PROJEKTY

V projektovej činnosti sa pracovníci zameriavajú na výskumné témy v rámci okruhov  venovaných terminologickému výskumu súčasnej a historickej lekárskej odbornej lexiky, lexikologickej analýze antickej odbornej spisby z oblasti medicíny, didakticko-metodickým aspektom vyučovania anglického a nemeckého jazyka ako prostriedku odbornej komunikácie a výskumu v oblasti vyučovania slovenského jazyka ako cudzieho jazyka. Výskumné projekty sa realizujú predovšetkým v rámci grantových agentúr na podporu výskumu VEGA, KEGA a APVV. Pri riešení výskumných problémov sa kladie dôraz na interdisciplinárny pohľad na skúmanú tematiku.