Prijímacie konanie

O Z N A M

Vedenie Lekárskej fakulty UK  pristúpilo k zmene termínu prijímacích skúšok na doktorandské štúdium. Dôvodom je jednak súčasná epidemiologická situácia, ako aj neistý termín záverečných štátnic na univerzitách, vrátane našej lekárskej fakulty.

Prvé kolo prijímacích skúšok na doktorandské  štúdium plánované na 23. júna 2020 je zrušené, uskutoční sa len druhé kolo a to podľa plánu dňa 20. augusta 2020.

Doterajšie termíny na podanie prihlášok sú zrušené a je stanovený len jeden termín na podanie prihlášky, a to do 30. júna 2020.

 

prof. MUDr. Juraj Šteňo, DrSc., IFAANS

dekan LF UK

Prijímacie konanie a podmienky prijatia na doktorandské štúdium na Lekárskej fakulte UK v Bratislave v akademickom roku 2020/2021

Prijímacie konanie a podmienky prijatia na doktorandské štúdium na Lekárskej fakulte UK v Bratislave v akademickom roku 2020/2021

Prihláška na prijímacie konanie

O Z N A M

Vedenie Lekárskej fakulty UK  pristúpilo k zmene termínu prijímacích skúšok na doktorandské štúdium. Dôvodom je jednak súčasná epidemiologická situácia, ako aj neistý termín záverečných štátnic na univerzitách, vrátane našej lekárskej fakulty.

Prvé kolo prijímacích skúšok na doktorandské  štúdium plánované na 23. júna 2020 je zrušené, uskutoční sa len druhé kolo a to podľa plánu  dňa 20. augusta 2020.

Doterajšie termíny na podanie prihlášok sú zrušené a je stanovený len jeden termín na podanie prihlášky, a to do 30. júna 2020.

 

prof. MUDr. Juraj Šteňo, DrSc., IFAANS

dekan LF UK

 


Témy dizertačných prác pre akademický rok 2020/2021 sú zverejnené na web stránke fakulty: www.fmed.uniba.sk,  link doktorandské štúdium.

Prihlášku je potrebné zaslať elektronicky.

Elektronickú prihlášku nájdete tu  

Uchádzač sa prihlasuje len na jeden študijný program a na jednu tému.

 

V prihláške uchádzač vyplní aj časť „Prehľad o ďalšom i neskončenom štúdiu (aj doktorandské štúdium)  na vysokej škole“.

Vyplnenú prihlášku je potrebné  potvrdiť, vytlačiť, podpísať a spolu s prílohami odovzdať v podateľni Dekanátu LF UK alebo odoslať poštou na adresu:

Dekanát Lekárskej fakulty UK  -  Samostatný referát VVČ, DŠ  a ZS, Špitálská 24, 813 72 Bratislava 1.

 

Termín podania prihlášok (podaná aj zaregistrovaná) spolu s prílohami najneskôr  do 30. júna 2020.

     

Prílohy k prihláške:

 

1. Stručný odborný životopis (s údajmi o predchádzajúcom zamestnaní, prípadne o súčasnom zamestnaní).

2. Overená kópia dokladu o absolvovaní vysokoškolského štúdia.

Uchádzač o štúdium v dennej forme  doloží aj priemery študijných výsledkov za jednotlivé ročníky štúdia. Potvrdenie zo študijného oddelenia príslušnej fakulty o úspešnom ukončení štúdia  (v prípade, že v čase podania prihlášky ešte nemá doklad o úspešnom absolvovaní VŠ štúdia, doloží tento doklad v deň prijímacích skúšok); netýka sa absolventov LF UK. Absolvent zahraničnej vysokej školy predloží aj uznanie dokladov o vzdelaní zo  zahraničia.

3. Osvedčenie o štátnom občianstve.

4. Uchádzač o  štúdium v externej forme štúdia doloží aj potvrdenie od zamestnávateľa o trvaní pracovného pomeru v čase podania prihlášky na štúdium.

5. Zoznam  publikovaných aj nepublikovaných prác uchádzača (príp. odborné posudky týchto prác) a ostatné doklady hodné zreteľa (napr. diplomy z konferencií ŠVOČ, doklady o absolvovaných odborných kurzoch, doklady o jazykových skúškach a pod.) .

6. Stručná anotácia plánovaného projektu dizertačnej práce vypracovaná spolu s budúcim školiteľom,  s podpisom školiteľa.            

7.  Ústrižok o zaplatení  poplatku za prijímacie konanie je potrebné nalepiť na 3. stranu prihlášky. Pri úhrade bankovým prevodom bude škola akceptovať ako potvrdenie  platby výhradne výpis z účtu alebo potvrdenie banky (vrátane elektronického bankovníctva) o uhradení  platby. Príkaz na úhradu nie je akceptovateľný doklad o  úhrade.

Poplatok za prijímacie konanie 80,- EUR   je potrebné zaslať na účet Lekárskej fakulty UK, Špitálska 24, 813 72  Bratislava 1,

číslo účtu SK4381800000007000135257 BIC (SWIFT) SPSRSKBA,  variabilný symbol:  2020 a evidenčné číslo  prihlášky (napr. 2020111)

           

Ak prihláška nebude riadne vyplnená alebo  nebude obsahovať požadované prílohy a doklad o zaplatení poplatku, vyzve sa uchádzač, aby nedostatky do 7 dní odstránil.

 

Ak uchádzač do 7 dní, nedostatky neodstráni, prihláška bude považovaná za neplatnú.

 

Kontakt:   

prof. RNDr. Ivan Varga, PhD. et PhD., tel.: +421 2 90119547, e-mail: ivan.vargafmed.uniba.sk

JUDr. Helena Csémyová, tel.: +421 2 90119495, e-mail: helena.csemyfmed.uniba.sk

Jana Šulanová, tel.: +421 2 90119277, e-mail: jana.sulanovafmed.uniba.sk

 

 

 Termín a podmienky prijímacieho konania

Termín prijímacích skúšok

 

z anglického jazyka (písomný test)                                         20. augusta 2020

z odboru  (ústna skúška)                                                          20. augusta 2020

Termín podania prihlášok (podaná aj zaregistrovaná)           30. júna 2020

 


         

Podmienky prijatia  na doktorandské štúdium na LF UK v Bratislave v akademickom roku 2020/2021

 

Podmienky na prijatie vychádzajú najmä z  anotačných listov jednotlivých študijných programov. Uchádzači vo všetkých študijných programoch musia mať ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, a to na lekárskych fakultách a niektoré študijné programy prijímajú aj absolventov iných fakúlt najmä biomedicínskeho a prírodovedného zamerania (bližšia špecifikácia opísaná pri každom programe).

 

Klinicky orientované študijné programy – chirurgia, dermatovenerológia, neurológia, oftalmológia, ortopédia, pediatra, psychiatria, urológia, vnútorné choroby, onkológia (na klinických pracoviskách), gynekológia a pôrodníctvo -  majú ako podmienku absolvent lekárskej fakulty v študijnom odbore všeobecné lekárstvo.

 

Študijný program zubné lekárstvo má podmienku absolvent lekárskej fakulty v študijnom odbore zubné lekárstvo, resp. stomatológia.

 

Študijný program otorinolaryngológia má podmienku absolvent lekárskej fakulty v študijnom odbore všeobecné lekárstvo alebo zubné lekárstvo, resp. stomatológia, alebo absolvent 2. stupňa vysokoškolského štúdia v študijnom odbore logopédia a liečebná pedagogika so zameraním na logopédiu, alebo absolvent 2. stupňa vysokoškolského štúdia v študijnom odbore fyzika so zameraním na biofyziku.

 

Študijný program röntgenológia a rádiológia má podmienku absolvent lekárskej fakulty v študijnom odbore všeobecné lekárstvo alebo zubné lekárstvo, resp. stomatológia.

 

Študijný program anatómia, histológia a embryológia má podmienku absolvent lekárskej fakulty v študijnom odbore všeobecné lekárstvo alebo zubné lekárstvo, resp. stomatológia, alebo absolvent 2. stupňa vysokoškolského štúdia s prírodovedným alebo veterinárnym zameraním (študijné odbory biológia alebo veterinárske lekárstvo).

 

Študijný program hygiena má podmienku:

·         denné štúdium, absolvent lekárskej fakulty v študijnom odbore všeobecné lekárstvo alebo stomatológia, resp. zubné lekárstvo.

·         na externé štúdium  -  absolvent lekárskej fakulty v študijnom odbore všeobecné lekárstvo alebo stomatológia, resp. zubné lekárstvo, alebo absolvent 2. stupňa vysokoškolského štúdia v študijnom odbore verejné zdravotníctvo alebo absolvent 2. stupňa vysokoškolského štúdia s prírodovedným zameraním (študijný odbor biológia).

 

Študijný program klinická farmakológia má podmienku absolvent lekárskej fakulty v študijnom odbore všeobecné lekárstvo, alebo absolvent 2. stupňa vysokoškolského štúdia v študijnom odbore farmácia, alebo absolvent 2. stupňa vysokoškolského štúdia s prírodovedným zameraním (študijný odbor biológia so zameraním na živočíšnu fyziológiu alebo molekulárna biológia, alebo študijný odbor chémia so zameraním na biochémiu, alebo študijný odbor fyzika so zameraním na biofyziku).

 

Študijný program patologická anatómia a súdne lekárstvo má podmienku absolvent lekárskej fakulty v študijnom odbore všeobecné lekárstvo alebo absolvent 2. stupňa vysokoškolského štúdia s prírodovedným zameraním (študijný odbor biológia so zameraním na genetiku alebo molekulárnu biológiu).

 

Študijný program normálna a patologická fyziológia má podmienku absolvent lekárskej fakulty v študijnom odbore všeobecné lekárstvo alebo absolvent 2. stupňa vysokoškolského štúdia v študijnom odbore farmácia, alebo absolvent 2. stupňa vysokoškolského štúdia s prírodovedným zameraním (najmä študijné odbory biológia, biotechnológia, chémia so zameraním na biochémiu, fyzika so zameraním na biofyziku).

 

Študijný program lekárske neurovedy má podmienku absolvent lekárskej fakulty v študijnom odbore všeobecné lekárstvo alebo zubné lekárstvo, resp. stomatológia,  alebo absolvent 2. stupňa vysokoškolského štúdia s prírodovedným zameraním (najmä študijné odbory biológia, biotechnológia, chémia so zameraním na biochémiu, fyzika so zameraním na biofyziku), alebo absolvent 2. stupňa vysokoškolského štúdia v študijnom odbore farmácia, alebo absolvent 2. stupňa vysokoškolského štúdia v študijnom odbore logopédia a špeciálna pedagogika,  alebo absolvent 2. stupňa vysokoškolského štúdia v študijnom odbore psychológia, alebo absolvent 2. stupňa vysokoškolského štúdia v študijnom odbore informatika so zameraním na kognitívne vedy.

 

Študijný program onkológia – uchádzači o štúdium na  externých vzdelávacích inštitúciách má podmienku: absolvent lekárskej fakulty v študijnom odbore všeobecné lekárstvo, alebo absolvent 2. stupňa vysokoškolského štúdia s prírodovedným zameraním (študijné odbory biológia, biotechnológia, chémia so zameraním na biochémiu, fyzika so zameraním na biofyziku), alebo absolvent 2. stupňa vysokoškolského štúdia v študijnom odbore farmácia, alebo absolvent 2. stupňa vysokoškolského štúdia v študijnom odbore veterinárske lekárstvo.

 

Ďalšie podmienky prijatia na štúdium

 

Výber uchádzačov na doktorandské štúdium ovplyvňujú aj ďalšie skutočnosti.

Uprednostňujú sa študenti, ktorí sa zúčastnili na Fakultnej konferencii ŠVOČ,  absolvovali zahraničné študijné alebo vedecké pobyty, sú autormi alebo spoluautormi vedeckých publikácií alebo odborných článkov. Hlavná prijímacia komisia v zložení dekan, príslušný prodekan a predsedovia príslušných prijímacích komisií, určí konečné poradie prijatých uchádzačov.

 

Spôsob prijímania na štúdium

 

Prijímacia skúška na doktorandské štúdium pozostáva z písomnej časti (anglický jazyk) a ústnej časti z odboru. Jej obsahom sú otázky zo základov príslušného študijného odboru, s dôrazom na otázky súvisiace s prihlásenou témou. Výsledky prijímacej skúšky vyhodnocujú členovia komisie, ktorí určujú poradie úspešnosti pri viacerých uchádzačoch.

             

Výška školného  v externej forme  štúdia v slovenskom jazyku  v akademickom roku 2020/2021  je 300,- EUR.

 

Kontakt:   

prof. RNDr. Ivan Varga, PhD. et PhD., tel.: +421 2 90119547, e-mail: ivan.vargafmed.uniba.sk

JUDr. Helena Csémyová, tel.: +421 2 90119495, e-mail: helena.csemyfmed.uniba.sk

Jana Šulanová, tel.: +421 2 90119277, e-mail: jana.sulanovafmed.uniba.sk

 

 

 

prof. MUDr. Juraj Šteňo, DrSc., IFAANS,

dekan Lekárskej fakulty UK v Bratislave

 

 

Schválené na zasadnutí Akademického senátu LF UK  dňa 10. decembra 2019