XVI. vedecká konferencia doktorandov - Choroby hlavy a krku

XVI. vedecká konferencia doktorandov - Choroby hlavy a krku

26. Vplyv fixných čeľustno-ortopedických retainerov na vznik artefaktov pri zobrazovaní magnetickou rezonanciou
MDDr. Ľubomír Gazdík
Školiteľ: doc. et doc. MUDr. Viera Lehotská, PhD.
Pracovisko: Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie LF UK a OÚSA, II. rádiologická klinika LF UK a OÚSA, Bratislava
Text práce prednaska
27. Neskorý pooperačný syndróm distenzie puzdra – 2 ročné sledovanie
MUDr. Marianna Otrošinová
Školiteľ: doc. MUDr. Vladimír Krásnik, PhD
Pracovisko: Očné oddelenie, NPK a.s., Pardubice, Očná klinika, FN Trenčín, Klinika oftalmológie LF UK, Bratislava
Text práce prednaska
28. Vzťah rozšíreného vestibulárneho akveduktu ku kochleárnym a audiometrickým parametrom
MUDr. Diana Víglaská
Školiteľ: MUDr. RNDr. Lukáš Varga, PhD.
Pracovisko: Klinika otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku LF UK a UNB, Bratislava, Detská otorinolaryngologická klinika LF UK a NÚDCH, Bratislava
Text práce prednaska
29. Kombinovaný refrakčný výkon u extrémne vysokej myopie - kazuistika
MUDr. Karolína Kapitánová
Školiteľ: prof. MUDr. PhDr. Alena Furdová, PhD., MPH., MSc., FEBO
Pracovisko: UVEA Klinika s.r.o., Martin - Priekopa, Očná klinika JLF UK a UN Martin
Text práce prednaska
30. Chirurgická liečba sekundárnych glaukómov – naše skúsenosti verzus odporúčania Európskej glaukómovej spoločnosti
MUDr. Juraj Sekáč
Školiteľ: prof. MUDr. PhDr. Alena Furdová, PhD., MPH., MSc., FEBO
Pracovisko: Klinika oftalmológie Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Univerzitnej nemocnice Bratislava
Text práce prednaska
31. Odtlačková cytológia spojovky ako diagnostická metóda v oftalmológií.
MUDr. Darina Lysková
Školiteľ: prof. MUDr. PhDr. Alena Furdová, PhD., MPH., MSc., FEBO
Pracovisko: Klinika oftalmológie LF UK a UN Bratislava, Nemocnica Ružinov
Text práce prednaska
32. SARS-CoV-2 v spojovkových sekrétoch a slzách u pacientov s COVID-19 a pozitívnou očnou anamnézou
MUDr. Denisa Jurenová
Školiteľ: prof. MUDr. PhDr. Alena Furdová, PhD., MPH., MSc., FEBO
Pracovisko: Klinika oftalmológie Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Univerzitnej nemocnice Bratislava
Text práce prednaska
33. Prítomnosť vírusovej RNA SARS-CoV-2 v spojovkovom vaku u pacientov s potvrdeným ochorením COVID-19
MUDr. Paulína Plesníková
Školiteľ: prof. MUDr. PhDr. Alena Furdová, PhD., MPH., MSc., FEBO
Pracovisko: Klinika oftalmológie LF UK a UN Bratislava, Nemocnica Ružinov
Text práce prednaska
34. Je možné dosiahnuť dlhodobé zlepšenie zrakovej ostrosti napriek poklesu intenzity liečby pri diabetickom edéme makuly?
MUDr. Pavol Kusenda, FEBO
Školiteľ: prof. MUDr. PhDr. Alena Furdová, PhD., MPH., MSc., FEBO
Pracovisko: Očné oddelenie, Univerzitná nemocnica – Nemocnica sv. Michala, Bratislava, Klinika oftalmológie LFUK a UNB, Bratislava, I. Interná klinika LFUK a UNB, Bratislava
Text práce prednaska