Liekové informačné centrum - LIC

LIC

Koncepčný materiál Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) uvádza dostupnosť nezávislých liekových informácií ako nevyhnutnú súčasť štátnej liekovej politiky. WHO, ako aj Európska únia, kladú dôraz na vznik nezávislých informačných liekových centier vo svojich členských štátoch.

máji 1997 vzniko s podporou Ministerstva zdravotníctva SR, prvé Liekové informačné centrum (LIC)  na Farmakologickom ústave LFUK v Brtislave. Od roku 2002  je členom medzinárodného registra liekových centier Society of Hospital Pharmacists v Australii, ktoré združuje 52 liekových centier z celého sveta.

LIC poskytuje bezplatne nezávislé expertné a klinicko-farmakologické konzultácie pre odbornú zdravotnícku verejnosť z celého Slovenska. Ponúka informácie týkajúce sa farmakoterapie, nežiaducich účinkov a interakcií liekov, používania liekov počas gravidity a laktácie, zvláštnosti farmakoterpie v detskom veku a v starobe, pri renálnom a hepatálnom zlyhaní, ako aj informácie o farmakokinetike a farmakodynamike, o nových liekoch, dávkovaní, dostupnosti a zameniteľnosti jednotlivých prípravkov.