Dizertačné a diplomové práce

Zoznam prebiehajúcich dizertačných prác na pracovisku:

MUDr. Ľudmila Kutáková - Epidemiológia vybraných onkologických ochorení v Slovenskej republike v rokoch 1978-2012

Školiteľka: prof. MUDr. Alexandra Bražinová, PhD., MPH

 

Mgr. Terézia Mračková - Epidemiológia legionelových infekcií na Slovensku

Školiteľka: prof. MUDr. Alexandra Bražinová, PhD., MPH

 

Mgr. Peter Gába - Hodnotenie kvality surveillance sexuálne prenosných infekcii v SR

Školiteľka: prof. MUDr. Alexandra Bražinová, PhD., MPH

 

Mgr. Kristína Doležalová - Hodnotenie systému surveillance HIV/AIDS vSlovenskej republike

Školiteľka: prof. MUDr. Alexandra Bražinová, PhD., MPH

 

Dizertačné práce obhájené za posledných 5 rokov:

MUDr., Mgr. Miriam Fulová, PhD. - Epidemiologické aspekty nozokomiálnych nákaz s dôkazom na legionelózy u detí hospitalizovaných v detskej fakultnej nemocnici

Školiteľka: doc. MUDr. Margita Špaleková, CSc.

Rok obhajoby: 2020

 

Mgr. Veronika Sivčová, PhD. - Hodnotenie duševného zdravia populácie Slovenskej republiky na základe výstupov štatistického zisťovania

Školiteľka: prof. MUDr. Alexandra Bražinová, PhD., MPH

Rok obhajoby: 2023

 

Mgr. Dorota Nováková, PhD. - Duševné zdravie detí - evaluácia programu sociálneho a emociálneho učenia

Školiteľka: prof. MUDr. Alexandra Bražinová, PhD., MPH

Rok obhajoby: 2023

 

 

Obhajoby diplomových prác našich študentov

v študijnom programe General medicine sa budú konať

dňa 4. decembra 2023 o 12,30 hod.

na Ústave epidemiológie LFUK.

Obhajovať svoje práce budú nasledovní študenti:

 

Meno a priezvisko          Téma diplomovej práce

Kathrin Tazreiter              Epidemiológia HIV/AIDS vo vybraných krajinách

Kazane Yoshimura           Výskyt vybraných zoonóz v Európe – epidemiologická situácia a prevencia

 

 

Témy diplomových prác v akad.roku 2022/2023 pre poslucháčov 4. ročníka VL

 

1. Výskyt Creutzfeldt-Jakobovej choroby na Slovensku

Occurrence of Creutzfeldt-Jakob Disease in Slovakia

Školiteľka: MUDr. Mgr. Miriam Fulová, PhD.

Diplomant: Tomáš Nitry

2. Epidemiológia tuberkulózy na Slovensku v období po zrušení povinného očkovania novorodencov - rizikové faktory a prevencia

Epidemiology of Tuberculosis in Slovakia in the Period after the Cancellation of Vaccination of Newborns - Risk Factors and Prevention

Školiteľ: MUDr. Vanda Výrosteková, PhD.

Diplomant: Ondrej Lenár

 

Témy diplomových prác v akad.roku 2022/2023 pre poslucháčov 4. ročníka ZL

 

1. Epidemiologické aspekty orálneho zdravia

Epidemiologic Concepts in Oral Health

Školiteľka: MUDr. Mgr. Miriam Fulová, PhD.

Diplomant: Daniel Chodorčuk

 

Témy diplomových prác v akad.roku 2022/2023 pre poslucháčov 4. ročníka GM

 

1. Mortality Due to the Most Frequent Cancer Types in the Selected European Union Countries

Úmrtnosť na najčastejšie onkologické ochorenia vo vybraných krajinách Európskej únie

Školiteľka: prof. MUDr. Alexandra Bražinová, PhD., MPH.

Diplomantka: Karolina Maria Dudzikowska

 

2. All-Cause Mortality in the Selected European Union Countries

Úmrtnosť na všetky príčiny vo vybraných krajinách Európskej únie

Školiteľka: prof. MUDr. Alexandra Bražinová, PhD., MPH.

Diplomantka: Bc. Daniel Kočkovský

 

3. Occurrence of Tuberculosis in Europe - Epidemiologic Situation and Prevention

Výskyt tuberkulózy v Európe - epidemiologická situácia a prevencia

Školiteľka: MUDr. Vanda Výrosteková, PhD.

Diplomant: Soren Kohlhaas

 

 Témy diplomových prác v akad.roku 2021/2022 pre poslucháčov 4. ročníka GM

 

1. Epidemiology of HIV/AIDS in Selected Countries

Epidemiológia HIV/AIDS vo vybraných krajinách

Školiteľ: prof. MUDr. Alexandra Bražinová, PhD. MPH

Diplomantka: Kathrin Tazreiter

 

2.  Occurrence of Selected Zoonoses in Europe - Epidemiologic Situation and Prevention

Výskyt vybraných zoonóz v Európe - epidemiologická situácia a prevencia

Školiteľka: MUDr. Vanda Výrosteková, PhD.

Diplomant: Kazane Yoshimura