Pre žiadateľov o doplňujúce skúšky

Na základe Metodického usmernenia č. 36/2016, ktorým sa upravuje postup pri vykonaní doplňujúcej skúšky:

Termíny konania doplňujúcej skúšky pre jednotlivé zdravotnícke povolania na nasledujúci kalendárny rok zverejňuje Stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní na webovom sídle Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky najneskôr do 31. decembra.

Informácie o doplňujúcej skúške.

Doplňujúca skúška pre povolanie lekár

Vykonanie doplňujúcej skúšky pre zdravotnícke povolanie lekár

Miesto konania:    Univerzita Komenského v Bratislave - Lekárska fakulta
Termín konania:    21. - 22.10.2019
 

Žiadosť o vykonanie doplňujúcej skúšky žiadateľ pošle na adresu:
Dekanát LF UK
Špitálska 24
813 72 Bratislava 1

K žiadosti je potrebné priložiť:
1. osvedčenú kópiu dokladu o vzdelaní s prekladom do štátneho jazyka Slovenskej republiky,
2. osvedčenú kópiu rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o uznaní dokladu o vzdelaní,
3. potvrdenie o uhradení poplatku za úkony spojené so zabezpečením doplňujúcej skúšky,
4. osvedčenú kópiu protokolu o vykonanej neúspešnej doplňujúcej skúške, ak ide o opakovanie doplňujúcej skúšky vykonávanej najneskôr do 12 mesiacov odo dňa neúspešného absolvovania doplňujúcej skúšky.

Uzávierka prijímania žiadostí je:  22.09.2019

Poplatok za úkony spojené so zabezpečením doplňujúcej skúšky (aj opakovanej) pre povolanie lekár:             665,00 €

Poplatok je potrebné uhradiť na účet LFUK vedený v Štátnej pokladnici:
SWIFT/BIC:                        SPSRSKBA
IBAN:                                  SK43 8180 0000 0070 0013 5257    
Variabilný symbol:         20197         
Špecifický symbol:         dátum narodenia v tvare DDMMRR (deň mesiac rok:
                                            vzor 150785 t.j. 15. júla 1985)
Správa pre prijímateľa: meno a priezvisko žiadateľa 

Poplatok musí byť uhradený do 22.09.2019! V prípade neuhradenia platby do daného termínu žiadateľ nebude môcť doplňujúcu skúšku vykonať.

Pozvánka na vykonanie doplňujúcej skúšky bude doručená výhradne elektronicky na e-mailovú adresu žiadateľa!

Doplňujúca skúška sa skladá z písomnej časti a ústnej časti.

Písomná časť sa vykonáva v dvoch častiach.

1.Prvá časť písomnej skúšky je zameraná na preukázanie odborných znalostí v príslušnom zdravotníckom povolaní lekár:
  20 otázok z Internej medicíny
  20 otázok z Chirurgie
  20 otázok z Pediatrie
  20 otázok z Gynekológie a pôrodníctva

2. Druhá časť písomnej skúšky v rozsahu 20 otázok je zameraná na preukázanie znalosti všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich poskytovanie zdravotnej starostlivosti v Slovenskej republike.

Za každú správne zodpovedanú otázku sa pridelí jeden bod.
Písomná časť doplňujúcej skúšky trvá 120 minút.

Každá písomná časť doplňujúcej skúšky sa hodnotí samostatne. 
Úspešný je ten žiadateľ, ktorý dosiahol najmenej 70 % správne zodpovedaných otázok:
- v prvej časti získa 56 a viac bodov 
- v druhej časti získa 14 a viac bodov 

Ústnu časť doplňujúcej skúšky vykoná len ten žiadateľ, ktorý bol úspešný v oboch častiach písomnej časti doplňujúcej skúšky.

Ústna časť pozostáva z overenia teoretických vedomostí a môže pozostávať aj z praktickej časti, ktorá je v simulovaných podmienkach.

Okruhy otázok:
Interná medicína
Chirurgia
Pediatria
Gynekológia a pôrodníctvo

Všeobecne záväzné právne predpisy upravujúce zdravotnú a liekovú starostlivosť v Slovenskej republike
• zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
• zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov
• zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov
• zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení
• zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
• nariadenie vlády č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností.
• vyhláška MZ SR č. 321/2005 Z. z. o rozsahu praxe v niektorých zdravotníckych povolaniach
• vyhláška MZ SR 364/2005 Z. z. ktorou sa určuje rozsah ošetrovateľskej praxe poskytovanej sestrou samostatne a v spolupráci s lekárom a rozsah praxe pôrodnej asistencie poskytovanej pôrodnou asistentkou samostatne a v spolupráci s lekárom
• nariadenie vlády č. 513/2011 Z. z.o používaní profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania

Doplňujca skúška pre povolanie zubný lekár

Vykonanie doplňujúcej skúšky pre zdravotnícke povolanie zubný lekár

Miesto konania:    Univerzita Komenského v Bratislave - Lekárska fakulta
Termín konania:    21. - 22.10.2019
 

Žiadosť o vykonanie doplňujúcej skúšky žiadateľ pošle na adresu:
Dekanát LF UK
Špitálska 24
813 72 Bratislava 1

K žiadosti je potrebné priložiť:
1. osvedčenú kópiu dokladu o vzdelaní s prekladom do štátneho jazyka Slovenskej republiky,
2. osvedčenú kópiu rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o uznaní dokladu o vzdelaní,
3. potvrdenie o uhradení poplatku za úkony spojené so zabezpečením doplňujúcej skúšky,
4. osvedčenú kópiu protokolu o vykonanej neúspešnej doplňujúcej skúške, ak ide o opakovanie doplňujúcej skúšky vykonávanej najneskôr do 12 mesiacov odo dňa neúspešného absolvovania doplňujúcej skúšky.

Uzávierka prijímania žiadostí je:    22.09.2019

Poplatok za úkony spojené so zabezpečením doplňujúcej skúšky (aj opakovanej) pre povolanie zubný lekár:  1064,00 €

Poplatok je potrebné uhradiť na účet LFUK vedený v Štátnej pokladnici:
SWIFT/BIC:                        SPSRSKBA
IBAN:                                  SK43 8180 0000 0070 0013 5257    
Variabilný symbol:         20197         
Špecifický symbol:         dátum narodenia v tvare DDMMRR (deň mesiac rok:
                                            vzor 150785 t.j. 15. júla 1985)
Správa pre prijímateľa: meno a priezvisko žiadateľa 

Poplatok musí byť uhradený do 22.09.2019! V prípade neuhradenia platby do daného termínu žiadateľ nebude môcť doplňujúcu skúšku vykonať.

Pozvánka na vykonanie doplňujúcej skúšky bude doručená výhradne elektronicky na e-mailovú adresu žiadateľa!

Doplňujúca skúška sa skladá z písomnej časti a ústnej časti.
Písomná časť sa vykonáva v dvoch častiach.

1. Prvá časť písomnej skúšky je zameraná na preukázanie odborných znalostí v príslušnom
   zdravotníckom povolaní zubný lekár:
   10 otázok z Internej medicíny
   10 otázok z Chirurgie
   20 otázok z Terapeutického zubného lekárstva: Konzervačného zubného lekárstva, Endodoncie,
   Detského zubného lekárstva, Parodontológie a chorôb ústnej sliznice
   20 otázok z Ortopedického zubného lekárstva: Zubnej protetiky, Čeľustnej ortopédie
   20 otázok z Orálnej a maxilofaciálnej chirurgie, Dentoalveolárnej chirurgie

2. Druhá časť písomnej skúšky v rozsahu 20 otázok je zameraná na preukázanie znalosti všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich poskytovanie zdravotnej starostlivosti v Slovenskej republike.

Za každú správne zodpovedanú otázku sa pridelí jeden bod.
Písomná časť doplňujúcej skúšky trvá 120 minút.

Každá písomná časť doplňujúcej skúšky sa hodnotí samostatne. 
Úspešný je ten žiadateľ, ktorý dosiahol najmenej 70 % správne zodpovedaných otázok:
- v prvej časti získa 56 a viac bodov 
- v druhej časti získa 14 a viac bodov

Ústnu časť doplňujúcej skúšky vykoná len ten žiadateľ, ktorý bol úspešný v oboch častiach písomnej časti doplňujúcej skúšky.

Ústna časť pozostáva z overenia teoretických vedomostí a pozostáva aj z praktickej časti, ktorá je v simulovaných podmienkach.

Okruhy otázok:
Interná medicína
Chirurgia
Terapeutické zubné lekárstvo
    Konzervačné zubné lekárstvo
    Endodoncia
    Detské zubné lekárstvo
    Parodontológia a choroby ústnej sliznice
Ortopedické zubné lekárstvo
    Zubná protetika
    Čeľustná ortopédia
Orálna a maxilofaciálna chirurgia, Dentoalveolárna chirurgia

Všeobecne záväzné právne predpisy upravujúce zdravotnú a liekovú starostlivosť v Slovenskej republike
• zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
• zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov
• zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov
• zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení
• zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
• nariadenie vlády č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností.
• vyhláška MZ SR č. 321/2005 Z. z. o rozsahu praxe v niektorých zdravotníckych povolaniach
• vyhláka MZ SR 364/2005 Z. z. ktorou sa určuje rozsah ošetrovateľskej praxe poskytovanej sestrou samostatne a v spolupráci s lekárom a rozsah praxe pôrodnej asistencie poskytovanej pôrodnou asistentkou samostatne a v spolupráci s lekárom
• nariadenie vlády č. 513/2011 Z. z.o používaní profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania