Veda

Aktuálne grantové projekty

GRANTOVÉ PROJEKTY RIEŠENÉ V SÚČASNOSTI

 • VEGA 1/0706/23 (2023-2025)
"MR rádiomické znaky ako prediktory odpovede nádorov prsníka na neoadjuvantnú chemoterapiu." riešiteľ: PhDr. Michal Trnka, PhD.
 • APVV-21-0059 (2022-2026)
"Vývoj urýchľovačových technológií pre štúdium radiačného poškodenia DNA a iných bio-objektov." riešiteľ: Mgr. Ján Pánik, PhD.
 • KEGA 040UK-4/2022 (2022-2024) 
"Obsahová inovácia a digitalizácia povinného predmetu lekárska biofyzika a súvisiacich povinne voliteľných predmetov." Vedúci projektu: doc. RNDr. Mgr. Katarína Kozlíková, CSc., riešiteľ: doc. RNDr. Martin Kopáni, PhD., doc. RNDr. Silvia Dulanská, PhD., RNDr. Eva Kráľová, PhD., Mgr. Radana Gurecká, PhD., PhDr. Michal Trnka, PhD., Ing. Daniel Kosnáč, Mgr. Ján Pánik, PhD                                  

 • KEGA 023UK-4/2021 (2021-2023)

"Implementácia najnovších vedeckých poznatkov o zdravotných rizikách pôsobenia elektromagnetických polí do moderného zdravotníckeho vzdelávania." Vedúci projektu: PhDr. Michal Trnka, PhD. , riešiteľ: RNDr. Eva Kráľová, PhD., doc. RNDr. Martin Kopáni, PhD., RNDr. Zuzana Balázsiová, PhD.

 • APVV-17-0150 (2018-2022)

"Interakcie arbuskulárnych mykoríznych húb s rastlinami v stresových podmienkach a ich potenciál pri fytoremediačných metódach." riešiteľ: doc. RNDr. Silvia Dulanská, PhD.

 • KEGA 015UK-4/2020 (2020-2022)

"Súčasná jadrová chémia." Vedúci projektu: doc. RNDr. Silvia Dulanská, PhD.

 • VEGA 1/0202/19 (2019-2021)

“Úloha pohlavných steroidných hormónov v etiológii mozgových gliómov." Vedúci projektu: Mgr. Barbora Filová, PhD. riešiteľ: Turčáni Peter Prof. MUDr. PhD., Čunderlíková Beata RNDr. PhD., Wagner Alexandra Ing. PhD., Polakovičová Simona MUDr. PhD., Lorencová Mária MUDr.

 • HBP Infrastructure Voucher Call 2018 - Human Brain Project (2019-2020)

"Multiscale Hippocampal Models for Neuronal Plasticity: Integration to the Brain Simulation Platform (HippoPlasticity).” riešiteľ: RNDr. Jaroslav Varchola, PhD.

 • COST CA16119 CellFit (2018-2022)

"In vitro 3D total cell guidance and fitness.” riešiteľ: RNDr. Beata Čunderlíková, PhD.

 • Bohdan Malaniak CSMC - RECOOP Young Scientists Research Grant 2018 – 2019

"Lifestyle characteristics of university students; investigation of eating behavior." Vedúci projektu: Dr. Norbert Buzás, Ph.D., riešiteľ: Mgr. Radana Gurecká, PhD., doc. RNDr. Martin Kopáni, PhD.

 • VEGA 1/0807/18 (2018-2020)

"Centrálny systolický tlak v optimalizácii liečby hypertenzie."Vedúci projektu: Doc. MUDr. Jozef Bulas CSc. riešiteľ: Doc. RNDr. Mgr. Katarína Kozlíková, CSc., PhDr. Michal Trnka, PhD.

"An integrative action for multidisciplinary studies on cellular structural networks.” riešiteľ: RNDr. Beata Čunderlíková, PhD.

 • APVV-16-0039

"Agregácia prechodných kovov v živých organizmoch.” Vedúci projektu: Prof. Ing. Roman Boča, DrSc., riešiteľ:  doc. RNDr. Martin Kopáni, PhD., Ing. Daniel Kosnáč

Grantové projekty riešené v minulosti

GRANTOVÉ PROJEKTY RIEŠENÉ V MINULOSTI


KEGA 026UK-4/2017 (2017-2019)

“Optimalizácia fyzikálneho kurikula - predpoklad pre vytváranie moderných didaktických prostriedkov v edukačnom procese lekárskych a nelekárskych študijných programov.” Vedúci projektu: RNDr. Zuzana Balázsiová, PhD. riešiteľ: PhDr. Michal Trnka, PhD., RNDr. Eva Kráľová, PhD., Ing. Daniel Kosnáč


APVV-15-0152

“Výskum fyzikálnych vlastností a kinetiky formovania vrstiev čierneho kremíka.” Vedúci projektu: RNDr. Emil Pinčík, CSc., riešiteľ:  doc. RNDr. Martin Kopáni, PhD., RNDr. Beata Čunderlíková, PhD. 

VEGA 1/0070/16 (2016-2018)

“Klinicky relevantné experimentálne modely nádorov."Vedúci projektu: RNDr. Beata Čunderlíková, PhD. riešiteľ: PhDr. Michal Trnka, PhD., RNDr. Zuzana Balázsiová, PhD., Mgr. Barbora Filová, PhD.

KEGA 003UK-4/2016 (2016-2018) - Excelentne vyriešený (certifikát)

“Motivačné faktory študentov medicíny na lepšie pochopenie základných prírodovedných poznatkov vo vzťahu k medicínskym diagnostickým a terapeutickým metódam.”Vedúci projektu: RNDr. Eva Kráľová, PhD., riešiteľ: doc. RNDr. Martin Kopáni, PhD., PhDr. Michal Trnka, PhD., RNDr. Zuzana Balázsiová, PhD., doc. RNDr. Elena Ferencová, CSc., Mgr. Barbora Filová, PhD.,  RNDr. Beata Čunderlíková, PhD.

KEGA 037UK-4/2016 (2016-2018)

 “Monitoring a rozvoj spôsobilostí vedeckej práce u študentov lekárskych a biomedicínskych odborov vysokých škôl.”Vedúci projektu: doc. PaedDr. Viera Haverlíková, PhD., riešiteľ: doc. RNDr. Martin Kopáni, PhD., doc. RNDr. Elena Ferencová, CSc., Mgr. Barbora Filová, PhD.,  RNDr. Beata Čunderlíková, PhD.

VEGA 1/0727/2014 (2014-2017)
“Kardiorenálne súvislosti srdcového zlyhávania a elektrická činnosť srdca.”
Vedúci projektu: doc. RNDr. K. Kozlíková, PhD., riešiteľ: doc. RNDr. Elena Ferencová, CSc., doc. PaedDr. Viera Haverlíková, PhD., PhDr. Michal Trnka, PhD.

KEGA 020UK-4/2014 (2014-2016)
“Inovácia obsahu, foriem a metód praktických cvičení z biofyziky a lekárskej biofyziky pre štúdium medicíny a biomedicínskej fyziky.”
Vedúci projektu: doc. RNDr. K. Kozlíková, PhD., riešiteľ:  doc. PaedDr. Viera Haverlíková, PhD., PhDr. Michal Trnka, PhD.

KEGA MŠVVaŠ SR 052UK-4/2013 - Excelentne vyriešený
„Projekt postgraduálneho vzdelávania vysokoškolských a odborných pracovníkov v podmienkach elektronizácie zdravotníctva.“
Vedúci projektu: RNDr. Eva Kráľová, PhD., ÚLFBIaTM LF UK v Bratislave, riešitelia: RNDr. Zuzana Balázsiová, PhD., doc. RNDr. Elena Ferencová, CSc., Mgr. Barbora Filová, PhD., Doc. PaedDr. Viera Haverlíková, PhD., doc. RNDr. Martin Kopáni, PhD., PhDr. Michal Trnka, PhD., RNDr. Ľubomír Vlčák, CSc., Ing. Michal Weis, CSc.

UK/127/2015
„Vzťah EN-RAGE k inzulínovej rezistencii a centrálnej obezite u adolescentov.“
Vedúci projektu: Mgr. Radana Gurecká
, ÚLFBIaTM LF UK v Bratislave.

VEGA 2/0076/15
„Výskum štruktúr čierneho kremíka.“
Vedúci projektu: RNDr. E. Pinčík, PhD., SAV Bratislava, riešiteľ: doc. RNDr. Martin Kopáni, PhD.

VEGA 2/0076/12
„Výskum interakcie vodného HCN roztoku s viacerými druhmi kremíkových štruktúr.“
Vedúci projektu: RNDr. E. Pinčík, PhD., SAV Bratislava, riešiteľ: doc. RNDr. Martin Kopáni, PhD.

VEGA 1/0220/12
Nanokryštalické komplexy železa v biologických tkanivách.“
Vedúci projektu: prof. Ing. M. Miglierini, DrSc., FEI STU, riešiteľ: doc. RNDr. Martin Kopáni, PhD.

APVV-0242-11
„Využitie biofotonických nanotechnológií k štúdiu mechanizmov bunkovej smrti s cieľom zvýšenia citlivosti detekcie a selektivity liečby nádorov.“
Vedúci projektu: prof. RNDr. Pavol Miškovský, DrSc., riešiteľ: RNDr. Beata Čunderlíková, PhD.

LASERLAB – EUROPE III, N: 284464
„The Integrated Initiative of European Laser Research Infrastructures III (LASERLAB-EUROPE)“
Vedúci projektu: prof. Ing. František Uherek, PhD., RNDr. Dušan Chorvát, PhD., trvanie: 2012 – 2015, riešiteľ: RNDr. Beata Čunderlíková, PhD.

APVV-0447-12
„Metabolický syndróm u adolescentov.“
Vedúci projektu: Doc. MUDr. Katarína Šebeková, DrSc., riešiteľ: Mgr. B. Filová, PhD.

APVV-0539-12
„Salivárne steroidy a ich účinok na priestorové schopnosti v závislosti od prenatálneho testosterónu.“
Vedúci projektu: MUDr. Mgr. Július Hodosy, PhD., MPH, riešiteľ: Mgr. B. Filová, PhD.

VEGA 1/0674/12
„Oxidačný stress pri syndrome spánkového apnoe.“
Vedúci projektu: MUDr. Mgr. Július Hodosy, PhD., MPH, riešiteľ: Mgr. B. Filová, PhD.

APVV-0447-12
„Metabolický syndróm u adolescentov.“
Vedúci projektu: doc. MUDr. Katarína Šebeková, PhD., riešiteľ: Mgr. Radana Gurecká

VEGA 1/0637/13
„Metabolický syndróm u adolescentov.“
Vedúci projektu: doc. MUDr. Katarína Šebeková, PhD., riešiteľ: Mgr. Radana Gurecká

VEGA 1/0939/14 (2014-2016)
Augmentácia (augmentačný index) systolického krvného tlaku a tuhosť aorty v diagnostike a liečbe artériovej hypertenzie a jej komplikácií.“
Vedúci projektu: prof. MUDr. Ján Murín, CSc., I. interná klinika LF UK a UNB, riešiteľ:  doc. RNDr. K. Kozlíková, CSc.

KEGA 008UK-4/2014 (2014-2016)
Súčasné možnosti využitia fotónového protónového žiarenia v liečbe malígneho melanómu uvey.“
Vedúci projektu: doc. MUDr. Alena Furdová, PhD., MPH, CSc., Klinika oftalmológie LF UK a UNB, riešiteľ: doc. RNDr. Katarína Kozlíková, CSc.

VEGA 1/0222/14 (2014-2016)
Vplyv testosterónu a estradiolu pri rozvoji a priebehu renálnej fibrózy na modeli rekurentných infekcií močových ciest.“
Vedúci projektu: RNDr. Ľubomíra Tóthová, PhD., riešiteľ: Mgr. Helena Svobodová

UK/13/2015 (2015)
Vplyv E. coli Nissle 1917 na hladinu IL-10 a TNF-alfa v myšacích modeloch kolitídy.“
Vedúci projektu: Mgr. Jana Hlinková

Vedecké semináre

 • ELISAELISA.pdfELISA - Mgr. Radana Gurecká, PhD. Analytická metóda na kvantitatívne stanovenie protilátok a antigénov. Značenie antigénu/protilátky enzýmom.
 • 3D tlač: 2-fotónová polymerizácia3D_tlac__2-fotonova_polymerizacia.pdf3D tlač: 2-fotónová polymerizácia - RNDr. Tibor Teplický, PhD. Dvoj-fotónová polymerizácia patrí k technikám 3D tlače, ktorá sa využíva na tvorbu polymérnych štruktúr o veľkosti mikrometrov až niekoľko centmetrov. Na výrobu štruktúry sa využíva laserové svetlo fokusované do prepolyméru cez objektív mikroskopu do bodu kde sa spúšťa polymerizačný proces. Pohyb fokusovaného bodu laseru zanecháva za sebou stopu pevného spolymerizovaného materiálu.

Publikácie

Najvýznamnejšie publikácie za posledné roky

 

 • Šebeková K, Gurecká R, Csongová M et al. Estimation of the proportion of metabolic syndrome-free subjects on high cardiometabolic risk using two continuous cardiometabolic risk scores: a cross-sectional study in 16- to 20-year-old individuals. Eur J Pediatr (2019). doi: 10.1007/s00431-019-03402-y.

 • Šimko M., Totka A., Vondrová D., Samohyl M., Jurkovičová J., Trnka M., Cibulková A., Štofko J., Argalasova L. Maternal Body Mass Index and Gestational Weight Gain and Their Association with Pregnancy Complications and Perinatal Conditions. Int. J. Environ. Res. Public Health 2019, 16(10), 1751; https://doi.org/10.3390/ijerph16101751

 • Csongová M., Renczés E., Šarayová V., Mihalovičová L., Janko J., Gurecká R., Troise AD., Vitaglione P., Šebeková K. Maternal Consumption of a Diet Rich in Maillard Reaction Products Accelerates Neurodevelopment in F1 and Sex-Dependently Affects Behavioral Phenotype in F2 Rat Offspring. Foods 2019, 8(5), 168; https://doi.org/10.3390/foods8050168

 • Tofail S.A.M, Mouras R, McNamara K., Patyk-Kazmierczak E, Geaney H, Zaworotko M, Ryan K.M, Soulimane T, Silien C, Kopáni M. Multimodal surface analyses of chemistry and structure of biominerals in rodent pineal gland concretions. Appl Surf Sci. 469, 2019, 378-386

 • Dlháň L, Kopáni M, Boča R. Magnetic properties of iron oxides present in the human brain Polyhedron 157, 2019, 505-510

 • Kopáni M, Mikula M, Kosnáč D, Trnka M, Greguš J, Jergel M, Pinčík, Effect of etching time on structure of p-type porous silicon. Appl Surf Sci 461, 2018, 44-47

 • Pánik J, Kopáni M, Zeman J, Ješkovský M, Kaizer J, Povinec P. Determination of metal elements concentrations in human brain tissues using PIXE and EDX methods. J Radioanal Nuclear Chem 318, 2018, 2313-319
   
 • Čunderlíková B, Filová B, Kajo K, Vallová M, Balázsiová Z, Trnka M, Mateašík A: Extracellular matrix affects different aspects of cell behaviour potentially involved in response to aminolevulinic acid-based photoinactivation. Photochem Photobiol B. 2018 Dec;189:283-291. doi: 10.1016/j.jphotobiol.2018.08.017.

 • Sedláčková K, Miglierini M, Dekan J. Nečas V, Kopáni M. Structural and Compositional Study of Human Brain Tissues Using X-Ray Fluorescence and Mossbauer Spectroscopy Appl Phys Condensed Mater 2018 Article Number: UNSP 020041  
 • Csongová M, Volkovová K, Gajdoš M, Gurecká R, Koborová I, Líšková A, Šebeková K. Gender-associated differences in the prevalence of central obesity using waist circumference and waist-to-height ratio, and that of general obesity, in Slovak adults. Cent Eur J Public Health. 2018 Sep;26(3):228-233. doi: 10.21101/cejph.a4719.

 • Csongová M, Gurecká R, Koborová I, Celec P, Domonkos E, Uličná O, Somoza V, Šebeková K. The effects of a maternal advanced glycation end product-rich diet on somatic features, reflex ontogeny and metabolic parameters of offspring mice. Food Funct. 2018 Jun 20;9(6):3432-3446. doi: 10.1039/c8fo00183a.

 • Koborová I, Gurecká R, Csongová M, Šebek J, Šebeková K. Plasma markers of oxidative status were associated with increasing continuous cardiometabolic risk scores in healthy students aged 16-20 years without central obesity. Acta Paediatr. 2018 Dec;107(12):2137-2145. doi: 10.1111/apa.14372
 • Šebeková K, Csongová M, Gurecká R, Krivošíková Z, Šebek J. Gender Differences in Cardiometabolic Risk Factors in Metabolically Healthy Normal Weight Adults with Central Obesity. Exp Clin Endocrinol Diabetes. 2018 May;126(5):309-315. doi: 10.1055/s-0043-119877

 • Kopáni M, Filová B, Ševčík P, Kosnáč D, Míšek J, Polák Š, Kohan M, Major J, Ždímalová M, Jakuš J. Iron deposition in rabbit cerebellum after exposure to generated and mobile GSM electromagnetic fields. Bratislava Med J 118, 2017, 575-579

 • Koborová I, Gurecká R, Csongová M, Volkovová K, Szökő É, Tábi T, Šebeková K. Association between metabolically healthy central obesity in women and levels of soluble receptor for advanced glycation end products, soluble vascular adhesion protein-1, and the activity of semicarbazide-sensitive amine oxidase. Croat Med J. 2017 Apr 14;58(2):106-116.

 • Gurecká R, Koborová I, Csongová M, Šebek J, Šebeková K. Correlation among soluble receptors for advanced glycation end-products, soluble vascular adhesion protein-1/semicarbazide-sensitive amine oxidase (sVAP-1) and cardiometabolic risk markers in apparently healthy adolescents: a cross-sectional study. Glycoconj J. 2016 Aug;33(4):599-606. doi: 10.1007/s10719-016-9696-9.

 • Teplický T., Vincze A., Mateašík A., Garaiová Z., Michalka M., Čunderlíková B. Potassium hydroxide treatment of UV-curable polysiloxane-type polymer for reproducible enhancement of cell adhesion and survival. Biointerphases 13(04) (2018) 041009.

 • B. Čunderlíková: Extracellular Matrix Containing in vitro Three-dimensional Tumor Models in Photodynamic Therapy-related Research. Photochem Photobiol 94(2) (2018)  398 - 403.

 • Bonková I., Miglierini M., Bujdoš M., Kopáni M.: Mossbauer Spectrometry Study of Biological Tissues. Acta Phys Polon A 131(4), 2017, 1081-1083.

 • Kopáni M., Kopániová A., Trnka M., Čaplovičová M., Rýchly B., Jakubovský J.: Cristobalite and Hematite Particles in Human Brain. Biol Trace Elem Res. 174 (1), 2016,  52-57.

 • Kopáni M., Miglierini M., Lančok A., Dekan J., Čaplovičová M., Jakubovský J., Boča R., Mrázová H.: Iron oxides in human spleen. Biometals 28, (2015), 913-928.

 • Polakovičová S., Polák Š., Kuniaková M., Cambal M., Čaplovičová M., Kozánek M., Danišovič Ľ., Kopáni M.: The Effect of Salivary Gland Extract of Lucilia sericata Maggots on Human Dermal Fibroblast Proliferation within Collagen/Hyaluronan Membrane In Vitro: Transmission Electron Microscopy Study.Advances Skin Wound Care 28, (2015), 221-226.

 • Kopáni M., Mikula M., Pinčík E., Kobayashi H., Takahashi M.: FT IR spectroscopy of silicon oxide and HfSiOx layer formation. Appl Surf Sci 312, (2014), 117-119.

 • Kopáni M., Mikula M., Pinčík E., Kobayashi H., Takahashi M.: FT IR spectroscopy of nitric acid oxidation of silicon with hafnium oxide very thin layer. Appl Surf Sci 301, (2014), 24-27.

  Miglierini M., Boča R., Kopáni M., Lančok A.: Mossbauer and SQUID Characterization of Iron in Human Tissue: Case of Globus Pallidus. Acta Phys Polonica 126, (2014), 240-241.

 • Makohusová M., Mrázová V., Kopáni M., Boča R.: Magnetic deposits of iron oxides in the human brain. Nova Biotechnol. Chim. 13, (2014), 48-56.

 • Kopáni M., Kopániová A., Čaplovičová M., Maruščáková L., Šišovský V., Jakubovský J.: Iron and its relation to glycoconjugates in human globus pallidus. Bratislava Med J 115, (2014), 362-366.

 • Wagnerová A., Babicková J., Lipták R., Vlková B., Celec P., Gardlík R.: Sex Differences in the Effect of Resveratrol on DSS-Induced Colitis in Mice. Gastroenterol. Res. Pract., 2017.

 • Mateašík A., Trnka M., Kajo K., Vallová M., Čunderlíková B.: Cell-type dependent response to photodynamic treatment in 3D collagen cell cultures Journal of Photochemistry & Photobiology, B: Biology 166 (2017) 94–103.

 • Čunderlíková B.: Clinical significance of immunohistochemically detected extracellular matrix proteins and their spatial distribution in primary cancer Critical Reviews in Oncology/Hematology 105 (2016) 127–144.

 • Čunderlíková B.: Extracellular matrix in gene expression profiling of cancer Transl Cancer Res 2016;5(1):44-48.

 • Horilová J., Čunderlíková B., Marček Chorvátová A.: Time and spectrally resolved characteristics of flavin fluorescence in U87MG cancer cells in culture Journal of Biomedical Optics 20(5), 051017.

 • J. Horilová, Čunderlíková B., Cagalinec M., Chorvát D., Marček Chorvátová A. Multimodal autofluorescence detection of cancer: from single cells to living organism. Proc SPIE 10498, Multiphoton Microscopy in the Biomedical Sciences XVIII, 104980G.

 

 

 

 

Laboratórium mechanobiológie

 

1. BioAFM kombinovaný s invertovaným fluorescenčným mikroskopom

 

Typ: JPK NanoWizard® Sense+ AFM head JPK Manual Precision Stage for the NanoWizard® – Life Science Version (Bruker)

Invertovaný optický mikroskop Zeiss AxioObserver3 s 1/1.2" USB3.0 farebnou kamerou (Zeiss)

 

Základná špecifikácia:

- umožňuje skenovanie vo vzduchu aj v kvapaline

- režimy zobrazovania: režim kontaktu (contact mode), režim poklepu (tapping mode)

- príklady aplikácií:           force spectroscopy; force maps; imaging; ....

- svetelný zdroj Colibri 5 Type RGB-UV (excitácia: 385 nm, 475 nm, 550 nm, 630 nm)

- objektívy - zväčšenia: 4x, 10x, 40x

 

Umiestnenie:   Ústav lekárskej fyziky, biofyziky, informatiky a telemedicíny LF UK Sasinkova 2, 813 72 Bratislava; 3. poschodie; Miestnosť 14

 

Kontaktná osoba:     PhDr. Michal Trnka, PhD. (michal.trnka at fmed.uniba.sk); Ing. Daniel Kosnáč (daniel.kosnac at fmed.uniba.sk)

 

 

Literatúra:

Schillers H, et al. Standardized Nanomechanical Atomic Force Microscopy Procedure (SNAP) for Measuring Soft and Biological Samples. Sci Rep. 2017;7(1):5117. doi: 10.1038/s41598-017-05383-0. PMID: 28698636; PMCID: PMC5505948.

Krieg, M., et al. Atomic force microscopy-based mechanobiology. Nat Rev Phys 1, 41–57 (2019). https://doi.org/10.1038/s42254-018-0001-7

Plodinec M, Lim RY. Nanomechanical characterization of living mammary tissues by atomic force microscopy. Methods Mol Biol. 2015;1293:231-46. doi: 10.1007/978-1-4939-2519-3_14. PMID: 26040692.

 

2. ELISA platničkový analyzátor

Typ:       Varioskan Lux multimode microplate reader (Thermofisher Scientific)

Základná špecifikácia:   analyzátor platničiek formátov: 6 – 384 jamiek

snímanie:        absorbancia (200 nm – 1000 nm)

fluorescencia (spodné aj vrchné) (emisia 270 nm – 840 nm)

luminescencia (fosforescencia) (360 nm – 670 nm), užší výber rozsahu vlnových dĺžok v súčasnosti nie je možný

časovo rozlíšená fluorescencia (v súčasnosti neaktívne)

rozsah teplôt 4°C-45°C

orbitálne trepanie

kontrola CO2 atmosféry: NIE

injektory: NIE

SkanIt Software

 

Umiestnenie:   Ústav lekárskej fyziky, biofyziky, informatiky a telemedicíny LF UK Sasinkova 2, 813 72 Bratislava;  3. poschodie;  Miestnosť č. 10

 

Kontaktná osoba:     Mgr. Radana Gurecká, PhD. (radana.gurecka at fmed.uniba.sk)

RNDr. Beata Čunderlíková, PhD. (beata.cunderlikova at fmed.uniba.sk)

 

Literatúra:

Revankar C. et al., Cellular and Biochemical Assay Applications on the Varioskan™ LUX multimode microplate Reader https://www.thermofisher.com/document-connect/document-connect.html?url=https://assets.thermofisher.com/TFS-Assets%2FCMD%2Fposters%2Fvarioskan-lux-reader-applications.pdf

Montoya L A et al., New and improved cellular health evaluation of 2D and 3D cellular models using microplate reader assays. https://www.thermofisher.com/document-connect/document-connect.html?url=https://assets.thermofisher.com/TFS-Assets%2FBID%2Fposters%2Fnew-improved-cellular-health-evaluation-microplate-reader-assays-poster.pdf

 


 

Poďakovanie

Toto laboratórium vzniklo vďaka podpore vrámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra pre projekt: Výskum a vývoj v lekárskych vedách - cesta k personalizovanej liečbe závažných neurologických, kardiovaskulárnych a nádorových ochorení (kód ITMS: 313011T431), spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

 


Publikácie, ktoré vznikli vďaka podpore grantu

 

 • Čunderlíková B, Klučková K, Babál P, Mlkvý P, Teplický T. Modifications of DAMPs levels in extracellular environment induced by aminolevulinic acid-based photodynamic therapy of esophageal cancer cells. Int J Radiat Biol. 2024 Feb 6:1-15. doi: 10.1080/09553002.2024.2310002
 • Čunderlíková B, Klučková K, Mlkvý P, Teplický T. Toward understanding the interplay between cancer cells treated by aminolevulinic acid-photodynamic therapy and immune cells. Zborník abstraktov XLIV. Dní Lekárskej Biofyziky, str 28.