Medicínska etika

Výučba predmetu Medicínska etika pre študentov prebieha:v 1. ročníku Všeobecného lekárstva v letnom semestri (12h prednášok, 24h seminárov) a v 2. ročníku Zubného lekárstva v letnom semestri (12h prednášok, 18h seminárov).

Cieľom predmetu je naučiť študentov vnímať etickú dimenziu lekárskej profesie a osvojiť si nástroje morálneho uvažovania pre rozhodovanie sa v klinickej praxi.

Aktuálne informácie pre študentov o organizácií výučby a podmienok získania kreditov sa nachádzajú v zóne pre študentov.

 

Výsledky vzdelávania

Vedomosti

Poslucháč:

  • pozná základnú pojmológiu etiky a medicínskej etiky, vníma prepojenosť filozofie a medicíny;
  • pozná vedecké fakty, antropologické koncepcie a morálne teórie dôležité pre analýzu etických problémov v biomedicíne;
  • rozumie, čo znamená celostný pohľad na človeka, úcta k ľudskej dôstojnosti v celom rozsahu ľudskej ontogenézy a rešpektovanie autonómie pacienta;
  • má prehľad o súčasných etických problémoch v biomedicíne a o možnostiach ich riešenia. 
Zručnosti

Poslucháč je schopný:

  • kriticky myslieť, má základy morálneho uvažovania nevyhnutné pre lekársku profesiu;
  • rozlíšiť kľúčové aspekty morálneho rozhodovania sa v klinickej praxi;
  • aplikovať všeobecné morálne princípy a teórie na konkrétne prípady;
  • identifikovať etický problém v lekárskej praxi, analyzovať ho, vyvodiť vlastné tvrdenie a  odôvodniť ho.

 

Stručná osnova predmetu

Všeobecná časť: Medicína ako ľudská prax na pomedzí prírodných a humanitných vied. Ciele medicíny. Zdravie a choroba. Historické premeny a súčasné modely vzťahu lekár – pacient. Zásady komunikácie v lekárskej praxi. Autonómia lekára, jeho úsudok a svedomie. Základné modely etického uvažovania - etické teórie. Základné koncepcie človeka a osoby, ich implikácie v modernej medicíne. Ľudská dôstojnosť, telesná integrita a rešpektovanie autonómie pacienta. Informovaný súhlas a práva pacienta. Spôsobilosť v rozhodovaní. Lekárska mlčanlivosť. Pravda a nádej ako súčasť terapeutického procesu. Etické kódexy, deklarácie, medzinárodné dohovory a protokoly.

Špeciálna časť: Etické problémy na začiatku ľudského života. Etické problémy reprodukčnej medicíny. Génová terapia a genetické modifikácie za hranicami liečby. Genetické testovanie a poradenstvo. Etické problémy vo fetálnej medicíne, neonatológii a pediatrii. Etické problémy v transplantológii a v intenzívnej medicíne. Rozhodovanie v prípade limitovaných zdrojov. Etika na konci života – utrpenie, bolesť, zomieranie a smrť. Eutanázia a asistovaná samovražda. Paliatívna a hospicová starostlivosť. Etika biomedicínskeho výskumu s účasťou ľudských subjektov. Vybrané aspekty etiky v psychiatrii. Etické aspekty medicínskej starostlivosti o ľudí so zdravotným znevýhodnením, o skupiny ohrozené chudobou alebo sociálnym vylúčením a o starnúcu populáciu. Etické problémy v období pandémie.