Aktuálne riešené grantové úlohy

Ing. Janka Bábelová, PhD.

2021 – 2023 členka riešiteľského kolektívu projektu VEGA 1/0671/21 Ekonomicko-behaviorálne aspekty dostupného bývania

Mgr. Stanislav Kováč, PhD.

2022 – 2024 člen riešiteľského kolektívu projektu KEGA 008UMB-4/2022 Univerzitné vzdelávanie ako brána k mysleniu: integrácia čitateľských, akademických a kritických zručností ako predpoklad intelektuálneho kapitálu univerzít a internacionalizácie výučby

2020 – 2022 člen riešiteľského kolektívu projektu VEGA 1/0118/20 Dyslexia ako jazykovo-kognitívna porucha a jej prejavy pri rozvíjaní čitateľskej gramotnosti v materinskom (slovenskom) a cudzom (anglickom) jazyku

Mgr. Marek Šibal, PhD.

2022 - 2025 člen riešiteľského kolektívu projektu VEGA 1/0210/22 Sto rokov klasických štúdií na Univerzite Komenského v Bratislave

2021 - 2023 člen riešiteľského kolektívu projektu VEGA 1/0888/21 Analýza procesov selekcie a systematizovania poznatkov v gréckej filológii počas jej rozkvetu v Ríme Marca Aurelia

Mgr. Mária Šibalová, PhD.

2020 – 2022 členka riešiteľského kolektívu projektu VEGA 1/0801/20 Formálna a obsahová analýza hovorovej latinskej reči v neskorej antike na podklade kazateľskej činnosti Aurelia Augustina

Mgr. Angela Škovierová, PhD.

2020 – 2022 vedúca riešiteľka projektu VEGA 1/0343/20 Humanista Ondrej Rochotský (1583 – 1623) a jeho latinské školské divadelné hry. Príprava diela na vydanie

Mgr. Oľga Vaneková, PhD.

2020 – 2022 členka riešiteľského kolektívu projektu VEGA 2/0106/19 Drevený píšťalový fond historických organových pozitívov na Slovensku

2018 – 2022 členka riešiteľského kolektívu projektu APVV-17-0161 Zanedbané súvislosti. Príležitostné žánre v slovenskej literatúre v 16. – 18. storočí