UNICERT

Ústav cudzích jazykov LF UK je odborným pracoviskom, ktoré má akreditáciu na výučbu jazykových kurzov a skúšky v medzinárodnom systéme UNIcert® v programe:

ANGLICKÝ JAZYK PRE LEKÁRSKE VEDY – UNIcert® III

 

 

Medzinárodný projekt odbornej jazykovej prípravy

Medzinárodný projekt odbornej jazykovej prípravy

 

UNIcert® III

 

 Inštitút pre akreditáciu jazykových programov a skúšok na univerzitách v strednej Európe UNIcert® LUCE udelil Ústavu cudzích jazykov Lekárskej fakulty UK v Bratislave v roku 2016 akreditáciu na výučbu dvoch jazykových programov:

- anglický jazyk pre lekárske vedy na úrovni C1 – UNIcert® III

- nemecký jazyk pre lekárske vedy na úrovni C1 – UNIcert® III

V súčasnosti ponúkame len anglický jazyk pre lekárske vedy na úrovni C1 – UNIcert® III.

 

UNIcert

UNIcert® III je medzinárodný vzdelávací a testovací program, ktorý ako jediný akademický jazykový vzdelávací program v strednej Európe poskytuje:

- profesionálne a akademicky orientovanú odbornú jazykovú prípravu na vysokej úrovni,

- umožňuje získať certifikát o znalosti jazyka na pokročilej úrovni C1 – skúsený používateľ jazyka,

(podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky),

- podporuje mobilitu študentov (štúdium na zahraničnej univerzite),

- osvedčuje vysokú znalosť cudzieho jazyka v študovanom odbore pre budúcich zamestnávateľov.

Program vychádza z konkrétnych podmienok našej fakulty a požiadaviek UNIcert® LUCE. Zahŕňa dva semestre odbornej jazykovej prípravy podľa Harmonogramu štúdia na LF UK a doplnkový dvojsemestrálny 48-hodinový jazykový kurz, ktorým sa realizuje požiadavka na rozsah hodinovej dotácie – 120 kontaktných vyučovacích hodín. Náklady spojené s kurzom, skúškou a vydaním osvedčenia si hradí študent.

Rámcové smernice programu UNICert® ako programu odbornej cudzojazyčnej prípravy vypracovalo Jazykové centrum Technickej univerzity v Drážďanoch a Asociácia univerzitných jazykových centier (Arbeitskreis der Sprachzentren) v Nemecku v roku 1991. Tento program je reakciou na procesy zjednocovania Európy, nové formy spolupráce medzi európskymi univerzitami, najmä pokiaľ ide o programy študentských mobilít, a na rastúcu internacionalizáciu obchodu, priemyselnej výroby, vedy a výskumu. UNIcert® sa realizuje na štyroch úrovniach (I – IV), ktoré zodpovedajú úrovniam Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky B1– C2 a s ním súvisia i ďalšie dokumenty:

1.Európsky profesijný životopis v oblasti jazykov

2.Európske jazykové portfólio pre študentov vysokých škôl

KURZ - podmienky na prihlásenie

Podmienky na prihlásenie sa do prípravného dvojsemestrálneho kurzu (48 hod.)

1. Uchádzač musí byť študentom, absolventom alebo pracovníkom Lekárskej fakulty UK v Bratislave.

2. Odporúčaná jazyková úroveň uchádzača je B2+ podľa Spoločného európskeho referenčného rámca.

3. Uchádzač musí mať úspešne absolvované predmety Cudzí jazyk 1 a Cudzí jazyk 2 na ÚCJ LF UK z príslušného jazyka v rozsahu 72 vyučovacích hodín.

4. Uchádzač zaslaním prihlášky (elektronicky) prejaví vážny záujem o kurz daného roka,  a až po úspešnom absolvovaní zaraďovacieho testu (v druhej polovici septembra) bude oficiálne  zaradený do kurzu (informácie o zaraďovacom teste a zoznam budú uvedené na webovej stránke ÚCJ).

Úspešné absolvovanie zaraďovacieho testu je podmienkou prijatia do kurzu. V prípade vyššieho počtu úspešných záujemcov ako 15, budú uprednostnení tí, ktorí záujem o kurz prejavili skôr.  Záujemca  bude záväzne prihlásený po úhrade kurzovného. 

5. Do kurzu sa môžu prihlásiť aj záujemcovia, ktorí neplánujú absolvovať skúšku na získanie medzinárodného certifikátu UNIcert® III, prípadne nespĺňajú všetky podmienky. Po ukončení kurzu im bude vystavený doklad o absolvovaní kurzu. 

6. Podmienkou otvorenia kurzu je minimálny počet 12 záujemcov. 

7. Kurz začína v prvej polovici októbra daného roka a prebieha súbežne s výučbou v jednotlivých semestroch.

KURZ - základné informácie pre akad. rok 2019/2020

Kurz UNIcert® III

 

Názov:            Anglický jazyk pre lekárske vedy

 

Rozsah:         2 semestre šk. r. 2019/2020 v rozsahu 48 hodín (45 min)

 

Miesto:           Knižnica Ústavu cudzích jazykov na Moskovskej ulici č. 2,  Bratislava

 

Cena:              230 €  

 

 

Začiatok kurzu:                     14. októbra 2019  o 16.30

 

                                              ZMENA VYHRADENÁ!

Platbu realizujte až po absolvovaní zaraďovacieho testu a oficiálnom zaradení do kurzu.

Potvrdenie o úhrade kurzovného prineste na prvé stretnutie.

 

Detaily platby:

 
Bankové spojenie:      Štátna pokladnica

Príjemca platby:          Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta

Č. účtu :                      7000082925 / 8180

IBAN:                          SK0881800000007000082925

Suma:                         230,- eur

KS:                             0308

VS:                             101130

Poznámka:                 priezvisko – kurz UNIcert III

 

 

Skúška UNIcert® III - podmienky

Podmienky udelenia certifikátu UNIcert® sú v súlade s rámcovým poriadkom UNIcert® a so skúšobným poriadkom a predpismi, schválenými vedením Lekárskej fakulty UK v Bratislave.

1. Uchádzač musí byť študentom, absolventom alebo pracovníkom Lekárskej fakulty UK v Bratislave.

2. Musí sa pravidelne zúčastňovať vyučovania cieľového jazyka v rozsahu 120 kontaktných vyučovacích hodín v príslušnom stupni systému UNIcert®.

3. Po absolvovaní 120 hodín odbornej jazykovej prípravy má uchádzač právo prihlásiť sa na skúšku na získanie jazykového certifikátu UNIcert®.

4. Uchádzať sa o vykonanie skúšky nemôže ten, ktorý na nej už dva razy neuspel, prípadne bol zo skúšky vylúčený.

5. V odôvodnených prípadoch môže skúšobný výbor udeliť výnimku k bodu 1, pri preukázaní rovnocenných znalostí aj k ustanoveniu 2.

6. Poplatok za skúšku je 60 €, ktorý sa v prípade neúspešnej skúšky nevracia.

Skúška UNIcert® III - rozsah a forma

Skúška na stupeň UNIcert® III sa skladá z ústnej a písomnej časti a trvá maximálne 240 minút.

1. Ústna skúška pozostáva z dvoch častí a trvá maximálne 60 minút:

- samostatný ústny prejav v cieľovom jazyku (prezentácia) a následná diskusia

- interakcia v cieľovom jazyku

2. Písomná skúška sa skladá z troch častí a trvá 180 minút:

- vypracovanie úloh na preskúšanie čítania s porozumením

- vypracovanie úloh na preskúšanie počúvania s porozumením

- úlohy na písomnú produkciu v cieľovom jazyku, ktoré obsahovo čerpajú z rôznych oblastí medicíny a zodpovedajú témam prebratým v kurze.

 

Pre úspešné absolvovanie skúšky je potrebné získať min. 60 % v KAŽDEJ z jej častí.

 

 

 

Skúška UNIcert® III – základné informácie pre rok 2019

Skúška sa koná 30.9.2019 (písomná časť) a 1.10.2019 (ústna časť)  na Ústave cudzích jazykov.  Detaily budú špecifikované v septembri 2019 podľa počtu záväzne prihlásených.

Záväznú prihlášku na skúšku pošlite elektronicky a úhradu 60 eur bankovým prevodom do 20. septembra 2019.

 

Bankové spojenie: Štátna pokladnica                                                                                       

Príjemca platby: Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta                 

Č. účtu: 7000082925 / 8180

KS: 0308                                                                                                      

VS: 101130                           

Poznámka: priezvisko – skúška UNIcert® III AJ

Zároveň, prosím, zašlite informáciu o uskutočnenej platbe na e-mailovú adresu valeria.jamrichovafmed.uniba.sk