PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ

Akademická   knižnica   UK   implementovala   nový   systém   evidencie   publikačnej   činnosti          (REPČO od fy Svop) – PETRA (Publications, EvaluaTion, Research Agenda).

Nový systém evidencie publikačnej činnosti ponúka:

  • automatickú synchronizáciu 1:1 s Centrálnym registrom evidencie publikačnej činnosti (CREPČ), v ktorom sa nové záznamy o publikáciách a ohlasoch evidujú v súlade s platnými predpismi,
  • rozšírené možnosti evidencie a vyhľadávania scientometrických údajov,
  • prípravu štandardných výstupov na meno a pracovisko všetkými používateľmi priamo z webového rozhrania systému.

Prechod na nový systém spôsobí určité obmedzenia, predovšetkým spracovanie výstupov a štatistických prehľadov o publikačnej činnosti si vyžiada dlhší čas.

Databáza EviPUB-Virtua je naďalej k dispozícii na vyhľadávanie a overovanie informácií.

Cieľom bibliografickej registrácie publikačnej činnosti a ohlasov je najmä:

  • prezentácia vedecko-výskumnej a odbornej aktivity vysokej školy, fakulty, ústavu/kliniky a autora,
  • získanie prehľadu o profile a výkonnosti vedecko-výskumného a pedagogického pracoviska a pracovníkov,
  • spracovanie prehľadov o publikačnej činnosti na účely akreditácie, evalvácie, periodického hodnotenia tvorivej činnosti, ako aj pre potreby kvalifikačného rastu zamestnancov, príp. na iné hodnotenia.
____________________________________________________________

DOKUMENTY

Vyhláška č. 397/2020 Z.z. Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 

z 5. decembra 2020 o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti.

Nové kategórie evidencie publikačnej činnosti                            Nové kategórie evidencie ohlasov


Pri spracovaní publikačnej činnosti sa postupuje od 12. 12. 2023 podľa:

   > Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave o evidencii publikačnej činnosti č. 39/2023

   > Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave o evidencii umeleckej činnosti č. 38/2023