XVI. vedecká konferencia doktorandov - Aplikovaný výskum v oblasti molekulárnej biomedicíny a genetiky

XVI. vedecká konferencia doktorandov - Aplikovaný výskum v oblasti molekulárnej biomedicíny a genetiky

45. Inkorporácia chemoterapeutík do extracelulárnych vezikúl odvodených z mezenchymálnych kmeňových/stromálnych buniek
Mgr. Daniela Klimová
Školiteľ: prof. RNDr. Vanda Repiská, PhD.
Pracovisko: Ústav lekárskej biológie, genetiky a klinickej genetiky LF UK a UN Bratislava, Onkologický ústav sv. Alžbety
Text práce prednaska
46. Úloha neutrofilových extracelulárnych pascí v hojení rán
Mgr. Martin Marônek
Školiteľ: doc. RNDr. MUDr. Roman Gardlík, PhD.
Pracovisko: Ústav molekulárnej biomedicíny, Lekárska fakulta UK, Bratislava, Dipartimento di Medicina dei Sistemi, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università degli Studi di Roma „Tor Vergata“, Rím, Taliansko
Text práce prednaska
47. Svalovo-špecifické mikroRNA sú zvýšené v bunkových kultúrach derivovaných z kostrového svalu pacientov s idiopatickou zápalovou myopatiou
Mgr. Nikoleta Laiferová
Školiteľ: doc. MUDr. Barbara Ukropcová, PhD.
Pracovisko: Ústav patologickej fyziológie, LFUK, Bratislava; Biomedicínske Centrum, SAV, Bratislava; Revmatologický ústav, 1. lekárska fakulta, Karlova Univerzita, Praha; Centrum Biovied, SAV, Bratislava
Text práce prednaska
48. Analýza asociácie polymorfizmov IL6, GDF5 a PAPPA2 s vývojovou dyspláziou bedrového kĺbu na Slovensku
MUDr. Štefan Harsányi
Školiteľ: doc. RNDr. Ľuboš Danišovič, PhD.
Pracovisko: Ústav lekárskej biológie, genetiky a klinickej genetiky LF UK v Bratislave, Slovensko, Ortopedická klinika LF UK a NÚDCH v Bratislave, Slovensko, Anatomický ústav LF UK v Bratislave, Slovensko
Text práce prednaska
49. Úloha ERVW-1 a syncytínu-1 v rozvoji gestačných hypertenzných ochorení
Mgr. Michal Svoboda
Školiteľ: prof. RNDr. Vanda Repiská, PhD.
Pracovisko: Ústav lekárskej biológie, genetiky a klinickej genetiky LF UK
Text práce prednaska
50. CADASIL syndróm –nezriedkavé cerebrovaskulárne ochorenie
Mgr. Miriama Juhosová
Školiteľ: doc. MUDr. Ján Chandoga CSc.
Pracovisko: Ústav lekárskej biológie, genetiky a klinickej genetiky LFUK a UNB , Oddelenie molekulovej a biochemickej genetiky, Centrum zriedkavých genetických chorôb, Oddelenie lekárskej genetiky, Fakultná nemocnica Trenčín
Text práce prednaska
51. Spektrum patogénnych variantov u pacientov s dysfibrinogenémiou a hypofibrinogenémiou na Slovensku
Mgr. Dominika Jarásková
Školiteľ: doc. MUDr. Daniel Böhmer, PhD.
Pracovisko: Ústav lekárskej biológie, genetiky a klinickej genetiky LFUK a UNB, Oddelenie molekulovej a biochemickej genetiky UNB, Bratislava, Národné hemofilické centrum (NHC), Klinika hematológie a transfúziológie LFUK a UNB, Bratislava
Text práce prednaska
52. Vplyv štatistického vyhodnocovania dát zo sekvenovania novej generácie na zefektívnenie neinvazívneho prenatálneho testovania
Mgr. Rami Saade
Školiteľ: prof. RNDr. Vanda Repiská, PhD.
Pracovisko: Ústav lekárskej biológie, genetiky a klinickej genetiky LF UK a UN Bratislava
Text práce prednaska
53. Vplyv kombinovanej intervencie (výživová intervencia proteínmi a fyzická aktivita) na molekulárne mechanizmy sarkopénie
Mgr. Lívia Gajdošová
Školiteľ: doc. RNDr. Jana Muchová, PhD.
Pracovisko: Ústav lekárskej chémie, biochémie a klinickej biochémie LF UK
Text práce prednaska