DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM

Výučba v školskom roku 2018/19

Výučba odborného anglického jazyka pre doktorandov 2. skupiny pokračuje v letnom semestri vo štvrtky v čase od 13.30 hod. Výučba v letnom semestri sa začína 
vo štvrtok 7. marca 2019.

Výučba odborného anglického jazyka pre doktorandov 3. skupiny sa začala
v pondelok 18. feb
ruára 2019 v čase od 8.30 hod. v knižnici Ústavu cudzích jazykov na Moskovskej ulici č. 2.

Zaradenie do skupín nájdete TU

 

Študijná literatúra: Sam McCarter, Medicine 1, Oxford University Press – Student´s book

Aktuálne informácie pre doktorandov o možnosti odkladu doktorandskej skúšky z anglického jazyka

Vážení doktorandi,

 

Ústav cudzích jazykov (ďalej len „ÚCJ“) ako aktívna súčasť Lekárskej fakulty UK (ďalej len „LF UK“) má záujem poskytovať všetkým študentom kvalitné vzdelanie.

V súlade s víziou fakulty zvyšovať výstupy v rámci doktorandského štúdia aj ÚCJ poskytuje doktorandom − v závislosti od jazykovej úrovne AJ príslušného doktoranda − možnosť zdarma zvyšovať si jazykové kompetencie z odborného anglického jazyka, a to formou aktívnej účasti na seminároch alebo individuálnych konzultáciách. Tieto semináre/konzultácie sú obligatórnym predmetom v rámci doktorandského štúdia a končia sa komisionálnou skúškou, ktorú je potrebné realizovať v prvom roku štúdia, t. j. do 31. 08. príslušného akademického roka. Detailnejšie informácie o skúške nájdete na webovej stránke ÚCJ v časti Doktorandské štúdium/Skúška z odborného jazyka.

Úspešné absolvovanie komisionálnej skúšky z odborného anglického jazyka je nevyhnutnou prerekvizitou na realizáciu dizertačnej skúšky.

Snaha naplniť ciele LF UK v oblasti vzdelávania, a to predovšetkým realizáciou seminárov odborného anglického jazyka a poskytovaním individuálnych konzultácií ÚCJ priamo prispieva k zvyšovaniu jazykovej a komunikačnej úrovne doktorandov. Primárnym cieľom je umožniť doktorandom zúčastniť sa predmetnej skúšky so zameraním na ich jazykovú kompetenciu, ktorá musí v súlade so Spoločným európskym rámcom pre jazyky (ďalej len „CEFR“) zodpovedať minimálne úrovni B1+.

V prípade, že doktorand reflektuje potrebu zvýšiť si svoju jazykovú alebo komunikačnú kompetenciu, môže adresovať prednostke ÚCJ písomnú žiadosť o odklad realizácie skúšky z odborného anglického jazyka na obdobie maximálne jedného roka. Skúška z odborného anglického jazyka sa teda musí realizovať najneskôr do konca druhého roka štúdia, t. j. do 31. 08. príslušného akademického roka nasledujúceho po roku, v ktorom sa žiadosti vyhovelo. 

Vstupný test z anglického jazyka a organizácia kurzu

Vstupný test z anglického jazyka pre PhD štúdium

Písomný vstupný test obsahuje cvičenia zamerané na gramatickú a lexikologickú stránku lekárskej angličtiny, ktorá však nie je špecificky zameraná na konkrétny odbor v medicíne.

Jazykovú prípravu z anglického jazyka absolvujú uchádzači o doktorandské štúdium v rámci samoštúdia (súkromné štúdium, jazyková škola, kurzy, pobyt v zahraničí) tak, aby splnili minimálne úroveň B1 (stredne pokročilá) hodnotenia jazykových zručností podľa tzv. Spoločného európskeho referenčného rámca.

 

 

Doktorandi absolvujú podľa výsledku vstupného testu jednosemestrový kurz v zimnom alebo letnom semestri šk. roku 2018/2019 alebo individuálne konzultácie (min. 2x).

Podrobnejšie informácie ku skúške poskytne doktorandovi vyučujúca na 1. seminári.

Doktorandi zaradení na individuálne konzultácie dostanú propozície ku skúške na konzultácii s vyučujúcim, ku ktorému si zaradení.

 

Študijná literatúra:

Sam McCarter, Medicine 1, Oxford University Press – Student´s book