HORIZONT 2020

VÝZVA ERC STARTING GRANT. Uzávierka : 17.10.2017

Pilier :  Excelentná veda       Oblasť : Európska rada pre výskum (ERC)

Dátum otvorenia výzvy : 3.8.2017

Dátum uzávierky :  17.10.2017

Maximálna výška grantu : 1,5 mil. EUR

Doba trvania projektu :  5 rokov

Financovanie EÚ :  100% (priame náklady) + 25% (nepriame náklady) z celkových oprávnených priamych nákladov

Očakávaný počet schválených projektov :  391

Cieľová skupina : jednotlivci , ktorí začínajú rozvíjať svoju nezávislú kariéru a vytvárajú vlastné vedecké tímy alebo programy

Hodnotiaci proces :  2 stupňový .

Bližšie informácie :

ERC STARTING GRANT - sumár informácií 

Participant Portal EÚ - výzva

Príručka pre žiadateľa

Formulár žiadosti o grant

Pracovný program ERC 2018

VÝZVA ERC SYNERGY GRANT. Termín uzávierky : 14.11.2017

Pilier :  Excelentná veda       Oblasť : Európska rada pre výskum (ERC)

Dátum otvorenia výzvy : 3.8.2017

Dátum uzávierky :  14.11.2017

Maximálna výška grantu : 10 mil. EUR

Doba trvania projektu :  6 rokov

Financovanie EÚ :  100%

Očakávaný počet schválených projektov : 30

Cieľová skupina :  Skupina 2- 4  hlavných riešiteľov  (a ich tímov),  z ktorých jeden je určený ako  „Zodpovedný hlavný riešiteľ“

Hostiteľská inštitúcia :  

 • akýkoľvek typ právnickej osoby, vrátane vysokých škôl a výskumných inštitúcií
 • zriadená v členskom štáte EÚ alebo tzv. Pridruženej krajine

Hodnotiaci proces :  3 stupňový (v priebehu roka 2018).

Predpokladaný dátum podpisu grantových zmlúv  : február 2019

Bližšie informácie :

ERC SYNERGY GRANT - sumár informácií 

Participant Portal EÚ - výzva

Príručka pre žiadateľa

Formulár žiadosti o grant

Pracovný program ERC 2018

VÝZVA TWINNING. Termín uzávierky : 15.11.2017

 

VÝZVA :  TWINNING

Kód výzvy : WIDESPREAD 05-2017

Cieľ : vytváranie partnerstiev výskumných inštitúcií  (vrátane univerzít) s cieľom výrazne posilniť  určitú oblasť výskumu v inštitúcii, a to prostredníctvom prepojení najmenej  s dvoma inštitúciami s vedúcim postavením v danej oblasti na medzinárodnej úrovni

Základné informácie - TU 

Prierezová aktivita :  Šírenie excelentnosti a rozširovanie účasti

Vyhlásenie výzvy :  11.5.2017

Uzávierka :  15.11.2017

Rozpočet :   1 mil. EUR

Obdobie :     3 roky

Financovanie EÚ : 100%

Schéma financovania/typ projektu  :   CSA  (Coordination and support action)

Nefinancuje sa výskum, ale sprievodné opatrenia (zvyšovanie informovanosti a komunikácia, vytváranie sietí, konferencie, semináre, koordinačné alebo podporné služby..)..

VÝZVA ERA CHAIRS. Termín uzávierky : 15.11.2017

Téma výzvy :  ERA CHAIRS  (vytvorenie pozície ERA CHAIR HOLDER)

Sumár informácií : TU

Prierezová aktivita :    Šírenie excelentnosti a rozširovanie účasti

Vyhlásenie výzvy : 12.4.2017            

Uzávierka :   15.11.2017

Rozpočet :  2,5 mil. EUR

Obdobie :   5 rokov

Financovanie EÚ : 100%

Schéma financovania/typ projektu :  CSA (Coordination and support action)

Nefinancuje sa výskum, ale sprievodné opatrenia (zvyšovanie informovanosti a komunikácia, vytváranie sietí, konferencie, semináre, koordinačné alebo podporné služby..)..

Zameranie: 

ERA Chairs  podporuje univerzity alebo výskumné organizácie s cieľom prilákať a udržať vysoko kvalitné ľudské zdroje pod vedením vynikajúceho výskumníka  a vedúceho  výskumu ( "ERA  Chair Holder ") s cieľom zlepšiť excelentnosť výskumu

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

„ HORIZONT 2020 – rámcový program pre výskum a inovácie“ je najväčším a najvýznamnejším programom Európskej únie financujúcim vedu, výskum a inovácie v rokoch 2014-2020.

Pre toto obdobie sú vyčlenené finančné prostriedky vo výške takmer 80 miliárd EUR.

Program je rozdelený do 3 troch pilierov a 2 špecifických cieľov (prierezových / horizontálnych oblastí).

PILIERE :

EXCELENTNÁ VEDA

VEDÚCE POSTAVENIE PRIEMYSLU

SPOLOČENSKÉ VÝZVY

 PRIEREZOVÉ /HORIZONTÁLNE OBLASTI :

Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti

Veda so spoločnosťou a pre spoločnosť

 

Brožúru "HORIZONT 2020 V KOCKE" - nájdete TU

VÝZVY 2016-2017 (HARMONOGRAM)

PREHĽAD VÝZIEV HORIZONT 2020 (výskum a inovácie) na roky 2016-2017 - témy, dátumy, miera financovania EU, linky na jednotlivé výzvy (aktuálne, pripravované)

 

1. Spoločenské výzvy :

ZDRAVIE, DEMOGRAFICKÉ ZMENY a KVALITA ŽIVOTA – PERSONALIZOVANÁ MEDICÍNA : výzvy 2016 - 2017

 

2. Excelentná veda :

2A.   AKCIE MARIE SKLODOWSKA-CURIE (MSCA): výzvy 2016-2017

Prehľad nákladov MSCA - ITN, IF, RISE, COFUND

Prehľad typov grantov v MSCA - ITN, IF, RISE, COFUND

Akcie Marie Sklodowska-Curie (MSCA) - časť Individual Fellowships (IF) : základné podmienky

2B.   EURÓPSKA RADA PRE VÝSKUM (ERC) : výzvy 2016-2017

 

3. ŠÍRENIE EXCELENTNOSTI A ROZŠIROVANIE ÚČASTI                                     (Prierezová aktivita)

Teaming, Twinning a ERA Chairs :  výzvy 2016 - 2017

Teaming, Twinning a ERA Chairs : základné podmienky účasti

<output>

PREHĽAD VÝZIEV HORIZONT 2020 (výskum a inovácie) na roky 2016-2017 - témy, dátumy, miera financovania EU, linky na jednotlivé výzvy (aktuálne, pripravované)

 

 1. Spoločenské výzvy :

Zdravie, demografické zmeny a kvalita života – Personalizovaná medicína

 

2. Excelentná veda :

Akcie Marie Sklodowska-Curie (MSCA), Financovanie nákladov MSCA,

MSCA - Individual Fellowships (IF) : základné podmienky

Európska rada pre výskum (ERC)

</output>

AKTUÁLNE VÝZVY 2017 - 2018 (HARMONOGRAM)

PREHĽAD VÝZIEV HORIZONT 2020 (výskum a inovácie) na roky 2017-2018 podľa jednotlivých pilierov. Témy,dátumy, miera financovania EU, linky na jednotlivé výzvy (aktuálne, pripravované)

PILIER EXCELENTNÁ VEDA

OBLASŤ : Akcie Marie Sklodowska-Curie (MSCA)- VÝZVY 2017-2018 :

 • Inovatívne školiace siete (ITN) - odborná príprava/ spoločné doktorandské programy
 • Individuálne vedecko-výskumné pobyty (IF)
 • Výmenné pobyty (RISE)
 • Spolufinancovanie regionálnych, národných a medzinárodných programov (COFUND)

1. MSCA - prehľad typov grantov a základné podmienky                                     

2. MSCA ITN - základné podmienky                                                                    

3. MSCA IF - sumár podmienok                                                                            

4. MSCA prehľad nákladov  - ITN, IF, RISE, COFUND

5. MSCA - Pracovný program 2016-2017

OBLASŤ : Európska rada pre výskum (ERC) - VÝZVY 2017-2018                

PILIER SPOLOČENSKÉ VÝZVY  

OBLASŤ : Zdravie, demografické zmeny a kvalita života - VÝZVY 2017-2018

PRIEREZOVÉ / HORIZONTÁLNE OBLASTI (AKTIVITY)

OBLASŤ : Šírenie excelentnosti a rozširovanie účasti - TEAMING, TWINING a ERA CHAIRS :

NOVÉ PRACOVNÉ PROGRAMY 2016 - 2017

Európska komisia publikovala NOVÉ PRACOVNÉ PROGRAMY 2016-2017 pre HORIZONT 2020.

Sú súčasťou dokumentácie v každej výzve.

Pracovné programy obsahujú :

 • zoznamy - témy výziev
 • dátumy vyhlásenia výziev
 • podmienky

Pracovný program Zdravie, demografické zmeny a kvalita života

Zameranie výskumu a inovácií v oblasti Zdravie :

 • podpora a rozvoj prevencie, včasnej diagnostiky, účinnej liečby a vytváranie podmienok pre plnohodnotný život osôb s rôznymi formami zdravotných postihnutí
 • vysokokvalitný, hospodársky udržateľný a inovačný systém zdravotnej a sociálnej starostlivosti ako súčasť systémov sociálneho zabezpečenia a príležitostí na tvorbu nových pracovných miest

Personalizovaný prístup

Významnú úlohu má personalizovaná medicína a prístup t. j. pochopenie molekulárneho základu choroby, určenie inovatívnych terapeutických stratégií a novátorských modelových systémov, ako aj multidisciplinárne uplatňovanie znalostí vo fyzike, chémii a systémovej biológii, klinické využitie „-omík“ (genomika, proteomika, atď.), systémová biomedicína a rozvoj IKT a ich využitie v zdravotníckej praxi, najmä pokiaľ ide o elektronické zdravotníctvo a starostlivosť poskytovaná prostredníctvom mobilných zariadení (m-Health). Veľký význam nadobúdajú aj podporné technológie pre staršiu populáciu a pacientov s rôznymi obmedzeniami.


Pracovný program Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA)

Výzvy MSCA  sú zamerané na podporu medzinárodnej, interdisciplinárnej a medzisektorovej mobility, na otvorenie profesijných možností v oblasti výskumu na európskej alebo medzinárodnej úrovni.

Základné podmienky :  

 • získanie akademického titulu oprávňujúceho pre štúdium doktorandského študijného programu
 • medzinárodná mobilita

 Cieľové skupiny :

 • začínajúci vedeckí  pracovníci , ktorí ešte nemajú titul PhD. a majú menej než 4 roky praxe vo výskume
 • skúsení vedeckí  vedeckí pracovníci, ktorí majú titul PhD. alebo najmenej 4 roky praxe vo výskume

 

Pracovný program Európska rada pre výskum - European Research Council (ERC)

Európska rada pre výskum (European Research Council) je prvou paneurópskou grantovou agentúrou  podporujúcou špičkový hraničný výskum („frontier research“  -  výskum na hraniciach poznaného a nepoznaného) a  vedeckú excelentnosť v celej Európe.

Jej cieľom je podporiť najlepších a najkreatívnejších individuálnych riešiteľov (nie medzinárodné konzorciá) akejkoľvek národnosti, veku a ich vedecké tímy v návrhoch, ktoré prekračujú hranice vedeckých disciplín, zavádzajú netradičné, inovatívne prístupy a otvárajú nové výskumné perspektívy. 

Excelentnosť je jediným hodnotiacim kritériom výskumníka a výskumného zámeru.  

Pracovný program Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti (horizontálna/prierezová aktivita)

Cieľom navrhovaných opatrení v tejto oblasti je pomôcť pri prekonaní rozdielov medzi členskými štátmi EÚ alebo regiónmi pri rozvoji a využití výskumného a inovačného potenciálu, podporiť účasť v Horizont 2020 a prispieť k rovnomernejšiemu šíreniu excelentného výskumu v európskom výskumnom priestore.

PONUKY PARTNERSTVA - HĽADANIE PARTNEROV PRE VÝZVY HORIZONT 2020. Termín uzávierky výziev : 2016 - 2017.

SCHÉMY FINANCOVANIA/TYPY PROJEKTOV

Schémy financovania/typy projektov  v Horizont 2020.

 Určujú :

 • rozsah toho, čo je financované
 • miera prefinancovania z EÚ
 • konkrétne hodnotiace kritériá pre oprávnené financovanie

 

Akcie Marie Skłodowska-Curie (MSCA)

Miera prefinancovania     : 100 % :

Zameranie :  Mobilita a vzdelávanie výskumných pracovníkov 

Podmienky účasti  :    nájdete TU

Typy grantov : Marie Sklodowska-Curie Individual Fellowships (MSCA IF); European Fellowships ;Global Fellowships; Marie Sklodowska-Curie Innovative Training Networks (ITN); Training Networks; European Industrial Doctorates; European Joint Doctorates; Marie Sklodowska-Curie Research and Innovation Staff Exchange (RISE); Co-funding of regional, national and international programmes (COFUND); Doctoral programmes; Fellowship programmes

 

Granty Európskej rady pre výskum (ERC)

Miera prefinancovania    : 100 %

Zameranie : Podpora  hraničného výskumu bez určenia konkrétnej  tématickej  oblasti.

ERC podporuje individuálnych riešiteľov (Principal Investigators) a ich výskumné tímy.

Podmienky účasti  : grant je určený pre jednotlivcov; udelenie grantu  - inštitúcii, ktorá zamestnáva a hostí hlavného riešiteľa; grant je prenosný  (hlavný riešiteľ môže požiadať o prevod celého grantu alebo jeho časti na nového príjemcu)

Typy grantov : ERC starting grant, ERC consolidator grant, ERC advanced grant,  ERC proof of concept grant

 

Research and Innovation Action (RIA)

Miera prefinancovania   : 100 %

Definícia :

Aktivity zamerané na vytváranie nových poznatkov alebo preskúmať realizovateľnosť novej technológie, produktu, procesu, služby alebo riešenia. Na tento účel Research and Innovation Action môže zahŕňať základný a aplikovaný výskum, technologický rozvoj a integráciu, testovanie a overovanie na prototype malého rozsahu v laboratóriu alebo v simulovanom prostredí.

Zameranie : Výskum a inovácie

Podmienky účasti  :  minimálne 3 rôzne subjekty z troch členských štátov  EÚ alebo pridružených krajín  ; medzinárodné konzorcium, konzorčná zmluva.

 

Innovation Action ( IA)

Miera prefinancovania  :  70%

Definícia :

Opatrenie pozostávajúce prevažne z činností priamo zameraných na vyhotovenie plánov a úprav alebo návrhov nových, upravených alebo vylepšených výrobkov, postupov alebo služieb. Na tieto účely môžu zahŕňať vývoj prototypov, testovanie, demonštráciu, pilotnú prevádzku, veľkoobjemovú validáciu výrobkov a výrobu pre trh

Zameranie  : Inovačné akcie                                                                                

Podmienky účasti  :  minimálne 3 rôzne subjekty z troch členských štátov  EÚ alebo pridružených krajín  ; medzinárodné konzorcium, konzorčná zmluva.

 

Coordination and Support Action (CSA)

Miera prefinancovania     : 100 %

Definícia :

Sprievodné opatrenia ako sú šírenie, zvyšovanie informovanosti a komunikácia, vytváranie sietí, konferencie, semináre, koordinačné alebo podporné služby, politické dialógy a cvičenia a štúdie slúžiace na vzájomné poučenie sa vrátane návrhových štúdií pre novú infraštruktúru.

Zameranie : Podporné a koordinačné akcie

Podmienky účasti : jeden právny subjekt z jedného členského štátu EU

 

ŠKOLENIA A SEMINÁRE

LINKY

Je priamo riadené Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Národné kontaktné body (CVTI SR) pre HORIZONT 2020

Úlohou NCP je predovšetkým informovať vedeckú komunitu a podniky o možnostiach účasti v programe Horizont 2020 prostredníctvom informačných dní, workshopov, seminárov ale aj individuálnych konzultácií. NCP sa podieľajú aj na vyhľadávaní a prepájaní partnerov do projektov Horizont 2020 a to na národnej úrovni ako aj v rámci cezhraničných aktivít.

 • SLORD – Slovak Liaison Office for Research and Development                                             Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli, zriadená Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a Centrom vedecko-technických informácií SR.

Poskytuje slovenskej výskumnej komunite rôzne služby ako napr. informácie o výzvach a možnostiach financovania,  poskytovanie odborných konzultácií k projektom EÚ, poskytovanie informácií o možnostiach zapojenia do medzinárodných konzorcií, poradenstvo pri vyhľadávaní partnerov a zapájaní sa do európskych sietí a iné.

Participant Portal je portál pre účastníkov programu Horizont 2020.

Cez Participant Portal predložíte projektový návrh, nájdete si partnerov do konzorcia, podpíšete grantovú dohodu s EK, môžete sa prihlásiť ako hodnotiteľ projektových návrhov, a to všetko elektronicky.