2. kolo prijímacích skúšok na doktorandské štúdium v akad.r. 2022/2023

2. kolo prijímacieho konania a podmienky prijatia na študijné programy doktorandského štúdia na Univerzite Komenského v Bratislave, Lekárskej fakulte v akademickom roku 2022/2023

                                                   

Témy dizertačných prác pre akademický rok 2022/2023 sú zverejnené na web stránke fakulty: www.fmed.uniba.sk,  link doktorandské štúdium.

Prihlášku je potrebné zaslať elektronicky.

Elektronickú prihlášku nájdete tu  http://www.moja.uniba.sk

Uchádzač sa prihlasuje len na jeden študijný program a na jednu tému.

 

V prihláške uchádzač vyplní aj časť „Prehľad o ďalšom i neskončenom štúdiu (aj doktorandské štúdium)  na vysokej škole“.

Vyplnenú prihlášku je potrebné  potvrdiť, vytlačiť, podpísať a spolu s prílohami odovzdať v podateľni Dekanátu LF UK alebo odoslať poštou na adresu:

Dekanát Lekárskej fakulty UK  -  Samostatný referát VVČ, DŠ  a ZS, Špitálska 24, 813 72 Bratislava 1.

 

Termín podania prihlášok (podaná aj zaregistrovaná) spolu s prílohami najneskôr do 28. júla 2022.

     

Prílohy k prihláške: (prílohy sa pridávajú len k tlačenej prihláške)

1. Stručný odborný životopis (s údajmi o predchádzajúcom zamestnaní, prípadne o súčasnom zamestnaní).

2. Overená kópia dokladu o absolvovaní vysokoškolského štúdia. Uchádzač o štúdium v dennej forme  doloží aj priemery študijných výsledkov za  jednotlivé ročníky štúdia. Potvrdenie zo študijného oddelenia príslušnej fakulty o úspešnom ukončení štúdia  (v prípade, že v čase podania prihlášky ešte nemá doklad o úspešnom absolvovaní VŠ štúdia, doloží tento doklad v deň prijímacích skúšok); netýka sa absolventov LF UK. Absolvent zahraničnej vysokej školy predloží aj uznanie dokladov o vzdelaní zo  zahraničia.       

3. Uchádzač o  štúdium v externej forme štúdia doloží aj potvrdenie od zamestnávateľa o trvaní pracovného pomeru v čase podania prihlášky na štúdium.

4. Zoznam  publikovaných aj nepublikovaných prác uchádzača (príp. odborné posudky týchto prác) a ostatné doklady hodné zreteľa (napr. diplomy z konferencií ŠVOČ, doklady o absolvovaných odborných kurzoch, doklady o jazykových skúškach a pod.) .

5. Stručná anotácia plánovaného projektu dizertačnej práce vypracovaná spolu s budúcim školiteľom,  s podpisom školiteľa.            

6.  Ústrižok o zaplatení  poplatku za prijímacie konanie je potrebné nalepiť na 3. stranu prihlášky. Pri úhrade bankovým prevodom bude škola akceptovať ako potvrdenie platby výhradne výpis z účtu alebo potvrdenie banky (vrátane elektronického bankovníctva) o uhradení platby. Príkaz na úhradu nie je akceptovateľný doklad o úhrade.

 

Poplatok za prijímacie konanie 80,- EUR   je potrebné zaslať na účet Lekárskej fakulty UK, Špitálska 24, 813 72  Bratislava 1,

číslo účtu SK4381800000007000135257 BIC (SWIFT) SPSRSKBA,  variabilný symbol:  2022 a evidenčné číslo  prihlášky (napr. 20221111)

               

Ak prihláška nebude riadne vyplnená alebo  nebude obsahovať požadované prílohy a doklad o zaplatení poplatku, vyzve sa uchádzač, aby nedostatky do 7 dní odstránil.

Ak uchádzač do 7 dní, nedostatky neodstráni, prihláška bude považovaná za neplatnú.

 

   

Kontakt:   

prof. RNDr. Ivan Varga, PhD. et PhD., tel.: +421 2 90119547, e-mail: ivan.vargafmed.uniba.sk

JUDr. Helena Csémyová, tel.: +421 2 90119495, e-mail: helena.csemyfmed.uniba.sk

Jana Šulanová, tel.: +421 2 90119277, e-mail: jana.sulanovafmed.uniba.sk

 

Termín prijímacích skúšok

z anglického jazyka (písomný test)  17. augusta 2022

z odboru  (ústna skúška)                   17. augusta 2022


 

Podmienky prijatia  na doktorandské štúdium na LF UK v Bratislave v akademickom roku 2022/2023

 

Podmienky na prijatie vychádzajú najmä z  anotačných listov jednotlivých študijných programov. Uchádzači vo všetkých študijných programoch musia mať ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, a to na lekárskych fakultách a niektoré študijné programy prijímajú aj absolventov iných fakúlt najmä biomedicínskeho a prírodovedného zamerania (bližšia špecifikácia opísaná pri každom programe).

V špecifických prípadoch príslušná komisia posúdi individuálne prijatie študenta na doktorandské štúdium. O výsledku aj s odôvodnením písomne informuje komisia vedenie fakulty a vedeckú radu.

Na klinicky orientované študijné programy ako chirurgia, dermatovenerológia, neurológia, ortopédia, pediatria, psychiatria, urológia, vnútorné choroby, onkológia, gynekológia a pôrodníctvo je podmienkou absolvent lekárskej fakulty v študijnom odbore všeobecné lekárstvo.

Študijný program zubné lekárstvo má podmienku absolvent lekárskej fakulty v študijnom odbore zubné lekárstvo, resp. stomatológia.

Študijný program oftalmológia má podmienku absolvent lekárskej fakulty v študijnom odbore všeobecné lekárstvo,  alebo absolvent 2. stupňa vysokoškolského štúdia  v študijnom odbore biomedicínske inžinierstvo, biomedicínska fyzika, alebo optometria.

Študijný program otorinolaryngológia má podmienku absolvent lekárskej fakulty v študijnom odbore všeobecné lekárstvo, alebo zubné lekárstvo resp. stomatológia, alebo absolvent druhého stupňa vysokoškolského štúdia v odbore logopédia a liečebná pedagogika so zameraním na logopédiu, absolvent 2. stupňa vysokoškolského štúdia študijného odboru fyzika so zameraním na biofyziku alebo absolvent 2. stupňa vysokoškolského štúdia s prírodovedným zameraním (študijný odbor biológia so zameraním na genetiku alebo molekulárnu biológiu).

Študijný program röntgenológia a rádiológia má podmienku absolvent lekárskej fakulty v študijnom odbore všeobecné lekárstvo alebo zubné lekárstvo resp. stomatológia.

Študijný program anatómia, histológia a embryológia má podmienku absolvent lekárskej fakulty v študijnom programe všeobecné lekárstvo alebo zubné lekárstvo, resp. stomatológia, alebo absolvent 2. stupňa vysokoškolského štúdia s prírodovedným alebo veterinárnym zameraním (študijné odbory biológia alebo veterinárske lekárstvo).

Študijný program hygiena má podmienku pre denné štúdium absolvent lekárskej fakulty v študijnom odbore všeobecné lekárstvo alebo stomatológia, resp. zubné lekárstvo alebo absolvent 2. stupňa vysokoškolského štúdia s prírodovedným zameraním (študijný odbor biológia, so zameraním na antropológiu). Pre externé štúdium - absolvent lekárskej fakulty v študijnom odbore všeobecné lekárstvo alebo stomatológia, resp. zubné lekárstvo, alebo absolvent 2. stupňa vysokoškolského štúdia v študijnom odbore verejné zdravotníctvo alebo absolvent 2. stupňa vysokoškolského štúdia s prírodovedným zameraním (študijný odbor biológia).

Študijný program klinická farmakológia má podmienku absolvent lekárskej fakulty v študijnom odbore všeobecné lekárstvo, alebo absolvent 2. stupňa vysokoškolského štúdia v študijnom odbore farmácia, alebo absolvent 2. stupňa vysokoškolského štúdia s prírodovedným zameraním (študijný odbor biológia so zameraním na živočíšnu fyziológiu alebo molekulárnu biológiu, alebo študijný odbor chémia so zameraním na biochémiu, alebo študijný odbor fyzika so zameraním na biofyziku).

Študijný program patologická anatómia a súdne lekárstvo má podmienku absolvent lekárskej fakulty v študijnom odbore všeobecné lekárstvo alebo absolvent 2. stupňa vysokoškolského štúdia s prírodovedným zameraním (študijný odbor biológia so zameraním na genetiku alebo molekulárnu biológiu).

Študijný program normálna a patologická fyziológia má podmienku absolvent lekárskej fakulty v študijnom odbore všeobecné lekárstvo alebo absolvent 2. stupňa vysokoškolského štúdia v študijnom odbore farmácia, alebo absolvent 2. stupňa vysokoškolského štúdia s prírodovedným zameraním (najmä študijné odbory biológia, biotechnológia, chémia so zameraním na biochémiu, fyzika so zameraním na biofyziku, alebo psychológia, prípadne etológia).

Študijný program lekárske neurovedy má podmienku absolvent lekárskej fakulty v študijnom odbore všeobecné lekárstvo alebo zubné lekárstvo, resp. stomatológia, alebo absolvent 2. stupňa vysokoškolského štúdia s prírodovedným zameraním (najmä študijné odbory biológia, biotechnológia, chémia so zameraním na biochémiu, fyzika so zameraním na biofyziku), alebo absolvent 2. stupňa vysokoškolského štúdia v študijnom odbore farmácia, alebo absolvent 2. stupňa vysokoškolského štúdia v študijnom odbore logopédia a špeciálna pedagogika, alebo absolvent 2. stupňa vysokoškolského štúdia v študijnom odbore psychológia, alebo absolvent 2. stupňa vysokoškolského štúdia v študijnom odbore informatika so zameraním na kognitívne vedy, alebo absolvent 2. stupňa vysokoškolského štúdia v študijnom odbore veterinárske lekárstvo, alebo absolvent 2. stupňa vysokoškolského štúdia v študijnom odbore biomedicínske inžinierstvo.

Študijný program onkológia – pre uchádzačov o štúdium na externých vzdelávacích inštitúciách (pracoviská Slovenskej akadémie vied) má podmienku: absolvent lekárskej fakulty v študijnom odbore všeobecné lekárstvo, alebo absolvent 2. stupňa vysokoškolského štúdia s prírodovedným zameraním (študijné odbory biológia, biotechnológia, chémia so zameraním na biochémiu, fyzika so zameraním na biofyziku), alebo absolvent 2. stupňa vysokoškolského štúdia v študijnom odbore farmácia, alebo absolvent 2. stupňa vysokoškolského štúdia v študijnom odbore veterinárske lekárstvo.

Študijný program lekárska mikrobiológia a imunológia – má podmienku: uchádzač o toto štúdium by mal byť absolventom v prvom rade lekárskej fakulty, ale aj prírodovedeckej fakulty, farmaceutickej fakulty vo výnimočných prípadoch absolvent iných fakúlt so špecializáciou v odbore, ktorá by zodpovedala téme jeho dizertačnej práce. Znalosť anglického jazyka.

Študijný program lekárska biológia a klinická genetika – má podmienku:  uchádzač by mal byť absolventom lekárskej fakulty v študijnom programe všeobecné lekárstvo alebo zubné lekárstvo, resp. stomatológia, alebo absolvent 2. stupňa vysokoškolského štúdia na prírodovedeckej, farmaceutickej fakulte a chemicko-technologickej fakulte so zameraním na biológiu (napr. molekulárna biológia, biotechnológie, genetika, biomedicína, biochémia, medicínska biológia, bioštatistika,  biomedicínske inžinierstvo, aplikovaná biológia, fyziológia živočíchov....) a vo výnimočných prípadoch absolvent iných fakúlt so špecializáciou v odbore, ktorá by zodpovedala téme dizertačnej práce. Znalosť  anglického jazyka.

Študijný program lekárska, klinická a farmaceutická biochémia – má podmienku:  absolvent lekárskej fakulty, absolvent 2. stupňa vysokoškolského štúdia na prírodovedeckej fakulte študijné programy biochémia, fyziológia živočíchov, genetika, molekulárna biológia, biotechnológia; absolvent 2. stupňa vysokoškolského štúdia na  farmaceutickej fakulte, absolvent 2. stupňa vysokoškolského štúdia na chemicko-technologickej fakulte študijné programy biochémia,  biomedicínske technológie a biotechnológia, absolvent 2. stupňa vysokoškolského štúdia na fakulte telesnej výchovy a športu študijný program šport a zdravie.   

 


Ďalšie podmienky prijatia na štúdium

Výber uchádzačov na doktorandské štúdium ovplyvňujú aj ďalšie skutočnosti. Uprednostňujú sa študenti, ktorí sa zúčastnili na Fakultnej konferencii ŠVOČ,  absolvovali zahraničné študijné alebo vedecké pobyty, sú autormi alebo spoluautormi vedeckých publikácií alebo odborných článkov. Hlavná prijímacia komisia v zložení dekan, príslušný prodekan a predsedovia príslušných prijímacích komisií, určí konečné poradie prijatých uchádzačov.

Spôsob prijímania na štúdium

Prijímacia skúška na doktorandské štúdium pozostáva z písomnej časti (anglický jazyk) a ústnej časti z odboru. Jej obsahom sú otázky zo základov príslušného študijného odboru, s dôrazom na otázky súvisiace s prihlásenou témou. Výsledky prijímacej skúšky vyhodnocujú členovia komisie, ktorí určujú poradie úspešnosti pri viacerých uchádzačoch.

 

Výška školného  v externej forme  štúdia v slovenskom jazyku  v akademickom roku 2022/2023  je  300,- EUR.

 

Kontakt:   

prof. RNDr. Ivan Varga, PhD. et PhD., tel.: +421 2 90119547, e-mail: ivan.vargafmed.uniba.sk

JUDr. Helena Csémyová, tel.: +421 2 90119495, e-mail: helena.csemyfmed.uniba.sk

Jana Šulanová, tel.: +421 2 90119277, e-mail: jana.sulanovafmed.uniba.sk

 

 

 

prof. MUDr. Juraj Šteňo, DrSc., IFAANS,

dekan Lekárskej fakulty UK v Bratislave