Ústav lekárskej fyziky, biofyziky, informatiky a telemediciny LF UK

Sasinkova 2, III. posch., 813 72 Bratislava

 

Prednosta ústavu:    doc. RNDr. Martin K o p á n i, PhD. 

tel. +421 2 90119 530

e-mail: martin.kopanifmed.uniba.sk , fyzika.prednostafmed.uniba.sk

 

Sekretariát ústavu:  Vlasta Andrášová

tel. 02/90119 336, e-mail:  fyzika.sekretariatfmed.uniba.sk, vlasta.andrasovafmed.uniba.sk


Informácie o pracovisku

     Na Ústave lekárskej fyziky, biofyziky, informatiky a telemedicíny sa zaoberáme viacerými oblasťami výskumu. Jednou z riešených oblastí je problematika diagnostiky obezity u adolescentov pomocou antropometrických meraní a význam aj štandardných aj neštandardných biochemických ukazovateľov v patogenéze kardiometabolických chorôb. Ďalej sledujeme vplyv nezdravej stravy na organizmus v animálnych modeloch. Špeciálne sa zaoberáme detekciou AGEs – koncových produktov pokročilej glykácie. Študujeme mechanizmy a identifikujeme modifikujúce faktory jednej z metód liečby nádorových chorôb - fotodynamickej terapie, ktorá kombinuje účinky viditeľného svetla a svetloscitlivujúcej substancie lokalizujúcej sa prevažne v nádorovom tkanive.

 

Obrázok 3D kolagénovej kultúry bunkovej línie karcinómu pažeráka a) terapeuticky neovplyvnenej, b) po aplikácii fotodynamickej terapie na báze aminolevulinovej kyseliny. Kultúry boli inkubované s fluorescenčnými farbivami umožňujúcimi vizualizáciu bunkových organel (akridínová oranž – zelená fluorescencia (jadrové šruktúry, cytoplazma), CellMask oranž – oranžová fluorescenia (bunková membrána).
Obrázok 3D kolagénovej kultúry bunkovej línie karcinómu pažeráka a) terapeuticky neovplyvnenej, b) po aplikácii fotodynamickej terapie na báze aminolevulinovej kyseliny. Kultúry boli inkubované s fluorescenčnými farbivami umožňujúcimi vizualizáciu bunkových organel (akridínová oranž – zelená fluorescencia (jadrové šruktúry, cytoplazma), CellMask oranž – oranžová fluorescenia (bunková membrána).

 

     Ďalej je to vývoj fyziologicky relevantných in vitro nádorových modelov zohľadňujúcich komplexnosť a špecificitu nádorového tkaniva vo forme 3D bunkových kultúr. Hlavnými experimentálnymi metódami využívanými pri týchto výskumných aktivitách sú metódy optickej mikroskopie a UV-VIS spektroskopie. Zaoberáme sa aj použitím iných fyzikálnych metód pri štúdiu buniek a tkanív, hlavne z hľadiska prítomnosti kovov (železo, meď) a iných, telu cudzích látok, ktoré sa z určitých dôvodov (metabolické poruchy, znečistenie životného prostredia, ...) v nich hromadia. V poslednej dobe je to najmä štúdium lokalizácie, distribúcie, štruktúry a magnetických vlastností železa vo vybraných mozgových štruktúrach – substantia nigra, globus pallidus a bazálne gangliá prostredníctvom rôznych histologických a imunohistochemických metód. Používame aj svetelné (polarizačný, fluorescenčný) aj elektrónové (rastrovací a transmisný) mikroskopy s EDX analýzou. Najnovšie pri vyšetrovaní oxidov železa využívame SQUID magnetometriu a Mössbauerovu spektroskopiu.

Ľudský mozog, globus pallidus. Modrou farbou zobrazené depozity Fe(III) iónov. Perlsova reakcia, Vľavo: x 20. Vpravo: glióm, x 40.
Ľudský mozog, globus pallidus. Modrou farbou zobrazené depozity Fe(III) iónov. Perlsova reakcia, Vľavo: x 20. Vpravo: glióm, x 40.

 

     Okrem toho sa venujeme realizácii animálnych experimentov zameraných na sledovanie kognitívnych funkcií, pričom používame nasledujúce testy: Morrisovo vodné bludisko, test otvoreného poľa, test preferencie svetla a tmy, vyvýšené bludisko tvaru plus, test núteného plávania a test sociálnej interakcie. Jednou oblasťou práce na Ústave lekárskej fyziky, biofyziky, informatiky a telemedicíny je charakterizácia a testovanie nových senzorových systémov a biomonitorovacích zariadení. Zúčastňujeme sa multidisciplinárneho výskumu v oblasti ľudskej fyziológie, senzoriky a psychológie.

 

Novinky

Napísali o Nás v Našej Univerzite
Článok o histórii ústavu
Článok o histórii ústavu

Personálne obsadenie

doc. RNDr. Mgr. Katarína Kozlíková, CSc.

Ústav lekárskej fyziky,biofyziky,informatiky a telemedicíny,
Docent LF UK Bratislava
+421 2 9011 9533
M16, STÚ 3. pochodie

RNDr. Zuzana Balázsiová, PhD.

Ústav lekárskej fyziky,biofyziky,informatiky a telemedicíny,
Odborný asistent LF UK Bratislava
+421 2 9011 9328
M13, STÚ 3. pochodie

Mgr. Radana Gurecká, PhD.

Ústav lekárskej fyziky,biofyziky,informatiky a telemedicíny,
Odborný asistent LF UK Bratislava
+421 2 9011 9940
M10, STÚ 3. pochodie

RNDr. Eva Kráľová, PhD.

Ústav lekárskej fyziky,biofyziky,informatiky a telemedicíny,
Odborný asistent LF UK Bratislava
+421 2 9011 9337
M13, STÚ 3. pochodie

RNDr. Jaroslav Varchola, PhD.

Ústav lekárskej fyziky,biofyziky,informatiky a telemedicíny,
Vedecko-výskumný zamestnanec LF UK Bratislava
+421 2 9011 9860
M 10, STÚ 3. poschodie
+421 2 9011 9534

doc. RNDr. Beata Čunderlíková, PhD.

Ústav lekárskej fyziky,biofyziky,informatiky a telemedicíny,
Vedecko-výskumný zamestnanec LF UK Bratislava
+421 2 9011 9534
M 10, STÚ 3. poschodie

doc. RNDr. Silvia Dulanská, PhD.

Ústav lekárskej fyziky,biofyziky,informatiky a telemedicíny,
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
+421 2 9011 9659

Mgr. Barbora Filová, PhD.

Ústav lekárskej fyziky,biofyziky,informatiky a telemedicíny,
Vedecko-výskumný zamestnanec LF UK Bratislava
+421 2 9011 9535
M 14, STÚ 3. poschodie

Ing. Daniel Kosnáč

Ústav lekárskej fyziky,biofyziky,informatiky a telemedicíny,
Vývojový zamestnanec LF UK Bratislava
+421 2 9011 9356
M 03, STÚ 3. poschodie

Mgr. Ján Pánik, PhD.

Ústav lekárskej fyziky,biofyziky,informatiky a telemedicíny,
Vedecko-výskumný zamestnanec LF UK Bratislava
+421 2 9011 9859
F2 140 (FMFI)

Mgr. Tibor Teplický, PhD.

Ústav lekárskej fyziky,biofyziky,informatiky a telemedicíny,
Vedecko-výskumný zamestnanec LF UK Bratislava
+421 2 9011 9928
M 10, STÚ 3. poschodie

doc. Ing. Erik Vavrinský, PhD.

Ústav lekárskej fyziky,biofyziky,informatiky a telemedicíny,
Vedecko-výskumný zamestnanec LF UK Bratislava
ÚEF FEI - E608
+421 (2) 60 291 655

Marianna Kupcová

Ústav lekárskej fyziky,biofyziky,informatiky a telemedicíny,
Laborantka
+421 2 9011 9332
M 06, STÚ 3. poschodie

Andrea Račeková

Ústav lekárskej fyziky,biofyziky,informatiky a telemedicíny,
laborant v biológii a príbuzných odboroc

Monika Kausitzová

Ústav lekárskej fyziky,biofyziky,informatiky a telemedicíny,
Upratovačka

Magdaléna Vargová

Ústav lekárskej fyziky,biofyziky,informatiky a telemedicíny,
umývačka