Ústav cudzích jazykov LF UK

CERTIFIKÁTY NA VÝUČBU V ANGLICKÝCH ŠTUDIJNÝCH PROGRAMOCH

Ústav cudzích jazykov LF UK má v kompetencii overovať jazykové znalosti pedagógov, ktorí majú záujem vyučovať na LFUK v anglických študijných programoch.

Po úspešnom absolvovaní písomného testu sa uchádzačovi vystaví certifikát oprávňujúci vyučovať v anglickom jazyku.

Pre viac informácií sa obráťte na Mgr. Melinda VASIĽOVÁ.

ÚCJ zabezpečuje vyúčbu latinskej lekárskej terminológie v 1. ročníku všeobecného lekárstva, zubného lekárstva (vrátane štúdia v angličtine) a medziodborového štúdia (biomedicína). Výučba je zameraná na osvojenie si gramatických pravidiel a princípov slovotvorby nevyhnutných pre štúdium medicíny a lekársku prax.

Výučba anglického jazyka sa realizuje v 2. ročníku všeobecného lekárstva a zubného lekárstva (nemeckého jazyka vo 4. a 5. ročníku) a je zameraná na rozvíjanie odborného lekárskeho prejavu v jeho písomnej a ústnej forme.

Vyučujúci cudzích jazykov vedú odborné jazykové semináre pre doktorandské štúdium. Pedagogickí pracovníci ÚCJ sa podieľajú na výbere študentov, ktorí majú záujem o študijné pobyty a stáže v zahraničí, preverovaním znalostí z cudzieho jazyka (angličtina, nemčina).

Pracovisko permanentne rozvíja kontakty s domácimi i zahraničnými partnermi
a inštitúciami, a to predovšetkým s Českou republikou, Slovinskom a Bulharskom. Členovia ústavu sa taktiež aktívne zúčastňujú učiteľských mobilít v rámci Erasmus+ programu.

Pedagógovia sa venujú výskumnej činnosti, tvorbe učebných materiálov, odborných publikácií, učebníc a skrípt zameraných na odbornú cudzojazyčnú prípravu študentov medicíny a poskytujú konzultácie v oblasti odbornej cudzojazyčnej komunikácie a odbornej terminológie. Aktívne sa zúčastňujú na domácich a zahraničných konferenciách, kde prezentujú výsledky svojej vedeckej činnosti.

HISTÓRIA ÚCJ

História Ústavu cudzích jazykov LF UK siaha do roku 1953. V tomto roku bola založená Celouniverzitná katedra cudzích jazykov. O desať rokov neskôr sa táto centralizovaná inštitúcia pretransformovala na samostatné katedry jazykov, pričom oddelenia jazykov LF a FaF UK jestvovali pod spoločným vedením až do r. 1981. Po 7 rokoch spoločnej existencie v rámci rektorátneho zoskupenia cudzích jazykov došlo k opätovnému rozdeleniu na samostatné pracoviská. Významným momentom sa stal rok 1991, keď sa na Lekárskej fakulte UK vytvorila katedra jazykov, ktorá jestvuje pod názvom Ústav cudzích jazykov LF UK až dodnes.

ODBORNÁ JAZYKOVÁ PRÍPRAVA

I. Slovenskí študenti: doktorské štúdium – všeobecné lekárstvo, zubné lekárstvo


1. Výučba latinskej lekárskej terminológie:

 • študenti LFUK, skúška v LS 1. ročník pre VL. HK pre ZS 1.r. a LS 3.r. zubného lekárstva
 • študenti medziodborového štúdia  –  biomedicínska fyzika (MFF UK FTVŠ), skúška v ZS 1. roč.

2. Výučba cudzích jazykov (anglický) zameraná na perspektívne študijné a profesionálne potreby VL – 2. ročník ZS  –  kredit, LS – skúška. Pre ZL 2.r. ZS HK.

3. Výučba nemeckého jazyka pre študentov VL, 4. a 5. ročník ako povinne voliteľný predmet ZS - HK, LS - HK.

 

II. Zahraniční študenti študujúci v anglickom programe  –  všeobecné lekárstvo

1. Výučba latinskej lekárskej terminológie  –  VL skúška v ZS 2. ročníka. ZL hodnotiacikredit v ZS 1.r. a LS 3.r. 

2. Výučba slovenského jazyka ako cudzieho jazyka  –  1. – 4. semester, skúška po 4. semestri

 

III. Doktorandské štúdium

Odborná jazyková príprava doktorandov LF  –  1- alebo 2-semestrová, prípadne formou individuálnych konzultácií; výučba anglického jazyka (povinný predmet) a nemeckého jazyka (voliteľný predmet). Záverečná skúška pred komisiou.

VEDECKOVÝSKUMNÁ ČINNOSŤ

Vedeckovýskumná a publikačná činnosť ÚCJ LF UK sa zameriava na nasledovné tematické okruhy:

 

 • Terminologický výskum súčasnej a historickej lekárskej odbornej lexiky.
 • Lexikologická analýza antickej odbornej spisby z oblasti medicíny.
 • Didakticko-metodické aspekty vyučovania anglického a nemeckého jazyka ako prostriedku odbornej komunikácie.
 • Výskum v oblasti vyučovania slovenského jazyka ako cudzieho jazyka.

 

Výsledkom tejto bádateľskej činnosti je publikovanie vedeckých štúdií v domácich a zahraničných odborných časopisoch.

PREDNÁŠKOVÁ A POPULARIZAČNÁ ČINNOSŤ

Pedagogickí zamestnanci ÚCJ sa zúčastňujú študijných návštev a pracovných pobytov na partnerských vysokých školách, recipročne pozývajú kolegov z týchto partnerských pracovísk na ÚCJ. Zároveň sa aktívne zúčastňujú na vedeckých konferenciách a odborných seminároch. Cieľom týchto aktivít je získavanie nových poznatkov a skúseností, nadväzovanie kontaktov pre prípadnú ďalšiu spoluprácu, ako aj ich implementácia  do svojej pedagogickej a vedeckej činnosti.

 

Aktivity v roku 2021

Ing. Janka Bábelová, PhD.

 • účasť na medzinárodnom online workshope Dištančné vzdelávanie a jeho výzvy. Špecifiká výučby lekárskej terminológie v latinskom, anglickom, českom a slovenskom jazyku organizovanom Ústavom cudzích jazykov Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave v spolupráci s Ústavem jazyků 3. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v dňoch 25. 2. 2021 - 26. 2. 2021

 

PhDr. Tomáš Hamar, PhD.

 • účasť na medzinárodnom online workshope Dištančné vzdelávanie a jeho výzvy. Špecifiká výučby lekárskej terminológie v latinskom, anglickom, českom a slovenskom jazyku organizovanom Ústavom cudzích jazykov Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave v spolupráci s Ústavem jazyků 3. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v dňoch 25. 2. 2021 - 26. 2. 2021

  

Mgr. Stanislav Kováč, PhD.

 • účasť na medzinárodnom online workshope Dištančné vzdelávanie a jeho výzvy. Špecifiká výučby lekárskej terminológie v latinskom, anglickom, českom a slovenskom jazyku organizovanom Ústavom cudzích jazykov Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave v spolupráci s Ústavem jazyků 3. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v dňoch 25. 2. 2021 - 26. 2. 2021

 

Mgr. Mária Šibalová, PhD.

 • aktívna účasť na medzinárodnom online workshope Dištančné vzdelávanie a jeho výzvy. Špecifiká výučby lekárskej terminológie v latinskom, anglickom, českom a slovenskom jazyku organizovanom Ústavom cudzích jazykov Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave v spolupráci s Ústavem jazyků 3. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v dňoch 25. 2. 2021 - 26. 2. 2021

Prednesený príspevok: E-learning ako súčasť výučby latinskej lekárskej terminológie 

 

Ing. Mgr. Erika Jurišová, PhD.

 • aktívna účasť na medzinárodnom online workshope Dištančné vzdelávanie a jeho výzvy. Špecifiká výučby lekárskej terminológie v latinskom, anglickom, českom a slovenskom jazyku organizovanom Ústavom cudzích jazykov Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave v spolupráci s Ústavem jazyků 3. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v dňoch 25. 2. 2021 - 26. 2. 2021

Prednesený príspevok: Online výučba v moodle na Ústave cudzích jazykov LF UK

 

Mgr. Oľga Vaneková, PhD.

 • účasť na medzinárodnom online workshope Dištančné vzdelávanie a jeho výzvy. Špecifiká výučby lekárskej terminológie v latinskom, anglickom, českom a slovenskom jazyku organizovanom Ústavom cudzích jazykov Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave v spolupráci s Ústavem jazyků 3. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v dňoch 25. 2. 2021 - 26. 2. 2021

 

 Aktivity v roku 2020

PhDr. Tomáš Hamar, PhD.

 • aktívna účasť na konferencii Vyučovanie prvého (L2) a druhého (L3) cudzieho jazyka z pohľadu aplikovanej lingvistiky. Kooperácie – kontrasty – analógie – interdisciplinarita  organizovanej Ústavom cudzích jazykov, TU vo Zvolene dňa 15. 10. 2020

Prednesený príspevok: Špecifiká výučby latinskej lekárskej terminológie v angličtine ako druhom jazyku

 

Mgr. Ľubomír Holík

 • aktívna účasť na konferencii 6. medzinárodná konferencia doktorandov filologických odborov organizovanej Ústavom filologických štúdií PdF UK v Bratislave dňa 22. 5. 2020

Prednesený príspevok: Narátor v cestopise Sofia-Pleven od Svetozára Hurbana Vajanského

 

Mgr. Stanislav Kováč, PhD.

 • aktívna účasť na konferencii Vyučovanie prvého (L2) a druhého (L3) cudzieho jazyka z pohľadu aplikovanej lingvistiky. Kooperácie – kontrasty – analógie – interdisciplinarita  organizovanej Ústavom cudzích jazykov, TU vo Zvolene dňa 15. 10. 2020

Prednesený príspevok: Vývin metód čítania a ich efektívnosť vo výučbe čítania dyslektických žiakov so zameraním na čítanie v anglickom jazyku 

 

Mgr. Jaroslava Šaková, PhD.

 • aktívna účasť na workshope k projektu Umění - gesto - argument organizovanom Ústavom pro českou literaturu AV ČR dňa 13.11.2020.

Prednesený príspevok: Nadrealistická edícia Aligátor ako avantgardné gesto

 

Mgr. Angela Škovierová, PhD.

 • aktívna účasť na konferencii Kázne a reči II. organizovanej Ústavom slovenskej literatúry SAV a Ústavom pro českou literaturu AV ČR v dňoch 30. 11. - 1. 12. 2020

Prednesený príspevok: Kázeň Mateja Plorantina o ničivo požiari (1613)   

 

Mgr. Mária Šibalová, PhD.

 • aktívna účasť na konferencii Kázne a reči II. organizovanej Ústavom slovenskej literatúry SAV a Ústavom pro českou literaturu AV ČR v dňoch 30. 11. - 1. 12. 2020

Prednesený príspevok: Kazateľská tvorba Leonarda Stoeckela v kontexte krízových udalostí 16. storočia.

 

Mgr. Linda Vasiľová

 • aktívna účasť na konferencii Vyučovanie prvého (L2) a druhého (L3) cudzieho jazyka z pohľadu aplikovanej lingvistiky. Kooperácie – kontrasty – analógie – interdisciplinarita  organizovanej Ústavom cudzích jazykov, TU vo Zvolene dňa 15. 10. 2020

Prednesený príspevok: Špecifiká výučby latinskej lekárskej terminológie v angličtine ako druhom jazyku

 

Aktivity v roku 2019

PhDr. Tomáš Hamar, PhD.

 • aktívna účasť na konferencii Morálka v kontexte storočí organizovanej Inštitútom romanistiky, Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v dňoch 27. – 29. 3. 2019 

Prednesený príspevok: Morálne a etické usmernenia vykonávateľov zdravotníckych povolaní v diele Jána Justusa Torkoša

 • aktívna účasť na Konferencii dejín farmácie v rámci X. zjazdu Slovenskej farmaceutickej spoločnosti venovanému 100. výročiu založenia Univerzity Komenského v Bratislave dňa 5.9.2019 

Prednesený príspevok: Botanické názvoslovie v diele Jána Justusa Torkoša Taxa Pharmaceutica Posoniensis

 • aktívna účasť na konferencii LXVII. sympozium z historie farmacie a veterinární medicíny organizovanej Veterinárnou a farmaceutickou univerzitou Brno dňa 6. 11. 2019

Prednesený príspevok: Liquor polychrestus v diele Jána Justusa Torkoša

 • učiteľská MOBILITA v rámci programu ERASMUS+; termín konania mobility: 11. – 15.11.2019. Prijímajúca inštitúcia: Ústav jazyků - 3. lékařská fakulta - Univerzita Karlova

 

Mgr. Radoslav Ďurajka, PhD.

 • aktívna účasť na konferencii Čeština a slovenština jako cizí jazyky na LF organizovanej Centrom jazykového vzdělávání MU v Brne dňa 5. 2. 2019

Prednesený príspevok: Slovenčina pre študentov medicíny - Slovak for medical students

 • aktívna účasť na konferencii Mezinárodní sympozium: Jedna cesta – tři jazyky, organizovanom Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy v Prahe v dňoch 26. – 27. 4. 2019 

Prednesený príspevok: Slovenčina na HUFS (alebo spomienky na Kóreu pri 15. výročí výučby slovenčiny)

 • aktívna účasť na seminári  Výzvy2019: Súčasné výzvy vo vyučovaní jazykov: Ako ďalej? organizovanom Pedagogickou fakultou Trnavskej univerzity v Trnave dňa 26. 9. 2019

 

Mgr. Milota Haláková

 • aktívna účasť na medzinárodnej konferencii Čeština a slovenčina jako cizí jazyky na Lékařských fakultách organizovanej Masarykovou univerzitou v Brne dňa 5. – 6. 2. 2019

Prednesený príspevok: Rozvíjanie relevantnej lexikálnej kompetencie študentov medicíny na hodinách slovenčiny

 • aktívna účasť na konferencii Súčasný stav a perspektívy didaktiky SJL organizovanej FF UKF v Nitre v spolupráci so Štátnym pedagogickým ústavom v Bratislave dňa 18. 6. 2019

Prednesený príspevok: Koncepcia novej konverzačnej učebnice slovenčiny pre cudzincov

 

Mgr. Ľubomír Holík

 • aktívna účasť na konferencii 5. medzinárodná konferencia doktorandov filologických odborov organizovanej Ústavom filologických štúdií PdF UK v Bratislave dňa 10. 5. 2019

Prednesený príspevok: Vyučovanie slovenčiny ako cudzieho jazyka v praxi

 • aktívna účasť na konferencii 15. študentská vedecká a umelecká konferencia organizovanej Filozofickou fakultou Prešovskej univerzity v Prešove dňa  5. 4. 2019

Prednesený príspevok: Vansovej rozprávačka v cestopise Pani Georgiadesová na cestác

 • aktívna účasť na konferencii Studentská literárněvědná konference organizovanej Ústavom pro českou literaturu AV ČR v. v. i. a Ústavom české literatury a knihovnictví Filozogickej fakulty Masarykovej univerzity v Brne dňa 25. 4. 2019 

Prednesený príspevok: Idylické prvky v cestopise Martina Kukučína „Dojmy z Francúzska“

  

PhDr. Valéria Jamrichová

 • pasívna účasť na medzinárodnej konferencii Čeština a slovenčina jako cizí jazyky na Lékařských fakultách organizovanej Masarykovou univerzitou v Brne dňa 5. – 6. 2. 2019
 • pasívna účasť na workshope „Exam skills - reading / writing  with Tom Rowley" organizovanej vydavateľstvom Cambridge University Press, International House Bratislava a distribúciou Oxico dňa 16. 1. 2020

 

Mgr. Angela Škovierová, PhD.

 • aktívna účasť na konferencii Ruditatis antidotum Eruditio est organizovanej Slovenskou národnou knižnicou v Martine v dňoch 22. – 24. 5. 2019

Prednesený príspevok: Martin Monkovicenus (1593 – 1624?) a jeho reč Ultimum vale, sive oratio habita Trinchini... vo svetle slovensko-českej akademickej peregrinácie

 • aktívna účasť na konferencii Morálka v kontexte storočí organizovanej Inštitútom romanistiky, Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v dňoch 27. – 29. 3. 2019 

Prednesený príspevok: Patristická literatúra ako zdroj inšpirácie pre kazateľa v 18. storočí. Etika v kázňovej tvorbe Dominika Mokoša OFM (1718  – 1776)

 • aktívna účasť na konferencii Latinčina v Habsburskej monarchii v prvej polovici 19. storočia organizovanej Slavistickým ústavom Jána Stanislava SAV v Bratislave dňa 6. 9. 2019 

Prednesený príspevok: Jozef Budaváry Krička a jeho poézia venovaná predstaviteľom svetskej moci

 • aktívna účasť na konferencii Vedecká komunikácia v novoveku (1500 – 1800) II. organizovanej Historickým ústavom SAV v Bratislave dňa 21. 10. 2019

Prednesený príspevok: Príležitostné žánre ako forma interpersonálnej komunikácie. Ondrej Rochotský a vzdelanecké štruktúry českého mestského prostredia II.

 • aktívna účasť na konferencii Latin in Medicine organizovanej Classical Philology and Culture Studies Institut, Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw v dňoch 14. – 16. 10. 2019

Prednesený príspevok: Reflection of plague in the occasional literary work of Ondrej Rochotský

 • učiteľská MOBILITA v rámci programu ERASMUS+; termín konania mobility: 8.-12. 4. 2019. Prijímajúca inštitúcia: Medical University Plovdiv, Department of Languages and Specialized Training

 

Mgr. Oľga Vaneková, PhD. 

 • aktívna účasť na konferencii Morálka v kontexte storočí organizovanej Inštitútom romanistiky, Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v dňoch 28. – 29. 3. 2019

Prednesený príspevok: Obraz dobrej manželky v tvorbe humanistického básnika Jána Bocatia

 

Mgr. Linda Vasiľová

 • aktívna účasť na konferencii LXVII. sympozium z historie farmacie a veterinární medicíny organizovanej Veterinárnou a farmaceutickou univerzitou Brno dňa 6. 11. 2019

Prednesený príspevok: Osobnosť lekára v diele Quinta Serena