HORIZONT EUROPE (2021-2027)

O PROGRAME HORIZONT EUROPE (2021-2027)

HORIZONT EUROPE (2021-2027) : 9.rámcový program EÚ pre výskum a inovácie.

Bližšie informácie : ERA Portál Slovensko

VÝZVA ERC ADVANCED GRANT 2024. Termín uzávierky: 29.8.2024

Oblasť : Európska Rada pre výskum (ERC)

Typ grantu : ERC ADVANCED GRANT 2024

Link a kód výzvy : ERC-2024-ADG

Uzávierka : 29.8.2024

Cieľová skupina :   jednotlivec (Hlavný riešiteľ) -  aktívny vo výskume, ktorý dosiahol prelomové originálne výsledky, líder z hľadiska originality a významu jeho vedeckých príspevkov.

Téma projektu : ľubovoľná

Žiadosť o grant predkladá : Hlavný riešiteľ v spolupráci s hostiteľskou inštitúciou

Poznámka : Hostiteľskou inštitúciou môže byť aj organizácia, v ktorej je Hlavný riešiteľ zamestnaný (vrátane jeho výskumného tímu).

Maximálna výška grantu (rozpočet projektu):  2,5 mil. EUR + 1 mil. EUR ako dodatočný finančný príspevok

Predpokladaný počet schválených projektov : 285

Doba trvania : 5 rokov

Financovanie EÚ : 100% + 25% nepriame náklady

Bližšie informácie :

1. Sumarizácia výzvy  ADG 2024

2. Pracovný program ERC granty 2024

3. Manuál pre žiadateľov ADG 2024

4. Kritéria hodnotenia ADG 2024

5. Formulár žiadosti o grant – náhľad ADG 2024

VÝZVA MSCA POSTDOCTORAL FELLOWSHIP 2024. Uzávierka : 11.9.2024

Oblasť výzvy  : Exceletná veda - Marie Currie Sklodowska Action – POSTDOCTORAL FELLOWSHIP (MSCA PF)

Uzávierka : 11.9.2024

Kód a link výzvy : HORIZON-MSCA-2024-PF-01-01

Typy grantov : European a Global Fellowship

Zameranie : medzinárodná mobilita vedecko-výskumných pracovníkov

Cieľová skupina : výskumní pracovníci s titulom PhD. a s výskumnou praxou menej ako 8 rokov od získania titulu PhD. k dátumu uzávierky výzvy

Téma projektu : ľubovoľná

Žiadosť podáva  : výskumný pracovník v spolupráci s hostiteľskou inštitúciou z členského štátu  EÚ alebo Pridruženej krajiny k HORIZONT EUROPE alebo z Tretej krajiny (mimo EÚ a nepridruženej k Horizont Europe)

Trvanie :   1-3 roky

Financovanie EÚ : 100% +25% nepriame náklady

Bližšie informácie  :

Sumarizácia výzvy MSCA PF 2024

Prehľad typov grantov a podmienky MSCA PF 2024

Jednotkové náklady MSCA PF 2024

Korekčný koeficient krajín 

Kritériá hodnotenia

Pracovný program MSCA PF 2024

Prílohy k pracovnému programu

VÝZVA : MISIE ONKOLOGICKÉ OCHORENIA. Termín uzávierky : 18.9.2024

II. pilier :  „Globálne výzvy a konkurencieschopnosť európskeho priemyslu“

Oblasť : Misia Rakovina  

Uzávierka : 18.9.2024

Podmienka účasti :

a/ minimálne tri subjekty z rôznych členských štátov EÚ alebo Pridružených krajín k programu HORIZONT EUROPE t.j. min. jedna inštitúcia z každej z 3och krajín.  Z toho minimálne jeden subjekt  musí byť z členského štátu EÚ -  pre projekty RIA (Research and Innovation Actions) a IA (Innovation Actions).

b/  min. jedna inštitúcia z členského štátu EÚ alebo Pridružených krajín k Horizont Europe pre projekty typu CSA (Coordination and Support Actions)

Oprávnené inštitúcie : univerzity, výskumné a verejné inštitúcie, podniky....

Trvanie projektu/dĺžka financovania : 36-48 mesiacov

Podpora EÚ

RIA a CSA projekty :100% + 25% nepriame náklady

IA projekty  : 100% (nezisk.organizácie- univerzity....), 70% ostatné inštitúcie+ 25% nepriame náklady

Bližšie informácie :

Podmienky účasti, typy projektov (RIA,IA,CSA), rozpočtové kategórie

Pracovný program Horizont Europe „Misie“

Prílohy k pracovnému programu

Kritériá hodnotenia RIA,IA, CSA projekty

 

Špecifiká pre projekty v oblasti „ Misie“ :

  • Synergie s podobnými iniciatívami a projektmi (clustering)
  • Zapojenie odborníkov zo spoločenských a humanitných vied (SSH) - interdisciplinárny charakter projektov

VÝZVA KLASTER ZDRAVIE. Termín uzávierky : 26.11.2024

Názov výzvy : Implementation research for management of multiple long-term conditions in the context of non-communicable diseases (Global Alliance for Chronic Diseases - GACD

Kód výzvy : HORIZON-HLTH-2024-DISEASE-13-01

Uzávierka : 26.11.2024

Bližšie informácie :

VÝZVA MSCA DOKTORANDSKÉ SIETE 2024. Termín uzávierky : 27.11.2024

Pilier : Excelentná veda

Typ výzvy : Marie Sklodowska-Currie Action – Doctoral Networks (Doktorandské siete)

Kód a link na výzvu : HORIZON-MSCA-2024-DN-01-01

Uzávierka : 27.11.2024

Zameranie :  doktorandské programy  navrhnuté a realizované v medzinárodnom partnerstve akademického a neakademického sektora z rôznych štátov Európy, ale aj mimo nej

Typy : Štandardné doktorandské siete, Priemyselné doktoráty  a Spoločné doktoráty

Oprávnení žiadatelia : výskumné inštitúcie (napr. univerzity, výskumné ústavy..),priemyselné podniky, malé a stredné podniky, neziskové organizácie...

Oprávnení výskumníci : kandidáti na doktorandský titul PhD.

Žiadosť o grant predkladá  : konzorcium  - minimálne 3 inštitúcie z troch rôznych krajín (t.j. min. jedna inštitúcia z každej krajiny) z členských štátov EÚ/Pridružených krajín k programu HORIZONT z toho minimálne jedna  z členského štátu EÚ

Bližšie informácie :

1. Sumarizácia výzvy MSCA DN 2024

2. Typy doktorandských sietí a podmienky 

3. Manuál pre žiadateľov

4. Pracovný program MSCA DN 2024

5. Prílohy k pracovnému programu

6. Formulár žiadosti o grant - náhľad

7. Korekčný koeficient krajín 

8. Kritériá hodnotenia pre MSCA DN 2024