Klinika urgentnej a všeobecnej medicíny LFUK a UN MB

Popis pracoviska

Klinika urgentnej a všeobecnej medicíny vznikla ako Klinika urgentnej medicíny a medicíny katastrof dekrétom dekana LF UK dňa 1.6.2007. 

Rozhodnutím dekana LF UK zo dňa 19.3.2014 bol zmenený názov kliniky na Kliniku urgentnej a všeobecnej medicíny.

Klinika sa podieľa na zabezpečovaní liečebno-preventívnej starostlivosti v rámci UNsP Milosrdní bratia na úseku urgentnej medicíny.

Ako pracovisko LF UK zabezpečuje pregraduálnu výučbu predmetov Prvá pomoc a Urgentná medicína a Praktické lekárstvo (ako povinne voliteľný predmet) u slovenských aj zahraničných študentov LF UK. Podieľa sa tiež na postgraduálnej príprave pred špecializačnými skúškami z odboru ako aj z iných medicínskych odborov.

Medzinárodná spolupráca

Katedra urgentní medicíny a medicíny katastrof IPVZ Praha
Zakład Medycyny Ratunkowej i Katastrof Akademii Medycznej we Wrocławiu, Polsko
Mercy Hospital Yowa, USA

Zamestnanci kliniky

Prednosta kliniky:
prof. MUDr. Oto  Masár, PhD.

Tajomníčka kliniky: 
PhDr. Hana Belejová, PhD.
e-mail: hana.belejova(at)fmed.uniba.sk

Profesori:
prof.  MUDr.  Oto  Masár, PhD. - odbor Ošetrovateľstvo

Docenti:
Doc. MUDr. Jan Pokorný, DrSc.

Odborní asistenti:
PhDr. Hana Belejová, PhD.
MUDr. Ireneusz  Przewlocki, PhD.
PhDr. Dušan Sysel, PhD., MPH

Externí prednášajúci:

MUDr. Jana Bendová

MUDr. Dana Buzgová

MUDr. Romana Compagnon

JUDr. Katarína Fedorová, PhD.

MUDr. Peter Lipták

MUDr. Michaela Macháčová

MUDr. Soňa Ostrovská

MUDr. Adriana Šimková, PhD.

MUDr. Iveta Vaverková, MPH.

MUDr. Jana Gáliková