PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ

Databáza evidencie publikačnej činnosti zamestnancov UK (EPC) je bibliografická registrácia publikačnej činnosti, ktorá sa spracováva v automatizovanom knižnično-informačnom systéme VTLS/Virtua.

Cieľom bibliografickej registrácie publikačnej činnosti a ohlasov je:

  • prezentácia vedecko-výskumnej a odbornej aktivity vysokej školy, fakulty, ústavu/kliniky a autora,
  • získanie prehľadu o profile a výkonnosti vedecko-výskumného a pedagogického pracoviska a pracovníkoch,
  • spracovanie prehľadov o publikačnej činnosti na účely akreditácie, grantových agentúr, príp. iné hodnotenia

Od 1. 4. 2018 spracováva akademická knižnica publikačnú činnosť zamestnancov LF UK v Centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti (CREPČ 2). Záznamy je možné prezerať na: https://app.crepc.sk/.
Príručka na vyhľadávanie v CREPČ 2.

Z registra sa záznamy denne exportujú do univerzitnej databázy EviPub (export je v overovacej prevádzke).

DOKUMENTY

Vyhláška č. 456/2012 Z.z.  Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
z 18. decembra 2012 o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti.

Pri spracovaní publikačnej činnosti sa postupuje podľa: