Medicínska etika

Letný semester 2023/2024 - Medicínska etika 1. ročník VL a 2. ročník ZL

Sylaby predmetu:

1. ročník VL

Prednášky

Semináre

2. ročník ZL

Prednášky

 

 

 

Výučba predmetu Medicínska etika pre študentov prebieha:

v  1.ročníku všeobecného lekárstva v letnom semestri (12h prednášok, 24h seminárov)

 2. ročníku zubného lekárstva v letnom semestri (12h prednášok, 18h seminárov)

Cieľom predmetu je viesť budúcich lekárov k úcte k ľudskému životu v celej jeho ontogenéze, k schopnosti identifikovať aktuálne etické a bioetické problémy v medicíne a zvýšiť ich vnímavosť k etickej stránke rozhodovania. Rozvíjať kritické myslenie poslucháčov a schopnosť kultivovaného dialógu, posilniť schopnosť poslucháčov samostatne uvažovať, zaujímať a obhájiť vlastné etické východiská, opierajúce sa o vedecké argumenty.

V rámci predmetu prebieha aktívna spolupráca s odborníkmi z klinickej lekárskej praxe, laikmi, pacientmi, občianskymi združeniami, ktorí sú zapojení do výučby. Výsledkom spolupráce sú aj pozvané prednášky domácich a zahraničných expertov.