PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ

Databáza evidencie publikačnej činnosti zamestnancov UK (EviPub) je bibliografická registrácia publikačnej činnosti, ktorá sa spracováva v automatizovanom knižnično-informačnom systéme VTLS/Virtua.

Cieľom bibliografickej registrácie publikačnej činnosti a ohlasov je:

  • prezentácia vedecko-výskumnej a odbornej aktivity vysokej školy, fakulty, ústavu/kliniky a autora,
  • získanie prehľadu o profile a výkonnosti vedecko-výskumného a pedagogického pracoviska a pracovníkoch,
  • spracovanie prehľadov o publikačnej činnosti na účely akreditácie, grantových agentúr, príp. iné hodnotenia

Od 1. 4. 2018 spracováva akademická knižnica publikačnú činnosť zamestnancov LF UK v Centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti (CREPČ2). Záznamy je možné prezerať na: https://app.crepc.sk/.

Vyhľadávanie a práca so záznamami - CREPČ 2 (Manuál pre autorov)
Vyhľadávanie v CREPČ2
Pokyny CREPČ pre vykazovacie obdobie 2022
Časopisy s rubrikami – metodické usmernenie
Definovanie vedeckej monografie a zborníka pre potreby evidencie publikačnej činnosti – metodické usmernenie

Z databázy CREPČ2 sa záznamy denne exportujú do univerzitnej databázy EviPub.

DOKUMENTY

Vyhláška č. 397/2020 Z.z. Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 

z 5. decembra 2020 o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti.

Pri spracovaní publikačnej činnosti sa postupuje od 1. 2. 2022 podľa: 


Nové kategórie evidencie publikačnej činnosti                            Nové kategórie evidencie ohlasov