Ošetrovateľstvo 2 - letná prax 3. roč.

Základné informácie:

Povinná letná prax z ošetrovateľstva 2 je určená pre študentov 3. ročníka v študijnom programe všeobecné lekárstvo a je ukončená udelením 2 kreditov. 

študent môže konať povinná letnú prax z ošetrovateľstva v zmysle harmonogramu štúdia v akademickom roku 2020/21 v čase od ukončenia výučby letného semestra, t.j. od 23. mája do 30. augusta 2022.

Pre podrobné informácie o podmienkach letnej praxe pozrite príslušné záložky!

Podmienky praxe

Rozsah praxe z ošetrovateľstva 2 je 1 týždeň – 40 hodín. Študent je povinný absolvovať prax pri dennej pracovnej dobe 8 hodín.

Študenti 3. ročníka môžu realizovať prax na niektorom z  týchto pracovísk: chirurgické, ortopedické, ORL, urologické, gynekologicko-pôrodnícke, traumatologické, oftalmologické.

Sylabus k povinnej letnej praxi ošetrovateľstvo 2 (náplň praxe):

1. Príprava a aplikácia injekcií: intradermálnej, subkutánnej (aplikácia inzulínu a antikoagulancií), intramuskulárnej, asistencia pri aplikácii intravenóznej injekcie. 2. Príprava a asistencia pri podávaní infúznej terapie. 3. Príprava a asistencia pri podávaní transfúznej terapie. 4. Realizácia obväzovej techniky. 5. Ošetrovanie chirurgickej rany: dodržiavanie zásad asepsy a antisepsy, príprava sterilného stolíka, asistencia pri ošetrovaní rán, asistencia pri menších chirurgických výkonoch, ošetrovanie pacienta s drénom.

Termín a miesto konania praxe si študent dohodne s prednostom/primárom konkrétneho pracoviska v predstihu pred jej začiatkom.

Miestom konania praxe môžu byť pracoviská Univerzitnej nemocnice v Bratislave a pracoviská nemocníc, s ktorými má Lekárska fakulta UK uzatvorenú zmluvu o výkone povinnej letnej praxe študentov. Zoznam nemocníc, kde možno vykonávať povinnú letnú prax z ošetrovateľstva nájdete TU

Študent môže vykonávať povinnú letnú prax z ošetrovateľstva aj mimo nemocníc, ktoré majú zmluvu s LF UK. V tom prípade si študent konanie povinnej letnej praxe z ošetrovateľstva vybavuje individuálne, na základe dohody s príslušnou nemocnicou. Postup pri zostavovaní dohody medzi študentom a príslušnou nemocnicou môžete konzultovať s pracovníčkou študijného oddelenia Ing. Luciou Magdolenovou: Kontakt: lucia.magdolenovafmed.uniba.sk

Študenti 3. ročníka VL môžu vykonávať povinnú letnú prax z ošetrovateľstva v nemocniciach v zahraničí v rámci programu ERAZMUS.  Študenti 3. ročníka, ktorí vykonávali povinnú letnú prax v zahraničí, predkladajú povinnú dokumentáciu k udeleniu kreditov v anglickom jazyku.

 

 

Dokumentácia k praxi

Potvrdenie o absolvovaní praxe je ďalší povinný dokument v akademickom roku 2021/2022:

 • študent tlačivo odovzdá prednostovi/primárovi pracoviska na začiatku praxe,
 • študentovi absolvovanie letnej praxe potvrdí prednosta/primár príslušného oddelenia, prípadne lekár poverený vedením pracoviska,

Potvrdenie je podkladom pre udelenie kreditov za povinnú letnú prax, na tomto tlačive musia byť vyplnené všetky požadované údaje o absolvovaní praxe.

Záznamník klinickej praxe študijného programu všeobecné lekárstvo je povinný dokument, ktorý študent dostal v 2. ročníku, je platný pre celé obdobie štúdia. Slúži pre záznam jednotlivých odborných výkonov, ktoré študent realizuje v rámci povinnej praxe vo všetkých ročníkoch štúdia. 

Do Záznamníka si študent počas letnej praxe z ošetrovateľstva_2 nechá potvrdiť: 

 1. kompletný názov odborného pracoviska,
 2. záznam o každom dni konania praxe na pracovisku: príchod/odchod, počet odpracovaných hodín v danom dni, 

 3. potvrdenie o absolvovaní praxe na strane 9 podpisuje primár/prednosta,

 4. záznamy o odborných výkonoch, ktoré študent počas praxe realizuje pod dohľadom. Každý odborný výkon študentovi potvrdzuje pracovník poverený dohľadom (lekár, vedúca sestra). 

Pre zápis kreditov za absolvovanú prax je potrebné poslať univerzitným mailom určenej odbornej asistentke (podľa študijných skupín) scan "Potvrdenia o absolvovaní praxe", tiež aj naskenované strany 9, 10 zo Záznamníka praxe s príslušnými potvrdeniami.

Podmienky udelenia kreditov

 1. Absolvovať letnú prax z ošetrovateľstva 2 v akademickom roku 2020/2021 je potrebné v termíne od 23.05.2022 do 30.08.2022.
 2. Potvrdenie o absolvovaní praxe je potrebné poslať v elektronickej podobe (scan) najneskôr do 30. augusta 2022 na mailovú adresu odborného asistenta určeného pre študentov 2. ročníka.
 3. Do predmetu mailovej správy uveďte: „Povinná letná prax 3. ročník“ a číslo študijnej skupiny. Na základe takto označenej správy z adresy odborného asistenta príde automatická odpoveď o doručení mailu.
 4. Odborný asistent skontroluje kópiu potvrdenia a do 31. augusta 2022 zapíše kredity do AIS2.Dodatočný zápis kreditov nie je možný.
 5. V dňoch zápisu do 4. ročníka si študent môže dať zapísať kredity do indexu. Harmonogram zapisovania bude zverejnený na webovej stránke Ústavu sociálneho lekárstva a lekárskej etiky LF UK.
 6. Originál Potvrdenia o absolvovaní praxe študent predkladá pri zápise do 4. ročníka. Jeho predloženie je podmienkou zápisu do vyššieho ročníka! 

Kontakt na odborného asistenta

doc. PhDr. Anna Mazalánová, PhD., MPH: mazalanova1uniba.sk