Lekárska fakulta
v Bratislave
Univerzity Komenského v Bratislave

PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ

Databáza evidencie publikačnej činnosti zamestnancov UK (EPC) je bibliografická registrácia publikačnej činnosti, ktorá sa spracováva v automatizovanom knižnično-informačnom systéme VTLS/Virtua.

Cieľom bibliografickej registrácie publikačnej činnosti a ohlasov je:

  • prezentácia vedecko-výskumnej a odbornej aktivity vysokej školy, fakulty, ústavu/kliniky a autora,
  • získanie prehľadu o profile a výkonnosti vedecko-výskumného a pedagogického pracoviska a pracovníkoch,
  • spracovanie prehľadov o publikačnej činnosti na účely akreditácie, grantových agentúr, príp. iné hodnotenia

   

DOKUMENTY


Vyhláška č. 456/2012 Z.z.  Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
z 18. decembra 2012 o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti.

Pri spracovaní publikačnej činnosti sa postupuje podľa: