XVI. vedecká konferencia doktorandov - Metabolizmus, vnútorné choroby a neurológia

XVI. vedecká konferencia doktorandov - Metabolizmus, vnútorné choroby a neurológia

18. Poruchy kognitívnych funkcií u pacientov so spánkovými poruchami dýchania. Má vplyv zlá architektonika spánku na kogníciu?
MUDr. Patrik Karapin
Školiteľ: doc. MUDr. Stanislav Šutovský, PhD.
Pracovisko: I. neurologická klinika LFUK a UN Bratislava
Text práce prednaska
19. Statíny a COVID-19
MUDr. Jihad Bou Ezzeddine
Školiteľ: prof. MUDr. Róbert Hatala , CSc., FESC, FACC
Pracovisko: Interná klinika UNsP Milosrdní bratia, Bratislava; Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Bratislava
Text práce prednaska
20. Poruchy metabolizmu lipidov a ich oxidačné poškodenie pri syndróme obštrukčného spánkového apnoe
MUDr. Alžbeta Hlucháňová
Školiteľ: prof. MUDr. Branislav Kollár, PhD., MPH
Pracovisko: Neurologická klinika SZU a UNB, I. neurologická klinika LF UK a UNB, Ústav lekárskej chémie, biochémie a klinickej biochémie LFUK, Bratislava, Ústav klinického a translačného výskumu, Biomedicínske centrum SAV, Bratislava
Text práce prednaska
21. Protekcia kardiovaskulárneho systému pri L-NAME-indukovanej hypertenzii duálnou inhibíciou neprilyzínu a AT1 receptora pre angiotenzín II
MUDr. Peter Stanko
Školiteľ: prof. MUDr. Fedor Šimko, CSc.
Pracovisko: Ústav patologickej fyziológie LF UK; III. Interná klinika LF UK a UN Bratislava, Ústav experimentálnej endokrinológie SAV
Text práce prednaska
22. Vplyv pretlakovej ventilácie na prietok krvi mozgom u pacientov s cerebrálnou ischémiou a spánkovým apnoe
MUDr. Matúš Jurík
Školiteľ: prof. MUDr. Branislav Kollár, PhD., MPH
Pracovisko: I. neurologická klinika LFUK a UNB, Lekárska fakulta Univerzity Komenského, Bratislava
Text práce prednaska
23. Čo vieme o duševnom zdraví obyvateľov Slovenskej republiky?
Mgr. Veronika Sivčová
Školiteľ: doc. MUDr. Alexandra Bražinová, PhD., MPH
Pracovisko: Ústav epidemiológie, LF UK
Text práce prednaska
24. Úloha CX3CL1 a ADAM17 v patogenéze difúznych parenchýmových pľúcnych chorôb
MUDr. Ján Urban
Školiteľ: doc. MUDr. Mária Bucová, CSc., mim. prof.
Pracovisko: Imunologický ústav LF UK, Bratislava, NÚTPCHaHCH Vyšné Hágy, Klinika pneumológie a ftizeológie LF UK a UN, Bratislava, Ústav molekulárnej biológie SAV, Bratislava, Fakulta hospodárskej informatiky, Ekonomická univerzita, Bratislava
Text práce prednaska
25. MikroRNA ako potenciálne biomarkery zníženého funkčného stavu a mobility u hospitalizovaných pacientov na internej klinike
MUDr. Petra Vrbová
Školiteľ: doc. MUDr. Tomáš Koller, PhD.
Pracovisko: V. interná klinika LF UK a UN Bratislava, Katedra farmakológie a toxikológie Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Ústav farmakológie a klinickej farmakológie LF UK
Text práce prednaska