Informácie o pracovisku a stručná história

Informácie o pracovisku – výučba a výskum

Ústav epidemiológie zabezpečuje výučbu predmetu Epidemiológia v 5.ročníku v študijných programoch všeobecné lekárstvo a zubné lekárstvo, v slovenskom a anglickom jazyku.

Obsahom predmetu sú metódy využívané v epidemiológii, epidemiologické štúdie, klinická epidemiológia, využitie epidemiologického sledovania pre medicínu založenú na dôkazoch, význam očkovania v prevencii chorôb, terénna epidemiológia a riešenie komunitných epidémií, epidemiologická situácia infekčných a neprenosných ochorení na Slovensku a vo svete, globálna záťaž ochoreniami.

Cieľom výučby predmetu Epidemiológia je odovzdať študentom vedomosti a zručnosti, ktoré im poskytnú prehľad o výskyte jednotlivých ochorení či zdravotných stavov a možnostiach ich prevencie, uľahčia vyhľadávanie informácií, umožnia študovať vedeckú literatúru s porozumením a aktívne sa zúčastňovať na výskume.

Vo výskumnej činnosti sa ústav zameriava na štúdium epidemiológie vybraných ochorení. Z infekčných chorôb sa zamestnanci ústavu zaoberajú najmä výskytom legionelových infekcií, leptospiróz, HIV a sexuálne prenosných ochorení. Diagnostika legionelóz priamymi aj nepriamymi testami ako aj identifikácia a subtypizácia legionel v biologických vzorkách je unikátna pre celé Slovensko.

V oblasti neprenosných ochorení sa pracovníci ústavu venujú epidemiológii duševného zdravia a duševných porúch,  onkologických ochorení, rizikových faktorov kardiovaskulárnych ochorení a diabetu.

Vedecko-výskumné aktivity ústavu sú prepojené s praxou pri tvorbe návrhov opatrení v spolupráci s klinickými pracoviskami, regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva, vedeckými inštitúciami (SAV), inými fakultami a štátnymi inštitúciami.

 

Národná a medzinárodná spolupráca

Vo výučbe aj výskumnej činnosti zamestnanci ústavu úzko spolupracujú s odborníkmi na národnej aj medzinárodnej úrovni.

Pre účely surveillance vybraných infekčných ochorení sú v pozícii National Focal Point pre Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC):

-          prof. MUDr. Alexandra Bražinová, PhD., MPH pre HIV a sexuálne prenosné ochorenia

-          MUDr. Mgr. Miriam Fulová, PhD. pre legionelové infekcie

Prof. Bražinová je členkou Rady vlády SR pre duševné zdravie a členkou medzinárodnej pracovnej skupiny Global Burden of Disease, ktorá celosvetovo mapuje záťaž populácie rôznymi ochoreniami.

V roku 2023 sa Ústav epidemiológie stal členom konzorcia pre výučbové miesto medzinárodného kurzu v aplikovanej epidemiológii (EPIET), ktorý sa realizuje v gescii ECDC. Ďalšími členmi konzorcia sú Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a Oddelenie nemocničnej hygieny a epidemiológie Univerzitnej nemocnice Bratislava.

V roku 2023 sa hosťujúcim profesorom na Ústave epidemiológie LF UK stal Dr. Mark Miller, odborník na vývoj vakcín, National Institutes of Health, Bethesda, USA.

 

História pracoviska

Pracovisko sa dlhodobo špecializovalo na štúdium epidemiologických aspektov zoonóz - leptospiróz, tularémie, Lymskej boreliózy ako aj legionelových infekcií. Pri vypracovaní preventívnych prístupov a opatrení bol z iniciatívy Ústavu epidemiológie LF UK zavedený do praxe komplexný systém surveillance zoonóz v SR, s konečným cieľom zníženia rizika infekcie pre ľudí. Viac ako 40 rokov sa na pracovisku vykonávala a publikovala surveillance  uvedených prírodnoohniskových nákaz - leptospiróz, tularémie, s výskumom ich prírodných ohnísk na Slovensku. Na ústav sa viažu aj prvé zistenia premorenosti kliešťov boréliami, začiatky diagnostiky Lymskej boreliózy na Slovensku a prvé diagnostikované ochorenia.

Medzi unikátne metódy používané na pracovisku patria sérologické krížové absorpčné testy na identifikáciu kmeňov leptospír. Na ústave sa nachádza jedna z niekoľkých medzinárodných zbierok leptospír vo svete (vyše 200 sérovarov kmeňov). Vykonávali sa tiež  testy na stanovenie subspecies a biovarov Francisella tularensis.