Klinika pneumológie a ftizeológie LF UK a UN Bratislava

826 06 Bratislava, Ružinovská ul. č. 6

 

 

Prednostka kliniky:
MUDr.
Marta  H Á J K O V Á, CSc., MPH
tel.: 0905 359 545

e-mail: hajkova@unb.sk

 

Zástupkyňa prednostky:
MUDr. Andrea  Š I P O Š O V
Á
tel.: 48 234 263, 296
e-mail: andrea.siposova@fmed.uniba.sk

 

<output>Office Administrator:</output>

<output>Office Administrator:</output>

<output></output>

<output>Office AdministratorOffice Administrator</output>

Office Administrator:
Mgr. Jana  P E T R A S O V Á

tel
.: 48 234 741
e-mail:
jana.petrasova@fmed.uniba.sk

 

 

Ostatní zamestnanci

Docenti:

doc. MUDr. Ivan  M a j e r,  CSc. odbor Vnútorné choroby  úv.

tel. 48 234 476, 478, e-mail: majerru.unb.sk

doc. MUDr. Mária T a m á š o v á, CSc. odbor Vnútorné choroby

tel. 48 234 290

Odborní asistenti:

MUDr. Pavla  B u k o v a n o v á   tel. 48 234 296

MUDr. Emma K u r e k o v á   tel. 48 234 296  úv.

MUDr. Zuzana  F e d á k o v á, RD

MUDr. Helena  N o v o s a d o v á, PhD.   úv.             

MUDr. František  S á n d o r, PhD., FCCP   tel. 48 234 296, 315

MUDr. Andrea  Š i p o š o v á   tel. 48 234 296 úv.       

MUDr. Zuzana  Š t r b o v á, PhD.   tel. 48 234 290, 296 

MUDr. Eva  T e d l o v á, PhD.   tel. 48 234 296, 476  úv.

MUDr. Eva  Ž ů r k o v á   tel. 48 234 296

                                              

 

 

 

Nové diagnostické vyšetrenia na Klinike pneumológie a ftozeológie LF UK a UNB

Endobronchiálna ultrasonografia (EBUS)  

Endobronchiálna ultrasonografia (ďalej len EBUS) je moderná prístrojová technika, využívajúca sa na diagnostiku intratorakálnych procesov (lymfatické uzliny mediastina, peribronchiálne rastúce TU masy, periférne pľúcne lézie a pod.). Odobratá vzorka sa hodnotí cytologicky a histologicky. Prístroj dokáže lokalizovať pomocou ultrazvuku určité intratorakálne lézie a následne pomocou ihly vykonávať pod USG kontrolou odber materiálu. Punkcia sa vykonáva  jednorazovo použiteľnou ihlou. Pomocou EBUS sa dajú získať vzorky z určitých lymfatických uzlín naliehajúcich na stenu tracheobronchiálneho stromu. Senzitivita vyšetrenia je vysoká  90 - 94%, špecificita 100%.  Vyšetrenie EBUS signifikantne zlepšuje nielen diagnostiku ale aj staging karcinómu pľúc. Integrované farebné dopplerovské vyšetrenie umožňuje odlíšenie veľkých ciev pred punkciou.  Diagnostická výťažnosť je porovnateľná s rutínnou mediastinoskopiou.

Kryobiopsia

Pomerne novou diagnostickou metódou v ostatných rokoch je použitie chladu na biopsiu tkaniva v bronchiálnom strome. Miesto klieští sa používajú kryosondy, ktoré "primrznú" pri nízkej teplote (-70 st C) na tkanivo a následne sa odoberá bioptická vzorka. Takto dokážeme odobrať väčšie tkanivové vzorky než pri kliešťovej biopsii, čo ocenia najmä patológovia. Kryosondy sa môžu použiť aj na kryodeštrukciu tkaniva, čím dosahujeme zlepšenie ventilačných parametrov u pacientov s obturáciou veľkých dýchacích ciest. Kryoterapia je bezpečná paliatívna liečba predlžujúca dobu prežívania, zlepšujúca kvalitu života u malígnych obštrukcií. Zlepšuje respiračné funkcie a predchádza komplikáciám z obštrukcie.

Pedagogická aktivita

Vyučovacie programy: Pneumológia a  ftizeológia, interná medicína, laboratórne medicínske techniky pre III. ročník všeobecného lekárstva,  V. ročník všeobecného lekárstva,V. ročník stomatológie , V.ročník stomatológie – anglicky a VI. ročník  všeobecného lekárstva - anglicky.

Výučba je zameraná na základné problémy pneumológie a  ftizeológie, funkčné testy respiračného traktu, bronchoskopické vyšetrenia, bronchoalveolárnu laváž, alergológiu a imunológiu. Semináre a stáže  zaoberajú sa  riešením  kazuistík a selektovaných chorôb podľa diagnostických a terapeutických kritérii. Všetci pedagogickí zamestnanci sú školiteľmi študentov pri tvorbe diplomových prác. Prednosta kliniky je členom komisie pre obhajobu doktorandských dizertačných prác  a súčasnosti je školiteľom 3 doktorandov a členom štátnicovej komisie z internej medicíny.

Vedecko-výskumná aktivita

 

Výskumné projekty zahrňujú širokú škálu aktuálnych problémov súčasnej pneumológie a ftizeológie: manažment pneumónii, klinické, funkčné a HRCT korelácie pri chronickej obštrukčnej chorobe pľúc, paraneoplastické symptómy a znaky bronchogénneho karcinómu, skorá detekcia  tumorov respiračného traktu, vzťah syndróm spánkové apnoe a hypertenzia, fajčiarska závislosť na tabaku u študentov medicíny a výskum nových bronchodilatačných liekov.

Výskumné projekty zahrňujú širokú škálu aktuálnych problémov súčasnej pneumológie a ftizeológie: manažment pneumónii, klinické, funkčné a HRCT korelácie pri chronickej obštrukčnej chorobe pľúc, paraneoplastické symptómy a znaky bronchogénneho karcinómu, skorá detekcia  tumorov respiračného traktu, vzťah syndróm spánkové apnoe a hypertenzia, fajčiarska závislosť na tabaku u študentov medicíny a výskum nových bronchodilatačných liekov.

Liečebné a preventívne činnosti

Klinika pneumológie a ftizeológie LFUK   ako časť Univerzitnej nemocnice v Bratislave poskytuje viaceré vysokošpecializované služby a vyšetrenia pre hospitalizovaných ako aj ambulantných pacientov:

 • Bronchoskopické vyšetrenia  (bronchoskopia s diagnostickou a terapeutickou intervenciou)   . 
 • Funkčné vyšetrenie respiračného traktu (základné vyšetrenie prietok-objemovej krivky,  vyšetrenie difúznej kapacity pľúc, bronchomotorické testy, celotelová pletyzmografia, vyšetrenie krvných plynov a acidobázy, predoperačné funkčné vyšetrenia a iné).
 • Alergologické kožné testy a terapeutické procedúry
 • Cytologické a biochemické vyšetrenie bronchoalveolárnej laváže
 • Staging intratorakálnych tumorov

Prehľad najvýznamnejších vedeckých publikácii v rokoch 2000-2015

 1. doc.MUDr. Š.Urban, CSc.  bol zostavovateľom a  autorom väčšiny statí kapitoly pneumológia v monografii Ďuriš I, Hulín I, Bernadič M./Eds/: Princípy internej medicíny , Bratislava, SAP, 2001.
 2. Redhammer R, Košinárová V, Tamášová M, Urban Š. Tuberkulóza, Bratislava, Univerzita Komenského 2000, 72 s.
 3. Hulín I, Ďuriš I, Ferenčík M, Urban Š. Akútne poškodenie pľúc. s. 432-437  In: Hulín I. /Ed/: Patofyziológia, 6. vyd. Bratislava, SAP, 2002, 1397 s.
 4. Urban Š. Ekonomické aspekty farmakoterapie tuberkulózy na Slovensku. Stud Pneumol Phthiseol 2003; 63: 91-94
 5. Redhammer  R, Redhammerová A. Spánkové poruchy dýchania. Bratislava, SAP 2004, 90 s.
 6. Urban Š. Funkčné vyšetrenie pľúc pred torakochirurgickými operáciami a resekciou pľúc. Stud Pneumol Phthiseol 2005; 65: 60-67
 7. Urban Š. Funkčné testy pľúc vo vzťahu k chirurgii u dospelých. s.553-567. In: Siman J/Ed/: Princípy chirurgie I. Bratislava, SAP 2007.
 8. Urban Š. Obštrukcia dýchacích ciest  - funkčná definícia a interpretácia reverzibility. Stud Pneumol Phthiseol 2009; 69: 49-51
 9. Urban Š, Badalík, L. Epidemiológia chronických chorôb dýchacej sústavy. s. 424-445. Bratislava, Univerzita Komenského 2008.
 10. Majer I, Demian J, Čavarga, I, Laššán Š, Urban Š.: Diagnostika včasných štádii pľúcneho karcinómu na našej klinike. Stud Pneumol Phthiseol 2010; 70: 92-97
 11. Kolektív Kliniky pneumológie a ftizeológie LFUK : Pneumológia S. 477- 597.  In: Kiňová, S, Hulín I.(Eds). Interná medicína, I. vyd. Bratislava, ProLitera 2013.
 12. Urban Š. Priedušková astma – diagnostika a terapia. I. vyd. Bratislava, Herba 2015, 240 s.
 13. Majer, I. a kol. Choroby dýchacích ciest – klinické aspekty. Bratislava, Tajpan 2015, 221.

Grantové projekty kliniky

 • Výskyt paraneoplastických symptómov a znakov u pacietov s bronchogénnym karcinómom. Zodpovedný riešiteľ: prof. MUDr. R. Redhammer, DrSc
 • 52-týždňová  liečba, multicentrická, randomizovaná, dvojito slepá, placebom kontrolovaná  paralelná štúdia  na zhodnotenie  účinnosti, bezpečnosti a tolerability indacaterolu u pacientov s chronickou obštrukčnou chorobou pľúc s použitím formoterolu ako aktívnej kontroly.

      Spoluriešiteľ doc. MUDr. Š. Urban, CSc. v kooperácii s firmou Novartis.

 • 26 - týždňová  liečba, multicentrická, randomizovaná, dvojito slepá , placebom kontrolovaná paralelná skupinová štúdia na zhodnotenie účinnosti a bezpečnosti  indakaterolu u pacientov s chronickou obštrukčnou chorobou pľúc s použitím salmeterolu ako aktívnej kontroly.

      Spoluriešiteľ doc. MUDr, Š. Urban, CSc.  s kooperácii s firmou Novartis.

 • Fáza 2B,  paralelná, dvojito slepá a placebom kontrolovaná  štúdia  na výskum bezpečnosti, tolerability a účinnosti 6 – týždňového podávania  PF-00610355 CRC-749 DPI u pacientov s miernou chronickou obštrukčnou chorobou pľúc.

       Spoluriešiteľ doc. MUDr. Š. Urban, CSc. v spolupráci s firmou Phizer.

Doktorandské dizertačné práce

MUDr. Šeligová M. Priedušková astma a jej diferenciálna diagnostika (obhájená v roku 2009).

MUDr. Tedlová E. Korelácia klinického , funkčného a HRCT nálezu  u pacientov s chronickou obštrukčnou chorobou pľúc (obhájená v roku 2010).

MUDr. M. Michaličková. Neinvazívna ventilácia v liečbe respiračnej insuficiencie (obhájená v roku 2010)

MUDr. Horňáková E. Astma bronchiale a jej kontrola (obhájená v roku 2010).

MUDr. Putora M. P. Smoking habits of medical students in the Komensky University (obhájená v roku 2010).

MUDr. Demian J. Súčasné možnosti bronchoskopickej diagnostiky karcinómu pľúc (obhájená v roku 2010).

MUDr. Hronec J. Spánkové poruchy dýchania a výskyt  artériovej hypertenzie (obhájená v r. 2010).

Iné aktvity kliniky

Expertná činnosť pre Ministerstvo zdravotníctva SR a  aktivity v rámci Slovenskej lekárskej spoločnosti -  organizátor kongresov, vedecko-vzdelávacích podujatí SPFS a ČPFS – Bratislavské dni dýchania,  Bratislavské vianočné dni, Dni mladých pneumológov a ftizeológov.  V súčasnosti MUDr. I. Majer, CSc. je prezidentom Slovenskej pneumologickej a ftizeologickej spoločnosti.