Medicínska etika

Letný semester 2020/2021 - Medicínska etika 1. ročník VL a 2. ročník ZL

1. ročník VL

Prednášky

Semináre

2. ročník ZL

Prednášky

Semináre

Výučba predmetu Medicínska etika pre študentov prebieha:

v  1.ročníku všeobecného lekárstva v letnom semestri (12h prednášok, 24h seminárov)

 2. ročníku zubného lekárstva v letnom semestri (12h prednášok, 18h seminárov)

Cieľom predmetu je viesť budúcich lekárov k úcte k ľudskému životu v celej jeho ontogenéze, k schopnosti identifikovať aktuálne etické a bioetické problémy v medicíne a zvýšiť ich vnímavosť k etickej stránke rozhodovania. Rozvíjať kritické myslenie poslucháčov a schopnosť kultivovaného dialógu, posilniť schopnosť poslucháčov samostatne uvažovať, zaujímať a obhájiť vlastné etické východiská, opierajúce sa o vedecké argumenty.

V rámci predmetu prebieha aktívna spolupráca s odborníkmi z klinickej lekárskej praxe, laikmi, pacientmi, občianskymi združeniami, ktorí sú zapojení do výučby. Výsledkom spolupráce sú aj pozvané prednášky domácich a zahraničných expertov.

Pozvané prednášky expertov

2018/2019

MUDr. Magdaléna G e r o v á, PhD. - I. Gynekologicko-pôrodnícka klinika LF UK a UNB, Bratislava; NFPMC

MUDr. Jana B o b o k o v á - Onkologický ústav sv. Alžbety, Bratislava, Mobilný hospic Simeon.

Mgr. Mária H a t o k o v á, PhD. - klinický psychológ a psychoterapeut (Gestalt psychoterapia, relaxačná a symbolická terapia), školiteľka, supervízorka a členka predsedníctva DS Vŕba, Bratislava.

2017/2018

PhDr. Martin L o u č k a, PhD.Ústav etiky, 3. Lekárska fakulta, Karlova Univerzita v Prahe; riaditeľ Centra paliativní péče (CZ)

2016/2017

MUDr. ThLic. Jaromír Matějek, PhD., ThD., Ústav etiky, 3. Lekárska fakulta, Karlova Univerzita v Prahe (CZ)

2014/2015

Mgr. et Mgr. Marek Vácha, PhD., Ústav etiky, 3. Lekárska Karlova Univerzita v Prahe (CZ)

prof. Dr. Marina Casini, PhD., Istituto di Bioetica , Facoltà di Medicina e Chirurgia “A. Gemelli” Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma (I)

Rozhovor s prof. M. Casini "O horúcich témach súčasnej bioetiky" bol uverejnený v júnovom čísle časopisu Naša Univerzita na strane 15.