DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM

Študijná literatúra: Sam McCarter, Medicine 1, Oxford University Press – Student´s book.

 

Rozdelenie PhD. študentov v ak. roku 2019/20 do skupín na výučbu anglického jazyka podľa dosiahnutých výsledkov v teste

ROZVRH ANGLICKÝ JAZYK DOKTORANDI ak. rok 2019/20

Výučba pre skupinu s dvojsemestrálnou výučbou sa začne 23.9.2019 o 8.30 v knižnici ÚCJ na Moskovskej ulici 2.

Výučba pre skupiny s jednosemestrálnou výučbou sa začne až v letnom semestri.

Skupina doktorandov bez povinnej výučby sa dohodne s vyučujúcou na skúške, ktorú môžu absolvovať v skúškovom období v zimnom alebo letnom semestri.

Aktuálne informácie pre doktorandské štúdium o možnosti odkladu absolvovania jazykovej skúšky

Vážení doktorandi,

 

Ústav cudzích jazykov (ďalej len „ÚCJ“) ako aktívna súčasť Lekárskej fakulty UK (ďalej len „LF UK“) má záujem poskytovať všetkým študentom kvalitné vzdelanie.

V súlade s víziou fakulty zvyšovať výstupy v rámci doktorandského štúdia aj ÚCJ poskytuje doktorandom − v závislosti od jazykovej úrovne AJ príslušného doktoranda − možnosť zdarma zvyšovať si jazykové kompetencie z odborného anglického jazyka, a to formou aktívnej účasti na seminároch alebo individuálnych konzultáciách. Tieto semináre/konzultácie sú obligatórnym predmetom v rámci doktorandského štúdia a končia sa komisionálnou skúškou, ktorú je potrebné realizovať v prvom roku štúdia, t. j. do 31. 08. príslušného akademického roka. Detailnejšie informácie o skúške nájdete na webovej stránke ÚCJ v časti Doktorandské štúdium/Skúška z odborného jazyka.

Úspešné absolvovanie komisionálnej skúšky z odborného anglického jazyka je nevyhnutnou prerekvizitou na realizáciu dizertačnej skúšky.

Snaha naplniť ciele LF UK v oblasti vzdelávania, a to predovšetkým realizáciou seminárov odborného anglického jazyka a poskytovaním individuálnych konzultácií ÚCJ priamo prispieva k zvyšovaniu jazykovej a komunikačnej úrovne doktorandov. Primárnym cieľom je umožniť doktorandom zúčastniť sa predmetnej skúšky so zameraním na ich jazykovú kompetenciu, ktorá musí v súlade so Spoločným európskym rámcom pre jazyky (ďalej len „CEFR“) zodpovedať minimálne úrovni B1+.

V prípade, že doktorand reflektuje potrebu zvýšiť si svoju jazykovú alebo komunikačnú kompetenciu, môže adresovať prednostovi ÚCJ písomnú žiadosť o odklad realizácie skúšky z odborného anglického jazyka na obdobie maximálne jedného roka. Skúška z odborného anglického jazyka sa teda musí realizovať najneskôr do konca druhého roka štúdia, t. j. do 31. 08. príslušného akademického roka nasledujúceho po roku, v ktorom sa žiadosti vyhovelo. 

 

 

Vstupný test z anglického jazyka a organizácia kurzu

Vstupný test z anglického jazyka pre PhD štúdium

Písomný vstupný test obsahuje cvičenia zamerané na gramatickú a lexikologickú stránku lekárskej angličtiny, ktorá však nie je špecificky zameraná na konkrétny odbor v medicíne.

Jazykovú prípravu z anglického jazyka absolvujú uchádzači o doktorandské štúdium v rámci samoštúdia (súkromné štúdium, jazyková škola, kurzy, pobyt v zahraničí) tak, aby splnili minimálne úroveň B1 (stredne pokročilá) hodnotenia jazykových zručností podľa tzv. Spoločného európskeho referenčného rámca.