Ústav lekárskej fyziky, biofyziky, informatiky a telemediciny LF UK

Sasinkova 2, III. posch., 813 72 Bratislava

 

Prednosta ústavu:    doc. RNDr. Martin K o p á n i, PhD. 

tel. +421 2 59357 530    VoIP:31530

e-mail: martin.kopanifmed.uniba.sk , fyzika.prednostafmed.uniba.sk

 

Sekretariát ústavu:  Vlasta Andrášová

tel. 59357 336, e-mail:  fyzika.sekretariatfmed.uniba.sk, vlasta.andrasovafmed.uniba.sk  VoIP: 31336

 

 

Informácie o pracovisku

     Na Ústave lekárskej fyziky, biofyziky, informatiky a telemedicíny sa zaoberáme viacerými oblasťami výskumu. Jednou z riešených oblastí je problematika diagnostiky obezity u adolescentov pomocou antropometrických meraní a význam aj štandardných aj neštandardných biochemických ukazovateľov v patogenéze kardiometabolických chorôb. Ďalej sledujeme vplyv nezdravej stravy na organizmus v animálnych modeloch. Špeciálne sa zaoberáme detekciou AGEs – koncových produktov pokročilej glykácie. Študujeme mechanizmy a identifikujeme modifikujúce faktory jednej z metód liečby nádorových chorôb - fotodynamickej terapie, ktorá kombinuje účinky viditeľného svetla a svetloscitlivujúcej substancie lokalizujúcej sa prevažne v nádorovom tkanive.

 

Obrázok 3D kolagénovej kultúry bunkovej línie karcinómu pažeráka a) terapeuticky neovplyvnenej, b) po aplikácii fotodynamickej terapie na báze aminolevulinovej kyseliny. Kultúry boli inkubované s fluorescenčnými farbivami umožňujúcimi vizualizáciu bunkových organel (akridínová oranž – zelená fluorescencia (jadrové šruktúry, cytoplazma), CellMask oranž – oranžová fluorescenia (bunková membrána).
Obrázok 3D kolagénovej kultúry bunkovej línie karcinómu pažeráka a) terapeuticky neovplyvnenej, b) po aplikácii fotodynamickej terapie na báze aminolevulinovej kyseliny. Kultúry boli inkubované s fluorescenčnými farbivami umožňujúcimi vizualizáciu bunkových organel (akridínová oranž – zelená fluorescencia (jadrové šruktúry, cytoplazma), CellMask oranž – oranžová fluorescenia (bunková membrána).

 

     Ďalej je to vývoj fyziologicky relevantných in vitro nádorových modelov zohľadňujúcich komplexnosť a špecificitu nádorového tkaniva vo forme 3D bunkových kultúr. Hlavnými experimentálnymi metódami využívanými pri týchto výskumných aktivitách sú metódy optickej mikroskopie a UV-VIS spektroskopie. Zaoberáme sa aj použitím iných fyzikálnych metód pri štúdiu buniek a tkanív, hlavne z hľadiska prítomnosti kovov (železo, meď) a iných, telu cudzích látok, ktoré sa z určitých dôvodov (metabolické poruchy, znečistenie životného prostredia, ...) v nich hromadia. V poslednej dobe je to najmä štúdium lokalizácie, distribúcie, štruktúry a magnetických vlastností železa vo vybraných mozgových štruktúrach – substantia nigra, globus pallidus a bazálne gangliá prostredníctvom rôznych histologických a imunohistochemických metód. Používame aj svetelné (polarizačný, fluorescenčný) aj elektrónové (rastrovací a transmisný) mikroskopy s EDX analýzou. Najnovšie pri vyšetrovaní oxidov železa využívame SQUID magnetometriu a Mössbauerovu spektroskopiu.

Ľudský mozog, globus pallidus. Modrou farbou zobrazené depozity Fe(III) iónov. Perlsova reakcia, Vľavo: x 20. Vpravo: glióm, x 40.
Ľudský mozog, globus pallidus. Modrou farbou zobrazené depozity Fe(III) iónov. Perlsova reakcia, Vľavo: x 20. Vpravo: glióm, x 40.

 

     Okrem toho sa venujeme realizácii animálnych experimentov zameraných na sledovanie kognitívnych funkcií, pričom používame nasledujúce testy: Morrisovo vodné bludisko, test otvoreného poľa, test preferencie svetla a tmy, vyvýšené bludisko tvaru plus, test núteného plávania a test sociálnej interakcie. Jednou oblasťou práce na Ústave lekárskej fyziky, biofyziky, informatiky a telemedicíny je charakterizácia a testovanie nových senzorových systémov a biomonitorovacích zariadení. Zúčastňujeme sa multidisciplinárneho výskumu v oblasti ľudskej fyziológie, senzoriky a psychológie.

 

Novinky

Napísali o Nás v Našej Univerzite (september 2016)
Článok o DLB_2016

Personálne obsadenie

doc. RNDr. Martin Kopáni, PhD.

Lekárska fakulta, Ústav lekárskej fyziky,biofyziky,informatiky a telemedicíny
docent vysokej školy, univerzity
Telefón
02/593 57 530
VoIP
31 530
Publikačná činnosť

doc. RNDr. Elena Ferencová, CSc.

Lekárska fakulta, Ústav lekárskej fyziky,biofyziky,informatiky a telemedicíny
docent vysokej školy, univerzity
Telefón
02/593 57 659
VoIP
31 659
Publikačná činnosť

doc. PaedDr. Viera Haverlíková, PhD.

Lekárska fakulta, Ústav lekárskej fyziky,biofyziky,informatiky a telemedicíny
docent vysokej školy, univerzity
Telefón
02/593 57 529
VoIP
31 529
Publikačná činnosť

doc. RNDr. Katarína Kozlíková, CSc.

Lekárska fakulta, Ústav lekárskej fyziky,biofyziky,informatiky a telemedicíny
docent vysokej školy, univerzity
Telefón
02/593 57 533
Publikačná činnosť

RNDr. Zuzana Balázsiová, PhD.

Lekárska fakulta, Ústav lekárskej fyziky,biofyziky,informatiky a telemedicíny
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

RNDr. Eva Kráľová, PhD.

Lekárska fakulta, Ústav lekárskej fyziky,biofyziky,informatiky a telemedicíny
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/593 57 337
VoIP
31 337
Publikačná činnosť

PhDr. Michal Trnka, PhD.

Lekárska fakulta, Ústav lekárskej fyziky,biofyziky,informatiky a telemedicíny
Odborný asistent vysokej školy, LF UK
Telefón
02/593 57 529
VoIP
31 529
Miestnosť
Biofyzika - M17
Publikačná činnosť

Ing. Alexandra Wagner, PhD.

Lekárska fakulta, Ústav lekárskej fyziky,biofyziky,informatiky a telemedicíny
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

RNDr. Beata Čunderlíková, PhD.

Lekárska fakulta, Ústav lekárskej fyziky,biofyziky,informatiky a telemedicíny
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Publikačná činnosť

Mgr. Barbora Filová, PhD.

Lekárska fakulta, Ústav lekárskej fyziky,biofyziky,informatiky a telemedicíny
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Telefón
02/593 57 535
VoIP
31 535
Publikačná činnosť

Vlasta Andrášová

Lekárska fakulta, Ústav lekárskej fyziky,biofyziky,informatiky a telemedicíny
administratívny sekretár

Ing. Daniel Kosnáč

Lekárska fakulta, Ústav lekárskej fyziky,biofyziky,informatiky a telemedicíny
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Publikačná činnosť

Marianna Kupcová

Lekárska fakulta, Ústav lekárskej fyziky,biofyziky,informatiky a telemedicíny
laborant v biológii a príbuzných odboroc
Publikačná činnosť

Valéria Miklenčičová

Lekárska fakulta, Ústav lekárskej fyziky,biofyziky,informatiky a telemedicíny
laborant v biológii a príbuzných odboroc

Mgr. Ján Pánik

Lekárska fakulta, Ústav lekárskej fyziky,biofyziky,informatiky a telemedicíny
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Miestnosť
F2 140
Publikačná činnosť

Ing. Erik Vavrinský, PhD.

Lekárska fakulta, Ústav lekárskej fyziky,biofyziky,informatiky a telemedicíny
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane

Renáta Árvová

Lekárska fakulta, Ústav lekárskej fyziky,biofyziky,informatiky a telemedicíny
umývačka

Monika Kausitzová

Lekárska fakulta, Ústav lekárskej fyziky,biofyziky,informatiky a telemedicíny
pomocník a upratovač v kancelárii

Grantové projekty riešené v súčasnosti

GRANTOVÉ PROJEKTY RIEŠENÉ V SÚČASNOSTI

KEGA 026UK-4/2017 (2017-2019)
“Optimalizácia fyzikálneho kurikula - predpoklad pre vytváranie moderných didaktických prostriedkov v edukačnom procese lekárskych a nelekárskych študijných programov.”
Vedúci projektu: RNDr. Zuzana Balázsiová, PhD. riešiteľ: PhDr. Michal Trnka, PhD., RNDr. Eva Kráľová, PhD., Ing. Daniel Kosnáč

KEGA 003UK-4/2016 (2016-2018)
“Motivačné faktory študentov medicíny na lepšie pochopenie základných prírodovedných poznatkov vo vzťahu k medicínskym diagnostickým a terapeutickým metódam.”

Vedúci projektu: RNDr. Eva Kráľová, PhD., riešiteľ: doc. RNDr. Martin Kopáni, PhD., PhDr. Michal Trnka, PhD., RNDr. Zuzana Balázsiová, PhD., doc. RNDr. Elena Ferencová, CSc., Mgr. Barbora Filová, PhD.,  RNDr. Beata Čunderlíková, PhD.

KEGA 037UK-4/2016 (2016-2018)
“Monitoring a rozvoj spôsobilostí vedeckej práce u študentov lekárskych a biomedicínskych odborov vysokých škôl.”
Vedúci projektu: doc. PaedDr. Viera Haverlíková, PhD., riešiteľ: doc. RNDr. Martin Kopáni, PhD., doc. RNDr. Elena Ferencová, CSc., Mgr. Barbora Filová, PhD.,  RNDr. Beata Čunderlíková, PhD.

VEGA 1/0727/2014 (2014-2017)
“Kardiorenálne súvislosti srdcového zlyhávania a elektrická činnosť srdca.”
Vedúci projektu: doc. RNDr. K. Kozlíková, PhD., riešiteľ: doc. RNDr. Elena Ferencová, CSc., doc. PaedDr. Viera Haverlíková, PhD., PhDr. Michal Trnka, PhD.

APVV-16-0039
“Agregácia prechodných kovov v živých organizmoch.”
Vedúci projektu: Prof. Ing. Roman Boča, DrSc., riešiteľ:  doc. RNDr. Martin Kopáni, PhD., MUDr. Vladimír Šišovský, PhD., Mgr. Helena Svobodová, Mgr. Jana Hlinková, Ing. Daniel Kosnáč, Ing. Alexandra Wagnerová, PhD.

APVV-16-0039
“Výskum fyzikálnych vlastností a kinetiky formovania vrstiev čierneho kremíka”
Vedúci projektu: RNDr. Emil Pinčík, CSc., riešiteľ:  doc. RNDr. Martin Kopáni, PhD. 

KEGA 020UK-4/2014 (2014-2016)
“Inovácia obsahu, foriem a metód praktických cvičení z biofyziky a lekárskej biofyziky pre štúdium medicíny a biomedicínskej fyziky.”
Vedúci projektu: doc. RNDr. K. Kozlíková, PhD., riešiteľ:  doc. PaedDr. Viera Haverlíková, PhD., PhDr. Michal Trnka, PhD.

KEGA MŠVVaŠ SR 052UK-4/2013 - Excelentne vyriešený
„Projekt postgraduálneho vzdelávania vysokoškolských a odborných pracovníkov v podmienkach elektronizácie zdravotníctva.“
Vedúci projektu: RNDr. Eva Kráľová, PhD., ÚLFBIaTM LF UK v Bratislave, riešitelia: RNDr. Zuzana Balázsiová, PhD., doc. RNDr. Elena Ferencová, CSc., Mgr. Barbora Filová, PhD., Doc. PaedDr. Viera Haverlíková, PhD., doc. RNDr. Martin Kopáni, PhD., PhDr. Michal Trnka, PhD., RNDr. Ľubomír Vlčák, CSc., Ing. Michal Weis, CSc.

UK/127/2015
„Vzťah EN-RAGE k inzulínovej rezistencii a centrálnej obezite u adolescentov.“
Vedúci projektu: Mgr. Radana Gurecká
, ÚLFBIaTM LF UK v Bratislave.

VEGA 2/0076/15
„Výskum štruktúr čierneho kremíka.“
Vedúci projektu: RNDr. E. Pinčík, PhD., SAV Bratislava, riešiteľ: doc. RNDr. Martin Kopáni, PhD.

VEGA 2/0076/12
„Výskum interakcie vodného HCN roztoku s viacerými druhmi kremíkových štruktúr.“
Vedúci projektu: RNDr. E. Pinčík, PhD., SAV Bratislava, riešiteľ: doc. RNDr. Martin Kopáni, PhD.

VEGA 1/0220/12
Nanokryštalické komplexy železa v biologických tkanivách.“
Vedúci projektu: prof. Ing. M. Miglierini, DrSc., FEI STU, riešiteľ: doc. RNDr. Martin Kopáni, PhD.

APVV-0242-11
„Využitie biofotonických nanotechnológií k štúdiu mechanizmov bunkovej smrti s cieľom zvýšenia citlivosti detekcie a selektivity liečby nádorov.“
Vedúci projektu: prof. RNDr. Pavol Miškovský, DrSc., riešiteľ: RNDr. Beata Čunderlíková, PhD.

LASERLAB – EUROPE III, N: 284464
„The Integrated Initiative of European Laser Research Infrastructures III (LASERLAB-EUROPE)“
Vedúci projektu: prof. Ing. František Uherek, PhD., RNDr. Dušan Chorvát, PhD., trvanie: 2012 – 2015, riešiteľ: RNDr. Beata Čunderlíková, PhD.

APVV-0447-12
„Metabolický syndróm u adolescentov.“
Vedúci projektu: Doc. MUDr. Katarína Šebeková, DrSc., riešiteľ: Mgr. B. Filová, PhD.

APVV-0539-12
„Salivárne steroidy a ich účinok na priestorové schopnosti v závislosti od prenatálneho testosterónu.“
Vedúci projektu: MUDr. Mgr. Július Hodosy, PhD., MPH, riešiteľ: Mgr. B. Filová, PhD.

VEGA 1/0674/12
„Oxidačný stress pri syndrome spánkového apnoe.“
Vedúci projektu: MUDr. Mgr. Július Hodosy, PhD., MPH, riešiteľ: Mgr. B. Filová, PhD.

APVV-0447-12
„Metabolický syndróm u adolescentov.“
Vedúci projektu: doc. MUDr. Katarína Šebeková, PhD., riešiteľ: Mgr. Radana Gurecká

VEGA 1/0637/13
„Metabolický syndróm u adolescentov.“
Vedúci projektu: doc. MUDr. Katarína Šebeková, PhD., riešiteľ: Mgr. Radana Gurecká

VEGA 1/0939/14 (2014-2016)
Augmentácia (augmentačný index) systolického krvného tlaku a tuhosť aorty v diagnostike a liečbe artériovej hypertenzie a jej komplikácií.“
Vedúci projektu: prof. MUDr. Ján Murín, CSc., I. interná klinika LF UK a UNB, riešiteľ:  doc. RNDr. K. Kozlíková, CSc.

KEGA 008UK-4/2014 (2014-2016)
Súčasné možnosti využitia fotónového protónového žiarenia v liečbe malígneho melanómu uvey.“
Vedúci projektu: doc. MUDr. Alena Furdová, PhD., MPH, CSc., Klinika oftalmológie LF UK a UNB, riešiteľ: doc. RNDr. Katarína Kozlíková, CSc.

VEGA 1/0222/14 (2014-2016)
Vplyv testosterónu a estradiolu pri rozvoji a priebehu renálnej fibrózy na modeli rekurentných infekcií močových ciest.“
Vedúci projektu: RNDr. Ľubomíra Tóthová, PhD., riešiteľ: Mgr. Helena Svobodová

UK/13/2015 (2015)
Vplyv E. coli Nissle 1917 na hladinu IL-10 a TNF-alfa v myšacích modeloch kolitídy.“
Vedúci projektu: Mgr. Jana Hlinková

Publikácie

Najvýznamnejšie publikácie za posledné roky

 

1.Bonková I., Miglierini M., Bujdoš M., Kopáni M.: Mossbauer Spectrometry Study of Biological Tissues. Acta Phys Polon A 131(4), 2017, 1081-1083.
2.Kopáni M., Kopániová A., Trnka M., Čaplovičová M., Rýchly B., Jakubovský J.: Cristobalite and Hematite Particles in Human Brain. Biol Trace Elem Res. 174 (1), 2016,  52-57.
3.Kopáni M., Miglierini M., Lančok A., Dekan J., Čaplovičová M., Jakubovský J., Boča R., Mrázová H.: Iron oxides in human spleen. Biometals 28, (2015), 913-928.
4.Polakovičová S., Polák Š., Kuniaková M., Cambal M., Čaplovičová M., Kozánek M., Danišovič Ľ., Kopáni M.: The Effect of Salivary Gland Extract of Lucilia sericata Maggots on Human Dermal Fibroblast Proliferation within Collagen/Hyaluronan Membrane In Vitro: Transmission Electron Microscopy Study.Advances Skin Wound Care 28, (2015), 221-226.
5.Kopáni M., Mikula M., Pinčík E., Kobayashi H., Takahashi M.: FT IR spectroscopy of silicon oxide and HfSiOx layer formation. Appl Surf Sci 312, (2014), 117-119.
6.Kopáni M., Mikula M., Pinčík E., Kobayashi H., Takahashi M.: FT IR spectroscopy of nitric acid oxidation of silicon with hafnium oxide very thin layer. Appl Surf Sci 301, (2014), 24-27.
7.Miglierini M., Boča R., Kopáni M., Lančok A.: Mossbauer and SQUID Characterization of Iron in Human Tissue: Case of Globus Pallidus. Acta Phys Polonica 126, (2014), 240-241.
8.Makohusová M., Mrázová V., Kopáni M., Boča R.: Magnetic deposits of iron oxides in the human brain. Nova Biotechnol. Chim. 13, (2014), 48-56.
9.Kopáni M., Kopániová A., Čaplovičová M., Maruščáková L., Šišovský V., Jakubovský J.: Iron and its relation to glycoconjugates in human globus pallidus. Bratislava Med J 115, (2014), 362-366.
10.Wagnerová A., Babicková J., Lipták R., Vlková B., Celec P., Gardlík R.: Sex Differences in the Effect of Resveratrol on DSS-Induced Colitis in Mice. Gastroenterol. Res. Pract., 2017.
11.Mateašík A., Trnka M., Kajo K., Vallová M., Čunderlíková B.: Cell-type dependent response to photodynamic treatment in 3D collagen cell cultures Journal of Photochemistry & Photobiology, B: Biology 166 (2017) 94–103.
12.Čunderlíková B.: Clinical significance of immunohistochemically detected extracellular matrix proteins and their spatial distribution in primary cancer Critical Reviews in Oncology/Hematology 105 (2016) 127–144.
13.Čunderlíková B.: Extracellular matrix in gene expression profiling of cancer Transl Cancer Res 2016;5(1):44-48.
14.Horilová J., Čunderlíková B., Marček Chorvátová A.: Time and spectrally resolved characteristics of flavin fluorescence in U87MG cancer cells in culture Journal of Biomedical Optics 20(5), 051017.

 

 

 

Témy ŠVOČ a Diplomové práce 2017/2018

Témy ŠVOČ na akad. r. 2017/18 vypísané našim ústavom.

 

 

Názov témy: Vplyv dizajnu a drevených materiálov na fyziológiu človeka.

Školitelia: Ing. Erik Vavrinský PhD. a Mgr. Helena Svobodová

Počet študentov: 2

Motivačné video

 

Názov témy: Účinok kofeínu na činnosť mozgu.

The effect of caffeine on brain activity

Školiteľ: Mgr. Helena Svobodová, Mgr. Jana Hlinková a Ing. Erik Vavrinský PhD.

Počet študentov: 1 -2 na každú tému