XVI. vedecká konferencia doktorandov - Gynekologicko - pôrodnícko - pediatrická sekcia

XVI. vedecká konferencia doktorandov - Gynekologicko - pôrodnícko - pediatrická sekcia

10. Analýza peripartálnych hysterektómií v Slovenskej republike v rokoch 2012-2017
MUDr. Adam Adamec
Školiteľ: doc. MUDr. Miroslav Korbeľ, CSc.
Pracovisko: I. gynekologicko-pôrodnícka klinika LF UK a UN Bratislava
Text práce prednaska
11. Analýza prípadov transportu rodičiek na jednotky intenzívnej starostlivosti v Slovenskej republike v rokoch 2014 - 2017
MUDr. PhDr. Mária Vargová
Školiteľ: doc. MUDr. Miroslav Korbeľ, CSc.
Pracovisko: I. gynekologicko-pôrodnícka klinika LF UK a UN Bratislava
Text práce prednaska
12. Včasná diagnostika poranení črevnej steny v gynekologickej operatíve, prevencia forenzných následkov
MUDr. Veronika Hanzelová
Školiteľ: prof. MUDr. Miloš Mlynček, CSc.
Pracovisko: Gynekologicko-pôrodnícka klinika Fakultnej nemocnice Nitra a Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre
Text práce prednaska
13. Uterine natural killer cells in context of implantation
MUDr. Lenka Lapides
Školiteľ: prof. RNDr. Ivan Varga, PhD.
Pracovisko: Institute of Histology and Embryology LFUK
Text práce prednaska
14. Poruchy spánku a ich vzťah k adaptívnemu správaniu a k hladinám 6-sulfatoxymelatonínu v moči v súbore detí s poruchami autistického spektra
MUDr. Kristína Bartakovičová
Školiteľ: Doc. MUDr. Katarína Babinská, PhD.
Pracovisko: Fyziologický ústav, Lekárska fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, Katedra živočíšnej fyziológie a etológie, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, Katedra jadrovej fyziky a biofyziky, Fakulta matematiky, fyziky a
Text práce prednaska
15. Objektívne a subjektívne hodnotenie pasívneho fajčenia detí s poruchami autistického spektra
Mgr. Žofia Szapuová
Školiteľ: prof. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD.
Pracovisko: Fyziologický ústav LF UK, Bratislava
Text práce prednaska
16. Význam deficitu vitamínu D v patogenéze hypertenzie u obéznych detí
MUDr. Katarína Krivošíková
Školiteľ: prof. MUDr. Ľudmila Podracká, CSc.
Pracovisko: Detská klinika, LF UK a NÚDCH, Bratislava, Oddelenie klinickej a experimentálnej farmakoterapie, LF SZU, Bratislava, Pediatrická klinika, 2. LF UK a FN Motol, Praha, Česká republika, Pediatrická klinika, Detská fakultná nemocnica Dr. von Haunera, LMU univ
Text práce prednaska
17. Kostný metabolizmus a oxidačný stres u dievčat s mentálnou anorexiou
MUDr. Alžbeta Čagalová
Školiteľ: prof. MUDr. Ľudmila Podracká, CSc.
Pracovisko: Detská klinika LF UK a NÚDCH Bratislava, 2Ústav molekulárnej biomedicíny LF UK Bratislava
Text práce prednaska