PVP Úvod do zdravotníckeho manažmentu

Výučba povinne voliteľného predmetu Úvod do zdravotníckeho manažmentu prebieha pre študentov 4. a 5.ročníka všeobecného lekárstva v zimnom semestri formou dvojhodinových seminárov v celkovom rozsahu 24h.

 

 

Syllabus

Predmet sa zameriava na osvojenie si potrebných znalostí z oblasti manažmentu  s ohľadom na špecifiká zdravotníckych služieb. Cieľom predmetu je posilniť profesijné kompetencie budúcich lekárov pomocou rozvíjania manažérskych zručností a myslenia študentov.

  •  Systémovo, odborne a tvorivo pristupovať k identifikácii a riešeniu problémov v zdravotníckych zariadeniach.
  • Poznať význam a funkcie manažmentu, jednotlivé etapy jeho vývoja, vedieť charakterizovať základne manažérske pojmy a procesy.
  • Vedieť pracovať v tíme a byť dobrým vodcom.
  • Osvojiť si systémový prístup k manažmentu, vedieť získavať informácie a vedieť hodnotiť vonkajšie a vnútorné prostredie.
  • Poznať aktuálne výzvy manažmentu zdravotníckych zariadení (marketizácia, transformácia zdravotníctva, ziskovosť zdravotníckych zariadení, poistenie zodpovednosti za škodu, riadenie, organizáciu a financovanie zdravotnej starostlivosti,  systém manažérstva kvality).
  • Poznať organizáciu krízovej pripravenosti zdravotníctva  a úlohy zdravotníckych zariadení pri riešení mimoriadnych udalostí.

Témy

Manažment, základné pojmy, funkcie,  hodnotové systémy, historický vývoj. Vonkajšie a vnútorné prostredie organizácie. Organizačná štruktúra.  Organizačná kultúra (typológia). Manažérske procesy. Strategický manažment a plánovanie , poslanie, ciele, úlohy organizácie. Funkcie a role manažéra. Štýly vedenia ľudí. Pracovné skupiny, tímová práca a vodcovstvo (leadership). Mobbing a diskriminácia na pracovisku, prevencia. Manažérska komunikácia. Zdravotnícke zariadenia, špecifické charakteristiky zdravotníckych služieb a ich vplyv na manažment, aktuálne výzvy manažmentu zdravotníckych zariadení. Typy a právne formy zdravotníckych zariadení. Financovanie zdravotnej starostlivosti. Manažment ľudských zdrojov v zdravotníckom zariadení, úlohy, význam, právne predpisy.  Hodnotenie, tímová práca a motivácia zamestnancov v zdravotníckom zariadení. Finančné plánovanie a rozpočtovanie zdravotníckych zariadení.  Kontrolná činnosť v zdravotníctve (vonkajšia a vnútorná kontrola), orgány, úlohy, audit,  právne predpisy. Systém manažérstva kvality, modely, význam v zdravotníctve.  Krízové riadenie v zdravotníctve.

Študijné materiály ku skúške

Odporúčaná literatúra

Ozorovský V., Vojteková I. a kol. Zdravotnícky manažment a financovanie zdravotníctva. Bratislava: Wolters Kluwer, 2016.

Manažment ľudských zdrojov

Prezentácie: štýly vedenia, strategické riadenie

 

 

Kontakty na vyučujúcich

Doc. MUDr. Vojtech Ozorovský, CSc. vojtech.ozorovskyfmed.uniba.sk

MUDr. Eva Chandogová, CSc., MPH eva.chandogovafmed.uniba.sk

Mgr. Silvia Capíková, PhD. silvia.capikovafmed.uniba.sk

MUDr. Michaela Kostičová, PhD., MPH michaela.kosticovafmed.uniba.sk

PhDr. Ivana Vojteková, PhD. ivana.vojtekovafmed.uniba.sk

Ing. Magdaléna Veselská, PhD., Dip Mgmt veselskagmail.com