Klinika pneumológie a ftizeológie LF UK a UN Bratislava

826 06 Bratislava, Ružinovská ul. č. 6, 
tel. 02/48234 741

Prednosta kliniky:
MUDr. Marta H á j k o v á, CSc., MPH
tel.: 0905 359 545
e-mail: hajkova@unb.sk

 

Sekretárka kliniky:
Mgr. Jana P e t r a s o v á
tel.: 48234 741
e-mail: petrasovaru.unb.sk

Ostatní zamestnanci

Emeritný profesor:

Prof. MUDr. Rafael  R e d h a m m e r, DrSc.

Docenti:

doc. MUDr. Ivan  M a j e r,  CSc. odbor Vnútorné choroby

tel. 48 234 476, 478, e-mail: majerru.unb.sk

doc. MUDr. Mária T a m á š o v á, CSc. odbor Vnútorné choroby

doc. MUDr. Štefan U r b a n , CSc. odbor Vnútorné choroby

Odborní asistenti:

MUDr. Barbara  H a g a r o v á, tel. 48 234 290

MUDr. Helena  N o v o s a d o v á, PhD. tel. 48 234 263 

MUDr. Zuzana  N o v á č k o v á,  tel. 48 234 290

MUDr. Zuzana Š t r b o vá, PhD. tel. 48 234 290, 296

MUDr. František S á n d o r, PhD.,FCCP tel. 48 234 296, 315

MUDr. Eva T e d l o v á, PhD., tel. 48 234 296, 315

 

 

Pedagogická aktivita

Vyučovacie programy: Pneumológia a  ftizeológia, interná medicína, laboratórne medicínske techniky pre III. ročník všeobecného lekárstva,  V. ročník všeobecného lekárstva,V. ročník stomatológie , V.ročník stomatológie – anglicky a VI. ročník  všeobecného lekárstva - anglicky.

Výučba je zameraná na základné problémy pneumológie a  ftizeológie, funkčné testy respiračného traktu, bronchoskopické vyšetrenia, bronchoalveolárnu laváž, alergológiu a imunológiu. Semináre a stáže  zaoberajú sa  riešením  kazuistík a selektovaných chorôb podľa diagnostických a terapeutických kritérii. Všetci pedagogickí zamestnanci sú školiteľmi študentov pri tvorbe diplomových prác. Prednosta kliniky je členom komisie pre obhajobu doktorandských dizertačných prác  a súčasnosti je školiteľom 3 doktorandov a členom štátnicovej komisie z internej medicíny.

Vedecko-výskumná aktivita

 

Výskumné projekty zahrňujú širokú škálu aktuálnych problémov súčasnej pneumológie a ftizeológie: manažment pneumónii, klinické, funkčné a HRCT korelácie pri chronickej obštrukčnej chorobe pľúc, paraneoplastické symptómy a znaky bronchogénneho karcinómu, skorá detekcia  tumorov respiračného traktu, vzťah syndróm spánkové apnoe a hypertenzia, fajčiarska závislosť na tabaku u študentov medicíny a výskum nových bronchodilatačných liekov.

Výskumné projekty zahrňujú širokú škálu aktuálnych problémov súčasnej pneumológie a ftizeológie: manažment pneumónii, klinické, funkčné a HRCT korelácie pri chronickej obštrukčnej chorobe pľúc, paraneoplastické symptómy a znaky bronchogénneho karcinómu, skorá detekcia  tumorov respiračného traktu, vzťah syndróm spánkové apnoe a hypertenzia, fajčiarska závislosť na tabaku u študentov medicíny a výskum nových bronchodilatačných liekov.

Liečebné a preventívne činnosti

Klinika pneumológie a ftizeológie LFUK   ako časť Univerzitnej nemocnice v Bratislave poskytuje viaceré vysokošpecializované služby a vyšetrenia pre hospitalizovaných ako aj ambulantných pacientov:

 • Bronchoskopické vyšetrenia  (bronchoskopia s diagnostickou a terapeutickou intervenciou)   . 
 • Funkčné vyšetrenie respiračného traktu (základné vyšetrenie prietok-objemovej krivky,  vyšetrenie difúznej kapacity pľúc, bronchomotorické testy, celotelová pletyzmografia, vyšetrenie krvných plynov a acidobázy, predoperačné funkčné vyšetrenia a iné).
 • Alergologické kožné testy a terapeutické procedúry
 • Cytologické a biochemické vyšetrenie bronchoalveolárnej laváže
 • Staging intratorakálnych tumorov

Prehľad najvýznamnejších vedeckých publikácii v rokoch 2000-2015

 1. doc.MUDr. Š.Urban, CSc.  bol zostavovateľom a  autorom väčšiny statí kapitoly pneumológia v monografii Ďuriš I, Hulín I, Bernadič M./Eds/: Princípy internej medicíny , Bratislava, SAP, 2001.
 2. Redhammer R, Košinárová V, Tamášová M, Urban Š. Tuberkulóza, Bratislava, Univerzita Komenského 2000, 72 s.
 3. Hulín I, Ďuriš I, Ferenčík M, Urban Š. Akútne poškodenie pľúc. s. 432-437  In: Hulín I. /Ed/: Patofyziológia, 6. vyd. Bratislava, SAP, 2002, 1397 s.
 4. Urban Š. Ekonomické aspekty farmakoterapie tuberkulózy na Slovensku. Stud Pneumol Phthiseol 2003; 63: 91-94
 5. Redhammer  R, Redhammerová A. Spánkové poruchy dýchania. Bratislava, SAP 2004, 90 s.
 6. Urban Š. Funkčné vyšetrenie pľúc pred torakochirurgickými operáciami a resekciou pľúc. Stud Pneumol Phthiseol 2005; 65: 60-67
 7. Urban Š. Funkčné testy pľúc vo vzťahu k chirurgii u dospelých. s.553-567. In: Siman J/Ed/: Princípy chirurgie I. Bratislava, SAP 2007.
 8. Urban Š. Obštrukcia dýchacích ciest  - funkčná definícia a interpretácia reverzibility. Stud Pneumol Phthiseol 2009; 69: 49-51
 9. Urban Š, Badalík, L. Epidemiológia chronických chorôb dýchacej sústavy. s. 424-445. Bratislava, Univerzita Komenského 2008.
 10. Majer I, Demian J, Čavarga, I, Laššán Š, Urban Š.: Diagnostika včasných štádii pľúcneho karcinómu na našej klinike. Stud Pneumol Phthiseol 2010; 70: 92-97
 11. Kolektív Kliniky pneumológie a ftizeológie LFUK : Pneumológia S. 477- 597.  In: Kiňová, S, Hulín I.(Eds). Interná medicína, I. vyd. Bratislava, ProLitera 2013.
 12. Urban Š. Priedušková astma – diagnostika a terapia. I. vyd. Bratislava, Herba 2015, 240 s.
 13. Majer, I. a kol. Choroby dýchacích ciest – klinické aspekty. Bratislava, Tajpan 2015, 221.

Grantové projekty kliniky

 • Výskyt paraneoplastických symptómov a znakov u pacietov s bronchogénnym karcinómom. Zodpovedný riešiteľ: prof. MUDr. R. Redhammer, DrSc
 • 52-týždňová  liečba, multicentrická, randomizovaná, dvojito slepá, placebom kontrolovaná  paralelná štúdia  na zhodnotenie  účinnosti, bezpečnosti a tolerability indacaterolu u pacientov s chronickou obštrukčnou chorobou pľúc s použitím formoterolu ako aktívnej kontroly.

      Spoluriešiteľ doc. MUDr. Š. Urban, CSc. v kooperácii s firmou Novartis.

 • 26 - týždňová  liečba, multicentrická, randomizovaná, dvojito slepá , placebom kontrolovaná paralelná skupinová štúdia na zhodnotenie účinnosti a bezpečnosti  indakaterolu u pacientov s chronickou obštrukčnou chorobou pľúc s použitím salmeterolu ako aktívnej kontroly.

      Spoluriešiteľ doc. MUDr, Š. Urban, CSc.  s kooperácii s firmou Novartis.

 • Fáza 2B,  paralelná, dvojito slepá a placebom kontrolovaná  štúdia  na výskum bezpečnosti, tolerability a účinnosti 6 – týždňového podávania  PF-00610355 CRC-749 DPI u pacientov s miernou chronickou obštrukčnou chorobou pľúc.

       Spoluriešiteľ doc. MUDr. Š. Urban, CSc. v spolupráci s firmou Phizer.

Doktorandské dizertačné práce

MUDr. Šeligová M. Priedušková astma a jej diferenciálna diagnostika (obhájená v roku 2009).

MUDr. Tedlová E. Korelácia klinického , funkčného a HRCT nálezu  u pacientov s chronickou obštrukčnou chorobou pľúc (obhájená v roku 2010).

MUDr. M. Michaličková. Neinvazívna ventilácia v liečbe respiračnej insuficiencie (obhájená v roku 2010)

MUDr. Horňáková E. Astma bronchiale a jej kontrola (obhájená v roku 2010).

MUDr. Putora M. P. Smoking habits of medical students in the Komensky University (obhájená v roku 2010).

MUDr. Demian J. Súčasné možnosti bronchoskopickej diagnostiky karcinómu pľúc (obhájená v roku 2010).

MUDr. Hronec J. Spánkové poruchy dýchania a výskyt  artériovej hypertenzie (obhájená v r. 2010).

Iné aktvity kliniky

Expertná činnosť pre Ministerstvo zdravotníctva SR a  aktivity v rámci Slovenskej lekárskej spoločnosti -  organizátor kongresov, vedecko-vzdelávacích podujatí SPFS a ČPFS – Bratislavské dni dýchania,  Bratislavské vianočné dni, Dni mladých pneumológov a ftizeológov.  V súčasnosti MUDr. I. Majer, CSc. je prezidentom Slovenskej pneumologickej a ftizeologickej spoločnosti.