.2020 3 MUDr.Hulín
19.05.2020 9 MUDr.Hulín

Praktická výučba 6. ročník

Priebeh stáží a seminárov na Klinike plastickej chirurgie LFUK a UNB sa riadi podľa stanoveného rozvrhu a syláb zverejnených na webovej stránke a vývesnej tabuli kliniky. Praktická výučba je vedená predpísaným počtom pedagógov.


Výuku poslucháčov zabezpečujú:

- MUDr. Drahomír Palenčár, PhD.

- Doc. MUDr. Jozef Fedeleš,CSc.

- MUDr. Ivan Hulín

- MUDr. Mária Plišová

- MUDr. Patrik Hudec

- Dr. Med. Univ. Lukáš Šimko, PhD. - úv.

- MUDr. Rastislav Trška, PhD. - úv.


Priebeh výučby pre VI. ročník

1. deň

- Rázštepy - anatomické minimum, etiológia, rozdelenie, komplexná starostlivosť o rázštepového pacienta, timing operácií, demonštrácia pacienta podľa možností

- Kožné a podkožné tumory - rozdelenie, diagnostika, diferenciálna diagnostika, terapeutické princípy, klinické vyšetrenie a demonštrácia pacienta (podľa možnosti), terapeutické princípy.

- Malígny melanóm - rozdelenie, klinické typy, princíp terapie, demonštrácia pacienta (podľa možnosti)

2.deň

- Princípy mikrochirurgie, mikrochirurgické inštrumentárium, druhy cievnych anastomoz, technika sutury arterie, veny. Pooperačná starostlivosť o pacienta po mikrochirurgickom výkone (replantácia, revaskularizácia)

- mikrochirurgia periférneho nervu - druhy neurosutúr, timing, rekonštrukcie periférneho nervu, nervový autotransplantát

- Lalokové plastiky - princíp, rozdelenie podľa cievneho zásobenia, obsahu, popis jednotlivých typov a ich použitie - demonštrácia pacienta (podľa možnosti)

- Voľné (mikrochirurgické laloky) - princíp, použitie, popis najčastejšie používaných, pooperačná medikácia a starostlivosť

3. deň

- Voľné kožné autotransplantáty - rozdelenie podľa jednotlivých typov, indikácie na ich použitie, technika odberu, ošetrenie odberových miest, technika priloženia, princípy hojenia a revaskularizácie transplantátov, komplikácie hojenia transplantátov, odberových miest, neskoré komplikácie, demonštrácia, preväz pacienta

- Dočasné kožné náhrady - alotransplantáty, xenotransplantáty, arteficiálne dermálne náhrady

- Hemangiomy - diagnostika, princípy terapie - timing

- Rekonštrukcie defektov rôznej etiológie

 

 Učebné texty k samoštúdiu vzhľadom na pozastavenie kontaknej výučby:

Základy plastickej chirurgie

Rozvrh praktickej výučby 6. ročník VL šk.r.2019-2020

Rozvrh 6. ročník VL LS šk.r. 2019/2020
Dátum Študijná skupina Pedagóg
09.01.2020 18 MUDr.Hulín
10.01.2020 18 MUDr.Hulín
     
16.01.2020 3 MUDr.Hulín
17.01.2020 3 MUDr.Hulín
     
23.01.2020 27 MUDr.Hulín
24.01.2020 27 MUDr.Hulín
     
30.01.2020 22 MUDr.Hulín
31.01.2020 22 MUDr.Hulín
     
12.03.2020 11 MUDr.Hulín
13.03.2020 11 MUDr.Hulín
     
19.03.2020 20 MUDr.Hulín
20.03.2020 20 MUDr.Hulín
     
26.03.2020 13 MUDr.Hulín
27.03.2020 13 MUDr.Hulín
     
30.03.2020 16 MUDr.Hulín
31.03.2020 16 MUDr.Hulín
02.04.2020 8 MUDr.Hulín
03.04.2020 8 MUDr.Hulín
     
16.04.2020 6 MUDr.Trška,PhD.
17.04.2020 6 MUDr.Trška,PhD.
     
23.04.2020 5 MUDr.Hulín
24.04.2020 5 MUDr.Hulín
     
30.04.2020 17 MUDr.Trška,PhD.

Syllabus - english program

Plastic surgery

Number of hours: V. grade general medicine - summer semester 8/5

VI. grade general medicine 0/24

III. grade - stomatology - summer semester 4/0


Lectures - general medicine - Doc. MUDr. Jozef Fedeleš, CSc.


I. Plastic surgery I - 2 hours

Basic principles of atraumatic surgery, incisions, types of sutures, post-OP care, principles of wound healing – stages, infected wounds – complicated healing, scars, pathological scars – therapeutic options.

Clefts – classification, etiology, therapy.

Complex care, multidisciplinary approach in cleft patients.

Pigmented lesions of the skin,

Malign melanoma - etiology, classification, therapy, Clark-, Breslow-scales

Skin and subcutaneous tumors - benign, malign, principles of therapy


II. Plastic surgery II - 2 hours

Skin transplants – autologous skin grafts – types, donor sites, principles of use, postoperative care

Flaps - principles, types – classification, their use.

Microsurgery - principles, instruments, techniques, patient selection

Microsurgical free flaps – principles of use.

Replantation a revascularization surgery in fingers and hand - principles, transport of the amputated part, time management.

Injuries with loss of tissue, principles of treatment.


III. Plastic surgery III - 2 hours

Congenital malformations of the hand – classification, diagnostics, differential diagnosis, treatment options

Hand injuries, diagnosis of tendon lesions – treatment, suture types, rehabilitation plans

Dupuytrens contracture - etiology, diagnostics, differential diagnosis, treatment

Diagnostics of nerve lesions in the hand - treatment, reconstruction options

Compression neuropathies in the upper limb – types, diagnostics, treatment.


IV. Plastic surgery IV - 2 hours Prof. MUDr. Ján Koller, CSc.

Burns, first aid

Intensive care after burn injuries - pathophysiology, therapy

Frostbite

Decubitus


4. Lectures - stomatology - Doc. MUDr. Jozef Fedeleš, CSc.


I. Plastic surgery I - 2 hours

Basic principles of atraumatic surgery, incisions, types of sutures, post-OP care, principles of wound healing – stages, infected wounds – complicated healing, scars, pathological scars – therapeutic options.

Clefts – classification, etiology, therapy.

Complex care, multidisciplinary approach in cleft patients.

Facial injuries with loss of tissue, principles of treatment.


II. Plastic surgery II - 2 hours

Skin transplants – autologous skin grafts – types, donor sites, principles of use, postoperative care

Flaps - principles, types – classification, their use.

Malign melanoma - etiology, classification, therapy, Clark-, Breslow-scales

Skin and subcutaneous tumors - benign, malign, principles of therapy

Facial nerve paresis – therapeutic principles


4. Practical part


1/ Basic examination of a plastic-surgical patient, medical history, physical exam, diagnostic conclusion, differential diagnosis, communication with the plastic-surgical patient

2/ Plastic surgery – surgical instruments

3/ Dressing changes

4/ Detailed look at surgical procedures in hand surgery (congenital malformations, Dupuytrens contracture, compressive neuropathies).

Detailed look at handling autologous skin-grafts, surgical procedure, post-OP care..

Detailed look at surgical procedures of local flaps and their post-OP care.

Detailed look at surgical techniques for breast reconstruction.

Detailed look at surgical techniques for ear reconstruction.

All the above mentioned will be visualized on a patient, if present.

5/ Peripheral nerve injuries – principles of treatment

6/ Examination of a cleft patient (if present)

Examination of patients with skin tumors (if present) - benign, malign, malign melanoma, diagnostics, differential diagnostics – therapeutical plan

Examination of patients with congenital malformations of the hand

Examination of patients with facial nerve palsy - therapeutical plan (if present)

7/ Basic principles of aesthetic surgery


6. Seminars

VI. grade – at the end of the block before ŠZS: seminar - 2 hours.


7. Exams - 0


8. State exams – in surgery SZŠ.


Syllabus (topics) for the oral exam:

 1. Wound healing (3 phases, pathological scars)

 2. Skin transplants ( types, temporary coverage)

 3. Flaps (classification by blood supply, localization, contained tissue types. Tissue expanders)

 4. Microsurgical free flaps (classification by containing tissue types, their application)

 5. Skin tumors, subcutaneous tumors (benign, malign)

 6. Pigmented skin lesions (nevi, dysplastic nevi, malign melanoma, sentinel lymph node)

 7. Clefts and other congenital facial malformations (classification, surgical timing, complex multidisciplinary care)

 8. Congenital hand malformations

 9. Amputations of the hand and fingers (total, subtotal, replantation, revascularization)

 10. Transport of the patient and amputated part to a replantation center, time of ischemia – cold, warm

 11. Tendon injury of the upper limb (surgical timing, suture types, post-OP management – rehabilitation schemes.

 12. Mallet finger - ruptured dorsal aponeurosis above the DIP joint, Boutonnière deformity, Swan neck deformity (etiology, basic principles of therapy)

 13. Hand deformities after nerve injuries of the upper limb

 14. Compressive neuropathies in the upper limb (Carpal -, Guyons -, Pronator -, Cubital -, Scalenus syndrome)

 15. Dupuytrens contracture (diagnostic, differential diagnosis – camptodactyly, posttraumatic contracture)

 16. Facial nerve paresis – therapeutic principles

 17. Decubitus

 18. Frostbite

 19. Burns in general, first aid

 20. Burn disease, shockMUDr. Drahomír Palenčár, PhD.

Department of the Plastic and reconstructive surgery LFUK and UNB

In Bratislava


Practicals 3rd class General Medicine - english program

Seminars and clinical practice are taking place at the Clinic of plastic and reconstructive surgery LFUK and UNB according to the official schedule published on the website and the notice board of the clinic.

The practical part is taught by a prescribed number of lecturers.


The education of students is done by:

- Doc. MUDr. Jozef Fedeleš, CSc.

- MUDr. Drahomír Palenčár, PhD.

- MUDr. Martin Boháč, PhD. - part.

- Dr. med. univ. Lukáš Šimko, PhD. - part.

- MUDr. Pavol Macho, PhD. - part.

 

Teaching summary 3rd year general medicine


Day 1

Wound healing (phases)

Wound categories

Basic principles of woundcare

Surgical instruments, suture materials

Practice of sutures

Suture types

Basics of documenting surgical procedures

Surgical patient exam

TIME SCHEDULE - Practicals - 3rd class - General Medicine - english program

Practicals - 3rd class - General Medicine
Date Study Group teacher
09.03.2020 6 MUDr.Hudec
10.03.2020 8 MUDr.Plišová
11.03.2020 12 MUDr.Hudec
12.03.2020 14 MUDr.Hudec
     
16.03.2020 5 MUDr.Hudec
17.03.2020 7 MUDr.Plišová
18.03.2020 11 MUDr.Hudec
19.03.2020 13 MUDr.Hudec
20.03.2020 2 MUDr.Hudec
     
11.05.2020 4 MUDr.Hudec
12.05.2020 3 MUDr.Hudec
13.05.2020 10 MUDr.Plišová
14.05.2020 9 MUDr.Hudec
15.05.2020 1 MUDr.Hudec

Practicals 5-th class General Medicine - english program

Content of practical training and seminars


The course of internships and seminars at the Department of Plastic Surgery, Medical Faculty and UHB is governed by the foreseen schedule and syllabus posted on the website and the notice clipboard of the clinic. The prescribed number of teachers leads practical training.


Lectures are done by:

- MD. Drahomír Palenčár, PhD.

- assoc.prof. MD. Jozef Fedeleš, PhD.

- MUDr.Mária Plišová

- Dr. med. Univ. Lukáš Šimko – part.

- MUDr.Rastislav Trška,PhD. - part.


The content of lectures for V. year


Day 1st

 

Introduction to plastic surgery

Hand surgery

- Anatomical minimum

- Congenital deformities- examination - demonstration of the patient (if possible) possible solutions

- Nursing of the hand injuries - basic principles.

- Examination of patient with a lesion of the tendon apparatus (flexors, extensors), therapy (types and suture materials), postoperative management - types and principles of rehabilitation. The possibility of subsequent reconstruction. Post-operative changing of dressing in patient with hand injuries (if possible)

- Amputation of the fingers and hands - classification, principles of replantation and revascularization, transport management of amputating part and patient to the replantation center, time management.

- Dupuytren's contracture - diagnosis, differential diagnosis from other diseases of hand, principles of therapy, clinical examination of patients with Dupuytren's contracture (if possible)

- Acquired deformations after tendon lesions, examination of the patient (if possible)

- Acquired deformation of the fingers and hands with nerves paresis, examination of the patient (if possible)

- Compression syndromes of the upper extremity (diagnosis, differential. Diagnosis., Principles of therapy)

TIME SCHEDULE - Practicals - 5th class - General Medicine - english program

Date Study Group teacher
27.02.2020 5 MUDr.Šimko,PhD.
28.02.2020 4 MUDr.Plišová
     
28.04.2020 2 MUDr.Plišová
     
11.05.2020 1 MUDr.Plišová
15.05.2020 3 MUDr.Plišová

Practicals 6th class General Medicine - english program

Content of practical training and seminars


The course of internships and seminars at the Department of Plastic Surgery, Medical Faculty and UHB is governed by the foreseen schedule and syllabus posted on the website and the notice clipboard of the clinic. The prescribed number of teachers leads practical training.


Lectures are done by:

- MD. Drahomír Palenčár, PhD.

- assoc.prof. MD. Jozef Fedeleš, PhD.

- MUDr.Plišová

- Dr. med. Univ. Lukáš Šimko – part.

- MUDr.Rastislav Trška,PhD. - part.

 

The content of lectures for VI. year


Day 1st

 

- Clefts - anatomical minimum, etiology, classification, comprehensive care of the patient's, timing of operations, demonstration of the patient if possible

- Cutaneous and subcutaneous tumors - classification, diagnosis, differential diagnosis, therapeutic principles, clinical examination and demonstration of the patient (if possible), therapeutic principles.

- Malignant melanoma - classification, clinical types, principles of therapy, demonstration of the patient (if possible)


Day 2nd

 

- Principles of microsurgery, microsurgical instrumentarium, types of vascular anastomosis, suture technique of arteries and veins. Postoperative care of patients after microsurgery operation (replantation, revascularization)

- Microsurgery of peripheral nerve - neurosuture types, timing, reconstruction of peripheral nerve, nerve autograft

- Flap reconstructions - principles, vascular classification, composite, description of the types and their use - demonstration of the patient (if possible)

- Free (microsurgical flaps) - principles, a description of the most commonly used, postoperative medication and care


Day 3rd

 

- Free skin autografts – classification, indications for their use, the technique of harvesting, care of donor sites, bolus technique, principles of healing and revascularization of transplant, transplant healing complications, donor sites, late complications, demonstration, patient dressing change

- Temporary skin substitutes - allografts, xenografts, artifactual dermal substitutes

- Hemangiomas - diagnosis, therapy principles - timing

- Defects reconstruction of various etiologies


In Bratislava 15/06/2016

Assoc. prof. Jozef Fedeleš, PhD.

Department of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery, Medical Faculty and UNB

TIME SCHEDULE - Practicals - 6th class - General Medicine - english program

Practicals - 6 th class, General Medicine
Date Study Group teacher
06.01.2020 8 MUDr.Šimko,PhD.
07.01.2020 8 MUDr.Šimko,PhD.
     
13.01.2020 5 MUDr.Šimko,PhD.
14.01.2020 5 MUDr.Trška,PhD.
     
27.01.2020 9 MUDr.Plišová
28.01.2020 9 MUDr.Plišová
     
16.03.2020 10 MUDr.Šimko,PhD.
17.03.2020 10 MUDr.Šimko,PhD.
     
23.03.2020 4 MUDr.Šimko,PhD.
24.03.2020 4 MUDr.Trška,PhD.
     
06.04.2020 3 MUDr.Šimko,PhD.
07.04.2020 3 MUDr.Šimko,PhD.
     
20.04.2020 6 MUDr.Šimko,PhD.
21.04.2020 6 MUDr.Šimko,PhD.

Lectures - 5th class General Medicine

Dupuytren's disease

Videoprednášky 6. ročník všeobecné lekárstvo

Voľné kožné transplantáty