Klinika telovýchovného lekárstva LF UK a UN Bratislava

813 69 Bratislava, Mickiewiczova 13, tel. 57290 166

Prednosta kliniky: MUDr. Pavel M a l o v i č, PhD., MPH
e-mail:pavel.malovicsm.unb.sk

Sekretariát:
tel. +421 908 346 487, 57290 522
e-mail: ktvl.sekretariatfmed.uniba.sk

Ostatní zamestnanci:

RNDr. Edita Novotná, e-mail: edita.novotnafmed.uniba.sk

Zameranie Kliniky telovýchovného lekárstva

Sledovanie vplyvov pohybovej aktivity  a inaktivity na jednotlivé orgánové systémy ľudského organizmu zdravých, oslabených a chorých osôb. Analýza vzniku a liečby poškodení opornopohybového systému spôsobených neadekvátnym zaťažením. Vývoj metód pre hodnotenie porúch svalového metabolizmu (svalových enzymopatií). Vypracovanie a zdokonalenie funkčnej diagnostika anaeróbnych a aeróbnych schopností športovcov so zameraním na športovú špecializáciu. Spiroergometrické vyšetrenie so stanovením anaeróbneho prahu a laktátového spádu, vyšetrenie anaeróbnych alaktátových a laktátových schopností v laboratórnych podmienkach. Nepriama metóda na analýzu rýchlych svalových vlákien. V terénnych podmienkach rozpracovanie metód na sledovanie zmien srdcovej frekvencie a biochemických parametrov pri rôznych typoch zaťaženia. Sledovanie vplyvu pohybových programov na telesné zloženie. Sledovanie vplyvu hypoxickej terapie na rozvoj aeróbnych schopností.