HORIZONT 2020

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

„ HORIZONT 2020 – rámcový program pre výskum a inovácie“ je najväčším a najvýznamnejším programom Európskej únie financujúcim vedu, výskum a inovácie v rokoch 2014-2020.

Pre toto obdobie sú vyčlenené finančné prostriedky vo výške takmer 80 miliárd EUR.

Program je rozdelený do 3 troch pilierov a 2 špecifických cieľov (prierezových / horizontálnych oblastí).

PILIERE :

EXCELENTNÁ VEDA

VEDÚCE POSTAVENIE PRIEMYSLU

SPOLOČENSKÉ VÝZVY

 PRIEREZOVÉ /HORIZONTÁLNE OBLASTI :

Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti

Veda so spoločnosťou a pre spoločnosť

 

Brožúru "HORIZONT 2020 V KOCKE" - nájdete TU

VÝZVY 2018 - 2020 (HARMONOGRAM A ZÁKLADNÉ PODMIENKY)

PREHĽAD VÝZIEV HORIZONT 2020 (výskum a inovácie) na roky 2018 - 2020  :  témy, dátumy, miera financovania EU, linky na jednotlivé výzvy (aktuálne, pripravované)

1. SPOLOČENSKÉ VÝZVY

Oblasť : Zdravie, demografické zmeny a kvalita života

 

2. EXCELENTNÁ VEDA

2A. Akcie Marie Sklodowska-Currie (MSCA): ITN, IF, RISE

2B.   EURÓPSKA RADA PRE VÝSKUM (ERC) :

3. ŠÍRENIE EXCELENTNOSTI A ROZŠIROVANIE ÚČASTI  - TEAMING, TWINNING, ERA CHAIRS, WIDENING FELLOWSHIPS :

NOVÉ PRACOVNÉ PROGRAMY 2018 - 2020

Európska komisia publikovala NOVÉ PRACOVNÉ PROGRAMY pre roky 2018-2020 pre HORIZONT 2020 (financovanie výskumu a inovácií) :

Sú súčasťou dokumentácie v každej výzve.

Pracovné programy obsahujú :

 • zoznamy - témy výziev
 • dátumy vyhlásenia výziev
 • podmienky

1. Pracovný program Zdravie, demografické zmeny a kvalita života 2018-2020

Ciele :

 • Pokrok smerom k efektívnej integrácii prístupov personalizovanej medicíny do zdravotníckych služieb a systémov v prospech pacientov a občanov;
 • Boj proti infekčným chorobám a rastúca hrozba antimikrobiálnej rezistencie;
 • Riešenie potrieb najzraniteľnejších skupín a globálneho nárastu chronických ochorení;
 • Dekódovanie úlohy životného prostredia - vrátane zmeny klímy a kvality ovzdušia - na zdravie a vypracovanie zmierňujúcich opatrení;
 • Preskúmanie digitálneho potenciálu pre inovácie v oblasti zdravia a zdravotnú starostlivosť vrátane budovania "Európskej siete výskumu a inovácií v oblasti zdravia";
 • Stimulácia inovácií v oblasti európskej zdravotnej starostlivosti a priemyslu preskúmaním uplatňovania vyspelých technológií, zlepšovaním zdravia pracovnej sily a podporou regulačných vied

Oblasť tém výzvy „ Lepšie zdravie a starostlivosť, hospodársky rast a trvalo udržateľné zdravotnícke systémy“  (SC1 BHC) v rámci tohto pracovného programu je zameraná na  zosúladenie lepšieho zdravia a zdravého starnutia s potrebou rozvíjať trvalo udržateľné systémy zdravotnej starostlivosti a starostlivosti a rastové príležitosti pre odvetvia zdravotníctva a starostlivosti.

Rozsah výzvy sa môže pohybovať od prevencie, diagnostiky, stratifikovaných prístupov, prediktívnej toxikológie, vývoja nových a opakovaných terapeutických prístupov vrátane medicínskych technológií a pokrokových liečebných postupov, kohorty a výskum založený na registroch až po integráciu starostlivosti a systémových digitálnych riešení pre zdravie a starnutie.

Táto výzva sa bude realizovať prostredníctvom piatich hlavných priorít:

1. Personalizovaná medicína

2. Inovatívny sektor  zdravotníctva a starostlivosti

3. Infekčné choroby a zlepšenie globálneho zdravia

4. Inovatívne systémy zdravotníctva a starostlivosti - integrácia starostlivosti

5. Dekódovanie úlohy životného prostredia vrátane zmeny klímy pre zdravie a kvalitu života

2. Pracovný program Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) 2018-2020

Výzvy MSCA  sú zamerané na podporu medzinárodnej, interdisciplinárnej a medzisektorovej mobility, na otvorenie profesijných možností v oblasti výskumu na európskej alebo medzinárodnej úrovni.

Základné podmienky :  

 • získanie akademického titulu oprávňujúceho pre štúdium doktorandského študijného programu
 • medzinárodná mobilita

 Cieľové skupiny :

 • začínajúci vedeckí  pracovníci , ktorí ešte nemajú titul PhD. a majú menej než 4 roky praxe vo výskume
 • skúsení vedeckí  vedeckí pracovníci, ktorí majú titul PhD. alebo najmenej 4 roky praxe vo výskume

3. Pracovný program Európska rada pre výskum - European Research Council (ERC) pre rok 2018

Európska rada pre výskum (European Research Council) je prvou paneurópskou grantovou agentúrou  podporujúcou špičkový hraničný výskum („frontier research“  -  výskum na hraniciach poznaného a nepoznaného) a  vedeckú excelentnosť v celej Európe.

Jej cieľom je podporiť najlepších a najkreatívnejších individuálnych riešiteľov (nie medzinárodné konzorciá) akejkoľvek národnosti, veku a ich vedecké tímy v návrhoch, ktoré prekračujú hranice vedeckých disciplín, zavádzajú netradičné, inovatívne prístupy a otvárajú nové výskumné perspektívy. 

Excelentnosť je jediným hodnotiacim kritériom výskumníka a výskumného zámeru.  

4. Pracovný program Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti 2018 - 2020 

Cieľom navrhovaných opatrení v tejto oblasti je pomoc pri prekonaní rozdielov medzi členskými štátmi EÚ dostatočne etablovanými v oblasti výskumu a vývoja s krajinami EÚ s nižšou výskumno-vývojovou výkonnosťou a pri rozvoji a využití ich výskumného a inovačného potenciálu; podpora účasti v Horizont 2020 a príspevok k rovnomernejšiemu šíreniu excelentného výskumu v európskom výskumnom priestore.

 Patria sem nasledovné typy grantov :

 • Teaming- úlohou je vytváranie tímov z excelentných výskumných inštitúcií a z regiónov s nízkou výkonnosťou v oblasti výskumu, vývoja a inovácie s cieľom vytvárať nové, alebo modernizovať existujúce centrá excelentnosti v regiónoch s nízkou výkonnosťou v oblasti výskumu, vývoja a inovácií
 • Twinning- úlohou je vytváranie partnerstiev výskumných inštitúcií s cieľom výrazne posilniť  určitú oblasť výskumu v inštitúcii, a to prostredníctvom prepojení najmenej dvoma inštitúciami s vedúcim postavením v danej oblasti na medzinárodnej úrovni
 • ERA Chairs - úlohou je zriaďovanie pozícií ERA Chair s cieľom pritiahnuť výnimočných akademických pracovníkov do inštitúcií s jednoznačným potenciálom na dosiahnutie výskumnej excelentnosti
 • Widening Fellowship - automatické zaradenie nepodporených žiadostí o grant pre financovanie individuálneho výskumného pobytu z piliera EXCELENTNÁ VEDA (Akcie Marie Sklodowska-Curie - Individual Fellowship) do aktivity  ŠÍRENIE  EXCELENTNOSTI A ZVYŠOVANIE ÚČASTI. Žiadosť musí mať uvedenú hostiteľskú inštitúciu v tzv. Rozširujúcej sa krajine – Widening countries (zaraďované pod 70% EÚ priemeru kompozitného indikátora pre výskum ) a dosiahnuť stupeň hodnotenia 70% a viac  - avšak bez pridelenia  finančných zdrojov. 

PONUKY PARTNERSTVA - HĽADANIE PARTNEROV PRE VÝZVY HORIZONT 2020.

SCHÉMY FINANCOVANIA/TYPY PROJEKTOV

Schémy financovania/typy projektov  v Horizont 2020.

 Určujú :

 • rozsah toho, čo je financované
 • miera prefinancovania z EÚ
 • konkrétne hodnotiace kritériá pre oprávnené financovanie

 

Akcie Marie Skłodowska-Curie (MSCA)

Miera prefinancovania     : 100 % :

Zameranie :  Mobilita a vzdelávanie výskumných pracovníkov 

Podmienky účasti  :    nájdete TU

Typy grantov : Marie Sklodowska-Curie Individual Fellowships (MSCA IF); European Fellowships ;Global Fellowships; Marie Sklodowska-Curie Innovative Training Networks (ITN); Training Networks; European Industrial Doctorates; European Joint Doctorates; Marie Sklodowska-Curie Research and Innovation Staff Exchange (RISE); Co-funding of regional, national and international programmes (COFUND); Doctoral programmes; Fellowship programmes; Widening Fellowships

 

Granty Európskej rady pre výskum (ERC)

Miera prefinancovania    : 100 %

Zameranie : Podpora  hraničného výskumu bez určenia konkrétnej  tématickej  oblasti.

ERC podporuje individuálnych riešiteľov (Principal Investigators) a ich výskumné tímy.

Podmienky účasti  : grant je určený pre jednotlivcov; udelenie grantu  - inštitúcii, ktorá zamestnáva a hostí hlavného riešiteľa; grant je prenosný  (hlavný riešiteľ môže požiadať o prevod celého grantu alebo jeho časti na nového príjemcu)

Typy grantov : ERC starting grant, ERC consolidator grant, ERC advanced grant,  ERC proof of concept grant

 

Research and Innovation Action (RIA)

Miera prefinancovania   : 100 %

Definícia :

Aktivity zamerané na vytváranie nových poznatkov alebo preskúmať realizovateľnosť novej technológie, produktu, procesu, služby alebo riešenia. Na tento účel Research and Innovation Action môže zahŕňať základný a aplikovaný výskum, technologický rozvoj a integráciu, testovanie a overovanie na prototype malého rozsahu v laboratóriu alebo v simulovanom prostredí.

Zameranie : Výskum a inovácie

Podmienky účasti  :  minimálne 3 rôzne subjekty z troch členských štátov  EÚ alebo pridružených krajín  ; medzinárodné konzorcium, konzorčná zmluva.

 

Innovation Action ( IA)

Miera prefinancovania  :  70%

Definícia :

Opatrenie pozostávajúce prevažne z činností priamo zameraných na vyhotovenie plánov a úprav alebo návrhov nových, upravených alebo vylepšených výrobkov, postupov alebo služieb. Na tieto účely môžu zahŕňať vývoj prototypov, testovanie, demonštráciu, pilotnú prevádzku, veľkoobjemovú validáciu výrobkov a výrobu pre trh

Zameranie  : Inovačné akcie                                                                                

Podmienky účasti  :  minimálne 3 rôzne subjekty z troch členských štátov  EÚ alebo pridružených krajín  ; medzinárodné konzorcium, konzorčná zmluva.

 

Coordination and Support Action (CSA)

Miera prefinancovania     : 100 %

Definícia :

Sprievodné opatrenia ako sú šírenie, zvyšovanie informovanosti a komunikácia, vytváranie sietí, konferencie, semináre, koordinačné alebo podporné služby, politické dialógy a cvičenia a štúdie slúžiace na vzájomné poučenie sa vrátane návrhových štúdií pre novú infraštruktúru.

Zameranie : Podporné a koordinačné akcie

Podmienky účasti : jeden právny subjekt z jedného členského štátu EU

 

ŠKOLENIA A SEMINÁRE

LINKY

Je priamo riadené Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Národné kontaktné body (CVTI SR) pre HORIZONT 2020

Úlohou NCP je predovšetkým informovať vedeckú komunitu a podniky o možnostiach účasti v programe Horizont 2020 prostredníctvom informačných dní, workshopov, seminárov ale aj individuálnych konzultácií. NCP sa podieľajú aj na vyhľadávaní a prepájaní partnerov do projektov Horizont 2020 a to na národnej úrovni ako aj v rámci cezhraničných aktivít.

 • SLORD – Slovak Liaison Office for Research and Development                                             Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli, zriadená Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a Centrom vedecko-technických informácií SR.

Poskytuje slovenskej výskumnej komunite rôzne služby ako napr. informácie o výzvach a možnostiach financovania,  poskytovanie odborných konzultácií k projektom EÚ, poskytovanie informácií o možnostiach zapojenia do medzinárodných konzorcií, poradenstvo pri vyhľadávaní partnerov a zapájaní sa do európskych sietí a iné.

Participant Portal je portál pre účastníkov programu Horizont 2020.

Cez Participant Portal predložíte projektový návrh, nájdete si partnerov do konzorcia, podpíšete grantovú dohodu s EK, môžete sa prihlásiť ako hodnotiteľ projektových návrhov, a to všetko elektronicky.