Predpisy súviace so štúdiom

Nariadenie vlády SR č. 296/2010 o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností

Nariadenie vlády SR č. 320/2012 ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády č. 296/2010

Nariadenie vlády SR č. 111/2013 ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády č. 296/2010

<output>Nariadenie Vlády SR č. 379/2015 z 9. decembra 2015, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov</output>

Nariadenie vlády SR č. 379/2015 ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády č. 296/2010

 

Študijný poriadok pre špecializačné štúdium a certifikačnú prípravu

 

Vnútorný predpis č. 10/2016 - smernica dekana o úhrade za špecializačné štúdium a certifikačnú prípravu (účinnosť dňom 1.10.2016)

Vnútorný predpis č. 11/2015 - smernica dekana o úhrade za špecializačné štúdium a certifikačnú prípravu (účinnosť dňom 1.10.2015)

Vnútorný predpis č. 1/2014 - dodatok č. 1 k vnútornému predpisu č. 10/2009 - rozhodnutie dekana - úhrada za špecializačné štúdium

Vnútorný predpis č. 10/2009 - rozhodnutie dekana - úhrada za špecializačné štúdium

 

Vnútorný predpis č. 12/2013 Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave o základných náležitostiach záverečných prác a kvalifikačných prác, ich bibliografickej registrácii, kontrole originality, uchovávaní a sprístupňovaní na Univerzite Komenského v Bratislave

Vnútorný predpis č. 7/2017 dodatok č. 1 k vnútornému predpisu č. 12/2013

Vnútorný predpis č. 2/2018 

<output>Vnútorný predpis č. 12/2013 - smernica rektora UK - o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na Univerzite Komenského v Bratislave</output>