Úspešne vyriešené grantové úlohy

PhDr. Tomáš Hamar, PhD.

2013 – 2014 člen riešiteľského kolektívu projektu APPVV-SK-AT-0022-12 Antické grécke kultúrne dedičstvo v oblasti stredného Dunaja v 15. a 16. storočí / Ancient Greek cultural heritage in the central Danubian region in the 15th and 16th century

Ing. Janka Bábelová, PhD.

2018 – 2020 členka riešiteľského kolektívu projektu VEGA 1/0604/18 Ekonomické aspekty trvalo udržateľnej výstavby v rámci inteligentných mestských štruktúr / Economic aspects of constantly sustainable building in the frame of intelligent urban structures

Mgr. Katarína Hromadová, PhD

2014 – 2016 členka riešiteľského kolektívu projektu KEGA 042UK-4/2014 Konfrontačná analýza ustálených slovných spojení v nemčine a slovenčine / Confrontative analysis of idiomatic expressions in German and Slovak

2011 – 2012 pedagogický pracovník, národný projekt Vzdelávanie učiteľov základných škôl v oblasti cudzích jazykov v súvislosti s Koncepciou vyučovania cudzích jazykov na základných a stredných školách

marec 2013 – jún 2016 odborný pracovník, expertízna činnosť pre Školský úrad dolnorakúskej vlády v projekte financovanom EU v programe Cezhraničná spolupráca Slovensko – Rakúsko, IBKSP, Atmos Code

Mgr. Mária Šibalová, PhD.

2018 – 2020 členka riešiteľského kolektívu projektu KEGA 008UK-4/2018 Inovatívne učebné pomôcky pre pripravované medziodborové štúdium „história – klasické jazyky“. Diseminácia didakticko-propagačných výstupov o civilizácii antického Ríma v širšom kultúrnom kontexte / Innovative teaching materials for the interdisciplinary study programme „History - Classical languages“. Dissemination of didactic and promotional materials regarding ancient Roman civilization in a broader cultural context

Mgr. Jaroslava Šaková, PhD.

2018­ – 2019 členka riešiteľského kolektívu projektu VEGA 2/0033/16 Modernizmus v slovenskej literatúre (1900 – 1948). Podoby, tendencie, aspekty / Modernism in Slovak Literature (1900 – 1948). Forms, Tendencies, Aspects

Mgr. Angela Škovierová, PhD.

2003 – 2005 členka riešiteľského kolektívu grantu VEGA 2/3156/2003-2005 Dejiny hudobnej kultúry františkánov na Slovensku (od najstarších čias do roku 1950)  / The music and musical culture of the franciscans in Slovakia (from the oldest period till the year 1950)

2003 – 2005  členka riešiteľského kolektívu grantu  VEGA 2/3155/2003-2005 Príprava vedeckého vydania prameňa slovenskej proveniencie z okruhu náboženskej literatúry 16. – 18. storočia  / Preparation of a scientific edition of a source of Slovak provenience from the field of religious literature 16th – 18th centuries

2004 – 2006 členka riešiteľského kolektívu grantu VEGA 1-1412/04 Slovenská kazateľská tvorba 19. storočia / Slovak preaching of the 19th century

2006 – 2008 členka riešiteľského kolektívu grantu VEGA 1/3726/06 Diachrónne aspekty súčasnej slovenskej náboženskej terminológie / Diachronic aspects of contemporary Slovak religious terminology

2006 – 2008 vedúca riešiteľka grantu VEGA 2/6143/2006-2008 Duchovná tvorba v latinskom a slovenskom jazyku v prostredí slovenských vzdelancov 15. – 19. storočia / Spiritual work in Latin and Slovak in the environment of Slovak scholars of the 15th – 19th century

2008 – 2010 členka riešiteľského kolektívu grantu KEGA 3/6254/08 Monumentálne dielo uhorského polyhistora Mateja Bela Notitiae Hungariae novae historico-geographica. I – V. (Viedeň 1735 – 1742) / Monumental work of the Hungarian polyhistor Matej Bel Notitiae Hungariae novae historico-geographica. I – V

2009 – 2012 členka riešiteľského kolektívu grantu VEGA 2/0108/2009-2012 Piaristi a školstvo, veda, kultúra na Slovensku v 17. – 19. storočí / The piarists in education, science and arts of Slovakia in the 17th – 19th centuries

2009 – 2012 členka riešiteľského kolektívu grantu VEGA 2/0020/2009-2012 Cyrilské a latinské pramene byzantsko-slovanskej tradície na Slovensku / Cyrillic and Latin sources of Byzantine-Slavic tradition in Slovakia

2009 – 2012 vedúca riešiteľka grantu (do 30. 6. 2011)  VEGA 2/0067/09-12 Postavenie latinčiny na Slovensku v 19. storočí /  The position of Latin in Slovakia in the 19th century

2016 – 2018 členka riešiteľského kolektívu grantu VEGA 2/0047/16 Nexus Slavorum Latini: medzislovanské vzťahy a súvislosti v zrkadle latinskej literatúry (16. – 19. storočie) Nexus Slavorum Latini: inter-Slavonic relations and parallels as mirrored in Neo-Latin literature, XVIth – XIXth cc.

Mgr. Oľga Vaneková, PhD.

2014 – 2017 členka riešiteľského kolektívu projektu VEGA 2/0170/14 Kázne a reči. Homiletická tvorba 16. – 19. storočia / Sermons and speeches. Homiletics works between the 16th and 19th centuries in the context of Slovak literary development

2016 – 2018 členka riešiteľského kolektívu projektu VEGA 2/0047/16 Nexus Slavorum Latini: medzislovanské vzťahy a súvislosti v zrkadle latinskej literatúry (16. – 19. storočie) Nexus Slavorum Latini: inter-Slavonic relations and parallels as mirrored in Neo-Latin literature, XVIth – XIXth cc.

2018 – 2020 členka riešiteľského kolektívu projektu VEGA 2/0117/17 Príležitostná tvorba Juraja Palkoviča, Bohuslava Tablica a Pavla Jozefa Šafárika / The occasional poetry of Juraj Palkovič, Bohuslav Tablic and Pavel Jozef Šafárik