Ústav lekárskej fyziky, biofyziky, informatiky a telemediciny LF UK

Sasinkova 2, III. posch., 813 72 Bratislava

 

Prednosta ústavu:    doc. RNDr. Martin K o p á n i, PhD. 

tel. +421 2 90119 530

e-mail: martin.kopanifmed.uniba.sk , fyzika.prednostafmed.uniba.sk

 

Sekretariát ústavu:  Vlasta Andrášová

tel. 02/90119 336, e-mail:  fyzika.sekretariatfmed.uniba.sk, vlasta.andrasovafmed.uniba.sk 

 

 

Informácie o pracovisku

     Na Ústave lekárskej fyziky, biofyziky, informatiky a telemedicíny sa zaoberáme viacerými oblasťami výskumu. Jednou z riešených oblastí je problematika diagnostiky obezity u adolescentov pomocou antropometrických meraní a význam aj štandardných aj neštandardných biochemických ukazovateľov v patogenéze kardiometabolických chorôb. Ďalej sledujeme vplyv nezdravej stravy na organizmus v animálnych modeloch. Špeciálne sa zaoberáme detekciou AGEs – koncových produktov pokročilej glykácie. Študujeme mechanizmy a identifikujeme modifikujúce faktory jednej z metód liečby nádorových chorôb - fotodynamickej terapie, ktorá kombinuje účinky viditeľného svetla a svetloscitlivujúcej substancie lokalizujúcej sa prevažne v nádorovom tkanive.

 

Obrázok 3D kolagénovej kultúry bunkovej línie karcinómu pažeráka a) terapeuticky neovplyvnenej, b) po aplikácii fotodynamickej terapie na báze aminolevulinovej kyseliny. Kultúry boli inkubované s fluorescenčnými farbivami umožňujúcimi vizualizáciu bunkových organel (akridínová oranž – zelená fluorescencia (jadrové šruktúry, cytoplazma), CellMask oranž – oranžová fluorescenia (bunková membrána).
Obrázok 3D kolagénovej kultúry bunkovej línie karcinómu pažeráka a) terapeuticky neovplyvnenej, b) po aplikácii fotodynamickej terapie na báze aminolevulinovej kyseliny. Kultúry boli inkubované s fluorescenčnými farbivami umožňujúcimi vizualizáciu bunkových organel (akridínová oranž – zelená fluorescencia (jadrové šruktúry, cytoplazma), CellMask oranž – oranžová fluorescenia (bunková membrána).

 

     Ďalej je to vývoj fyziologicky relevantných in vitro nádorových modelov zohľadňujúcich komplexnosť a špecificitu nádorového tkaniva vo forme 3D bunkových kultúr. Hlavnými experimentálnymi metódami využívanými pri týchto výskumných aktivitách sú metódy optickej mikroskopie a UV-VIS spektroskopie. Zaoberáme sa aj použitím iných fyzikálnych metód pri štúdiu buniek a tkanív, hlavne z hľadiska prítomnosti kovov (železo, meď) a iných, telu cudzích látok, ktoré sa z určitých dôvodov (metabolické poruchy, znečistenie životného prostredia, ...) v nich hromadia. V poslednej dobe je to najmä štúdium lokalizácie, distribúcie, štruktúry a magnetických vlastností železa vo vybraných mozgových štruktúrach – substantia nigra, globus pallidus a bazálne gangliá prostredníctvom rôznych histologických a imunohistochemických metód. Používame aj svetelné (polarizačný, fluorescenčný) aj elektrónové (rastrovací a transmisný) mikroskopy s EDX analýzou. Najnovšie pri vyšetrovaní oxidov železa využívame SQUID magnetometriu a Mössbauerovu spektroskopiu.

Ľudský mozog, globus pallidus. Modrou farbou zobrazené depozity Fe(III) iónov. Perlsova reakcia, Vľavo: x 20. Vpravo: glióm, x 40.
Ľudský mozog, globus pallidus. Modrou farbou zobrazené depozity Fe(III) iónov. Perlsova reakcia, Vľavo: x 20. Vpravo: glióm, x 40.

 

     Okrem toho sa venujeme realizácii animálnych experimentov zameraných na sledovanie kognitívnych funkcií, pričom používame nasledujúce testy: Morrisovo vodné bludisko, test otvoreného poľa, test preferencie svetla a tmy, vyvýšené bludisko tvaru plus, test núteného plávania a test sociálnej interakcie. Jednou oblasťou práce na Ústave lekárskej fyziky, biofyziky, informatiky a telemedicíny je charakterizácia a testovanie nových senzorových systémov a biomonitorovacích zariadení. Zúčastňujeme sa multidisciplinárneho výskumu v oblasti ľudskej fyziológie, senzoriky a psychológie.

 

Novinky

Napísali o Nás v Našej Univerzite
Článok o histórii ústavu
Článok o histórii ústavu

Personálne obsadenie

Exception thrown when executing render method...

Error in query:


SELECT wpl.title, wpl.abbreviation, wpl.workplace_remote_id, wpl.workplace_remote_id as remote_id, wp.treePath FROM `tx_personnel3_workplace_langs` AS wpl LEFT JOIN `tx_personnel3_workplaces` AS wp ON wp.remote_id = wpl.workplace_remote_id WHERE `wpl`.`workplace_remote_id` IN () AND `wpl`.`language` = 'sk_SK' ORDER BY `wpl`.`workplace_remote_id` ASC;

exception 'Exception' with message '

Error in query:


SELECT wpl.title, wpl.abbreviation, wpl.workplace_remote_id, wpl.workplace_remote_id as remote_id, wp.treePath FROM `tx_personnel3_workplace_langs` AS wpl LEFT JOIN `tx_personnel3_workplaces` AS wp ON wp.remote_id = wpl.workplace_remote_id WHERE `wpl`.`workplace_remote_id` IN () AND `wpl`.`language` = 'sk_SK' ORDER BY `wpl`.`workplace_remote_id` ASC;

' in /var/www/uniba.sk/typo3conf/ext/personnel3/Classes/personnel3Core.php:244 Stack trace: #0 /var/www/uniba.sk/typo3conf/ext/personnel3/Classes/personnel3Workplaces.php(234): personnel3Core->_query('SELECT wpl.titl...') #1 /var/www/uniba.sk/typo3conf/ext/personnel3/Classes/personnel3Workplaces.php(148): personnel3Workplaces->_createWorkplaceBreadcrumbs(92, 'sk_SK') #2 /var/www/uniba.sk/typo3conf/ext/personnel3/Classes/personnel3.php(83): personnel3Workplaces->addToWorkplaceMap(92, 'sk_SK') #3 /var/www/uniba.sk/typo3conf/ext/personnel3/Classes/personnel3.php(50): personnel3->__renderList(Array, 'sk_SK', -1, NULL) #4 /var/www/uniba.sk/typo3conf/ext/personnel3/pi1/class.tx_personnel3_pi1.php(242): personnel3->render(Array, 'sk', -1, NULL) #5 [internal function]: tx_personnel3_pi1->main('', Array) #6 /var/www/uniba.sk/typo3/sysext/cms/tslib/class.tslib_content.php(6584): call_user_func_array(Array, Array) #7 /var/www/uniba.sk/typo3/sysext/cms/tslib/content/class.tslib_content_user.php(55): tslib_cObj->callUserFunction('tx_personnel3_p...', Array, '') #8 /var/www/uniba.sk/typo3/sysext/cms/tslib/class.tslib_content.php(779): tslib_content_User->render(Array) #9 /var/www/uniba.sk/typo3/sysext/cms/tslib/class.tslib_fe.php(3307): tslib_cObj->USER(Array) #10 /var/www/uniba.sk/typo3/sysext/cms/tslib/class.tslib_fe.php(3243): tslib_fe->INTincScript_process(Array) #11 /var/www/uniba.sk/typo3/sysext/cms/tslib/index_ts.php(367): tslib_fe->INTincScript() #12 /var/www/uniba.sk/index.php(77): require('/var/www/uniba....') #13 {main}