Klinika urgentnej a všeobecnej medicíny LFUK a UN MB

Popis pracoviska

Klinika urgentnej a všeobecnej medicíny vznikla ako Klinika urgentnej medicíny a medicíny katastrof dekrétom dekana LF UK dňa 1.6.2007. 

Rozhodnutím dekana LF UK zo dňa 19.3.2014 bol zmenený názov kliniky na Kliniku urgentnej a všeobecnej medicíny.

Klinika sa podieľa na zabezpečovaní liečebno-preventívnej starostlivosti v rámci UNsP Milosrdní bratia na úseku urgentnej medicíny.

Ako pracovisko LF UK zabezpečuje pregraduálnu výučbu predmetov Prvá pomoc a Urgentná medicína a Praktické lekárstvo (ako povinne voliteľný predmet) u slovenských aj zahraničných študentov LF UK. Podieľa sa tiež na postgraduálnej príprave pred špecializačnými skúškami z odboru ako aj z iných medicínskych odborov.

Medzinárodná spolupráca

Katedra urgentní medicíny a medicíny katastrof IPVZ Praha
Zakład Medycyny Ratunkowej i Katastrof Akademii Medycznej we Wrocławiu, Polsko
Mercy Hospital Yowa, USA

Zamestnanci kliniky

prof. MUDr. Oto Masár CSc.

Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, Klinika urgentnej medicíny a med.katastr
profesor vysokoškolský, univerzitný

MUDr. Teodor Bachleda PhD., MBA

Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, Klinika urgentnej medicíny a med.katastr
odborný asistent vysokej školy, univerzi

PhDr. Hana Belejová PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, Klinika urgentnej medicíny a med.katastr
odborný asistent vysokej školy, univerzitný

PhDr. Dušan Sysel PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, Klinika urgentnej medicíny a med.katastr
odborný asistent vysokej školy, univerzi
02/593 57 370
[1]

Zamestnanci kliniky

Prednosta kliniky:
prof. MUDr. Oto  Masár, PhD.

Tajomníčka kliniky: 
PhDr. Hana Belejová, PhD.
e-mail: hana.belejovafmed.uniba.sk


Profesori:
prof.  MUDr.  Oto  Masár, PhD. - odbor Ošetrovateľstvo

Docenti:
Doc. MUDr. Jan Pokorný, DrSc.

Odborní asistenti:

MUDr. Teodor Bachleda, PhD., MBA, DESA
PhDr. Hana Belejová, PhD.
PhDr. Dušan Sysel, PhD., MPH

Externí prednášajúci:

MUDr. Jana Bendová
MUDr. Dana Buzgová
MUDr. Romana Compagnon
JUDr. Katarína Fedorová, PhD.
MUDr. Peter Lipták
MUDr. Michaela Macháčová
MUDr. Soňa Ostrovská
MUDr. Adriana Šimková, PhD.
MUDr. Iveta Vaverková, MPH.
MUDr. Jana Gáliková

Predmet: Prvá pomoc

Akademický rok: 2020/2021 ZS

Prednášky:

2.-6. týždeň, 13:30 – 15:20 hod. Ladzianského poslucháreň

Náplň prednášok:

Poruchy vitálnych funkcií (základná orientácia, možné príčiny)

Prvotné neodkladné postupy (neodkladná resuscitácia, postupy základnej resuscitácie, diagnostika príčiny náhlej zástavy krvného obehu, zaistenie priechodnosti dýchacích ciest, umelá pľúcna ventilácia pomocou samorozpínacieho vaku).

Záchranné a transportní techniky, polohovanie nemocných s náhlou poruchou zdravia.

Obväzové techniky.

Poranenia a spôsoby ich ošetrenia: zástava krvácania, poranenia hlavy, poranenia kostí, kĺbov a svalov.

Popáleniny a poleptania.

Úrazy elektrickým prúdom.

Akútne intoxikácie.

Náplň stáží:

Stáže prebiehajú podľa aktuálneho harmonogramu na ZS 2017/2018 na Klinike urgentnej a všeobecnej medicíny UNsP Milosrdní bratia, Námestie SNP 10 (vchod z ul. Kolárskej).

I.                   Prvotné neodkladné postupy v situácii náhleho ohrozenia zdravia

II.                Kardiopulmonálna resuscitácia

III.             Poranenia a spôsoby ich ošetrenia

Predmet je ukončený praktickou ukážkou zvládnutia KPR a overením teoretických vedomostí testom v skúškovom období.

Na výučbe participujú všetci pracovníci Kliniky urgentnej a všeobecnej medicíny.