UNICERT

Ústav cudzích jazykov LF UK je odborným pracoviskom, ktoré má akreditáciu na výučbu jazykových kurzov a skúšky v medzinárodnom systéme UNIcert® v programe:

ANGLICKÝ JAZYK PRE LEKÁRSKE VEDY – UNIcert® III

 

 

Medzinárodný projekt odbornej jazykovej prípravy

Medzinárodný projekt odbornej jazykovej prípravy

 

UNIcert® III

 

 Inštitút pre akreditáciu jazykových programov a skúšok na univerzitách v strednej Európe UNIcert® LUCE udelil Ústavu cudzích jazykov Lekárskej fakulty UK v Bratislave v roku 2016 akreditáciu na výučbu dvoch jazykových programov:

- anglický jazyk pre lekárske vedy na úrovni C1 – UNIcert® III

- nemecký jazyk pre lekárske vedy na úrovni C1 – UNIcert® III

V súčasnosti ponúkame len anglický jazyk pre lekárske vedy na úrovni C1 – UNIcert® III.

 

UNIcert

UNIcert® III je medzinárodný vzdelávací a testovací program, ktorý ako jediný akademický jazykový vzdelávací program v strednej Európe poskytuje:

- profesionálne a akademicky orientovanú odbornú jazykovú prípravu na vysokej úrovni,

- umožňuje získať certifikát o znalosti jazyka na pokročilej úrovni C1 – skúsený používateľ jazyka,

(podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky),

- podporuje mobilitu študentov (štúdium na zahraničnej univerzite),

- osvedčuje vysokú znalosť cudzieho jazyka v študovanom odbore pre budúcich zamestnávateľov.

Program vychádza z konkrétnych podmienok našej fakulty a požiadaviek UNIcert® LUCE. Zahŕňa dva semestre odbornej jazykovej prípravy podľa Harmonogramu štúdia na LF UK a doplnkový dvojsemestrálny 48-hodinový jazykový kurz, ktorým sa realizuje požiadavka na rozsah hodinovej dotácie – 120 kontaktných vyučovacích hodín. Náklady spojené s kurzom, skúškou a vydaním osvedčenia si hradí študent.

Rámcové smernice programu UNICert® ako programu odbornej cudzojazyčnej prípravy vypracovalo Jazykové centrum Technickej univerzity v Drážďanoch a Asociácia univerzitných jazykových centier (Arbeitskreis der Sprachzentren) v Nemecku v roku 1991. Tento program je reakciou na procesy zjednocovania Európy, nové formy spolupráce medzi európskymi univerzitami, najmä pokiaľ ide o programy študentských mobilít, a na rastúcu internacionalizáciu obchodu, priemyselnej výroby, vedy a výskumu. UNIcert® sa realizuje na štyroch úrovniach (I – IV), ktoré zodpovedajú úrovniam Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky B1– C2 a s ním súvisia i ďalšie dokumenty:

1.Európsky profesijný životopis v oblasti jazykov

2.Európske jazykové portfólio pre študentov vysokých škôl

Podmienky na prihlásenie sa do kurzu

Podmienky na prihlásenie sa do prípravného dvojsemestrálneho kurzu (48 hod.)

1. Uchádzač musí byť študentom, absolventom alebo pracovníkom Lekárskej fakulty UK v Bratislave.

2. Odporúčaná jazyková úroveň uchádzača je B2+ podľa Spoločného európskeho referenčného rámca.

3. Uchádzač musí mať úspešne absolvované predmety Cudzí jazyk 1 a Cudzí jazyk 2 na ÚCJ LF UK z príslušného jazyka v rozsahu 72 vyučovacích hodín.

4. Uchádzač zaslaním prihlášky prejaví vážny záujem o kurz do 15. septembra daného roka,  a až po úspešnom absolvovaní zaraďovacieho testu (v druhej polovici septembra) bude oficiálne  zaradený do kurzu (informácie o zaraďovacom teste a zoznam budú uvedené na webovej stránke ÚCJ).

Úspešné absolvovanie zaraďovacieho testu je podmienkou prijatia do kurzu. V prípade vyššieho počtu úspešných záujemcov ako 15, budú uprednostnení tí, ktorí záujem o kurz prejavili skôr.  Záujemca  bude záväzne prihlásený po úhrade kurzovného. 

5. Do kurzu sa môžu prihlásiť aj záujemcovia, ktorí neplánujú absolvovať skúšku na získanie medzinárodného certifikátu UNIcert® III, prípadne nespĺňajú všetky podmienky. Po ukončení kurzu im bude vystavený doklad o absolvovaní kurzu. 

6. Podmienkou otvorenia kurzu je minimálny počet 12 záujemcov. 

7. Kurz začína v prvej polovici októbra daného roka a prebieha súbežne s výučbou v jednotlivých semestroch.

Prípravný kurz AJ 2018/2019

Kurz UNIcert® III

 

Názov:            Anglický jazyk pre lekárske vedy

 

Rozsah:         2 semestre šk. r. 2018/2019 v rozsahu 48 hodín (45 min)

 

Miesto:           Knižnica Ústavu cudzích jazykov na Moskovskej ulici č. 2,  Bratislava

 

Cena:              230 €  

 

 

Začiatok kurzu:                     8. októbra 2018  o 16.30

 

                                              ZMENA VYHRADENÁ!

 

Potvrdenie o úhrade kurzovného prineste na prvé stretnutie.

 

Detaily platby:

 
Bankové spojenie:      Štátna pokladnica

Príjemca platby:          Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta

Č. účtu :                      7000082925 / 8180

IBAN:                          SK0881800000007000082925

Suma:                         230,- eur

KS:                             0308

VS:                             101130

Poznámka:                 priezvisko – kurz UNIcert III

 

 

Podmienky na pripustenie ku skúške a vykonanie skúšky

Podmienky udelenia certifikátu UNIcert® sú v súlade s rámcovým poriadkom UNIcert® a so skúšobným poriadkom a predpismi, schválenými vedením Lekárskej fakulty UK v Bratislave.

1. Uchádzač musí byť študentom, absolventom alebo pracovníkom Lekárskej fakulty UK v Bratislave.

2. Musí sa pravidelne zúčastňovať vyučovania cieľového jazyka v rozsahu 120 kontaktných vyučovacích hodín v príslušnom stupni systému UNIcert®.

3. Po absolvovaní 120 hodín odbornej jazykovej prípravy má uchádzač právo prihlásiť sa na skúšku na získanie jazykového certifikátu UNIcert®.

4. Uchádzať sa o vykonanie skúšky nemôže ten, ktorý na nej už dva razy neuspel, prípadne bol zo skúšky vylúčený.

5. V odôvodnených prípadoch môže skúšobný výbor udeliť výnimku k bodu 1, pri preukázaní rovnocenných znalostí aj k ustanoveniu 2.

6. Poplatok za skúšku je 60 €, ktorý sa v prípade neúspešnej skúšky nevracia.

Rozsah a forma skúšky

Skúška na stupeň UNIcert®III sa skladá z ústnej a písomnej časti a trvá maximálne 240 minút.

1. Ústna skúška pozostáva z dvoch častí a trvá maximálne 60 minút:

- samostatný ústny prejav v cieľovom jazyku (prezentácia) a následná diskusia

- interakcia v cieľovom jazyku

2. Písomná skúška sa skladá z troch častí a trvá 180 minút:

- vypracovanie úloh na preskúšanie čítania s porozumením

- vypracovanie úloh na preskúšanie počúvania s porozumením

- úlohy na písomnú produkciu v cieľovom jazyku, ktoré obsahovo čerpajú z rôznych oblastí medicíny a zodpovedajú témam prebratým v kurze.

 

Pre úspešné absolvovanie skúšky je potrebné získať min. 60 % v KAŽDEJ z jej častí.

 

 

 

Skúška UNIcert® III – Anglický jazyk pre lekárske vedy 2018

Skúška sa koná 1.10.2018 (písomná časť) a 2.10.2018 (ústna časť)  na Ústave cudzích jazykov.  Detaily budú špecifikované v septembri 2018 podľa počtu záväzne prihlásených.

Záväznú prihlášku na skúšku pošlite elektronicky a úhradu 60 eur bankovým prevodom do 17. septembra 2018.

 

Bankové spojenie: Štátna pokladnica                                                                                       

Príjemca platby: Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta                 

Č. účtu: 7000082925 / 8180

KS: 0308                                                                                                      

VS: 101130                           

Poznámka: priezvisko – skúška UNIcert® III AJ

Zároveň, prosím, zašlite informáciu o uskutočnenej platbe na e-mailovú adresu valeria.jamrichovafmed.uniba.sk