Vedecko-výskumná činnosť

 

 

Granty riešené od r. 2000

1/7545/20 Štúdium zdravotno-nutričného profilu mladej dospelej populácie vo vzťahu k riziku kardiovaskulárnych ochorení

Zodp. riešiteľka prof. MUDr. Ľubica Ághová, CSc.

1/7526/20 Analýza zdravotných rizík, intervencia a primárna prevencia somatických a psychosenzorických porúch u školských detí.
Zodp. riešiteľka doc. MUDr. Ľudmila Ševčíková, CSc.

1/0533/03 Štúdium psychosociálnych a environmentálnych rizikových faktorov kardiovaskulárnych chorôb a ich dominancie vo vybraných populačných skupinách
Zodp. riešiteľka prof. MUDr. Ľubica Ághová, CSc.

1/0541/03 Štúdium  vybraných   environmentálnych  a  genetických  determinantov vývoja  detí  a  mládeže  a  tvorba  rastových  referenčných  štandardov
Zodp. riešiteľka doc. MUDr. Ľudmila Ševčíková, CSc.

1/3433/06 Štúdium  somatického vývinu detí  a  mládeže  vo vzťahu k vybraným genetickým a psychosociálnym faktorom
Zodp. riešiteľka doc. MUDr. Ľudmila Ševčíková, CSc.

1/4274/07 Štúdium environmentálnych, behaviorálnych a psychosociálnych rizikových faktorov vo vzťahu k biologickým markerom kardiovaskulárnych chorôb
Zodp. riešiteľka doc. MUDr. Jana Jurkovičová, CSc.

KEGA MŠ SR grant č. 267-034UK-4/2108 Hygiene - Environmental Medicine.
Ukončený v r. 2010 Zodpovedný riešiteľ: prof. MUDr. Ľ. Ševčíková, CSc.

VEGA MŠ SR grant č. 1/1045/12 Pohybová aktivita vo vzťahu k telesnému rozvoju, fyzickej zdatnosti a duševnej pohode. Zodpovedná riešiteľka: doc. MUDr. Janka Lipková, CSc., FTVŠ UK
Roky riešenia: 2012 – 2014 

VEGA MŠ SR grant č. 1/0637/13 Metabolic syndrome in adolescents. Zodpovedná riešiteľka doc. MUDr. Katarína Šebeková, DrSc.
Roky riešenia: 2013 – 2015

VEGA MŠ SR grant č. 2/0084/14 Epicatechine in prevention of early development of primary hypertension: mechanisms of action in cardiovascular and central nervous system. Zodpovedná riešiteľka  RNDr. Iveta Bernátová, DrSc.
Roky riešenia: 2014 – 2016

VEGA MŠ SR grant č. 1/0544/16 Detekcia zdrojov nízkofrekvenčné seizmického vlnenia mechanických sústav, jeho vplyv na ich spoľahlivosť a bezpečnosť, na prostredie a človeka a metódy redukcie. Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Stanislav Žiaran, CSc., Strojnícka fakulta, STU. Spoluriešitelia: prof. MUDr. Ľubica Argalášová, PhD, MPH, Mgr. Alexandra Filová, PhD.
Roky riešenia: 2016 – 2018

KEGA MŠ SR grant č. 057UK-4/2017 Inovácia výučby tvorbou multimediálneho výučbového programu v oblasti ochrany a podpory zdravia populácie. Zodpovedná riešiteľka:  prof. MUDr. Jana Jurkovičová, CSc.
Roky riešenia: 2017 – 2018

 

Medzinárodné granty

SEVENTH FRAMEWORK PROGRAMME THEME [FP7-ENV-2008-1] [Environment (including Climate Change)]European Network on Noise and Health, project No.226442,  FP7-ENV-2008-1, Z-10-101/0001-00.  Konzorcium 33 pracovísk zo 16 krajín EÚ. Project Coordinator: Queen Mary, University of London (United Kingdom).
Riešitelia za asociovaného partnera Univerzita Komenského v Bratislave:
Doc. MUDr. Ľubica Argalášová, PhD, MPH, Prof. MUDr. Ľudmila Ševčíková, CSc., Doc. MUDr. Jana Jurkovičová, CSc.
Zodpovedná riešiteľka: doc. MUDr. Ľubica Argalášová, PhD, MPH
Roky riešenia: 2009 – 2011

Tvorba študijného programu MPH (Master of Public Health) na Univerzite Komenského v Bratislave v anglickom jazyku. Projekt spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu - Operačný program Vzdelávanie. Prioritná os 4 - Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť pre Bratislavský kraj. ITMS kód: 26140230009, kód výzvy: OPV-2012/4.2/04-SORO 01.01.2013 - 31.10.2015. Členovia riešiteľského kolektívu za Ústav hygieny: prof. MUDr. Ľubica Argalášová, PhD, MPH, MUDr. Jana Babjaková, PhD, MPH, Mgr. Alexandra Filová, PhD.
Zodpovedná riešiteľka: prof. MUDr. Ľudmila Ševčíková, CSc. 
Roky riešenia: 2013 – 2015

Tvorba študijného programu MPH Master of Public Health na Univerzite Komenského v Bratislave v anglickom jazyku


Youth and Parents Behavioral Survey In Slovakia – YABS. Medzinárodný projekt na základe bilaterálnej spolupráce Memorandum of Understanding on Academic Exchanges between School of Medicine Comenius University in Bratislava and New York University School of Medicine. Zodpovedná riešiteľka: prof. MUDr. Ľubica Argalášová, Ph.D., MPH
Roky riešenia: 2015 – 2019

Projekt HAIE  - Healthy Aging in Industrial Environment (Zdravé stárnutí v průmyslovém prostředí) (CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000798) v spolupráci s Lekárskou fakultou Ostravskej univerzity, Česká republika, Zodpovedná riešiteľka za SR: prof. MUDr. Ľubica Argalášová, PhD.

Roky riešenia: 2018 – 2022

 

 

GRANTY UK

Grant UK 665/2013 Krajčová D. Štúdium vplyvu vybraných environmentálnych, behaviorálnych a psychosociálnych faktorov na mentálne zdravie školských detí. 2013.

Grant UK 27/2014 Samohýl M. Projekt programovania zdravia pred narodením. 2014.

Grant UK/132/2015 Filová A. Analýza zdravotných rizík expozície environmentálnemu hluku a vybranej vulnerabilnej populácie. 2015.

Grant UK/265/2015 Filová A. Objektivizácia sluchových a nesluchových účinkov environmentálneho hluku z rôznych zdrojov u vybranej vulnerabilnej populácie. 2015.

Grant UK 177/2015 Krajčová D. Analýza stresovej záťaže vo vzťahu k mentálnemu zdraviu školských detí. 2015.

Grant UK/276/2016 Vondrová D. Analýza telesného zloženia, stavby tela a nutričného statusu detí v školskom veku. 2016.

Grant UK/195/2017 Filová A. Objektivizácia impaktu expozície rôznym zdrojom environmentálneho hluku meraním klinických, laboratórnych a funkčných parametrov vo vulnerabilnej populácii. 2017.

Riešené grantové úlohy

APVV-15-0205: Zmeny regulácie neuritogenézy vo vzťahu k neurovývinovým ochoreniam.
Zodpovedná riešiteľka:  Mgr. Barbora Filová, PhD., Ústav lekárskej fyziky, biofyziky, informatiky a telemedicíny LF UK

Projekt KEGA č. 015UK-4/2022 2022 Inovácia výučby v oblasti ochrany a podpory zdravia s dôrazom na e-vzdelávanie a implementáciu mutimediálnych technológií. Zodpovedný riešiteľ: prof. MUDr. Ľ. Argalášová, PhD., MPH
Roky riešenia: 2022 – 2024

Medzinárodné projekty

COST Action CA 17117 Towards an International Network for Evidence-based Research in Clinical Health Research (EVBRES). Horizont 2020. Členovia Management Committee za SR: MUDr. Jana Babjaková, PhD., MPH,  MUDr. Michaela Kostičová PhD, MPH (Ústav sociálneho lekárstva a lekárskej etiky LF UK).
Roky riešenia: 2019 – 2022

Network on evidence-based physical activity in old age (PhysAgeNet). COST (European Co-operation in Scientific and Technical Research) – Horizont Europe 2021 – 2027, zodpovedný riešiteľ za SR: MUDr. Jana Babjaková, PhD, MPH
Roky riešenia: 2021 – 2025

Teaching Evidence-Based Research with a Focus on Ambient Assisted Living. Slovak/Norwegian Education Travel Grant.
Zodpovedné riešiteľky za SR: MUDr. Michaela Kostičová, PhD., MPH (Ústav sociálneho lekárstva a lekárskej etiky LF UK) a MUDr. Jana Babjaková, PhD., MPH (Ústav hygieny LF UK) 
Implementation period: 8. 1. 2023 – 8. 7. 2023

 

 

Vedecko-výskumná činnosť

Vedecký výskum ústavu sa orientuje na štúdium interakcií medzi faktormi životného prostredia a zdravotným stavom populácie, problematiku ochrany a podpory zdravia detí a mládeže, štúdium psychosociálnych, behaviorálnych a environmentálnych rizikových faktorov kardiovaskulárnych ochorení.

 

Najvýznamnejšie výsledky projektov:

- vypracovala sa a v praxi overila originálna komplexná metodika na stanovenie rizika kardiovaskulárnych ochorení na báze  hodnotenia  32 rizikových faktorov, vhodná na skríningové využitie;

- získali sa valídne údaje o aktuálnom stave výživy a vybraných indikátoroch rizika kardiovaskulárnych ochorení v 21 000 člennom súbore;

- vypracovali sa aktuálne referenčné štandardy pre kvantifikovanie depotného telesného tuku pre vybrané populačné skupiny;

- pre potreby intervencie sa získali aktuálne a relevantné podklady o najvýznamnejších rizikách životného štýlu a ich kumulácii vo vybraných populačných skupinách mladých dospelých;

- overil sa vplyv rizika nadmernej hlukovej záťaže na oblasť psychických a vegetatívnych funkcií a na sluchový orgán - akceptovanie výsledkov hlukových štúdií a ich zaradenie do publikácie NASA/CR - 2001-211257 (National Aeronautics and Space Administration, Washington, D.C.); ENNAH, WHO Environmental Noise Guidelines for European Region

- prioritné výsledky o hlukovej expozícii nedonosených detí v inkubátore a objektivizácia fyziologických reakcií detského organizmu boli podkladom pre inováciu noriem IEC-601-2-19 a IEC 601-2-20

- zhodnotili sa vzťahy medzi vybranými psychofyziologickými, somatickými a zdravotnými ukazovateľmi organizmu školských detí a faktormi životných podmienok (sociálne faktory, režimové, negatívne návyky, úroveň zdravotnej starostlivosti a rôznymi formami výučby);

- vypracovali sa aktuálne rastové a vývojové štandardy  slovenskej detskej a dorastovej populácie pre individuálne posudzovanie stavu vývoja dieťaťa v pediatrickej praxi, pre skupinovú diagnostiku v oblasti štátneho zdravotného dozoru a pre výskumné medzinárodné komparatívne štúdie vzhľadom na novú doposiaľ nespracovanú vekovú kategorizáciu.

 

Plán ďalšieho výskumu

- Detekcia vybraných environmentálnych, behaviorálnych a psychosociálnych rizikových faktorov kardiovaskulárnych chorôb u adolescentov a mladých dospelých – študentov vysokých škôl.

- Analýza vybraných kardiometabolických parametrov u adolescentov a prevencia kardiovaskulárnych a iných chronických chorôb

- Monitorovanie rizikových faktorov a distribúcie biologických markerov vo vzťahu k veku, pohlaviu, vzdelaniu a lokalite

- Hodnotenie vplyvu behaviorálnych rizikových faktorov na zdravie adolescentov

- Analýza rizík a zdravotných dôsledkov expozície rôznym zdrojom environmentálneho hluku vrátane dobrovoľnej expozície u vybraných vulnerabilných populačných skupín

 

 Medzinárodná spolupráca

- Spolupráca s New York University, School of Medicine, NY, USA, prof. Michael Weitzman, M.D., B.A., prof. Arnold Stern, M.D., PhD., prof. Jan Vilček, M.D., PhD.

- School of Public Health, University at Albany, State University New York (S.U.N.Y),  USA  a s New York State Department of Health, Bureau of Environmental and Occupational Epidemiology, Troy, New York – prof. David Carpenter, prof. Edward Fitzgerald

- Spolupráca s Joint Research Centre, European Commission, Institute of Health and Consumer Protection, Ispra, Taliansko. Spoločné výskumné centrum Európskej komisie je významným centrom európskej vedy s hlavnými vedeckými prioritami  potravinová bezpečnosť a zdravie, životné prostredie a trvalo udržateľný rozvoj, jadrová ochrana a bezpečnosť, posudzovanie rizík a verejná bezpečnosť, referenčné materiály a technológia, výhľadové technologické štúdie a socio-ekonomické analýzy;

- Nadštandardná mnohoročná spolupráca s Ústavom hygieny a epidemiológie 1. Lekárskej fakulty Karlovej univerzity v Prahe v oblasti hygieny zdravotníckych zariadení;

- Nova Southeastern University, College of Osteopathic Medicine, Fort Lauderdale, Florida (prof. Cecilia Rakusek, prof. Levy)

- The Centre for Psychiatry at Barts and the London, Queen Mary University of London, UK (prof. Stephen Stansfeld)

- Participácia na bilaterálnom projekte EU-INTERREG III A, Viedeň – Bratislava v oblasti Zdravie detí a výživa;

- Medical University Department of Hygiene and Ecomedicine, Plovdiv, Bulharsko

- Institute of Hygiene and Medical Ecology, Faculty of Medicine, University of Belgrade, Serbia, prof. Goran Belojevič, doc. Katarina Paunovič

- Department of Hygiene, Medical  Ecology, Occupational Diseases and Disaster Medicine, Pleven Medical University,  Bulharsko (prof. Mariyana Stoynovska)

- Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, Centrum hygienických laboratoří, NRL pro komunální hluk

- Lékařská fakulta, Ostravská univerzita, spolupráca na projekte HAIE (Health Aging in Industrial Environment) riešený v rokoch 2018 - 2022.
https://www.osu.cz/22207/healthy-agingiin-industrial-environment-haie/

 

Výsledky spolupráce sú prezentované v publikáciách.