2. kolo prijímacích skúšok na doktorandské štúdium v akad.r. 2019/2020

2. kolo prijímacieho konania a podmienky prijatia na študijné programy doktorandského štúdia na Univerzite Komenského v Bratislave,Lekárskej fakulte v akademickom roku 2019/2020

                                                   

Témy dizertačných prác pre akademický rok 2019/2020 sú zverejnené na web stránke fakulty: www.fmed.uniba.sk,  link doktorandské štúdium. 

Uchádzač sa prihlasuje len na jeden študijný program a na jednu tému.

Elektronickú prihlášku nájdete tu  

Podrobný postup podávania prihlášok elektronicky nájdete tu

Uchádzač sa prihlasuje len na jeden študijný program a na jednu tému.

 

V prihláške uchádzač vyplní aj časť „Prehľad o ďalšom i neskončenom štúdiu (aj doktorandské štúdium)  na vysokej škole“.

Vyplnenú prihlášku je potrebné  potvrdiť, vytlačiť, podpísať a spolu s prílohami odovzdať    v podateľni Dekanátu LF UK alebo odoslať poštou na adresu:

Dekanát Lekárskej fakulty UK  -  Samostatný referát VVČ, DŠ  a ZSŠpitálska 24, 813 72 Bratislava 1


Termín podania prihlášok (podaná aj zaregistrovaná) spolu s prílohami najneskôr  do 31. júla 2019.

 


Prílohy k prihláške:

1. Stručný odborný životopis (s údajmi o predchádzajúcom zamestnaní, prípadne o súčasnom zamestnaní).

2. Overená kópia dokladu o absolvovaní vysokoškolského štúdia. Uchádzač o štúdium v dennej forme  doloží aj priemery študijných výsledkov za jednotlivé ročníky štúdia. Potvrdenie zo študijného oddelenia príslušnej fakulty o úspešnom ukončení štúdia  (v prípade, že v čase podania prihlášky ešte nemá doklad o úspešnom absolvovaní VŠ štúdia, doloží tento doklad v deň prijímacích skúšok); netýka sa absolventov LF UK. Absolvent zahraničnej vysokej školy predloží aj uznanie dokladov o vzdelaní zo  zahraničia.

3. Osvedčenie o štátnom občianstve.

4. Uchádzač o  štúdium v externej forme štúdia doloží aj potvrdenie od zamestnávateľa o trvaní pracovného pomeru v čase podania prihlášky na štúdium.

5. Zoznam  publikovaných aj nepublikovaných prác uchádzača (príp. odborné posudky týchto prác) a ostatné doklady hodné zreteľa (napr. diplomy z konferencií ŠVOČ, doklady o absolvovaných odborných kurzoch, doklady o jazykových skúškach a pod.).

6. Stručná anotácia plánovaného projektu dizertačnej práce vypracovaná spolu s budúcim školiteľom,  s podpisom školiteľa.            

7.  Ústrižok o zaplatení  poplatku za prijímacie konanie je potrebné nalepiť na 3. stranu prihlášky. Pri úhrade bankovým prevodom bude škola akceptovať ako potvrdenie  platby výhradne výpis z účtu alebo potvrdenie banky (vrátane elektronického bankovníctva) o uhradení  platby. Príkaz na úhradu nie je akceptovateľný doklad o  úhrade.

Poplatok za prijímacie konanie 80,- EUR   je potrebné zaslať na účet Lekárskej fakulty UK, Špitálska 24, 813 72  Bratislava 1,

číslo účtu SK4381800000007000135257 BIC (SWIFT) SPSRSKBA,  variabilný symbol:  2019 a evidenčné číslo  prihlášky (napr. 2019111)               

Ak prihláška nebude riadne vyplnená alebo  nebude obsahovať požadované prílohy a doklad o zaplatení poplatku, vyzve sa uchádzač, aby nedostatky do 7 dní odstránil.

Ak uchádzač do 7 dní, nedostatky neodstráni, prihláška bude považovaná za neplatnú.

 

Kontakty:

JUDr. Helena Csémyová
tel.: +421 2 59357 495
e-mail: helena.csemyfmed.uniba.sk

Jana Šulanová
tel.: +421 2 59357 277
e-mail: jana.sulanova@fmed.uniba.sk

  

Termín prijímacích skúšok

z anglického jazyka (písomný test)  20. augusta 2019

z odboru  (ústna skúška)                   20. augusta 2019


 

Podmienky prijatia  na doktorandské štúdium na LF UK v Bratislave v akademickom roku 2019/2020

         

Ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa štúdia na niektorej z uvedených fakúlt:

V študijných programoch

Chirurgia  - absolvent  lekárskej fakulty v študijnom programe všeobecné lekárstvo

Dermatovenerológa  - absolvent  lekárskej fakulty v študijnom programe všeobecné lekárstvo

Neurológia - absolvent  lekárskej fakulty v študijnom programe všeobecné lekárstvo

Oftalmológia  - absolvent  lekárskej fakulty v študijnom programe všeobecné lekárstvo

Ortopédia  - absolvent  lekárskej fakulty v študijnom programe všeobecné lekárstvo

Pediatria   - absolvent  lekárskej fakulty v študijnom programe všeobecné lekárstvo

Psychiatria - absolvent  lekárskej fakulty v študijnom programe všeobecné lekárstvo

Röntgenológia a rádiológia  - absolvent  lekárskej fakulty v študijnom programe všeobecné lekárstvo

Urológia   - absolvent  lekárskej fakulty v študijnom programe všeobecné lekárstvo

Vnútorné choroby - absolvent  lekárskej fakulty v študijnom programe všeobecné lekárstvo

Onkológia na klinických pracoviskách –absolvent lekárskej fakulty v  študijnom programe všeobecné lekárstvo

Zubné lekárstvo – absolvent lekárskej fakulty študijný program stomatológia, zubné lekárstvo

                       

 - Gynekológia  a pôrodníctvo – absolvent lekárskej fakulty v študijnom programe všeobecné lekárstvo alebo  absolvent prírodovedeckej fakulty  v študijnom programe antropológia, embryológia,  mikrobiológia, bioštatistika;

 

  - Hygiena 

na denné štúdium, absolvent lekárskej fakulty  v študijnom programe všeobecné lekárstvo a v študijnom programe stomatológia, resp. zubné lekárstvo.

na externé štúdium  -  absolvent lekárskej fakulty  v študijnom programe všeobecné lekárstvo a v študijnom programe stomatológia, resp. zubné lekárstvo, absolvent verejného zdravotníctva a prírodovedeckej fakulty  v študijnom programe  biológia, environmentálna ekológia.

 

- Klinická farmakológia -  ukončené vzdelanie II. stupňa na niektorej z uvedených fakúlt:

absolvent lekárskej fakulty v študijnom programe všeobecné lekárstvo, farmaceutickej fakulty v študijnom odbore farmácia, univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v odbore farmácia, prírodovedeckej fakulty v študijných programoch živočíšna fyziológia a etológia, molekulárna biológia, biochémia a z matematicko-fyzikálnej fakulty v študijnom programe biomedicínska fyzika.

-  Normálna a patologická fyziológia   -  Ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa štúdia na  niektorej z uvedených fakúlt : absolvent lekárskej fakulty v študijnom programe všeobecné lekárstvo, farmaceutickej fakulty v študijnom programe farmáciauniverzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v študijnom programe farmácia,  prírodovedeckej fakulty v študijných programoch genetika, molekulárna biológia, antropológia, fyziológia živočíchov, matematicko-fyzikálnej fakulty  v študijnom programe biomedicínska fyzika. 

 

-  Lekárske neurovedy  - absolvent v študijnom programe všeobecné lekárstvo, zubné lekárstvo,  molekulárna biológia, genetika, biológia, biochémia, fyziológia živočíchov a etológia, antropológia, mikrobiológia a virológia, farmácia, logopédia, špeciálna pedagogika,  psychológia, kognitívna veda, biomedicínska fyzika.

 

 -  Otorinolaryngológia absolvent lekárskej fakulty v študijnom programe všeobecné lekárstvo, stomatológia, zubné lekárstvo, absolvent študijného programu biofyzika.

 

   - Patologická anatómia a súdne lekárstvo -  absolvent lekárskej fakulty

v študijnom programe všeobecné lekárstvo alebo prírodovedeckej fakulty  v študijnom programe molekulová biológia, genetika;

 

 - onkológia – uchádzači o štúdium na  externých vzdelávacích inštitúciách

absolvent lekárskej fakulty v študijnom programe všeobecné lekárstvo alebo veterinárnej a farmaceutickej univerzity so zameraním na veterinárne lekárstvo alebo prírodovedeckej fakulty  so zameraním na medicínske, resp. biomedicínske odbory, molekulárnu biológiu, biochémiu, genetiku, mikrobiológiu a virológiu.

 

Ďalšie podmienky prijatia na štúdium

      Výber uchádzačov na doktorandské štúdium ovplyvňujú aj ďalšie skutočnosti.

Uprednostňujú sa študenti, ktorí sa zúčastnili na Fakultnej konferencii ŠVOČ,  absolvovali zahraničné študijné alebo vedecké pobyty, sú autormi alebo spoluautormi vedeckých publikácií alebo odborných článkov. Hlavná prijímacia komisia v zložení dekan, príslušný prodekan a predsedovia príslušných prijímacích komisií, určí konečné poradie prijatých uchádzačov.

 

  Spôsob prijímania na štúdium

           Prijímacia skúška na doktorandské štúdium pozostáva z písomnej a ústnej časti. Jej obsahom sú otázky zo základov príslušného študijného odboru, s dôrazom na otázky súvisiace s prihlásenou témou. Výsledky prijímacej skúšky vyhodnocujú členovia komisie, ktorí určujú poradie úspešnosti pri viacerých uchádzačoch. V rámci prijímacej skúšky je aj test z anglického jazyka.

            

          Výška školného  v externej forme  štúdia v slovenskom jazyku  v akademickom roku 2019/2020  je  300,- EUR.

 

Kontakt:  JUDr. Helena Csémyová        tel.: +421 2 90119495

                                                                        e-mail: helena.csemyfmed.uniba.sk

                Jana Šulanová                         tel.: +421 2 90119277

                                                                        e-mail: jana.sulanovafmed.uniba.sk

 

Schválené na zasadnutí Akademického senátu LF UK  dňa 11. decembra 2018

 

                                                                    prof. MUDr. Juraj Šteňo, DrSc.

                                                                                 dekan LF UK