O NÁS

 

História Ústavu cudzích jazykov LF UK siaha do roku 1953. V tomto roku bola založená Celouniverzitná katedra cudzích jazykov. O desať rokov neskôr sa táto centralizovaná inštitúcia pretransformovala na samostatné katedry jazykov, pričom oddelenia jazykov LF a FaF UK jestvovali pod spoločným vedením až do r. 1981. Po 7 rokoch spoločnej existencie v rámci rektorátneho zoskupenia cudzích jazykov došlo k opätovnému rozdeleniu na samostatné pracoviská. Významným momentom sa stal rok 1991, keď sa na Lekárskej fakulte UK vytvorila katedra jazykov, ktorá jestvuje pod názvom Ústav cudzích jazykov LF UK až dodnes.

Na ÚCJ sa vyučuje latinská lekárska terminológia v 1. ročníku všeobecného lekárstva, zubného lekárstva (vrátane štúdia v angličtine) a medziodborového štúdia (biomedicína) a je zameraná na osvojenie si gramatických pravidiel a princípov slovotvorby nevyhnutných pre štúdium medicíny a lekársku prax.

Výučba cudzieho jazyka (anglický jazyk, nemecký jazyk) sa realizuje v 2. ročníku všeobecného lekárstva a zubného lekárstva a je zameraná na rozvíjanie odborného lekárskeho prejavu v jeho písomnej a ústnej forme.
Vyučujúci cudzích jazykov vedú odborné jazykové semináre pre doktorandské štúdium. Pedagogickí pracovníci ÚCJ sa podieľajú na výbere študentov, ktorí majú záujem o študijné pobyty a stáže v zahraničí, preverovaním znalostí z cudzieho jazyka (angličtina, nemčina).

Pracovisko permanentne rozvíja kontakty s domácimi i zahraničnými partnermi
a inštitúciami, a to predovšetkým s Českou republikou, Slovinskom a Bulharskom. Členovia ústavu sa taktiež aktívne zúčastňujú učiteľských mobilít v rámci Erasmus+ programu.

Pedagógovia sa venujú výskumnej činnosti, tvorbe učebných materiálov, odborných publikácií, učebníc a skrípt zameraných na odbornú cudzojazyčnú prípravu študentov medicíny a poskytujú konzultácie v oblasti odbornej cudzojazyčnej komunikácie a odbornej terminológie. Aktívne sa zúčastňujú na domácich a zahraničných konferenciách, kde prezentujú výsledky svojej vedeckej činnosti.

ODBORNÁ JAZYKOVÁ PRÍPRAVA

I. Slovenskí študenti: doktorské štúdium – všeobecné lekárstvo, zubné lekárstvo


1. Výučba latinskej lekárskej terminológie:
a) študenti LFUK, skúška v LS 1. ročník pre VL. HK pre ZS 1.r. a LS 3.r. zubného lekárstva
b) študenti medziodborového štúdia  –  biomedicínska fyzika (MFF UK FTVŠ), skúška v ZS 1. roč.


2. Výučba cudzích jazykov (anglický) zameraná na perspektívne študijné a profesionálne potreby VL – 2. ročník ZS  –  kredit, LS – skúška. Pre ZL 2.r. ZS HK.

 

3. Výučba nemeckého jazyka pre študentov VL, 4. a 5. ročník ako povinne voliteľný predmet ZS - HK, LS - HK.

 

II. Zahraniční študenti študujúci v anglickom programe  –  všeobecné lekárstvo

1. Výučba latinskej lekárskej terminológie  –  VL skúška v ZS 2. ročníka. ZL hodnotiacikredit v ZS 1.r. a LS 3.r. 

2. Výučba slovenského jazyka ako cudzieho jazyka  –  1. – 4. semester, skúška po 4. semestri

 

III. Doktorandské štúdium

Odborná jazyková príprava doktorandov LF  –  1- alebo 2-semestrová, prípadne formou individuálnych konzultácií; výučba anglického jazyka (povinný predmet) a nemeckého jazyka (voliteľný predmet). Záverečná skúška pred komisiou.

VEDECKOVÝSKUMNÁ ČINNOSŤ

Vedeckovýskumná a publikačná činnosť ÚCJ LF UK sa zameriava na nasledovné tematické okruhy:

  • Terminologický výskum súčasnej a historickej lekárskej odbornej lexiky.
  • Lexikologická analýza antickej odbornej spisby z oblasti medicíny.
  • Didakticko-metodické aspekty vyučovania anglického a nemeckého jazyka ako prostriedku odbornej komunikácie.
  • Výskum v oblasti vyučovania slovenského jazyka ako cudzieho jazyka.

Výsledkom tejto bádateľskej činnosti je publikovanie vedeckých štúdií v domácich a zahraničných odborných časopisoch.