PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ

Databáza evidencie publikačnej činnosti zamestnancov UK (EviPub) je bibliografická registrácia publikačnej činnosti, ktorá sa spracováva v automatizovanom knižnično-informačnom systéme VTLS/Virtua.

Cieľom bibliografickej registrácie publikačnej činnosti a ohlasov je:

  • prezentácia vedecko-výskumnej a odbornej aktivity vysokej školy, fakulty, ústavu/kliniky a autora,
  • získanie prehľadu o profile a výkonnosti vedecko-výskumného a pedagogického pracoviska a pracovníkoch,
  • spracovanie prehľadov o publikačnej činnosti na účely akreditácie, grantových agentúr, príp. iné hodnotenia

Od 1. 4. 2018 spracováva akademická knižnica publikačnú činnosť zamestnancov LF UK v Centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti (CREPČ2).

Metodické materiály:
Metodické pokyny CREPČ
Vyhľadávanie a práca so záznamami - CREPČ 2 (Manuál pre autorov)
Vyhľadávanie v CREPČ2
Časopisy s rubrikami
Definovanie vedeckej monografie a zborníka pre potreby evidencie publikačnej činnosti

Z databázy CREPČ2 sa záznamy denne exportujú do univerzitnej databázy EviPub.

DOKUMENTY

Vyhláška č. 397/2020 Z.z. Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 

z 5. decembra 2020 o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti.

Nové kategórie evidencie publikačnej činnosti                            Nové kategórie evidencie ohlasov


Pri spracovaní publikačnej činnosti sa postupuje od 12. 12. 2023 podľa:

   > Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave o evidencii publikačnej činnosti č. 39/2023

   > Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave o evidencii umeleckej činnosti č. 38/2023