Predpisy súvisiace s prípravou

Nariadenie vlády č. 296/2010 o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v platnom znení

Nariadenie vlády SR č. 320/2012 ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády č. 296/2010

Nariadenie vlády SR č. 111/2013 ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády č. 296/2010

<output>

ariadenie vlády SR č. 320/2012 ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády č. 296/2010

Nariadenie vlády SR č. 111/2013 ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády č. 296/2010

</output>

Nariadenie vlády SR č. 379/2015 ktorým sa mení nariadenie č. 296/2010

 

 

Študijný poriadok pre špecializačné štúdium a certifikačnú prípravu

 

Vnútorný predpis č. 2/2018 - smernica dekana o úhrade za špecializačné štúdium a certifikačnú prípravu (účinnosť dňom 20.2.2018)

Vnútorný predpis č. 10/2016 - smernica dekana o úhrade za špecializačné štúdium a certifikačnú prípravu  (účinnosť dňom 1.10.2016)

Vnútorný predpis č. 11/2015 - smernica dekana o úhrade za špecializačné štúdium a certifikačnú prípravu