PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ

Databáza evidencie publikačnej činnosti zamestnancov UK (EviPub) je bibliografická registrácia publikačnej činnosti, ktorá sa spracováva v automatizovanom knižnično-informačnom systéme VTLS/Virtua.

Cieľom bibliografickej registrácie publikačnej činnosti a ohlasov je:

  • prezentácia vedecko-výskumnej a odbornej aktivity vysokej školy, fakulty, ústavu/kliniky a autora,
  • získanie prehľadu o profile a výkonnosti vedecko-výskumného a pedagogického pracoviska a pracovníkoch,
  • spracovanie prehľadov o publikačnej činnosti na účely akreditácie, grantových agentúr, príp. iné hodnotenia

DOKUMENTY

Vyhláška č. 397/2020 Z.z. Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 

z 5. decembra 2020 o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti.

Pri spracovaní publikačnej činnosti sa postupuje od 1. 2. 2022 podľa: 


Nové kategórie evidencie publikačnej činnosti                            Nové kategórie evidencie ohlasov