Edukačná činnosť

Pregraduálna činnosť

Výuka predmetu Histológia a embryológia pre študijné programy Všeobecné lekárstvo a Zubné lekárstvo je rozdelená do dvoch semestrov. Výuka prebieha formou prednášok a praktických cvičení, každé jeden krát do týždňa. Na praktických cvičeniach sa pozornosť zameriava na získanie zručností pri práci s mikroskopom a histologickými preparátmi, vedenie študenta k samostatnosti pri diagnostike a rozpoznávaní buniek, tkanív a orgánov. Prednášky sú zamerané teoreticky, študent získa potrebné vedomosti a čo viac, rozšíri si odborné obzory, pospája súvislosti a získa prehľad, tak potrebný pre úspešné absolvovanie skúšky, ktorá je v zimnom skúškovom období.

Študent sa najskôr v priebehu letného semestra v prvom ročníku naučí rozpoznávať štyri základné druhy tkanív, po absolvovaní druhého, zimného semestra v druhom ročníku bude schopný samostatne rozpoznávať orgány (a ich anatomické časti a rôzne funkčné stavy) z týchto štyroch tkanív zložené. V zimnom semestri prebieha aj výuka embryológie formou prednášok, ktorá prevedie študenta fascinujúcimi dejmi, od tých, predchádzajúcich koncepcii, cez prvé delenia zygoty až po fetogenézu a pôrod.

Od akademického roka 2019/ 2020 je novinkou zavedenie povinne voliteľného predmetu Klinická embryológia a reprodukčná medicína pre študentov 4. ročníka (garanti: prof. RNDr. Ivan Varga, PhD. a prof. MUDr. Jozef Záhumenský, Ph.D.). Samostatný predmet zhrňujúci všetky aspekty reprodukcie človeka vo väčšine curriculí lekárskych fakúlt neexistuje. Pritom takýto predmet by v logickom slede prepájal poznatky z klinickej embryológie a asistovanej reprodukcie, z oblasti ženskej a mužskej neplodnosti, mechanizmov vzniku vrodených chýb, ich prenatálnej diagnostiky a následnej špecializovanej neonatologickej starostlivosti o novorodenca. Prednášky zabezpečuje široký kolektív odborníkov - vysokoškolských učiteľov (embryológovia, gynekológovia, neonatológ, endokrinológ, genetik, ...). O predmet je veľký záujem medzi študentami, o čom svedčí aj počet medikov, ktorí si tento povinne voliteľný predmet zapísali. Obsahy seminárov možno rozdeliť do viacerých okruhov: 1) Klinická embryológia a laboratórna časť asistovanej reprodukcie, 2) Príčiny a liečba ženskej a mužskej neplodnosti, 3) Komplexný pohľad na problematiku vrodených vývinových chýb, 4) Problematika prekoncepčnej a prenatálnej prípravy a pôrodu, plánovanie rodiny, 5) Reprodukčná imunológia a endokrinológia.

Podmienené pokračovanie štúdia pri nesplnení podmienok predmetu Histológia a embryológia I

Študentovi, ktorý nesplní podmienky pre úspešné absolvovanie predmetu Histológia a embryológia I v letnom semestri prvého ročníka - najmä nedosiahne požadovanú minimálnu 70% úspešnosť na čiastkových testoch počas semestra, ako ani neuspeje na opravných kreditových testoch, ústav umožní podmienečne pokračovať v štúdiu predmetom Histológia a embryológia II v zimnom semestri druhého ročníka.

Vychádzame tak v ústrety týmto študentom, ktorí by bez možnosti pokračovania štúdia na našom ústave nemohli pokračovať v štúdiu vôbec a boli by z neho vylúčení.

Avšak, takýto študent bude musieť na konci zimného semestra (predmetu Histológia a embryológia II) splniť podmienky úspešného ukončenia predmetu Histológia a embryológia - a to kolokviálnym ústnym preskúšaním pred komisiou zloženou z odborných pracovníkov ústavu. Na tomto preskúšaní študent bude musieť preukázať osvojenie si všetkých základných vedomostí z predchádzajúceho (letného) semestra. Úspešné zvládnutie kolokviálneho preskúšania bude podmieňovať možnosť vykonať záverečnú skúšku z predmetu Histológia a embryológia.

 

 

PhD. štúdium v programe Anatómia, histológia a embryológia

Anatómia, histológia a embryológia sa rozrastajú s rozvojom biologických a lekárskych vied podobne ako všetky ďalšie teoretické odbory lekárskeho štúdia, a preto musí aj študijný plán reagovať na neustále sa zväčšujúci rozsah poznatkov. Dnešná anatómia, histológia a embryológia sa zaoberá štúdiom ľudského tela od expresie génov až po makroskopické hľadisko, a prináša nové poznatky o funkcii, stavbe a vývine orgánov. Predmety študijného plánu zahŕňajú okrem anatómie, histológie a embryológie celý rad predmetov z príbuzných odborov. Obsahovo a tematicky s anatómiou, histológiou a embryológiou súvisia patologická anatómia, fyziológia, patologická fyziológia, a lekárske neurovedy. Cieľom výučby týchto predmetov je nielen získavanie exaktných medicínskych vedomostí z uvedených odborov ale predovšetkým vedenie študenta k ich aplikácií v konkrétnych klinických situáciách v zmysle ich analýzy a komplexnej syntézy.

Absolvent doktorandského štúdia má poznatky založené na súčasnom stave vedeckého poznania v odbore Anatómia, histológia a embryológia, ovláda vedecké metódy výskumu živej prírody s orientáciou na štúdium stavby a  štruktúry organizmov so zameraním na človeka - celého tela organizmu in toto a jeho súčastí, t. j. orgánových sústav, orgánov, tkanív, buniek, bunkových organel, makromolekúl stavebných a funkčných súčastí tkanív a buniek, pričom toto štúdium nie je charakterizované iba deskriptívnym prístupom, ale berie do úvahy aj funkčné aspekty a súvislosti študovaných objektov. Embryológia súčasne študuje vznik a vývoj nového jedinca, vrátane normálnych a  patologických variácií vývoja  a  medzidruhové rozdiely a podobnosti. Absolvent odboru pozná, prípadne ďalej rozvíja metódy umožňujúce výskum stavby tela organizmov, a to od molekulárnej, cez bunkovú až po makroskopickú úroveň. Tieto schopnosti nadobudol štúdiom, vedeckým bádaním a samostatnou tvorivou činnosťou v uvedenom odbore podľa individuálneho študijného plánu pod vedením školiteľa.

Absolvent štúdia daného odboru má osvojené zásady a metodológiu vedeckej práce, a to od schopnosti orientácie v najnovších poznatkoch odboru, cez vedecké formulovanie problému, posúdenie etickej stránky vedeckej práce, plánovania a realizácie výskumu problému, vedeckého spracovania získaných údajov, ich interpretáciu až po ich prezentáciu, a to aj na medzinárodných fórach, a prípadné návrhy na ich aplikáciu do praxe.

Absolvent študijného odboru Anatómia, histológia a embryológia má schopnosť samostatne vedecky pracovať a prinášať vlastné riešenia problémov v danom odbore. Má schopnosti prispievať k rozvoju študijného odboru vedeckou a pedagogickou prácou. Výsledkami tvorivej experimentálnej práce prispieva nielen k rozvoju vedy a vedeckého poznania, ale ich náležitá vedecká hodnota umožňuje ich klinickú aplikáciu v rôznych odboroch medicíny, ako napríklad gynekológia, reprodukčná medicína, chirurgia a ďalšie.

Tretí stupeň vysokoškolského štúdia v predkladanom študijnom programe sa zameriava na užšiu špecializáciu a prehĺbenie teoretických a vedeckých poznatkov profesionálnej prípravy odborníka v oblasti Anatómie, histológie a embryológie. Absolventi študijného programu nachádzajú uplatnenie na všetkých univerzitách, na ktorých sa vyučuje biológia človeka a to buď ako vysokoškolskí pedagógovia alebo ako vedecko-výskumní pracovníci. Na svete totiž niet štandardnej lekárskej, veterinárnej, farmaceutickej, prírodovedeckej fakulty, na ktorej by sa predmetný odbor neštudoval a nevyučoval. Vďaka oboznámeniu sa so širokým spektrom vedomostí a praktických laboratórnych zručností nachádza absolvent uplatnenie na pracoviskách rezortu zdravotníctva. V súkromnom sektore sa môžu uplatniť ako výskumní, vývojoví a odborní pracovníci aj vo farmaceutickom a biochemickom priemysle.

Absolventi predkladaného doktorandského študijného programu sú v súčasnosti žiadaní hlavne na pracoviskách rezortu zdravotníctva a rezortu školstva. Absolventi doktorandského štúdia sa môžu uplatniť v rámci rezortu školstva ako vysokoškolskí pedagógovia alebo vedecko-výskumní pracovníci na univerzitách so zameraním na medicínu, zdravotnícke vedy, verejné zdravotníctvo a biológiu.

Absolventi predkladaného študijného programu na Lekárskej fakulte UK v Bratislave ovládajú široké spektrum  vedeckých metód používaných v biomedicínskom výskume, ktoré sú schopní tvorivo aplikovať vo svojej práci a prispievať tak k rozvoju vedeckého poznania. Majú predpoklady pre úspešné uplatnenie vo vedení tímov v širokom spektre vedeckých a výskumných inštitúcií zameraných na medicínske, veterinárne alebo farmaceutické vedy, sú odborne pripravení tvorivo pracovať vo vedeckých ústavoch Slovenskej akadémie vied a to na rôznych stupňoch výskumu.

Súčasný výskum v oblasti Anatómie, histológie a embryológie možno rozdeliť do viacerých základných okruhov, z ktorých jasne vyplýva aj možnosť uplatnenia sa absolventov:

• klinická anatómia – zavedenie mikrochirurgických techník a endoskopických postupov a rozvoj zobrazovacích metód vyžadujú nový pohľad a podrobnejšie poznatky z anatómie, ako boli v minulosti

• vývinová biológia – spoznanie úloh signálnych molekúl a transkripčných faktorov umožňuje lepšie porozumieť vývinu jednotlivých orgánov, ale aj vzniku vrodených vývinových chýb a ďalších patologických stavov (napr. molekulárne mechanizmy transformácie epitelu v mezenchým, čo je základný dej v ranom embryonálnom vývine, sú zodpovedné aj za metastázovanie karcinómov)

• moderný výskum v histológii – s aplikáciou nových chemických, biologických, imunologických a fyzikálnych metód do výskumu, ako napríklad imunohistochémia, prvková (EDAX) analýza tkanív, metódy in vitro kultivácie buniek a tkanív alebo stále sa zdokonaľujúce metódy elektrónovej mikroskopie

• klinická embryológia a reprodukčná medicína – klinická embryológia je odbor, ktorý pracuje s oocytmi, spermiami a embryami mimo tela s cieľom oplodnenia ženy – liečba neplodnosti. Tento moderný odbor v dnešnej dobe ale zahŕňa oveľa viac, a to aj skladovanie (kryoprezerváciu) pohlavných buniek a embryí, ako aj genetické vyšetrenia pred implantáciou embrya.

 

Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu :

prof. RNDr. Ivan Varga, PhD., Ústav histológie a embryológie, Lekárska fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, Špitálska 24, 813 72 Bratislava, tel.: +421 2 9011 9547, e-mail: ivan.vargafmed.uniba.sk

 

Študijný poradca študijného programu:

RNDr. Marianna Danková, PhD., univerzitný docent (marianna.dankovafmed.uniba.sk; +421 2 9011 9319, osobné stretnutie po dohode e-mailom)

 

Ďalšie informácie na tejto webovej stránke.