O klinike

V. interná klinika LFUK a UNB je najmladšou z interných kliník Lekárskej fakulty UK. Dňa 1. júna 2004 sa spojili dve existujúce interné oddelenia NsP Ružinov, ktoré vytvorili základ kliniky. V roku 2005 Akademický senát LFUK schválil vznik V. internej kliniky LFUK. Oficiálny dátum začiatku fungovania kliniky je 1. marec 2006. Postupne v priebehu rokov došlo k modernizácii priestorov a rozšíreniu aktivít pracoviska. Vznikli nové špecializované ambulancie, medicínske centrá s celoslovenskou pôsobnosťou. V roku 2008 sa na klinike sa vytvorilo samostatné Gastroenterologicko-hepatologické oddelenie. V danom roku bolo pod kliniku začlenené Oddelenie neinvazívnej kardiovaskulárnej diagnostiky. Vznikli nové špecializované ambulancie a rozrastala sa výučba študentov. 

Aktuálne predstavuje najväčšiu internú kliniku v Bratislave a má významné postavenie v celoslovenskom meradle. Hlási sa k odkazu tradície a histórie I. internej kliniky LFUK, pretože prednosta kliniky a viacerí pracovníci kliniky pochádzajú práve z tohto pracoviska. Príchodom prof. MUDr. A. Dukáta, CSc. dlhoročného prednostu II. internej kliniky LFUK pokračuje aj v odkaze II. internej kliniky LFUK.

Zamestnanci kliniky zastávajú aj viaceré funkcie. Prof. Payer je hlavným odborník MZSR pre odbor endokrinológia, je prvým viceprezidentom Slovenskej lekárskej spoločnosti, prezidentom Spoločnosti pre osteoporózu a metabolické ochorenia kostí, prezidentom Slovenskej endokrinologickej spoločnosti a aktuálne pôsobí aj ako prvý prodekan LFUK. Doc. Killinger zastáva funkciu hlavného odborníka MZSR pre odbor reumatológia. Doc. Kužela je hlavný odborník MZSR pre gastroenterológiu. Doc. Kamenský bol dlhoročným hlavným odborník MZSR pre odbor kardiológa. Prof. Dukát zastával funkciu hlavného odborníka pre odbor vnútorné lekárstvo a bol dlhoročný prezident Slovenskej internistickej spoločnosti. Zamestnanci kliniky sú členovia výborov odborných spoločností.

Výučba na klinike

V. interná klinika LFUK a UNB - Nemocnica Ružinov je výučbová základňa LFUK pre pregraduálnu výučbu vnútorného lekárstva pre 3. - 6. ročník v študijnom odbore všeobecné lekárstvo. Od roku 2013 sa prof. MUDr. J. Payer, PhD., FRCP stal garantom výučby internej propedeutiky a internej medicíny pre študijný program všeobecné lekárstvo na LFUK.

V. interná klinika je školiacim pracoviskom taktiež pre internú aj externú formu doktorandského štúdia.

Okrem pregraduálneho a doktorandského štúdia klinika zabezpečuje aj postgraduálnu výučbu v rámci špecializačného štúdia na LFUK. Klinika je akreditovaným pracoviskom LFUK pre špecializačnú prípravu v odbore vnútorné lekárstvo (garant prof. MUDr. A. Dukát, CSc., FRCP), v odbore endokrinológia na LFUK (garant prof. MUDr. J. Payer, PhD., FRCP) a v odbore gastroenterológia (garant doc. MUDr. T. Hlavatý, PhD.). Na klinike prebieha výučba spoločného internistického kmeňa a pravidelne cirkulujú na povinnej praxi z internej medicíny aj lekári v postgraduálnom vzdelávaní v rôznych iných špecializačných odboroch.

Medzi ďalšie aktivity patrí aj pedagogická činnosť pre stredné zdravotnícke školstvo a pre postgraduálne vzdelávanie v ošetrovateľstve.

Zdravotná starostlivosť

V. interná klinika Lekárskej fakulty UK a UNB - Nemocnica Ružinov poskytuje komplexnú starostlivosť pacientom s vnútornými chorobami a je základným integrujúcim článkom diagnostickej, liečebnej a výučbovej činnosti Univerzitnej nemocnice Bratislava.

Klinika poskytuje primárnu lôžkovú starostlivosť obyvateľom Bratislavy II a obyvateľom okresu Senec, ale má aj celoslovenské pôsobenie. Na klinike sú etablované špecializované centrá (Osteocentrum, Centrum liečby rastovým hormónom, IBD centrum, Diabetologické centrum, Centrum biologickej liečby v reumatológii, Centrum liečby chronických hepatitíd, Kardiostimulačné centrum), ktoré poskytujú vysoko špecializované služby nielen vo forme hospitalizácie, ale najmä ambulantným spôsobom.

Lôžková časť kliniky má 86 lôžok, z toho 8 lôžok na jednotke intenzívnej starostlivosti, rozdelenej na 5-lôžkovú koronárnu jednotku a 3-lôžkovú metabolickú jednotku. V roku 2009 sa podarilo na klinike vybudovať dve nadštandardné izby (jedna jednolôžková a jedna dvojlôžková).

V ambulantnej časti klinika zabezpečuje činnosť na všeobecnej klinickej internej ambulancii a 19 odborných ambulanciách.

Klinika je špecializovaná na diagnostiku a liečbu (ambulantne i na lôžku) vnútorných chorôb v odboroch endokrinológia, kardiológia, diabetológia, gastroenterológia a hepatológia, reumatológia, osteológia, nefrológia.

Pracoviská kliniky

 • Interné oddelenia 8A, 8B, 5B
 • Jednotka intenzívnej starostlivosti (Koronárna jednotka a Metabolická jednotka)
 • Osteocentrum
 • Gastroenterologické a hepatologické oddelenie
 • Oddelenie neinvazívnej kardiovaskulárnej diagnostiky
 • Ambulancie kliniky

V rámci kliniky sú etablované viaceré popredné pracoviská lekárskej starostlivosti a vedecké výskumu s celoslovenskou pôsobnosťou: 

 • Osteocentrum
 • Centrum pre liečbu závažnej osteoporózy
 • Centrum pre liečbu rastovým hormónom v dospelosti
 • Centrum pre liečbu nešpecifických črevných zápalov (IBD centrum)
 • PEG centrum pre aplikáciu a starostlivosť o perkutánnu endoskopickú gastrostómiu
 • Centrum pre laserovú konfokálnu endomikroskopiu
 • Enteroskopické pracovisko
 • ERCP pracovisko
 • Centrum pre arytmie a implantácie kardiostimulátov
 • Centrum pre biologickú liečbu v reumatológii
 • Centrum pre liečbu DM inzulínovou pumpou

Aj keď názov "centrum" nereflektuje vo všetkých prípadoch kritériá definované MZSR (§ 7 ods. 8 zákona 578/2004 Z.Z. o poskytovateľoch ZS v znení neskorších predpisov) ale pracoviská majú výnimočnú odbornú úroveň v rámci celej SR.

Veda a výskum

Vo vedecko-výskumnej oblasti sa pracovisko venuje hlavne problematike metabolických ochorení kostí - zavádzaniu nových diagnostických modalít, rozšíreniu denzitometrie okrem posúdenia kostnej hustoty i na zisťovanie vertebrálnych zlomenín, kvality kosti a posúdeniu kardiovaskulárneho rizika. V poslednom období je intenzívne rozpracovaný projekt konceptu kvality kosti u primárnej a sekundárnej osteoporózy.

Veľká časť výskumu sa venuje taktiež vitamínu D, jeho skeletálnym ale aj non-skeletálnym pleiotropným účinkom. V reumatológii sa osobitne venujeme výskum vplyvu biologickej liečby na kosť a kardiovaskulárny systém.

V hepatológii časť výskumu patrí monitorovaniu fokálnych lézií pečene a skúmaniu nových skórovacích systémov na posúdenie metabolického rizika u pacientov s poruchami pečene (NASH event. iné hepatopatie v kombinácii s metabolickým syndrómom).

V oblasti gastroenterológie sa pracovisko venuje výskumu etiopatogenézy, diagnostiky, terapie a prognózy nešpecifických črevných zápalových ochorení (IBD). V posledných rokoch sa kolektív autorov venoval problematike enviromentálnych rizikových faktorov IBD, vplyvu vitamínu D na etiopatogenézu a aktivitu ochorení, prevalencii a liečbe osteoporózy pri IBD, farmakogenetike liečby IBD a skríningu kolorektálneho karcinómu v populácii IBD.

Na klinike sa riešia grantové projekty APVV, VEGA, Ministerstva zdravotníctva SR, rámcových projektov Európskej únie. Na pracovisku prebieha viacero medzinárodných multicentrických klinických štúdií.

V rámci svojej vedecko-výskumnej bázy V. interná klinika spolupracuje s viacerými slovenskými a zahraničnými pracoviskami:

 • Department of Medicine, University of Wisconsin, Madison, Wisconsin, United States of America (Dr. Neil Binkley)
 • St. Vincent Hospital Vienna, Academic Teaching Hospital of the Medical University Vienna, Vienna, Austria (Prof. Heinrich Resch)
 • Bone and Joint Department Center of Bone Disease, Lausanne University Hospital, Lausanne, Switzerland (Prof. Didier Hans)
 • Department of Clinical Physiology and Pathology of the Locomotor Apparatus, Institute Gerontology, Kiev, Ukraine (Prof. Vladyslav Povoroznyuk)
 • Katholieke Universiteit Leuven, Faculty of medicine. Dept. of gastroenterology (Prof. Paul Rutgeerts, Prof. SeverineVermeire, Prof. Marc Ferrante) 
 • Semmelweis University Budapest, Faculty of Medicine, Dept. of internal medicine. (Prof. Peter L. Lakatos)
 • Národný endokrinologický a diabetologický ústav, n.o. Ľubochňa (prim. MUDr. P. Vaňuga, PhD.)
 • Biomedicínsky park Slovenskej akadémie vied (prof. I. Klimeš)
 • HEGITO FNsP F.D. Roosevelta Banská Bystrica (MUDr. Ľubomír Skladaný, PhD.)

V roku 2017 sa vytvorila Jednotka klinického výskumu v oblasti vnútorného lekárstva, ktorej prioritným cieľom je komplexné zastrešenie vedecko-výskumnej činnosti V. internej kliniky s dôrazom na prípravu vedeckých a klinických štúdií, ktorých výsledky signifikantne akcelerujú publikovanie v prestížnych svetových knižných a časopiseckých databázach. Vedúcim zamestnacom JKV je prof. PharmDr. Ján Kyselovič, PhD.

Pracovníci kliniky vykazujú bohatú prednáškovú a publikačnú činnosť doma aj v zahraničí. Sú autormi rozličných príspevkov v domácich a zahraničných indexovaných a impaktovaných časopisoch. Aktívne prezentujú výsledky svojej práce na medzinárodných kongresoch.

Pracovníci kliniky organizujú resp. spoluorganizujú významné medzinárodné a národné kongresy (Endokrinologické dny, Medzinárodné kongresy českých a slovenských osteológov, Osteofórum, Ružinovský gastroenterologický deň RUŽGAD, Dni mladých diabetológov a.i.).

Každú stredu sa o 14.00 hod v zasadačke V. internej kliniky konajú odborné klinické semináre s vopred fixne naplánovaným odborným programom pol roka dopredu. Seminárov sa zúčastňujú všetci lekári kliniky, pracovníci iných oddelení a kliník UNB, ako aj ambulantní lekári. V seminároch sú prezentované kazuistiky ako aj najnovšie poznatky z internej medicíny a jej odborov, výsledky medzinárodných štúdií ale hlavne výsledky vedecko-výskumnej činnosti kliniky. Odborným seminárom boli pridelené SACCME kredity a sú zaradené do systému ďalšieho vzdelávania v zdravotníctve.