Zaradenie

Nariadenie vlády SR č. 296/2010 -  o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov

Zaradenie do certifikačnej prípravy sa realizuje v zmysle § 70 ods. 1, 2 a 3 na základe žiadosti podanej zamestnávateľom alebo lekárom samosprávneho kraja (úväzok v zdravotníckom zariadení v SR 1,0).