DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM

Anglický jazyk je neoddeliteľnou súčasťou doktorandského štúdia. Výučba doktorandov v prvom ročníku je zameraná na integráciu receptívnych a produktívnych komunikačných schopností na pokročilej úrovni s dôrazom na odbornú terminológiu zohľadňujúcu potreby študentov v ich profesijnej praxi. S dôrazom na potreby praxe štúdium anglického jazyka umožňuje študentom komunikovať na požadovanej úrovni v písomnej aj ústnej forme, prezentovať výsledky ich vlastných výskumov na medzinárodných konferenciách a workshopoch v anglickom jazyku. Študenti rozširujú svoje jazykové kompetencie prostredníctvom základnej komunikácie v každodenných pracovných situáciách so zameraním na situácie v univerzitnom a lekárskom prostredí so zvláštnym dôrazom na jazykové kompetencie vo zvolenom odbore doktorandského štúdia. Kurz je zameraný na rozšírenie požadovanej odbornej slovnej zásoby s osobitným dôrazom na potreby praxe v jednotlivých špecializáciách.

Informácia o začiatku výučby v ak. roku 2020/21

Milí doktorandi,

prosíme, aby ste si pomocou vašej UNIBA adresy nainštalovali do počítačov MS TEAMS a naštudovali ako sa s ním pracuje. Nie je to nič komplikované. Vyskúšajte si tiež prihlásenie do platformy Moodle, ktorá vám umožní otestovať si svoje zručnosti v anglickej gramatike aj odbornom jazyku. Veríme, že vám pomôžu napredovať pri zlepšovaní vašich jazykových kompetenciu.

Ako sa prihlásiť do vašej emailovej adresy, ktorá pozostáva z vášho priezviska a čísla.... napr. novak28uniba.sk. nájdete na stránke www.moja.uniba.sk,

tam kliknete na odkaz univerzitný e-mail OFFICE 365 a možete sa prihlásiť do mailu. Heslo je rovnaké, ako pri prihlásení do AISu.

Ako študenti univerzity máte aj právo nainštalovať si do vašich počítačov zdarma balík OFFICE 365.

Informácie a návody o online výučbe sú na stránke  https://uniba.sk/elearning/. Tam nájdete postup na inštálaciu MS TEAMS, aj ako sa prihlásiť do Moodle.

Tešíme sa na prvé stretnutia. V prípade problémov, kontaktujte, prosím,  svoje vyučujúce e-mailom.

Rozdelenie PhD. študentov v ak. roku 2020/21 do skupín na výučbu anglického jazyka podľa dosiahnutých výsledkov v teste

ROZVRH ANGLICKÝ JAZYK DOKTORANDI ak. rok 2020/21

Výučba anglického jazyka pre skupiny 

Mgr. Hromadovej, PhD. (katarina.hromadovafmed.uniba.sk

Mgr. Ing. Jurišovej, PhD.(erika.jurisovafmed.uniba.sk

Mgr. Kotlebovej, PhD. (patricia.kotlebovafmed.uniba.sk)

Mgr. Vasiľovej (linda.vasilovafmed.uniba.sk)

sa začne v týždni od 21.9.2020 online v systéme Moodle a MS Teams.

Bližšie informácie doktorandi dostanú na svoje UNIBA emailové edresy po vytvorení a zverejnení rozvrhov na stránke Ústavu cudzích jazykov LFUK.

Skupina doktorandov bez povinnej výučby sa dohodne s vyučujúcou Ing. Jankou Bábelovou, PhD. (janka.babelovafmed.uniba.sk) na skúške, ktorú môžu doktorandi absolvovať v skúškovom období najlepšie hneď v zimnom alebo letnom semestri ak. roku 2020/21

Vstupný test z anglického jazyka a organizácia kurzu

Vstupný test z anglického jazyka pre PhD štúdium

Písomný vstupný test obsahuje cvičenia zamerané na gramatickú a lexikologickú stránku lekárskej angličtiny, ktorá však nie je špecificky zameraná na konkrétny odbor v medicíne.

Jazykovú prípravu z anglického jazyka absolvujú uchádzači o doktorandské štúdium v rámci samoštúdia (súkromné štúdium, jazyková škola, kurzy, pobyt v zahraničí) tak, aby splnili minimálne úroveň B1 (stredne pokročilá) hodnotenia jazykových zručností podľa tzv. Spoločného európskeho referenčného rámca.