Prijímacie konanie

Prijímacie konanie a podmienky prijatia na doktorandské štúdium na Lekárskej fakulte UK v Bratislave v akademickom roku 2021/2022

Prijímacie konanie a podmienky prijatia na doktorandské štúdium na Lekárskej fakulte UK v Bratislave v akademickom roku 2021/2022

Prihláška na prijímacie konanie

 

 

Témy dizertačných prác pre akademický rok 2021/2022 sú zverejnené na web stránke fakulty: www.fmed.uniba.sk,  link doktorandské štúdium.

Prihlášku je potrebné zaslať elektronicky.

Elektronickú prihlášku nájdete tu  http://www.moja.uniba.sk

Uchádzač sa prihlasuje len na jeden študijný program a na jednu tému.

 

V prihláške uchádzač vyplní aj časť „Prehľad o ďalšom i neskončenom štúdiu (aj doktorandské štúdium)  na vysokej škole“.

Vyplnenú prihlášku je potrebné  potvrdiť, vytlačiť, podpísať a spolu s prílohami odovzdať v podateľni Dekanátu LF UK alebo odoslať poštou na adresu:

Dekanát Lekárskej fakulty UK  -  Samostatný referát VVČ, DŠ  a ZS, Špitálska 24, 813 72 Bratislava 1.

 

Termín podania prihlášok (podaná aj zaregistrovaná) spolu s prílohami najneskôr  do 31. mája 2021.

     

Prílohy k prihláške:

1. Stručný odborný životopis (s údajmi o predchádzajúcom zamestnaní, prípadne o súčasnom zamestnaní).

2. Overená kópia dokladu o absolvovaní vysokoškolského štúdia. Uchádzač o štúdium v dennej forme  doloží aj priemery študijných výsledkov za  jednotlivé ročníky štúdia. Potvrdenie zo študijného oddelenia príslušnej fakulty o úspešnom ukončení štúdia  (v prípade, že v čase podania prihlášky ešte nemá doklad o úspešnom absolvovaní VŠ štúdia, doloží tento doklad v deň prijímacích skúšok); netýka sa absolventov LF UK. Absolvent zahraničnej vysokej školy predloží aj uznanie dokladov o vzdelaní zo  zahraničia.       

3. Uchádzač o  štúdium v externej forme štúdia doloží aj potvrdenie od zamestnávateľa o trvaní pracovného pomeru v čase podania prihlášky na štúdium.

4. Zoznam  publikovaných aj nepublikovaných prác uchádzača (príp. odborné posudky týchto prác) a ostatné doklady hodné zreteľa (napr. diplomy z konferencií ŠVOČ, doklady o absolvovaných odborných kurzoch, doklady o jazykových skúškach a pod.) .

5. Stručná anotácia plánovaného projektu dizertačnej práce vypracovaná spolu s budúcim školiteľom,  s podpisom školiteľa.            

6.  Ústrižok o zaplatení  poplatku za prijímacie konanie je potrebné nalepiť na 3. stranu prihlášky. Pri úhrade bankovým prevodom bude škola akceptovať ako potvrdenie platby výhradne výpis z účtu alebo potvrdenie banky (vrátane elektronického bankovníctva) o uhradení platby. Príkaz na úhradu nie je akceptovateľný doklad o úhrade.

 

 

Poplatok za prijímacie konanie 80,- EUR   je potrebné zaslať na účet Lekárskej fakulty UK, Špitálska 24, 813 72  Bratislava 1,

číslo účtu SK4381800000007000135257 BIC (SWIFT) SPSRSKBA,  variabilný symbol:  2021 a evidenčné číslo  prihlášky (napr. 2021222)

               

Ak prihláška nebude riadne vyplnená alebo  nebude obsahovať požadované prílohy a doklad o zaplatení poplatku, vyzve sa uchádzač, aby nedostatky do 7 dní odstránil.

Ak uchádzač do 7 dní, nedostatky neodstráni, prihláška bude považovaná za neplatnú.

 

   

 

Kontakt:   

prof. RNDr. Ivan Varga, PhD. et PhD., tel.: +421 2 90119547, e-mail: ivan.vargafmed.uniba.sk

JUDr. Helena Csémyová, tel.: +421 2 90119495, e-mail: helena.csemyfmed.uniba.sk

Jana Šulanová, tel.: +421 2 90119277, e-mail: jana.sulanovafmed.uniba.sk

 

 

 Termín a podmienky prijímacieho konania

      Termíny prijímacích skúšok 

 

1. kolo prijímacích skúšok:

z anglického jazyka (písomný test)                                         28. júna 2021

z odboru  (ústna skúška)                                                          28. júna 2021

 

 

2. kolo prijímacích skúšok:

vypisujú sa len v 1. kole neobsadené témy.

Termín podania prihlášok (podaná aj zaregistrovaná)        do 30.júla 2021

Termín prijímacích skúšok:                                                    19. augusta 2021

 

 

V prípade nepriaznivej epidemiologickej situácie týkajúcej sa pandémie ochorenia COVID-19 môžu prijímacie skúšky prebehnúť dištančne.

 


         

Podmienky prijatia  na doktorandské štúdium na LF UK v Bratislave v akademickom roku 2021/2022

 

Podmienky na prijatie vychádzajú najmä z  anotačných listov jednotlivých študijných programov. Uchádzači vo všetkých študijných programoch musia mať ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, a to na lekárskych fakultách a niektoré študijné programy prijímajú aj absolventov iných fakúlt najmä biomedicínskeho a prírodovedného zamerania (bližšia špecifikácia opísaná pri každom programe).

V špecifických prípadoch príslušná komisia posúdi individuálne prijatie študenta na doktorandské štúdium. O výsledku aj s odôvodnením písomne informuje komisia vedenie fakulty a vedeckú radu.

Klinicky orientované študijné programy – chirurgia, dermatovenerológia, neurológia, oftalmológia, ortopédia, pediatra, psychiatria, urológia, vnútorné choroby, onkológia (na klinických pracoviskách), gynekológia a pôrodníctvo -  majú ako podmienku absolvent lekárskej fakulty v študijnom odbore všeobecné lekárstvo.                                     

Študijný program zubné lekárstvo má podmienku absolvent lekárskej fakulty v študijnom odbore zubné lekárstvo, resp. stomatológia.


Študijný program otorinolaryngológia má podmienku absolvent lekárskej fakulty v študijnom odbore všeobecné lekárstvo alebo zubné lekárstvo, resp. stomatológia, alebo absolvent 2. stupňa vysokoškolského štúdia v študijnom odbore logopédia a liečebná pedagogika so zameraním na logopédiu, alebo absolvent 2. stupňa vysokoškolského štúdia v študijnom odbore fyzika so zameraním na biofyziku alebo absolvent 2. stupňa vysokoškolského štúdia s prírodovedným zameraním (študijný odbor biológia so zameraním na genetiku alebo molekulárnu biológiu).


Študijný program röntgenológia a rádiológia má podmienku absolvent lekárskej fakulty v študijnom odbore všeobecné lekárstvo alebo zubné lekárstvo, resp. stomatológia.


Študijný program anatómia, histológia a embryológia má podmienku absolvent lekárskej fakulty v študijnom odbore všeobecné lekárstvo alebo zubné lekárstvo, resp. stomatológia, alebo absolvent 2. stupňa vysokoškolského štúdia s prírodovedným alebo veterinárnym zameraním (študijné odbory biológia alebo veterinárske lekárstvo).


Študijný program hygiena má podmienku pre:


·         denné štúdium, absolvent lekárskej fakulty v študijnom odbore všeobecné lekárstvo alebo stomatológia, resp. zubné lekárstvo alebo absolvent 2. stupňa vysokoškolského štúdia s prírodovedným zameraním (študijný odbor biológia, so zameraním na antropológiu); 


·         externé štúdium - absolvent lekárskej fakulty v študijnom odbore všeobecné lekárstvo alebo stomatológia, resp. zubné lekárstvo, alebo absolvent 2. stupňa vysokoškolského štúdia v študijnom odbore verejné zdravotníctvo alebo absolvent 2. stupňa vysokoškolského štúdia s prírodovedným zameraním (študijný odbor biológia).


Študijný program klinická farmakológia má podmienku absolvent lekárskej fakulty v študijnom odbore všeobecné lekárstvo, alebo absolvent 2. stupňa vysokoškolského štúdia v študijnom odbore farmácia, alebo absolvent 2. stupňa vysokoškolského štúdia s prírodovedným zameraním (študijný odbor biológia so zameraním na živočíšnu fyziológiu alebo molekulárnu biológiu, alebo študijný odbor chémia so zameraním na biochémiu, alebo študijný odbor fyzika so zameraním na biofyziku).


Študijný program patologická anatómia a súdne lekárstvo má podmienku absolvent lekárskej fakulty v študijnom odbore všeobecné lekárstvo alebo absolvent 2. stupňa vysokoškolského štúdia s prírodovedným zameraním (študijný odbor biológia so zameraním na genetiku alebo molekulárnu biológiu).


Študijný program normálna a patologická fyziológia má podmienku absolvent lekárskej fakulty v študijnom odbore všeobecné lekárstvo alebo absolvent 2. stupňa vysokoškolského štúdia v študijnom odbore farmácia, alebo absolvent 2. stupňa vysokoškolského štúdia s prírodovedným zameraním (najmä študijné odbory biológia, biotechnológia, chémia so zameraním na biochémiu, fyzika so zameraním na biofyziku).


Študijný program lekárske neurovedy má podmienku absolvent lekárskej fakulty v študijnom odbore všeobecné lekárstvo alebo zubné lekárstvo, resp. stomatológia,  alebo absolvent 2. stupňa vysokoškolského štúdia s prírodovedným zameraním (najmä študijné odbory biológia, biotechnológia, chémia so zameraním na biochémiu, fyzika so zameraním na biofyziku), alebo absolvent 2. stupňa vysokoškolského štúdia v študijnom odbore farmácia, alebo absolvent 2. stupňa vysokoškolského štúdia v študijnom odbore logopédia a špeciálna pedagogika,  alebo absolvent 2. stupňa vysokoškolského štúdia v študijnom odbore psychológia, alebo absolvent 2. stupňa vysokoškolského štúdia v študijnom odbore informatika so zameraním na kognitívne vedy, alebo absolvent 2. stupňa vysokoškolského štúdia v študijnom odbore veterinárske lekárstvo.


Študijný program onkológia – pre uchádzačov  o štúdium na  externých vzdelávacích inštitúciách má podmienku: absolvent lekárskej fakulty v študijnom odbore všeobecné lekárstvo, alebo absolvent 2. stupňa vysokoškolského štúdia s prírodovedným zameraním (študijné odbory biológia, biotechnológia, chémia so zameraním na biochémiu, fyzika so zameraním na biofyziku), alebo absolvent 2. stupňa vysokoškolského štúdia v študijnom odbore farmácia, alebo absolvent 2. stupňa vysokoškolského štúdia v študijnom odbore veterinárske lekárstvo.


Ďalšie podmienky prijatia na štúdium


Výber uchádzačov na doktorandské štúdium ovplyvňujú aj ďalšie skutočnosti. Uprednostňujú sa študenti, ktorí sa zúčastnili na Fakultnej konferencii ŠVOČ,  absolvovali zahraničné študijné alebo vedecké pobyty, sú autormi alebo spoluautormi vedeckých publikácií alebo odborných článkov. Hlavná prijímacia komisia v zložení dekan, príslušný prodekan a predsedovia príslušných prijímacích komisií, určí konečné poradie prijatých uchádzačov.

 

Spôsob prijímania na štúdium

Prijímacia skúška na doktorandské štúdium pozostáva z písomnej časti (anglický jazyk) a ústnej časti z odboru. Jej obsahom sú otázky zo základov príslušného študijného odboru, s dôrazom na otázky súvisiace s prihlásenou témou. Výsledky prijímacej skúšky vyhodnocujú členovia komisie, ktorí určujú poradie úspešnosti pri viacerých uchádzačoch.

 

Výška školného  v externej forme  štúdia v slovenskom jazyku  v akademickom roku 2021/2022  je  300,- EUR.

 

Kontakt:   

prof. RNDr. Ivan Varga, PhD. et PhD., tel.: +421 2 90119547, e-mail: ivan.vargafmed.uniba.sk

JUDr. Helena Csémyová, tel.: +421 2 90119495, e-mail: helena.csemyfmed.uniba.sk

Jana Šulanová, tel.: +421 2 90119277, e-mail: jana.sulanovafmed.uniba.sk

 

 

 

prof. MUDr. Juraj Šteňo, DrSc., IFAANS,

dekan Lekárskej fakulty UK v Bratislave