HORIZONT EUROPE (2021-2027)

O PROGRAME HORIZONT EUROPE (2021-2027)

HORIZONT EUROPE (2021-2027) : 9.rámcový program EÚ pre výskum a inovácie.

Bližšie informácie : ERA Portál Slovensko

VÝZVA TWINNING BOTTOM-UP 2023. Uzávierka: 28.9.2023

Výzva : „TWINNING Bottom-Up “  z programu  HORIZONT EUROPE (výskum a inovácie), oblasť : Šírenie excelentnosti a rozširovanie účasti

Kód výzvy a link : HORIZON-WIDERA 2023-ACCESS 02-01

Uzávierka : 28.9.2023

Zameranie výzvy :  posilnenie spolupráce, sieťových aktivít a konkrétnej vednej oblasti medzi akademickými inštitúciami

Konzorcium minimálne 3 subjekty :

  • Koordinátor = inštitúcia  z tzv. „Rozširujúcej sa krajiny“  (kde je zaradená aj Slovenská republika)
  • Dvaja partneri (popredné inštitúcie v oblasti výskumu) z dvoch rôznych členských štátov EÚ/ Pridružených krajín k programu HORIZONT EUROPE.

Výška finančného príspevku / projekt:  0,8 – 1,5 mil. EUR

Trvanie  :  3 roky

Financovanie EÚ : 100% + 25 % nepriame náklady

Téma projektu : ľubovoľná

Predpokladaný  počet schválených projektov : 80

Typ projektu : CSA  (Coordination and support action), financuje sa predovšetkým sieťovanie. Vo výzve Twinning čiastočne aj výskum.  

Bližšie informácie :

1. sumarizácia výzvy

2. kritériá hodnotenia pre CSA projekty

3. formulár žiadosti o grant - náhľad

VÝZVA MSCA POSTDOCTORAL FELLOWSHIP. Uzávierka: 13.9.2023

Oblasť výzvy  : Exceletná veda - Marie Currie Sklodowska Action – POSTDOCTORAL FELLOWSHIP (MSCA PF)

Typy grantov : European a Global Fellowship

Zameranie : medzinárodná mobilita vedecko-výskumných pracovníkov

Cieľová skupina : výskumní pracovníci s titulom PhD. a s výskumnou praxou menej ako 8 rokov od získania titulu PhD. k dátumu uzávierky výzvy

Uzávierka :13.9.2023

Téma projektu : ľubovoľná

Kód a link výzvy : HORIZON-MSCA-2023-PF-01-01

Žiadosť podáva  : výskumný pracovník v spolupráci s hostiteľskou inštitúciou z členského štátu  EÚ alebo Pridruženej krajiny k HORIZONT EUROPE alebo z Tretej krajiny (mimo EÚ a nepridruženej)

Trvanie :   1-3 roky

Financovanie EÚ : 100% +25% nepriame náklady

Bližšie informácie  :

Sumarizácia výzvy MSCA PF 20223

Prehľad typov grantov a podmienky MSCA PF 2023

Jednotkové náklady MSCA PF 2023

Korekčný koeficient krajín 

Manuál pre žiadateľov MSCA PF 2023

Pracovný program MSCA PF 2023

Kritériá hodnotenia

Formulár žiadosti o grant  - náhľad

VÝZVY KLASTER ZDRAVIE. Uzávierka : 1 kolo 19.9.2023, druhé kolo : 11.4.2024

Vyhlásenie výziev : 30.3.2023 a 26.4.2023

Typ výziev : dvojkolové

Prvé kolo : predkladá sa rámcová žiadosť, hodnotia sa kritériá "Exclentnosť" a "Impact"

Druhé kolo : vybratí uchádzači predkladajú kompletnú žiadosť o grant                               

Uzávierka : 19.9.2023 (prvé kolo)  a 11.4.2024 (druhé kolo)

Financovanie EÚ : 100% + 25% nepriame náklady

Bližšie informácie  :

Zoznam výziev

Podmienky, typy projektov (RIA,IA,CSA) a rozpočtové kategórie

Kritéria hodnotenia RIA,IA,CSA

Formulár žiadosti o grant pre prvé kolo z dvojkolovej výzvy

Pracovný program Klaster Zdravie

Základná podmienka účasti  : konzorcium -  minimálne tri subjekty (univerzity, vedecké inštitúcie, podniky...) z rôznych krajín t.j.  min. jedna inštitúcia z každej z 3och krajín :

- jedna z členského štátu EÚ

- min. dve z rôznych členských štátov EÚ alebo Pridružených krajín k programu HORIZONT

Trvanie projektu/dĺžka financovania :  36-48  mesiacov

Typ projektu : RIA (Research and innovation actions) – financuje sa výskum

RIA - Aktivity zamerané na vytváranie nových poznatkov a/alebo preskúmanie realizovateľnosti novej alebo vylepšenej technológie, produktu, procesu, služby alebo riešenia. Na tento účel môžu projekty zahŕňať základný a aplikovaný výskum, vývoj a integráciu technológií, testovanie a overovanie na prototype malého rozsahu v laboratóriu alebo v simulovanom prostredí.  Takisto môžu obsahovať úzko prepojené alebo obmedzené demonštračné  prípadne  pilotné činnosti zamerané na preukázanie technickej realizovateľnosti.