Výstupy projektu

Priestory I. Neurologickej kliniky, v ktorej sa nachádza Centrum excelentnosti

Aktivita 1.1 Vybudovanie centra pre nCMP na báze I. neurologickej kliniky LF UK

  • Priamym výstupom uvedenej aktivity je zabezpečenie infraštruktúry, ktorá umožní efektívnu realizáciu klinického výskumu v oblasti nCMP so zavedením nových metodík.
  • Zároveň sa zvýši celková úroveň vybavenia a metodických možností pracoviska, čo v budúcnosti umožní dosiahnutie vyššej kvality riešených výskumných projektov a väčšieho počtu zapojených pracovníkov (Počet používateľov nových alebo inovovaných služieb).
  • Vyššia úroveň pracoviska zároveň umožní zvýšiť celkové množstvo a kvalitu publikačnej činnosti a získanie nových výskumných grantov (Počet publikácií v nekarentovaných časopisoch, počet prác publikovaných v nerecenzovaných vedeckých periodikách a zborníkoch).

Fotogaléria