Usporiadanie článku

Usporiadanie článku

Úvod

V úvode sa opisujú ciele práce východiská z ktorých štúdia vychádza. Treba sa vyhýbať podrobnému súhrnu literatúry alebo súhrnu iných výsledkov.

Materiály a metódy

Táto časť rukopisu poskytuje informácie na základe ktorých by bolo možné urobiť analogickú štúdiu. Metódy, ktoré už boli publikované, by mali byť uvedené iba odkazom na literárny prameň. V štúdii musí byť uvedený etický súhlas a kompetentná  inštitúcia, ktorá štúdiu schválila.

Výsledky

Tieto musia byť uvedené presne. Neuvádzajte rovnaké informácie v tabuľkách, obrázkoch a texte súčasne

Diskusia

Musí súvisieť priamo so štúdiou. Neuvádzajte všeobecné hodnotenie témy. Uveďte aj záverečné stanovisko ako koniec diskusie.

Diskusia by sa mala týkať iba hlavných výsledkov a ich porovnanie s predtým publikovanými štúdiami. Závery musia byť jasné a ľahko pochopiteľné.

Štruktúrovaný abstrakt

Štruktúrovaný abstrakt musí byť napísaný na samostatnej stránke a nesmie presiahnuť 200 slov. Informácie sa uvádzajú v nasledovnom poradí: Ciel, Pozadie, Metódy, Výsledok, Záver. Treba používať celé vety. Všetky údaje v štruktúrovanom abstrakte musia byť uvedené aj v  texte a tabuľkách. Na konci abstraktu treba uviesť kľúčové slová vystihujúce štúdiu. Ich počet by nemal prekročiť 5 - 6 slov.

Skrátený abstrakt do obsahu

Skrátený abstrakt by nemal mať viac ako 50 slov. Neuvádzajte údaje, ktoré nie sú v texte, alebo tabuľkách.

Edukačné závery

Pre všetky pôvodné články a krátke správy, by mali byť na konci diskusie uvedené nové edukačné závery. 

Poďakovanie

V tomto odseku by ste mali poďakovať kolegom, ktorí pomáhali, alebo spolupracovali na štúdii a nie sú uvedení ako spoluautori. Mali by ste sa zmieniť aj o grantových projektoch, o prípadnom sponzorstve a možných konfliktoch záujmov. 

Obrázky a fotografie

Obrázky a fotografie treba zaslať vo vysokej kvalite. Musia byť zaslané ako samostatný súbor. Použite písmo, ktoré ostane jasne čitateľné aj po zmenšení na 50 %. Každý obrázok, alebo fotografia musia mať vysvetlivky. Prevzaté obrázky iných autorov sa neuverejňujú. Na ich uverejnenie je potrebné priložiť písomný súhlas pôvodného autora, vydavateľa a/alebo vlastníka autorských práv a musí sa uviesť presná referencia na pôvodnú prácu. Povolenie sa týka aj informácií, ktoré boli zverejnené v elektronických médiách.

Tabuľky

Tabuľky by mali byť vyhotovené v programe Word. Tabuľky treba očíslovať v takom poradí, ako idú v texte. V texte musí byť odkaz na všetky tabuľky.

Každá tabuľka musí byť na samostatnej strane. Tabuľky nemôžu byť napísané (vložené) v texte. Každá tabuľka musí mať stručný a výstižný názov.  Skratky sú uvedené pod tabuľkou. Tabuľky by nemali byť uvádzané vo veľkom množstve a treba sa uistiť, že údaje uvedené v tabuľkách nie sú duplicitné už inde opísané v rukopise.

Ilustrácie

  • Všetky ilustrácie musia byť ako samostatné súbory.
  • Ilustrácie vytvorené v programe Word sa zasielajú ako súbor programu Word.
  • Všetky ilustrácie vytvorené v programe CorelDraw a Illustrator musia byť zaslané vo formáte EPS.
  • Fotografie posielajte vo formáte TIFF alebo JPEG. Vždy minimálne komprimované.
  • Ilustrácie musia byť očíslované podľa ich poradia v texte. V texte by mal byť odkaz ku každej ilustrácii.
  • Ilustrácie by mali mať taký rozmer, aby umožňovali zmenšenie o 50%.
  • Písmená by mali mať takú veľkosť, aby aj po 50% zmenšení boli čitateľné. Používajte rovnaký typ písma v celom dokumente a taktiež dodržujte predpísaný formát rukopisu.
  • Každá ilustrácia musí byť na samostatnej stránke.
  • Vysvetlivky k ilustráciám uvádzajte v legende.
  • Fotografie môžeme akceptovať, iba ak majú dobrý kontrast a intenzitu.

Ak máte problém pripraviť dokumentáciu presne podľa našich pokynov, možno by ste mohli vyhľadať počítačových grafikov na pomoc.

Text k obrázkom musí, byť uvedený na samostatnej strane. Očíslovanie obrázkov musí ísť podľa odkazov v texte.

Názvy liekov. Môžu sa používať iba generické názvy liekov.

Skratky. Zoznam skratiek uvedený v  Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals, 5th edition, New Eng. J Med 1997; 336 (4): 309–315 (časť Odkazy). Ďalšie skratky sú v CBE Style Manual (Council of Biology Editors, 9650 Rockville Pike, Bethesda, Maryland 20814, U.S.A.).