Podané projekty

Ing. Janka Bábelová, PhD.

2022 členka riešiteľského kolektívu projektu Sociálno-ekonomické faktory determinujúce vznik kríz na rezidenčnom trhu

2022 členka riešiteľského kolektívu projektu 018STU-4/2023 Príprava študijného programu realitné inžinierstvo

PhDr. Tomáš Hamar, PhD.

2021 vedúci riešiteľ projektu KEGA 033UK-4/2021 Skvalitnenie didaktického procesu pri výučbe latinskej lekárskej terminológie v medziodborovom študijnom programe biomedicínska fyzika (s aplikáciou na online spôsoby výučby a testovania) / Improving the didactic process in teaching Latin medical terminology in the interdisciplinary study program Biomedical Physics (with application to online methods of teaching and testing)

Mgr. Radoslav Ďurajka, PhD.

2015 vedúci riešiteľ projektu APVV-15-0403 Didaktizácia slovenskej medicínskej terminológie pre zahraničných študentov medicíny / Didactisation of Slovak Medical Terminology for Foreign Students of Medicine

Mgr. ​Mária Šibalová, PhD.

2021 členka riešiteľského kolektívu projektu VEGA 1/0891/21 Novolatinské písomníctvo v Európe: Latinská humanistická spisba (1300 – 1600) / Neo-Latin literature in Europe: Latin humanistic writings (1300 – 1600)

Mgr. Angela Škovierová, PhD.

2022 vedúca riešiteľka projektu Vega 1/0264/23 Výber z kázňovej tvorby Dominika Mokoša OFM (1718 – 1776). Príprava diela na vydanie. 

2022 vedúca riešiteľka projektu Kega 044UK-4/2022 Inovatívna učebnica latinského jazyka pre študentov práva (s aplikáciou na dištančné spôsoby výučby)

2021 zástupkyňa vedúceho riešiteľa projektu KEGA 033UK-4/2021 Skvalitnenie didaktického procesu pri výučbe latinskej lekárskej terminológie v medziodborovom študijnom programe biomedicínska fyzika (s aplikáciou na online spôsoby výučby a testovania)