OP VÝSKUM A INOVÁCIE

Operačný program Výskum a inovácie (2014-2020)

Schválené projekty s participáciou LF UK: 

Kontinuálne monitorovanie vybraných ochorení v medicínskom výskume a praxi. (3133010B918) 

Využitie pokročilých informačno-technologických nástrojov pri medicínskej praxi. (3133010B621)

  • Harmonogram výziev 
  • Aktuálne výzvy
  • Prezentácia  (zverejnené so súhlasom Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice, n.o.)

Operačný program Výskum a inovácie predstavuje spoločný programový dokument Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky pre poskytnutie podpory z Európskych štrukturálnych a investičných fondov v programovom období 2014 – 2020 v oblasti zameranej na vytvorenie stabilného prostredia priaznivého pre inovácie pre všetky relevantné subjekty a podporu zvýšenia efektívnosti a výkonnosti systému výskumu, vývoja a inovácií, ako základného piliera pre zvyšovanie konkurencieschopnosti, udržateľného hospodárskeho rastu a zamestnanosti.

Viac ako tri štvrtiny všetkých finančných prostriedkov sú určené na posilnenie výskumu, technologického rozvoja a inovácií a zvyšná časť je alokovaná na podporu zvýšenia konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov (MSP).

Riadiacim orgánom pre OPVaI je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR), pričom v pozícii dvoch sprostredkovateľských orgánov sú Výskumná agentúra a Ministerstvo hospodárstva SR.

Podporované oblasti :

Tematický cieľ 1 Posilnenie technologického rozvoja a inovácií

PRIORITNÁ OS 1 Podpora výskumu, vývoja a inovácií

PRIORITNÁ OS 2 Podpora výskumu, vývoja a inovácií v Bratislavskom kraji

PRIORITNÁ OS 5 Technická pomoc

Tematický cieľ 3  Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP

PRIORITNÁ OS 3 Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP

PRIORITNÁ OS 4 Rozvoj konkurencieschopných MSP v Bratislavskom kraji

PRIORITNÁ OS 5 Technická pomoc