Röntgenológia a rádiológia

Vedúci učiteľ :

prof. MUDr. Viera Lehotská, PhD.

II. rádiologická klinika LF UK a OÚSA, Heydukova 10, Bratislava

email: viera.lehotskaousa.sk 

 

Učitelia profilových predmetov :

doc. MUDr. Andrej Klepanec, PhD.

doc. MUDr. Jana Poláková Mištinová, PhD.

 

Študijný poradca študijného programu : 

MUDr. Lucia Vanovčanová, PhD., email: lucia.vanovcanovafmed.uniba.sk (osobné stretnutie po dohode e-mailom) 

 

Ďalší potencionálni školitelia doktorandov:

prof. MUDr. Viera Lehotská, PhD., doc. MUDr. Andrej Klepanec, PhD., doc. MUDr. Jana Poláková Mištinová, PhD.

 

Miesta uskutočňovania študijného programu :

Sídlo Lekárskej fakulty UK a súčasti Lekárskej fakulty UK v Bratislave, vrátane klinických pracovísk, ktoré sú súčasťou univerzitných nemocníc zabezpečujúcich vzdelávanie študentov Lekárskej fakulty UK v Bratislave, s ktorými má fakulta uzatvorené „Zmluvy o praktickej výučbe“ (Univerzitná Nemocnica Bratislava, Národný ústav detských chorôb, Univerzitná Nemocnica milosrdných bratov, Onkologický ústav sv. Alžbety, Národný onkologický ústav, Národný ústav srdcových a cievnych chorôb) 

 

Udeľovaný akademický titul: doktor ("philosophiae doctor", v skratke "PhD")

 

Jazyky, v ktorých sa študijný program uskutočňuje: slovenský a anglický

 

Štandardná dĺžka štúdia vyjadrená v akademických rokoch: štyri roky (denná forma), päť rokov (externá forma)

 

Profil absolventa a ciele vzdelávania:

Obsah doktorandského študijného programu je sústredený na štúdium v študijnom odbore röntgenológia a rádiológia. Počas doktorandského štúdia si študent v tomto študijnom programe osvojuje vedomosti z oblasti progresívnej zobrazovacej diagnostiky, ako je ultrasonografia (USG), výpočtová tomografia (CT), magnetická rezonancia (MR), hybridné metódy (PET/CT)  a v oblasti intervenčnej rádiológie. V priebehu štúdia sa študent naučí samostatne formulovať vedecký problém, formulovať vedeckú hypotézu, pripraviť a realizovať vedecký experiment, využívať potenciál zobrazovacích metód pri výskume, objektívne hodnotiť získané výsledky a ich štatistickú analýzu. Hlavným cieľom týchto aktivít bude teoretické, ako aj praktické zvládnutie diagnostických zobrazovacích metód a metód intervenčnej rádiológie. Absolventi študijného programu budú zameraní na zobrazovaciu diagnostiku a liečbu vysoko sofistikovanými metódami intervenčnej rádiológie.  Požiadavkou na absolvovanie študijného programu je aj schopnosť prezentovať vlastné výsledky výskumu odbornej verejnosti na konferenciách a vedeckých podujatiach a formou publikovania článkov v odborných časopisoch. Výsledkami tvorivej experimentálnej práce prispieva nielen k rozvoju vedy a vedeckého poznania, ale ich náležitá vedecká hodnota umožňuje ich klinickú aplikáciu v rôznych odboroch medicíny, ako napríklad vnútorné lekárstvo, onkológia, neurológia, chirurgické odbory, ako aj  v oblasti biomedicínskeho výskumu. 

Uplatniteľnosť absolventov:

Absolventi predkladaného doktorandského študijného programu sú v súčasnosti žiadaní hlavne na pracoviskách rezortu zdravotníctva, a to na všetkých rádiologických diagnostických a intervenčných rádiologických pracoviskách, ako aj na pracoviskách s využívaním hybridnej zobrazovacej diagnostiky (PET/CT, PET/MR). Absolventi doktorandského štúdia sa môžu uplatniť v rámci rezortu školstva ako vysokoškolskí pedagógovia alebo vedecko-výskumní pracovníci na univerzitách so zameraním na medicínu, zdravotnícke vedy, verejné zdravotníctvo a biológiu.

Absolventi predkladaného študijného programu na Lekárskej fakulte UK v Bratislave ovládajú široké spektrum vedeckých metód používaných v biomedicínskom výskume, ktoré sú schopní tvorivo aplikovať vo svojej práci a prispievať tak k rozvoju vedeckého poznania. Majú predpoklady pre úspešné uplatnenie vo vedení tímov v širokom spektre vedeckých a výskumných inštitúcií zameraných na medicínske vedy, sú odborne pripravení tvorivo pracovať aj vo vedeckých ústavoch Slovenskej akadémie vied a to na rôznych stupňoch výskumu.

Medzi ďalšie povolania, ktoré však na samostatný výkon povolania vyžadujú aj absolvovanie akreditovaného študijného programu špecializačného štúdia v zdravotníckom povolaní lekár – rádiológ patria rádiológ s CPČ mamodiagnostika v rádiológii, rádiológ s CPČ intervenčná rádiológia.

Hodnotenie kvality študijného programu zamestnávateľmi:

Pre potreby hodnotenia kvality predkladaného študijného programu bol vybraným zamestnávateľom zaslaný dotaz, aby sa vyjadrili k potrebe zachovania predkladaného doktorandského študijného programu. Doručené listy sú k dispozícii na nahliadnutie na  Oddelení vedeckovýskumnej činnosti a doktorandského štúdia Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.