PVP Komunikačné zručnosti

Výučba povinne voliteľného predmetu Komunikačné zručnosti prebieha pre študentov 4.ročníka všeobecného lekárstva v letnom semestri formou dvojhodinových seminárov v celkovom rozsahu 24h.

Ciele predmetu

  • Poukázať na dôležitosť adekvátnej komunikácie v lekárskej praxi.
  • Pripraviť študentov na špecifiká komunikácie v interakcii lekár - pacient a podporná osoba.
  • Edukovať študentov o všeobecne platných zásadách komunikácie v špecifických situáciách.

Osnova predmetu

Sociálna komunikácia, typy a druhy sociálnej komunikácie, komunikačný proces. Verbálna komunikácia -  obsah reči, forma reči. Neverbálna komunikácia - mimika, reč očí a pohľadov, gestika, haptika, proxemika, posturika, kinezika, vzhľad a úprava zovňajšku. Komunikačné bariéry. Empatia a asertivita. Osobitosti komunikácie v zdravotníctve, komunikácia lekár - pacient. Rozhovor medzi lekárom a pacientom a podpornou osobou. Komunikácia lekára s detským pacientom a jeho rodičom. Komunikácia lekára s pacientom s telesným, sluchovým, zrakovým, mentálnym postihnutím. Komunikácia lekára s pacientom s rečovou poruchou. Komunikácia lekára s agresívnym, depresívnym, úzkostlivým pacientom resp. príbuzným. Komunikácia lekára s umierajúcim pacientom. Multikultúrny prístup v komunikácii v zdravotníctve.

Záverečné hodnotenie predmetu

Podmienky na absolvovanie predmetu:

90% účasť na seminároch

Záverečná skúška:

  • absolvovať písomný test (minimálne na 60%)
  • ústna skúška - 1 otázka

Študijná literatúra

Odporúčaná literatúra:

Mikuláštik, M.: Komunikační dovednosti v praxi. Praha: Grada, 2010.

Morovicsová, E. a kol.: Komunikácia v medicíne. Bratislava: Univerzita Komenského, 2011.

Linhartová, V.: Praktická komunikace v medicíne. Praha: Grada, 2006.

Tate, P.: Příručka komunikace pro lékaře. Praha, Grada, 2005.