Hygiena

Vedúci učiteľ :

prof. MUDr. Ľubica Argalášová, PhD., MPH

Ústav hygieny LF UK, Špitálska 24, Bratislava

email: lubica.argalasovafmed.uniba.sk 

 

Učitelia profilových predmetov :

prof. MUDr. Alexandra Bražinová, PhD., MPH

doc. MUDr. Michaela Kostičová, PhD., MPH

 

Študijný poradca študijného programu :

prof. MUDr. Ľubica Argalášová, PhD., MPH, email: lubica.argalasovafmed.uniba.sk (osobné stretnutie po dohode e-mailom)

 

Ďalší potencionálni školitelia doktorandov:

prof. MUDr. Ľubica Argalášová, PhD., MPH, prof. MUDr. Alexandra Bražinová, PhD., MPH, doc. MUDr. Michaela Kostičová, PhD., MPH, prof. MUDr. Tibor Baška, PhD.

 

Miesta uskutočňovania študijného programu :

Sídlo Lekárskej fakulty UK a súčasti Lekárskej fakulty UK v Bratislave, vrátane klinických pracovísk, ktoré sú súčasťou univerzitných nemocníc zabezpečujúcich vzdelávanie študentov Lekárskej fakulty UK v Bratislave, s ktorými má fakulta uzatvorené „Zmluvy o praktickej výučbe“ (Univerzitná Nemocnica Bratislava, Národný ústav detských chorôb, Univerzitná Nemocnica milosrdných bratov, Onkologický ústav sv. Alžbety, Národný onkologický ústav, Národný ústav srdcových a cievnych chorôb) 

 

Udeľovaný akademický titul: doktor ("philosophiae doctor", v skratke "PhD")

 

Jazyky, v ktorých sa študijný program uskutočňuje: slovenský a anglický

 

Štandardná dĺžka štúdia vyjadrená v akademických rokoch: štyri roky (denná forma), päť rokov (externá forma)

 

Profil absolventa a ciele vzdelávania:

Obsah doktorandského študijného programu je sústredený na štúdium hygieny, epidemiológie, preventívneho a sociálneho lekárstva. Počas doktorandského štúdia si študent v tomto študijnom programe osvojuje vedomosti z oblasti hygieny, epidemiológie, preventívnej a sociálnej medicíny, environmentálneho zdravia a primárnej prevencie s orientáciou na určovanie impaktu environmentálnych biopozitívnych a bionegatívnych fyzikálnych, chemických, biologických, sociálnych  a  iných faktorov na indikátory zdravotného stavu. V priebehu štúdia sa študent naučí samostatne formulovať vedecký problém, formulovať vedeckú hypotézu, pripraviť a realizovať vedecký experiment, využívať štatistické a epidemiologické metódy pri výskume, objektívne hodnotiť získané výsledky a ich štatistickú analýzu. Hlavným cieľom týchto aktivít bude teoretické, ako aj praktické zvládnutie metód .hodnotenia rizika, biologicko-medicínskeho monitorovania a prístupov v oblasti prevencie, intervencie a komunitného zdravia a princípov sociologického výskumu. Ovláda aktuálne problémy epidemiologickej situácie vo výskyte infekčných a neinfekčných chorôb s princípmi najmä primárnej a sekundárnej  prevencie, Pozná význam sociálnych determinantov v podpore a ochrane zdravia a ich úlohu pri vzniku nerovnosti zdraví . Zúčastňuje sa na multidisciplinárnej vedecko-výskumnej činnosti. Absolvent svojimi teoretickými poznatkami pokrýva všetky oblasti hygieny, epidemiológie, preventívneho a sociálneho lekárstva, patofyziologické mechanizmy pôsobenia základných druhov faktorov životného a pracovného prostredia a spôsobu života na zdravie jednotlivca a populácií. Vypracúva intervenčné programy vedúce k ochrane a podpore zdravia populačných skupín.

Absolventi študijného programu sa uplatnia v oblasti vedeckého výskumu v preventívnych medicínskych odboroch ako aj v iných oblastiach medicínskeho a environmentálneho výskumu. Požiadavkou na absolvovanie študijného programu je aj schopnosť prezentovať vlastné výsledky výskumu odbornej verejnosti na konferenciách a vedeckých podujatiach a formou publikovania článkov v odborných časopisoch. Výsledkami tvorivej experimentálnej práce prispieva nielen k rozvoju vedy a vedeckého poznania, ale ich náležitá vedecká hodnota umožňuje ich aplikáciu v rôznych odboroch preventívnej aj klinickej medicíny.

 

Uplatniteľnosť absolventov:

Absolventi predkladaného doktorandského študijného programu sú v súčasnosti žiadaní hlavne na pracoviskách rezortu zdravotníctva (regionálne úrady verejného zdravotníctva, oddelenia nemocničnej epidemiológie a hygieny v zdravotníckych zariadeniach, národné centrum zdravotníckych informácií, úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, zdravotné poisťovne a pod.). Absolventi doktorandského štúdia sa môžu uplatniť v rámci rezortu školstva ako vysokoškolskí pedagógovia alebo vedecko-výskumní pracovníci na univerzitách so zameraním na medicínu, zdravotnícke a sociálne vedy, verejné zdravotníctvo a biológiu.

Absolventi predkladaného študijného programu na Lekárskej fakulte UK v Bratislave ovládajú široké spektrum  vedeckých metód používaných v biomedicínskom, epidemiologickom a sociologickom výskume, ktoré sú schopní tvorivo aplikovať vo svojej práci a prispievať tak k rozvoju vedeckého poznania. Majú predpoklady pre úspešné uplatnenie vo vedení tímov v širokom spektre vedeckých a výskumných inštitúcií zameraných na medicínske, veterinárne, farmaceutické a sociálne vedy, sú odborne pripravení tvorivo pracovať vo vedeckých ústavoch Slovenskej akadémie vied a to na rôznych stupňoch výskumu.

Medzi ďalšie povolania, ktoré však na samostatný výkon povolania vyžadujú aj absolvovanie akreditovaného študijného programu špecializačného štúdia v zdravotníckom povolaní, patria lekár – hygienik, epidemiológ. 

 

Hodnotenie kvality študijného programu zamestnávateľmi:

Pre potreby hodnotenia kvality predkladaného študijného programu bol vybraným zamestnávateľom zaslaný dotaz, aby sa vyjadrili k potrebe zachovania predkladaného doktorandského študijného programu. Doručené listy sú k dispozícii na nahliadnutie na Oddelení vedeckovýskumnej činnosti a doktorandského štúdia Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.