Rukopis

Rukopis

Rukopis by mal byť v súlade so smernicami: Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals, 5th edition, New Eng. J Med 1997; 336 (4): 309–315. Rukopis nesmie obsahovať viac ako 5000 slov. K rukopisu treba pripojiť sprievodný list adresovaný šéfredaktori, v ktorom sa uvedie, že neexistuje žiadny konflikt záujmov, a že všetci autori prečítali a schvaľujú predložený rukopis.

Skontrolujte si prosím, či rukopis obsahuje všetky nasledovné položky

 • Jeden autor by mal byť označený ako autor pre korešpondenciu s redakciou
 • E-mailová adresa
 • Úplná poštová adresa
 • Telefónne a faxové čísla
 • Konštatovanie, že všetky potrebné súbory boli priložené
 • Kľúčové slová
 • Popisy všetkých autorov
 • Všetky tabuľky a ilustrácie
 • Kontrola anglického jazyka. (Rukopis bol skontrolovaný "spellcheckom")
 • Všetky odkazy uvedené v zozname literatúry a sú citované v texte a naopak
 • Neštandardným alebo nezvyčajným skratkám je potrebné sa vyhnúť
 • Povolenie získané na používanie materiálu chráneného autorskými právami z iných zdrojov (vrátane internetu)

Akceptujeme väčšinu textových formátov, ale uprednostňujme Word. Vždy treba mať záložnú kópiu elektronického súboru kvôli referencii a bezpečnosti. Je dôležité uložiť súbor v pôvodnom formáte, ktoré Word procesor používa.

Text by mal byť formátovaný v jednom stĺpci. Nepoužívajte textový procesor voľby na zarovnávanie textu, alebo delenie slov.

Tabuľky by mali byť spravené v programe Word. Neimportujte tabuľky a obrázky do textového súboru. Uveďte ich približné umiestnenie priamo v texte rukopisu. Tabuľky a obrázky musia byť umiestnené na samostatnej stránke na konci rukopisu.

Titulná strana

 • Názov by mal byť jasný a popisný a nesmie presiahnuť 85 znakov, vrátane medzier. Skratky nie sú povolené v názve rukopis.
 • Mená autorov sú uvedené v bibliografickej forme. To znamená – uvediete svoje priezvisko a iniciály vášho krstného mena (nie viac ako dve). V prípade mena Peter Michal Lukašovský je bibliografická forma mena lukasovsky pm, resp. P.M. Lukasovsky.
 • Autorstvo by malo byť prisudzované len tým spolupracovníkom, ktorí majú mentálny podiel na rukopise. Mená ostatných kolegov, ktorí pomáhali a spolupracovali na rukopise by mali byť uvedené na konci rukopisu v časti - poďakovanie.
 • Úplná poštová adresa.
 • Telefónne a faxové čísla a e-mailovú adresu korešpondujúceho autora.
 • Prípadne môžu byť uvedené aj adresy ostatných autorov.
 • Kompletná Korešpondenčná adresa (vrátane poštového smerového čísla) a e-mailová adresa, na ktorú je možné zaslať rukopis na autorskú revíziu a korekciu.
 • Detaily o grante.
 • Vyhlásenie, že neexistuje žiadny konflikt záujmov.

Abstrakt

Nemal by mať viac ako 200 slov. Pôvodné články, by mali mať abstrakt štruktúrovaný (t. j. rozdelený do sekcií Ciele, Metódy, Výsledky a Záver). Abstrakt má stručne opísať problém štúdie a merania, ktoré sa robili. Majú sa uviesť iba najrelevantnejšie výsledky a záver štúdie, čo autori zistili.

Abstrakt musí byť napísaný na samostatnej strane.

Treba sa vyhnúť neštandardným skratkám. Ak sa im nemôžete v abstrakte vyhnúť treba ich definovať pri prvom uvedení v abstrakte.

Kľúčové slová

Na konci abstraktu sa uvedú kľúčové slová (3-6 slov alebo krátke frázy) za účelom indexovania. Odporúča sa používať lekársku terminológiu podľa Index Medicus.